Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання icon

Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання


НазваниеКонспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання
страница1/9
Размер0.58 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Конспект лекцій

навчальної дисципліни


«ОХОРОНА ПРАЦІ»


для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання


Укладачі: Балюк О.Г.

Кобзін В.Г.

Северинов О.В.

Чубук В.В.

Шевченко І.Ф.


Відповідальний за випуск: Чубук В.В.


Харків. Вид. ХНЕУ, 2010

Затверджено на засіданні кафедри безпеки життєдіяльності людини. Протокол №1 від 25.08.2009 р.


Конспект лекцій дисципліни «Охорона праці » для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання / Укл. О.Г. Балюк, В.Г. Кобзін, О.В. Северинов., Чубук В.В., Шевченко І.Ф.

– Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – (Укр.мов.)


Конспект лекцій дисципліни «Охорона праці» спрямований на поглиблене вивчення студентами питань, які стосуються створення, підтримання і контролю безпечних умов праці на поліграфічному виробництві, на підвищення рівня їх компетентності в майбутній професії. Вивчення дисципліни базується на знаннях, які одержали студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Рекомендовано для студентів напряму підготовки «видавничо-поліграфічна справа».


вступ


«Охорона праці» – нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих навчальних закладах з метою формування у майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної справи знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі відповідно до напряму їх підготовки, складу і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці» студент повинен набути наступних компетенцій, які полягають в здатності та вмінні застосовувати в майбутній професії в видавничо-поліграфічної галузі:

    правові та організаційні питання з охорони праці, які стосуються промисловості взагалі та видавничо-поліграфічної галузі (далі – на виробництві) зокрема, систему управління охороною праці на підприємствах усіх форм власності; вплив метеорологічних умов, освітлення, шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань та інших факторів на організм людини та її працездатність на виробництві; методи оптимізації робочого процесу на виробництві; основні принципи організації робочого процесу за роботи з комп’ютерною технікою; вимоги до дотримання техніки безпеки та організаційні заходи щодо попередження враження електричним струмом на виробництві; особливості пожежної безпеки та систему заходів, що запобігають пожежам та вибухам на виробництві, правила евакуації людей під час виникнення пожежі.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, які одержали студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Наукова основа дисципліни «Охорона праці складається з результатів сучасних досліджень з фізіології і психології праці, ергономіки, інженерної психології та т.ін., що забезпечує системність знань, які одержує студент. Конспект лекцій дисципліни «Охорона праці» охоплює всі розділи, які передбачено навчальною програмою курсу.


^ Тема 1. Предмет і завдання дисципліни. Правові та організаційні питання охорони праці в промисловості

    1. Предмет і завдання дисципліни «Охорона праці»

^ Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці на промислових підприємствах, зокрема на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі.

Предметом охорони праці у видавничо-поліграфічній галузі як науки є вивчення умов праці на поліграфічних підприємствах, спрямоване на забезпечення не тільки повної безпеки працюючих, а й на створення оптимальних (комфортних) умов для підвищення їх працездатності. До нього також належать: працююча людина, виробничі колективи, процес праці, виробниче середовище, взаємозв'язок людини з промисловим устаткуванням, організація праці і виробництва, технологічні процеси.

В основу розгляду всіх питань дисципліни "Охорона праці " покладено профілактичні засади.

Основне завдання охорони праці полягає в переважному попередженню виникнення можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів і створенні безпечних, у широкому розумінні цього слова, умов праці на поліграфічних підприємствах, а не в усуненні засобами техніки безпеки і виробничої санітарії в машинах, механізмах, приладах, що працюють, конструктивних недоліків, що призводять до виникнення небезпечних і шкідливих факторів.

Дисципліна "Охорона праці " виникла на стику цілої низки наук й удосконалюється разом із розвитком соціально-правових, економічних, медичних, технічних та інших наук. Для успішного оволодіння предметом потрібні знання основ фізики, хімії, електротехніки, математики й інших як природничих, так і суспільних наук. Охорона праці тісно пов'язана з такими науками, як ергономіка, інженерна психологія, фізіологія і гігієна праці, охорона навколишнього середовища, а також інших наук, що відображають питання життєдіяльності людини. Дисципліна "Охорона праці " є соціально-технічною наукою, яка виявляє і вивчає виробничі небезпечні і професійні шкідливості, розробляє методи їх запобігання або послаблення з метою усунення нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і пожеж.


Науково-технічний прогрес призводить до конкретної зміни характеру засобів трудової діяльності. Він надає людині більшу кількість благ, зменшуючи небезпеку праці. Проте сучасна технік є потенційним джерелом високої небезпеки для життя людини, вимагає додаткових витрат для захисту обслуговуючого персоналу.

Враховуючи практику розуміння змісту охорони праці виділяють чотири основні складові її частини:

трудове законодавство;

виробнича санітарія;

техніка безпеки;

пожежна безпека.

^ Трудове законодавство базується на Конституції України, законах України: "Про охорону праці", "Про охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності", а також Кодексі законів про працю України (КЗпП). На підставі цих документів розробляються санітарні норми, правила, інструкції, а також формуються рішення профспілок з питань охорони праці на промислових підприємствах та в організаціях, зокрема на підприємствах поліграфічної промисловості.

^ Виробнича санітарія - це система організаційних і технічних засобів, які попереджають або зменшують дію на працівників виробничих шкідливих та небезпечних факторів. До цих заходів можна віднести вивчення виробничих шкідливих та небезпечних факторів і розробки методів нейтралізації їх дії на організм людини, запобігання професійним захворюванням.

^ Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів, які запобігають дії на працівників небезпечних виробничих факторів у промисловості. До питань техніки безпеки слід віднести поліпшення технологічних процесів, вдосконалення машин і механізмів, зниження рівня ручної праці, встановлення огорож І блокуючих пристроїв та ін.

^ Пожежна безпека - це стан промислового об'єкту, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також дії на людей її небезпечних факторів на підприємствах. Крім того, забезпечується захист матеріальних цінностей.

Враховуючи вище висловлюване необхідно відзначити, що майбутні фахівці у видавничо-поліграфічній галузі, які широко використовують сучасні технології електронних мультимедійних видань та комп'ютеризовані технології і системи, повинні на високому рівні володіти знаннями з охорони праці, оскільки основним її завданням є збереження здоров'я людини в процесі праці.

Особливості роботи в видавничо-поліграфічній галузі полягають в тому що на діючих підприємствах поліграфічної промисловості при використанні майже всіх технологічних операцій можуть використати ті чи інші виробничі небезпеки та шкідливості, які більш детальніше будуть розглядатися в наступних параграфах.

Основні терміни та поняття з охорони праці

Аварія - пошкодження механізму, машини, пристрою, споруди під час роботи, руху.

Аерозоль - дисперсна система, що складається з дрібних твердих або рідких частинок та газового середовища, де зависли ці частинки.

^ Акт про нещасний випадок на виробництві - офіційний документ, що складає комісія з розслідування нещасного випадку, унаслідок якого працівник згідно з медичним висновком втратив працездатність щонайменше на один день, або виникла необхідність перевести його на іншу (легшу) роботу терміном щонайменше на один день, або в разі його смерті.

Акт санітарного обстеження - обліковий та медичний документ, в якому лікар або його помічник відображають стан об'єкта при здійсненні поточного санітарного нагляду, а також пропозиції щодо усунення порушень санітарних норм і правил.

Антипірен - речовини чи суміші, які додаються в матеріал (речовину) органічного походження для зниження його горючості.

^ Атмосферостійка вогнезахисна речовина - речовина, яка забезпечує в заданих інтервалах тривалий вогнезахист виробів, які постійно перебувають під впливом атмосферних факторів.

^ Безпека - стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.

Безпека праці - стан умов праці, за яких виключений вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

^ Безпечна відстань - найменша допустима відстань між працюючим і джерелом небезпеки, необхідна для забезпечення безпеки працюючого.

Безпечність виробничого обладнання - властивість виробничого обладнання зберігати відповідність вимогам безпеки праці при виконанні заданих функцій в умовах, установлених нормативно-технічною документацією.

^ Безпечність виробничого процесу - властивість виробничого процесу зберігати відповідність вимогам безпеки праці в умовах, установлених нормативно-технічною документацією.

^ Безпечність промислової продукції - властивість продукції забезпечити і зберегти протягом певного терміну експлуатації рівень безпеки персоналу, людського оточення і довкілля у межах, обумовлених вимогами чинних нормативних актів та досягнутим науково-технічним рівнем.

^ Безпечні умови праці, безпека праці - став умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усу­нуто або вплив шкідливих виробничих чинників не перевищує гра­нично допустимих значень.

^ Важкогорючий матеріал - матеріал, який під впливом вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та далі горить, чи тліє, чи обвуглюється при наявності джерела запалювання, а після його ліквідування горіння чи тління припиняється.

Вентиляція — регульований повітряний обмін у приміщеннях, сприятливий для здоров'я людини; сукупність технічних заходів, які забезпечують такий повітряний обмін.

^ Види нагляду - спеціалізація в здійсненні державного нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості за галузевою ознакою, залежно від особливостей неконтролюючих галузей народного господарства або контрольованих, різновидностей обладнання, робіт:, наприклад, вугільний нагляд, котлонагляд, газовий нагляд, нагляд за охороною надр.

^ Виконання трудових обов'язків - трудова діяльність за встановленими нормами, правилами та інструкціями.

Вимоги безпеки (праці) — вимоги, встановлені актами законодавства, нормативними і проектними документами, правилами та інструкціями, виконання яких гарантує безпечні умови праці та регламентує поведінку працівника.

Виробничий мікроклімат - поняття, яке характеризується дією таких параметрів виробничого середовища, як температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне випромінювання навколишніх поверхонь.

^ Виробничий ризик — ймовірність ушкодження здоров'я працівника під • час виконання ним трудових обов'язків, що обумовлена ступенем шкідливості та (або) небезпечності умов праці й науково-технічним станом виробництва.

^ Виникнення пожежі - сукупність процесів, що призводять до пожежі.

Випадок травмування - факт порушення природної цілісності або нормального функціонування організму людини.

^ Виробнича санітарія - система організаційних і технічних засобів, що попереджують або зменшують дію на працівників шкідливих виробничих факторів.

Виробнича травма - травма, що сталася внаслідок дії виробничих чинників.

^ Виробниче приміщення - замкнений простір у будівлях і спорудах, призначений для трудової діяльності людей.

Виробниче середовище - сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціальних та інших чинників, що діють на людину під час виконання нею трудових обов'язків.

^ Виробничий травматизм - явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

Вібраційна хвороба - професійне захворювання, що спричинюється тривалою дією вібрації, яка передається через руки або поверхню

опори тіла і характеризується розвитком агіотрофоневрозу, супроводжується іншими порушеннями функцій органів і систем.

Вібрація — механічне коливання в техніці (машинах, механізмах, конструкціях тощо).

Вітамінологія — розділ гігієни харчування, біохімії, фармакології та деяких інших медико-біологічних наук, який вивчає структуру та механізми дії вітамінів і розробляє методи їх визначення й застосування з лікувальною та профілактичною метою.

^ Вогнегасна здатність — маса вогнегасної речовини, що припадає на 1 м2. (1 м3) модельного вогнища пожежі (модельного об'єму), який вона впевнено гасить, чи площа модельного вогнища пожежі (об'єму модельної споруди), яку можна впевнено загасити одним технічним засобом (системою) пожежогасіння (наприклад, вогнегасником). Примітка. Розміри модельних вогнищ пожежі та об'ємів визначаються за діючими методиками.

^ Вогнегасна речовина — речовина, яка має такі фізико-хімічні властивості, що дозволяють створити умови для припинення горіння.

Вогнезахисна речовина (суміш) — речовина (суміш), яка забезпечує вогнезахист.

Вогнезахист — зниження пожежної небезпеки матеріалів та інструкцій методом спеціальної обробки або нанесення покриття.

^ Вогнезахищений виріб (матеріал, конструкція) - виріб (матеріал, конструкція), знижена пожежна небезпека якого є наслідком вогнезахисту.

Вогнеперешкоджаючий пристрій - пристрій, що має вогнеперешкоджаючу здатність.

^ Вогнеперешкодна здатність - здатність перешкоджати поширенню горіння.

Вогнестійкість — здатність будівельних конструкцій та елементів зберігати свої несучі характеристики, а також чинити опір виникненню наскрізних отворів чи прогріванню до критичних температур і поширенню вогню. Примітка. Критичні температури встановлюються діючими методиками.

Вогнище — місце початкового виникнення пожежі.

Гасіння пожежі — процес впливу сил та засобів, а також використання методів та заходів для ліквідації пожежі.

^ ГСТ (галузевий стандарт) — одна з категорій стандарту; встановлюється на продукцію, що не охоплена системою державного стандарту; затверджується відповідним міністерством і відомством.

Гігієна — розділ медицини, який вивчає вплив чинників навколишнього середовища на здоров'я людини, її працездатність та тривалість життя, розробляє нормативи, вимоги і санітарні заходи, спрямовані на оздоровлення населених місць, умов життя та діяльності людини (ДСТУ 3038-95).

^ Гігієна праці - галузь гігієни, яка вивчає вплив трудових процесів і виробничого середовища на організм людини, розробляє гігієнічні нормативи і санітарні заходи, спрямовані на забезпечення сприятливих і здорових умов праці, профілактику професійної та загальної захворюваності.

^ Гігієнічна експертиза - розгляд, вивчення експертом (спеціалістом) будь-яких матеріалів, документів, іншої інформації, що потребує спеціальних знань з метою визначення їх відповідності вимогам санітарних норм і правил (гігієнічних нормативів); це комплексне вивчення проектів, державних і відомчих актів, інвестицій, господарських та інших об'єктів на відповідність їх завданням збереження здоров'я населення, попередження можливого шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища.

^ Гігієнічна оцінка - вивчення характеру та особливостей певного об'єкта, процесу з метою визначення їх відповідності гігієнічним вимогам з метою розробки оздоровчих і профілактичних заходів.

^ Гігієнічна характеристика умов праці - визначення й оцінка стану умов праці (робочого місця, виробничого середовища, трудового процесу) щодо відповідності їх державним санітарним нормам, правилам, гігієнічним нормативам.

^ Гігієнічне нормування - обмеження інтенсивності й тривалості дії на організм людини чинників навколишнього середовища, тобто встановлення вмісту шкідливих хімічних речовин і рівнів фізичних, біологічних і психоемоційних факторів в об'єктах навколишнього середовища, обгрунтування безпечних для людини вмістів шкідливих речовин і рівнів факторів у цих об'єктах.

^ Гігієнічний норматив (ГН) - це мінімальна і (або) максимальна величина (рівень) кількісного показника, що характеризує фізичний, хімічний, біологічний чинник навколишнього середовища або певне їх поєднання, комплекс, сукупність, що не справляє негативного впливу на здоров'я людини та її майбутніх поколінь. ГН обмежує умови, визнані гігієнічною наукою, допустимі для життєдіяльності людини.

^ Гігієнічні вимоги - комплекс вимог до об'єкта дослідження, які унеможливлюють прояви його шкідливого впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище (ДСТУ 3038).

^ Глибокий вогнезахист - вогнезахист маси виробу, матеріалу, конструкції.

Гостра дія - найменша доза або концентрація речовини, що спричинює при одноразовій дії зміни біологічних показників на рівні цілісного організму, які виходять за межі фізіологічних пристосувальних реакцій.

Горіння - екзотермічна реакція окиснення речовини, яка супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і (або) свічення.

^ Горючий матеріал - матеріал, що під впливом вогню або високої температури спалахує, чи тліє, чи обвуглюється та далі горить, чи тліє, чи обвуглюється після ліквідування джерела запалювання.

^ Граничнодопустиме значення шкідливого виробничого чинника -граничне значення величини шкідливого виробничого чинника, вплив якого на людину в разі його щоденної регламентованої тривалості не призводить до зниження працездатності і захворювання в період трудової діяльності та в подальший період життя, а також негативно не впливає на здоров'я нащадків.

^ Граничнодопустима концентрація (ГДК) - це максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об'єму або маси, яка при щоденній дії протягом необмеженого проміжку часу не викликає будь-яких хворобливих змін в організмі і негативних спадкових змін у нащадків; служить умовною, еталонною, реперною (відрахунковою) речовиною, яка визначена в лабораторних умовах; одиниця масштабу, від якої вимірюють ступінь небезпеки забруднення об'єктів навколишнього середовища.

^ Державний санітарний нагляд (Д.с.н.) - спостереження за дотриманням державними органами, місцевими органами самоврядування, підприємствами та установами, іншими суб'єктами господарювання та громадянами санітарного законодавства, санітарних та протиепідемічних норм і правил з метою попередження, виявлення та припинення їх порушень, яке здійснюється від імені держави органами та установами санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

^ Д.с.н. попереджувальний - нагляд, що здійснюється при проектуванні, будівництві нових об'єктів промислового, житлово-комунального та культурно-побутового призначення, при їх реконструкції та зміні технологічного процесу, а також контроль за відповідністю продуктів харчування і промислових виробів санітарним нормам і вимогам.

^ Д.с.н. поточний - нагляд за санітарним станом населених місць і діючих об'єктів, за дотриманням на них санітарних та протиепідемічних норм і правил.

Державний нагляд за охороною праці - діяльність уповноважених державних органів і посадових осіб, що спрямована на забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання і працівниками вимог актів законодавства та інших нормативно-правових актів про охорону праці.

^ Державний стандарт - одна з основних категорій стандартів; діє на всій території країни, затверджується органами влади (Держстандарт, Держбуд, Кабінет Міністрів).

^ Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці - правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconКонспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання
Затверджено на засіданні кафедри безпеки життєдіяльності людини. Протокол №1 від 25. 08. 2009 р
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconНавчальний посібник Укладачі: Протасенко О. Ф
Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» всіх форм навчання...
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання ргр з дисципліни " пожежна безпека"
«Електромеханіка» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті») та дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів...
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconКонспект лекцій з дисципліни «Облік І аудит» для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво»
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «англійська мова»
Для студентів 2-го курсу напряму підготовки 040106 екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни " Організація І нормування праці на залізничному транспорті " для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання
Організація і нормування праці на залізничному транспорті ” для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм...
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни " Організація, нормування та оплата праці на залізничному транспорті " для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання
Організація, нормування та оплата праці на залізничному транспорті ” для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»...
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Конспект лекцій навчальної дисципліни «охорона праці» для студентів напряму підготовки «Видавничо-поліграфічна справа» усіх форм навчання iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни (назва) для студентів напряму підготовки (спеціальності )
Объясните, в каких случаях можно использовать модели материальной точки и абсолютно твёрдого тела. Приведите примеры
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы