Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання icon

Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання


Скачать 465.49 Kb.
НазваниеКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
страница1/11
Размер465.49 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки України

Харківський торговельно-економічний інститут


Палєєва К.М.


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА”


(конспект лекцій)


для студентів денної і заочної

форми навчання


(за напрямом 0501 “Економіка та підприємництво”)


Харків – 2008


Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № ________ від “ ” ____________ 2008 р.


Друкується відповідно рішенню засідання кафедри економіки та маркетингу Харківського торговельно-економічного інституту, протокол № ___ від “ ” ___________ 2008 р.


Палєєва К.М.


Тема 1: Організаційні основи виробництва


1.Ключові аспекти теорії організації виробництва.

2.Організація виробництва в ринкових умовах як об’єкт вивчення.

3.Предмет курсу, методологічні особливості його викладання.


Міні-лексикон

Організація, закони, закономірності, принципи, чинники,методи, форми, виробничий процес, виробничий цикл, процес організації виробництва.


^ 1.Термін «організація» утворено від французького слова «organization», що означає сполучення будь-чого в єдине ціле.

Організація виробництва означає внутрішнє упорядкування й координування всіх елементі і ресурсів виробництва, як єдиного цілого, спрямованих на ефективне господарювання і досягнення позитивного результату в діяльності підприємства.

^ Організацію виробництва слід розглядати як науку, тобто систему знань, і як процес з відповідною технологією, своїми формами і методами протікання.

Концепція повинна віддзеркалювати дію законів, які формують і регулюють взаємозв’язки в межах системи, закономірності, які фіксують тенденції взаємодії всіх факторів процесу виробництва і виробничої системи; принципи, які забезпечують розвиток системи; чинники-як дієві сили, які сприяють або гальмують поступ системи; механізм-як конкретні форми і методи реалізації дії законів у системі.

Загальна концепція організації виробництва


Закони------------------------------Формують поведінку системи і процесів

Закономірності-------------------Визначають тенденції взаємодії різних елементів …………………………………організації

Принципи--------------------------Забезпечують цілеспрямований напрямок системи

і її порядок

Чинники----------------------------Сприяють або гальмують розвиток системи

Методи------------------------------Дозволяють практично реалізувати дію законів

Форми-------------------------------Матеріалізують характер прояву законів

Головні закони, які треба враховувати при організації виробництва, і не тільки тоді:

1.Закон адаптації:

Забезпечує зниження чутливості виробничої системи до подразників зовнішнього середовища.

2.Закон пріоритету:

Фокусує конкретне в загальному, що дозволяє виділити головні завдання і не розгубитися в потоці хаосу.

^ 3.Закон активності:

Передбачає розумний баланс між акумулюванням енергії та її використанням

4Закон корисного ефекту:

Заставляє завжди діяти з позиції вигоди.

^ 5.Закон зворотного зв’язку:

Трактується ще як закон причин і наслідків, визначає характер впливу і характер віддачі.

6.Універсальний закон інерції:

Дозволяє стало функціонувати виробничій системі у вибраному напрямку за різних умов, детермінувати поведінку і прогнозувати дії системи.

7.Закон руху:

Забезпечує певний розумний ритм і еволюційну форму розвитку системи відповідно до зовнішніх чинників середовища.

^ 8.Закон «золотого січення»:

Сприяє формуванню правильних пропорцій між принципами організації. Це універсальний закон.

Важливі закономірності, які конкретизують дію законів:

 • відповідність організації виробництва її цілям;

 • відповідність форм і методів організації виробництва рівню розвитку його матеріально-технічної бази;

 • відповідність організації виробництва конкретним виробничо-технічним умовам;

 • відповідність між рівнем організації виробництва і системою управління;

 • еволюція форм і методів організації виробництва адекватно до основних тенденцій економічного розвитку.

Ефективний механізм організації виробництва має враховувати чинники впливу на систему, це можна відобразити у вигляді моделі організації виробництва з урахуванням цих чинників впливу.

Чинники Організація Закони

виробництва Принципи


Час Простір

Форми прояву організації виробництва в часі і просторі


Динаміка Статика


Виробничий процес Виробнича структура


Виробничий цикл Структура виробничого

циклу


Організація виробництва протікає в часі, який характеризує динаміку процесу, і відбувається в просторі, який відображає статику виробничої системи, тобто її структуру і структуру виробничого циклу. Динамічність процесу є фактором часу і втілюється у виробничому циклі.

2.Механізм організації виробництва в різних умовах працює по-різному. На вибір форм і методів організації виробництва суттєво впливають як внутрішнє, так і зовнішнє середовище підприємства.

Певні особливості має організація виробництва в умовах ринку. Оскільки в даних умовах від підприємства вимагається гнучкість, адаптація до певних ризиків, то і організація виробництва в цих умовах повинна враховувати ці чинники і бути адаптованою саме до тих орієнтирів, які вимагають умови ринку та інші чинники зовнішнього середовища.

^ 3. Організація виробництва має своїм об’єктом конкретне виробництво (підприємство) як складну виробничу систему. У зв’язку з цим суть організації виробництва полягає в об’єднанні та забезпеченні взаємодії речових елементів виробничого процесу на підприємстві, встановленні необхідних зв’язків і узгодженні дії всіх учасників виробництва, створення належних умов для реалізації економічних інтересів суспільства, виробничого колективу та кожного працівника.

Основне завдання організації виробництва як науки полягає в становленні причинно-наслідкових зв’язків, пізнанні законів і закономірностей властивих організації виробництва з метою визначення і здійснення на практиці ефективних форм, методів та умов виробничої діяльності.

Предметом науки організації виробництва є вивчення і узагальнення організаційних відносин у сфері безпосереднього виробництва матеріальних благ.

Основна мета організації виробництва, таким чином, полягає в економії суспільної праці шляхом упорядкування відносин і зв’язків у виробничому процесі, створення умов для реалізації здібностей людини в процесі праці і посилення її творчого потенціалу, забезпечення колективної і особистої зацікавленості у результатах виробничої діяльності підприємства.


^ Контрольні питання


1. У чому полягає концепція організації виробництва?

2. Як розуміти організацію виробництва у часі і просторі?

3. Чому до теорії виробництва застосовують системний підхід?

4. Яке основне завдання організації виробництва?

5. Яка основна мета організації виробництва?

6. Що є предметом науки організації виробництва?


Тести за темою 1. Організаційні основи виробництва


^ 1.Концепція організації виробництва ґрунтується на принципах:

а)локального підходу;

б)системного підходу;

в)якісного підходу;

г)аналітичного підходу.


^ 2.До основних законів , які враховуються при організації виробництва відносять:

а)час, динаміка, виробничий процес, виробничий цикл;

б)адаптація, пріоритет, активність, корисний ефект, зворотний зв’язок, інерція, рух, «золоте січення»;.

в)закони, закономірності, принципи, чинники, методи, форми;

г) відповідність організації виробництва її цілям; відповідність форм і методів організації виробництва рівню розвитку його матеріально-технічної бази; відповідність організації виробництва конкретним виробничо-технічним умовам; відповідність між рівнем організації виробництва і системою управління; революція форм і методів організації виробництва адекватно до основних тенденцій економічного розвитку.


^ 3.Чинниками впливу на систему організації виробництва є:

а)час, динаміка, виробничий процес, виробничий цикл;

б)адаптація, пріоритет, активність, корисний ефект, зворотний зв’язок, інерція, рух, «золоте січення»;.

в)закони, закономірності, принципи, чинники, методи, форми;

г) відповідність організації виробництва її цілям; відповідність форм і методів організації виробництва рівню розвитку його матеріально-технічної бази; відповідність організації виробництва конкретним виробничо-технічним умовам; відповідність між рівнем організації виробництва і системою управління; революція форм і методів організації виробництва адекватно до основних тенденцій економічного розвитку.


^ 4. Важливими закономірностями організації виробництва вважають:

а)час, динаміка, виробничий процес, виробничий цикл;

б)адаптація, пріоритет, активність, корисний ефект, зворотний зв’язок, інерція, рух, «золоте січення»;.

в)закони, закономірності, принципи, чинники, методи, форми;

г) відповідність організації виробництва її цілям; відповідність форм і методів організації виробництва рівню розвитку його матеріально-технічної бази; відповідність організації виробництва конкретним виробничо-технічним умовам; відповідність між рівнем організації виробництва і системою управління; революція форм і методів організації виробництва адекватно до основних тенденцій економічного розвитку.


^ 5.Загальна концепція організації виробництва включає:

а)час, динаміка, виробничий процес, виробничий цикл;

б)адаптація, пріоритет, активність, корисний ефект, зворотний зв’язок, інерція, рух, «золоте січення»;.

в)закони, закономірності, принципи, чинники, методи, форми;

г) відповідність організації виробництва її цілям; відповідність форм і методів організації виробництва рівню розвитку його матеріально-технічної бази; відповідність організації виробництва конкретним виробничо-технічним умовам; відповідність між рівнем організації виробництва і системою управління; революція форм і методів організації виробництва адекватно до основних

^ 6. Закон пріоритету в організації виробництва означає:

а)Фокусує конкретне в загальному, що дозволяє виділити головні завдання і не розгубитися в потоці хаосу.

б)Забезпечує певний розумний ритм і еволюційну форму розвитку системи відповідно до зовнішніх чинників середовища.

в)Дозволяє стало функціонувати виробничій системі у вибраному напрямку за різних умов, детермінувати поведінку і прогнозувати дії системи.

г)Забезпечує зниження чутливості виробничої системи до подразників зовнішнього середовища.


^ 7.Закон адаптації означає:

а)Фокусує конкретне в загальному, що дозволяє виділити головні завдання і не розгубитися в потоці хаосу.

б)Забезпечує певний розумний ритм і еволюційну форму розвитку системи відповідно до зовнішніх чинників середовища.

в)Дозволяє стало функціонувати виробничій системі у вибраному напрямку за різних умов, детермінувати поведінку і прогнозувати дії системи.

г)Забезпечує зниження чутливості виробничої системи до подразників зовнішнього середовища.


^ 8.Закон руху означає:

а)Фокусує конкретне в загальному, що дозволяє виділити головні завдання і не розгубитися в потоці хаосу.

б)Забезпечує певний розумний ритм і еволюційну форму розвитку системи відповідно до зовнішніх чинників середовища.

в)Дозволяє стало функціонувати виробничій системі у вибраному напрямку за різних умов, детермінувати поведінку і прогнозувати дії системи.

г)Забезпечує зниження чутливості виробничої системи до подразників зовнішнього середовища.


^ 9.Універсальний закон інерції:

а)Фокусує конкретне в загальному, що дозволяє виділити головні завдання і не розгубитися в потоці хаосу.

б)Забезпечує певний розумний ритм і еволюційну форму розвитку системи відповідно до зовнішніх чинників середовища.

в)Дозволяє стало функціонувати виробничій системі у вибраному напрямку за різних умов, детермінувати поведінку і прогнозувати дії системи.

г)Забезпечує зниження чутливості виробничої системи до подразників зовнішнього середовища.

^ 10. Основна мета організації виробництва полягає в :

а)економії суспільної праці шляхом упорядкування відносин і зв’язків у виробничому процесі, створення умов для реалізації здібностей людини в процесі праці і посилення її творчого потенціалу, забезпечення колективної і особистої зацікавленості у результатах виробничої діяльності підприємства;

б) Організація виробництва має своїм об’єктом конкретне виробництво (підприємство) як складну виробничу систему.

в)становленні причинно-наслідкових зв’язків, пізнанні законів і закономірностей властивих організації виробництва з метою визначення і здійснення на практиці ефективних форм, методів та умов виробничої діяльності.

г)вивченні і узагальненні організаційних відносин у сфері безпосереднього виробництва матеріальних благ.


^ Коди відповідей


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б

б

а

г

в

а

г

б

в

аЛітература:

Основна:

1.Петрович Й.М., Захарчин Г.М. "Організація виробництва" : Підручник.- Львів: "Магнолія плюс", 2005.-400с. Стор.11- 26.

Додаткова:

1.Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства"- К: КНЕУ, 2001.

2.Туровец О.Т. "Организация производства и управление предприятием"- М: ИНФРА, 2002.


Тема 2: Виробничі системи


1.Фактори виробництва.

2.Середовища виробництва.

3.Основний зміст з організації виробництва.


Міні-лексикон


Система, виробнича система, елементи систем , склад виробничих систем, риси підприємства як системи.

1. Система –це сукупність взаємопов'язаних довільних елементів.

Виробнича система – частина загальної системи підприємства, яка здатна самостійно або у взаємодії з іншими виробничими системами створювати продукцію чи послуги для задоволення потреб суспільства.

Основні типи систем:

 • виробниче підприємство – складна соціально-економічна система виробничого призначення;

 • закрита система – має жорсткі фіксовані межі, її дії відносно зовнішнього середовища незалежні(наприклад, годинник).

 • відкрита система – характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем. Така система не є самозабезпечувальною.

До основних факторів виробництва належать: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності, організація виробництва, технологія, інформація.

Кожен з цих факторів має прямий або опосередкований вплив на вибір системи організації праці.

2.^ Внутрішнє середовище – це сукупність елементів, що утворюють організацію і визначають її діяльність.

До нього належать:

- цілі;

- організаційна структура;

- задачі;

- техніка і технологія;

- персонал;

- організаційна культура.

До зовнішнього середовища належать:

 • постачальники;

 • органи влади;

 • банки;

 • населення;

 • конкуренти та ін.

3.Системою називають сукупність елементів, що перебувають у відношеннях і взаємозв’язках між собою і утворюють певну цілісність і єдність.

Система-масштабне поняття, яке обов’язково характеризується основними складовими частинами: процесом, структурою і організацією.

Діяльність виробничої системи є:

 • неоднорідною та поліструктурною;

 • об’єднує різні процеси різної природи, які мають свій темп протікання;

 • такою, що характеризується різними зв’язками і відносинами.

Елементи системи - це відносно відокремлені частини системи, які не будучи системами даного типу, при їх безпосередній взаємодії створюють систему певного функціонального призначення.

До них належать: робоча сила, предмети праці, засоби праці.

Головні ознаки виробничої системи: цілісність і стійкість.

Склад виробничої системи:

 • технічні ресурси;

 • технологічні ресурси;

 • кадрові ресурси;

 • просторові ресурси;

 • ресурси організаційної структури системи управління;

 • інформаційні ресурси;

 • фінансові ресурси;

 • підприємницькі здібності.

Підсистема- функцій системи.це сукупність взаємопов’язаних елементів, які реалізують певну групу.

Усі перелічені підсистеми в сукупності складають підприємство як виробничу систему.

Таким чином, виробниче підприємство – це складна економічна система, що складається із багатьох зв’язаних між собою елементів, які взаємодіють і постійно розвиваються.

^ Підсистеми машинобудівного підприємства, їх функції і мета

Підсистема виробництва

Функції підсистеми

Мета підсистеми

Основне виробництво:

оброблювальне;


заготівельне;

Виконання відповідних стадій виробництва: литво, поковка, штампування, механообробна.

Виготовлення деталей

Забезпечення виробництва заготовками згідно з планом.


Забезпечення виробництва півфабрикатами, готовими виробами.

складальне виробництво;

Складання готових деталей у вузли і машини

Виконання плану виробництва продукції.

Допоміжне виробництво:

інструментальне;


ремонтне;


транспортне;


енергетичне;Виготовлення інструменту, оснастки, пристроїв.


Капітальний, поточний, профілактичний ремонт устаткування, машин, електроустановок.


Транспортування вантажу всередині

заводу, цеху, дільниці.


Забезпечення електроенергією, парою, гарячою водою.

Забезпечення виробництва інструментом.


Підтримання інструменту в робочому стані.


Забезпечення безперервного функціонування виробничого процесу.


Те ж

Обслуговуюче виробництво

Складське обслуговування, матеріально-технічне постачання, збут готової продкції.

Те жКонтрольні питання


1. З яких елементів, підсистем складається виробнича система?

2. Яка структура зв'язків між окремими елементами виробничої системи?

3. Який характер зовнішнього середовища і його взаємодія із виробничою системою?

4. Якими ресурсами володіє система?

5.Які головні ознаки підприємства як виробничої системи?

Тести за темою 2. Виробничі системи


^ 1.У виробничій системі підприємства виділяють підсистеми:

а)ризикову;

б)психологічну;

в)виробничо-технічну;

г)консервативну.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання
Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківського Торговельно-економічного інституту протокол № від “ ” 2008 р
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconПрограма з дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної форми навчання, 4 курсу заочної форми навчання
Актуальність і практична необхідність вивчення, використання маркетингу в ринкових умовах
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconРозклад оглядових лекцій філософського факультету для студентів іv-го курсу денної форми навчання та

Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Організація виробництва та маркетинг» для студентів денної форми навчання за
«Організація виробництва та маркетинг» для студентів деннної форми навчання за спеціальностями 090602 – «Електричні системи та мережі»...
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconПротокол №4 від 22 грудня 2011 р. Навчально-методичні матеріали з курсу "сімейне право" для студентів денної форми з нормативним терміном навчання
Навчально-методичні матеріали з курсу “Сімейне право” (для студентів денної форми з нормативним терміном навчання напряму підготовки...
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальної власності» для студентів денної та заочної форми навчання
...
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку 051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Н. М. Пушанко, Л. С. Клименко, І. В. Карпович. К.: Нухт, 2012. 25 с
Пушанко Н. М. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку...
Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання iconПрограма проходження виробничої практики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання
Методичної ради факультету «Економіко статистичний» (протокол №5 від 28. 12. 12 )
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы