Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) icon

Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп)


Скачать 48.07 Kb.
НазваниеЛекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп)
Размер48.07 Kb.
ТипЛекція

Лекція 1 10.02.11

Тема:Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(РФП)

1.Сутність та класифікація фінансових послуг

2.Ринок фінансових послуг та його структура

3. Державне регулювання (ДР) ринку фінансових послуг в У

4.Основні форми державного регулювання діяльності на РФП

5. Зарубіжний досвід регулювання РФП


Згідно із ЗУ про фін послуги та лерж регулювання РФП,під фінансовою послугою (ФП) слід розуміти – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах 3х осіб за власний рахунок фінансового посередника або за кошти цих осіб чи за кошти 3х осіб.

Ознаки ФП:

 • предметом операції є фінансові активи

 • ФП здійснюється на користь 3х осіб, тобто має посередницький х-р

 • Метою надання ФП може бути одержання прибутку(диверсифікація, мінімізація активів)


Фінансові активи – це ГК, ЦП, боргові зобов’зання та права-вимоги боргу.


Класифікація ФП:

 1. За рівнем складності

 • послуги, що можуть бути спожиті широким колом осіб(обмін валюти, відкриття рахунків, грошові перекази)

 • послуги, для отримання яких, клієнт повинен мати певні знання (інтернет –банкінг)

 • орієнтовані на задоволення фінансових потреб клієнта і вимагають у нього знань в галузі фінансів(гра на форекс, біржі)

 • вимагають наявності у їх споживача знань у галузі фінансового інжинірингу/фінансового планування

 1. Залежно від спрямованості на задоволення потреб

 • прямі (відкриття рахунку в банку)

 • непрямі або супутні(не передбачають отримання клієнтом доходу або ін. вигоди)


РФП – це сукупність економічних відносин, що виникають між його учасниками при формуванні попиту і пропозиції на ФП, що пов’язані зі здійсненням операцій з фінансовими активами.


^ Суб’єкти РФП:

-банківські установи (універсальні іспеціалізовані)

- небанківські фінансові установи

(кредитні і фінансові)


Небанківські кредитні установи: кредитні спілки, лізингові компанії, факторингові компанії, ломбарди

Небанківські фінансові установи :компанії з управління майном при фінансуванні будівництва житла, НПФ, СК, КУА, ІСІ, оператори з управління лотерей


Види послуг, що надаються на РФП:

На кред Р, на РЦП, на ринку нерухомості, на грошовому і валютному.


Послуги на валютному ринку

Послуги на РЦП

2.ДР на РФП.

Субєкти ДР вітчизняного РФП:

1.НБУ

2.ДКЦПФР – контролює діяльність суб’єктів на фондовому ринку


Форми ДР:

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів РФП

 • проведення державної реєстрації РФП та ведення державних реєстрів фінансових установ (1.НБУ (Реєстр емітентів платіжних карток)2.ДКЦПФР (зальний реєстр фінансово-кредитних установ, реєстр страховиків, страхових і пере страхових брокерів, перелік лізингодавців, фондів фінансування будівництва, реєстрр проф. учасників РЦП, реєстр ІСІ, аудиторів, що здійснюють діяльність на РЦП))

 • ліцензування діяльності суб’єктів РФП


Лекция 15.02.11

НБУ надає ліцензіі КБ на відкриття поточних рахунків клієнтів і банків кореспондентів, а також на розміщення і залучення коштів від свого імені.

НБУ надає ліцензію на приймання вкладів на депозитні рахунки.

Також існує ряд операцій, на ведення яких необхідно додатково отримати дозвіл в НБУ( з валютними цінностями, з ЦП, довірче управління фінансовими активами, депозитарна діяльність.

Держ фін послуг нвдає ліцензіі на: страхову діяльність, на надання послуг з недерж пенс забепкчення, діяльність на надання фін кред з залучених коштів, щодо залучення і викоиристання кредитів фіх осіб

ДКЦПФР надає ліцензіі на брокерську, дилеоську діял, андеррайтинг, діял з управляння аутивами, депозитарну діяльність, діяльність, пов'язана з веденням реєстоів власн ків іменних. ЦП, жіяльність з організаціі торгівлі на фондовому ринку


- нагляд за діяльністю фін установ

Являє собою соб систему контролю та сукупність упорядкованих дій регулятора того чи ін сегменту РФП, що спрямовагі на забезпечення дотримання фін установами встановлених критеріів та норматтвів їх діяльності( щодл прибутковості, ліквідності, рівня каріталізаціі, платоспроможності, дивнсфікаціі активів, ризиковості операцій тощо)


- застосування уповноваженим органом держ регулювання заходів впливу

1 робота по зобов'язанню порушника цсцнути недолік

2 вимога скликати позачергові збори

3 накладання штрафних санкцій

4 призначення тимчасової адміністраціі та відсторонення керівництва

5 призупинення діі ліцензіі

6 прийняття рішення про ліквідацію фін установи


^ Моделі організаціі регування РФП

1. секторна - передбаяає чіткий р-л завдань і функцій наглядових органів за ддіяльністю окремих секторів РФП

Базова для бфльшості краін світу


2. Модель 2 вершин/за завданням

Найбільш розвинена у Франціі, Потртугаліі, Голандіі


3. Модель єдиного регулятора

Чехія, Словакія- центр банк

Литва, Углршина, Естонія- окремий наглядовий орган

Швеція, Данія , Великобританія, Норвегія


Д/з

1. Визначити основні проблеми розвитку розвитку РФП, основні сектори і з'ясувати, чому структура вітчизняного РФП є непропорційною(статистика)

2. Задопомогою иатриці фін послуг, здійсніть пооівяльгий аналіз порьфе фін посдуг, що надають вітчизгяні фін установи і визначіть тегденціі у формуванні іх продутового ряду.


Тема: Лізингові послуги

1. Сутність та класифікація ЛП

2. Порядок оформлення договору з фін лізингу

3. Порядок надання послуг з фін лізингу

4. Порядок розрахунку лізингових платежів


Лізинг - це госп діял, спрямована на інвестування власних чи залучених коштів, що передбачає надання за договором лізингу 1 стороною(лізингодавцем) ін стороні(лізингоодержувачу) у виключне користування на визначений термін майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність, за ум сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.


^ Основні функціі ліщингу:

1. Виробнича (л-г дозволяє опкративно розв'язати проблему технічного оснвщення вир п-в, оскільки беручи устаткування в л-г, позичальникотр можлтвість користуватись ним з дня вступлення в дію лізингової угоди

2. Фінансова (отримання осн фондів у користування на ум лізингу, фактично є кредитуванням лізингоодержувача

3. Збутова (за допомогою лізингу прискорюється збут продукціі)


Класифікація лізингу

1. За ступенем окупності предмету лізингу

- оперативний л-г( за період ліі лізинговоі угоди амортизується лише част предмету лізингу)

- фінансовий (за період діі угоди може амортизуватися вся або більша част не мен. 90% вартості предмета л-гу)


2.. За терміном діі

- коротуостроковий( до 1 р)

- середньостр( 1-3 р)

- довгостр(3 і б)


3.За обсягом оюслуговування предмета л-гу

- чистий(повн обслугування лізингоодеожувачем)

- з частковим набором послуг

- мокрий(повне техн обслуговування здійсн лізингодавець, а також здійснює підготовку персоналу, що буде займатися експлуатацією обладнання)


4. За місцем здійснення госп операціі(внутрішній та зовнішній)


5. За джерелами фвнансування

- за рах власних коштів

- за рахунок залучених

- за рахунок позичених коштів

- комбіновані джерела

інцеві у р

Являє собою лізингову операцію, що включає вартість предмета лізингу, яка амортизується, плату лізингодавця та ін послуги відповідно до договору лізингу

^ Методи розрахунку лізингових платежів

1.Регулярні-платежі,що здійснюються через рівні проміжки часу

1.1 ануїтетні - загальнасума боргу поділяється на однакові частини і через рівні проміжки часу стягується однакова величина

L=(P-S*1/(1+і)^n)=(i/(1-(1+i)^-n)

L лізинговий платіж

Р первісна вартість предмету л-гу

S залишкова вартість

і процентна ставка

n кількість періодів


1.2. лізингові платежі зі змінним відшкодуванням вартості предмета лізингу

L=(P-S*1/(1+i)^n)*((і-к)/(1-((1+к)/(1+с)))

k темп приросту або зменшення лізингових платежів


1.3 нерегулярні - лізингові платежі з відшкодуванням вартості предмета лізингу рівними частинами

d=(P-S)/n

d сума періодичного відшкодування вартості предмета лізингу


2. Послідовність розрахунків при нерегулярних лізингових платежах

1) погодження графіку лізингових платежів

2) визначення розміру 1го лізингового платежу на величину, на яку він збільшуватиметься (t-1)

L1=(1+k)^(t-1)

3)дисконтування потоку лізингових платежів, за винятком останнього

L=£Lt*1/(1+i)^t

4) обчислення теперішньої вартості останнього лізингового платежу як різниці між вартістю майна та сумою продисконтованих лізингових платежів (L)

5) визначаємо майбутню вартість останнього лізингового платежу


t період лізингу


Задача

Р=100 тис грн

і=15% або 1,25% на міс

n=5 міс

S=20000 грн


L1=((100000-20000*1/(1+1+0,0125)^5))*(0,0125/(1+0,0125)^-5=16855

Порядок оформлення лізингового договору


Лізинговий договір- це письмова угода між лізингодавцем і лізингоодержувачем, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків сторін, у зв'язку з предметом лізингу.

Предметом договору лізингу є зобов'язання лізингодавця в обумовлений в угоді строк, передати лізингоодержувачу предмет л-гу, за умови сплати останнім регулярних лізингових платежів.

Паралельно з договором фін лізингу, укладається договір купівлі-продажу предмета лізингу між лізингодавцем та постачальником майна.


Реквізити договору фінансового лізингу:

1. Найменування сторін(повна юридична назва)

2. Предмет лізингу( склад і вартість на момент укладання угоди)

3. Умови та строки поставки предмета лізингу

4. Термін дії лізингового договору

5. Розмір, метод та графік сплати лізингових платежів

7. Додатковий договір із страховою компанвєю

6. Умови страхування предмета лізингу

8. Умови повернення та викупу предмета лізингу після закінчення дії длговору лізингу

9. Інформація про відповідальністьь сторін

10. Місце укладання договору, підписи


Якщо на протязі перших 30 днів від дати укладання договору, лізингодавець не здійснив поставкупредмета лізингу лізингоодержувачу, останній має право розірвати договір в односторонньому порядку. З ін боку- якщо на протязі 30 днів, лізиноодержувач, не здійснив виплату лізингового платежу, то лізингодавецьмає право достроково розірвати договір лізингу.

Надання послуги фінансового лізингу

Постачальник Лізингодавець


Лізингоодержувач. Банк. Страхова компанія

1. Потенційний лізингоодержувач самостійно обирає майно потенційного його продаця і пропонує укласти угоду з фінансового лізингу лізингодацю

2 Лізингодавець перевіряє в постачальника ,середньоринковий рівень цін

за даною групою майна, а також кредито та платоспроможність лізингоодержувача

3. Укладення угоди

4. Лізингодавець бере кредит у банку і купує майно( предмет лізингу)/ укладання договору застави з банком на предмет лізингу

5. Постачальник здійснює поставку майна лізингоодержувачу Страхування предмета лізингу

6. Укладання договору майнового страхування щодо предмета лізингу

7. Сплата лізингоодержувачем регулярних лізингових платежів

8. Припинення дії лізингового договору і виплата лізингоодержувачем залишкової вартості предмета лізингу або повернення майна лізингодавцю

10. Погашення кредиту лізингодавцем і розірвання договору застави


Д/з права і обов'язки сторін лізингодавця і лізингоодержувача.

К/р?

12 шрифт, 1 интервал, до 10 стор, мин 5 джерел

Фінансові інтернет- послуги в системі електронного бізнесу


Тема: факторингові послуги

1. Сутність та види ф-их послуг

2. Особливості факт договору

3. Визначення вартості факт послуги

4. Особливості розвитку ф-гу в У

Згідно з міжнародною конвенцією " про ф-г" 1988р,


Факторинг- це процес перепоступки факторинговій компаніі оплачених боргових вимог( рахунків фактур) у поєднанні з елементами бухгалтерського, юр., консультаційного, збутового та ін різновидів обслуговування постачальником.

Згідно з ЗУ про банки і банківську діяльність, факторинг- це одна з банківських операцій, що передбачає передачу права вимоги, виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари, а також прийняття на себе ризику неплатежу.


Суб'єкти ф-гу:

1. Фактор- фін установа(банк,факторингова компанія, фізична особа, що має дозвіл)

2. Юридичні особи або фізичні особи, СПД

3. Покупці(п-во або фіз особи СПД, які купують товари на умовах довгострокового кредиту)


Переваги ф-гу:

- скорочення обсягів дебіторської заборгованості

- зниження ризику неплатежу

- прискорення кругообігу коштів між ек суб'єктами


Функціі ф-гу:

1. Фінансування поставок товарів/ послуг

2. Управління дебіторською заборгованістю

3. Управління фінансовими ризиками

4. Оцінка платоспроможності покупців/ позичальників


Різновиди факторингу:

1. За місцем проведення ф. операції

- внутрішній

- зовнішній

2. За періодичністю обслуговування

- одноразовий

- багаторазовий

3. За участю боржника в угоді

- відкритий( боржника/покупця повідомляють про укладання угоди між факторинговою компанією та постачальником)

- закритий(покупця не повідомляють про укладання угоди з фактором)

4. За способомрозрахунків із постачальником

- з правом регресу( факторингова компанія не зобов'язана відшкодовувати збитки постачальнику)

- без права регресу

5. За спосом кредитування постачальником

- з попередньою оплатою вимог задоговором поставки товарів

- виплати рахунків-фактур на певну дату

6. За видами обслуговування операцій

- простий

-вексельний (розрахунки з постачальником оформлюються за допомогою векселів, а факторингова компанія здійснює облік векселів)


ІІ. Особливості факторингового обслуговування

Схема внутрішнього ф-гу.

1. Укладення угоди між постачальником/покупцем про поставку товарів чи надання послуг

2. Відвантаження товарів чи надання послуг

3. Постачальник аналізує фін ринок. Його звернення до факторинговоі компанії з пропозицією укласти факторингову угоду

4. Факторингова компанія проводить аналіз законностіугоди між постачальникомта покупцем, оцінює платоспроможність покупця, визначає ситуацію на фін ринку.

5. Підписання факторингового договору між факт компанією і постачальником щодо передачі ним свого права, стягнення заборгованості з покупця.

6. Постачальник нотаріально завіряє копіі рахунків-фактур, документаціі про поставку товарів і послуг і передачі їх оригіналів факторинговій компанії

7. Факт компанія згідно документів частково компенсує вартість поставки продавцю (близько 80%)

8. Факторингова компанія повідомляє покупця/боржника про перепоступку вимог на її користь.

9. Сплата покупцем зобов'язань за договором поставкина користь факторингової компанії

10. Перерахування факторинговою компанією постачальнику решти суми за договором поставки за мінусом оплати послуг ф-гової компанії.


Зовнішній факторинг

Учасники:

Експортер, імпортер, експорт фактор і імпорт фактор.

1. Здійснення поставки товарів від експортера імортеру. При цьому на рахунках- фактурах експортера, здійснюється напис, що імпортер має здійснити платіж за договором поставки на користь імпорт- фактора

2. Екпортер передає експорт-фактору нотаріально завірені копії рахунків експорт-фактора.

3. Експорт фактор здійснює експорт перерахування експортеру 80% суми поставки товару

4. Експорт фактор здійснює перепоступки вимоги імпорт фактору

5. Імпорт фактор здійснює виплату боргу експорт фактору за договором поставки і бере на себеризик неплатежу послуг імпортера у випадку банкрутства тощо.

6. Імпортер в день настання необхідності сплати послуг, здійснюєплатіж за договором поставки на користь імпорт фактора.

7. Імпорт фактор перераховує екпорт фактору решту за договором поставки за мінусом відшкодування своїх послуг.

8. Експорт фактор перераховує експортеру решту боргу за мінусом відшкодування своїхпослуг.


ІІІ. Порядок оформлення договору факторингу

Договір факторингу є договору права стягнення дебіторської заборгованості з покупця на користь постачальника.

Предмет договору: право грошової вимоги, строк оплати за якою настав, а також щодо вимоги, яка винкне в майбутньому.


Договір повинен містити наступну інформацію: суму кредиту, ставка, сума винагороди ф-гової компанії, права іобов'язки сторін, гарантії виконання сторонами своїх зобов'язань та їх матеріальна відповідальність в разі їх невиконання.


ФОН

СК управителя ФОН і ФФБ -не менше 1 млн євро.

Управитель ФОН одночасно є емітентом сертифікатів ФОН.


Сертифікати ФОН - це ЦП, які засвідчуютьь безумовне право їх власників на отримання доходу від інвестицій в нерухомість.


Для створення ФОН необхідно:

1. Розробити та затвердити правила ФОН

2. Укласти договір із забудовником.

3. Розробити проспект емісії сертифікатів , здійснити емісію на суму, що не перевищуватиме вартість будівництва житлового об'єкту ( управитель=> депозитарій)

4. Організувати розміщення сертифікатів ФОН шляхом відкритої/ закритої підписки. (управитель => інвестор, інвестор-> депозитарій)

5. Відкриття рахунку ФОН у фін установі

6. Оформлення забезпечення виконання забудовником своїх зобов'язань.

Схема фінасування будівництва через ФОН

Інвестор

Управитель ФОН Депозитарій

Забудовник


Тема: Кредитні спілки

Капітал КС включає

Пайовий - обов'язкові та додаткові пайові внески учасників.

Резервний вступні внески+ доходи КС.Складає не менше 15% від суми активів, зважених на ризик.

Додатковий - цільові, благодійні внески

В разі ліквідації КС кошти резераного та додаткового капіталу зараховуються до Держбюджету.

На кін 2009 р 775 КС

Сума зобов'язань і активів КС повинні співпадати.

Капітал - не менше 10% від продуктивних активів( ті, які приносять стабільний дохід)

Непрозподілений дохід = сума залишку нерозподіленого доходу+ дохід , отриманий за поточний період-витрати в потчному періоді- частина доходу, що йдена формування регулятивного капіталу- сума дивідендів.


Фінансові нормативи КС

( положення про фін нормативи діяльності та критерій якості системи управління КС від 03.02.2001)

1. Норматив достатності к-лу - не менше 10% від загального обсягу продуктивних активів

2. Норматив платоспроможності=

Регулятивний капітал /(сума залишку зобов'язань Кс+ активи зважені за ризиком)

3. Норматив миттєвої ліквідності = співвідношення суми готівки в касі, кошти на поточних рахунках до суми внесків членів КС на депозити, внескипо депозитам до запитання до кспіталу)

4. Норматив корткострокової ліквідності. - співідношення ліквідних коштів з початковим терміном погашення до 1 р до короткострокових зобо'язань

5. Норматив прибутковості = доход / витрати


Активи КС за ступенем ризику поділяються на такі групи

1. 0% - готівка в касі, ДЦП

2. 20% - кошти на депозитних рахунках в банку, кошти об'єднань КС

3 50%- внески до капіталу об'єднання КС та до капіталу банків, капітальні інвестиції, залишкова вартість осн засобів, нематеріальних активів

4. 100% - кредити на дані членам КС, ін кред спілкам.

5. 150%- прострочені, бенадійні кредити


Тема:Ломбарди

- небанківська фін- кред установа, виключною діяльністю якої є надання на власний ризик кредитів фіз осіб, а також додаткових супутніх послуг


1800 р перший ломбард в Одесі

Специфіка:

Короткостроковий

Сер р-р 300-600 грн

0,3-1% за кожний день користування

На кін 2009 р 372 ломбарди

Мін розмір СК 200 тис грн

Мін розмір приміщення - 5 кв метрів

90% предметів застав - вироби з дорогоцінних металів та каміння

6% побутова техніка

Ін - транспортні засоби, нерухомість, майнові права

Існує готівкова і безготвкова форма


Супутні послуги:

Оцінка

Зберігання

Купівля коштовностей

Посередницькі послуги по страхуванню

Якщо після закінчення строку угоди, власник не звертається з вимогою до повернення, то ломбард має право продати речі.


Тема: Фінансові послуги ІСІ

1. Суть і види

2. Інвестиційні фонди ІСІ

3. Особливості управління активами ІСІ

4. ІСІ в У


ІСІ - це інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі спільного інвестування на основі об'єднання ГК інвесторів та вкладення їх у ЦП, корпоративні права та нерухомість з метою отримання прибутку.


Держаний контроль за діяльністю таких установ проводить держфінпослуг та ДКРФЦП


Переваги інвестування коштів ІСІ:

1) можливість обрання інвестором інвестиційного фонду з найбільш підходящою для нього інвестиційною стратегією.

2)забезпечення диіерсифікації ризику завдяки законодавчим вимогам щодо структури вкладень ІСІ у різні види активів.

3) можливість вкладення коштів в активи компаній, що належать до різних сфер діяльності та галузей економіки.

4) залежність дозідності інвестицій від зростання чистої вартості активів фонду

5) нижчий рівень оподаткування

6) здійснення кваліфікованого управління інвест фондом професійними менеджерами

7) контроль за діяльністю ІСІ збоку держави


Класифікація ІСІ:

1. Залежно від форми організації

- пайові (не є юр особами, а активи належать інвесторам на правах спільного часткового володіння)

- корпоративні ( є юр особами і найчастіше створюються у вигляді банку)

2. Залежно від порядку проведення діяльності:

- відкриті ІСІ (інвест фонди, які беруть на себе зобов'язання у будь-який момент часу на вимогу інвестора здійснити викуп ЦП, емітованих цим фондом)

- інтервальні ( інвестиційні фонди, що беруть на себе зобов'язання на вимогу інвестора здійснити викуп емітованих ЦП лише на протязі визначеного проміжку часу, але не рідше 1 р на рік)

- закриті (такі фонди не беруть на себе зобов'язання викуповувати у інвесторів емітовані ними ЦП до моменту припинення діяльності такого ІСІ) - лише строкові

3. Залежно від періоду діяльності

- строкові (створюються на період, визначений у проспекті емісії ЦП цього фонду, після чого вони ліквідуються)

- безстрокові( на невизначений строк)


Дивесифіковані ІСІ

Вимоги:

Кількість ЦП 1 емітента не більше 5

Загальний обсяг у струтурі активів ЦП не більше 40

Не менше 80. у структурі активів повинні становинти грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств, ін ЦП, що допущені доторгів на фондовій біржі


Недиверсифіковані ІСІ. Найбільш показовий приклад - венчурний фонд. Це недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно закрите розміщення своїх ЦП серед юр і фіз осіб. Понад 50% активів складаються з ЦП, корпоративних прав, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

Відкриті та інтеріальні ІСІ виключно диверсифіковані.

В у 180 інвест фондів, з них - закритих недиверсифікованих 130 і 50 венчурних.


ІІ. Особливості діяльності інвест фондів.

Копоративний

- це ІСі, що створені у формі ВАТ. Є юр особою. Засновником не може бути юр особа, в статутному капіталі якої частка держави або місцевого органу самоврядування становить понад понад 25%.

Основними документами є:

Статут

Регламент - визначає особливості діяльності ІСІ, щодо умов залучення заощаджень і розподілу прибутку. порядок визначення вартості чистих активів, напрямки інвестицій.

Початковий статутний капітал може формуватись за рахунок державних ЦП, тих, що допущені до торгів на фондовій біржі, об'єктів нерухомості, що необхідні для забезпечення статутної діяльності. Вищий орган - загальні збори, що щаймаються прищначенням голови, укладенням договору з КУА.

КІФ не має права здійснювати операцій з залученими коштами і має укласти договір з КУА( 1 куа на 3 роки максимум ).

КУА - це госп товариство, яке здійснює діял по управлінню активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії ДКЦПФР. Може управляти одночасно декількома КІФ.

Законодавсво дозволяє КІФу мати лише1 зберігача.

Реєстратор


Д/з Процедура фінансування договору факторингу

Порядок здійснення факторингових розрахунків.
Похожие:

Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconЛекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп)
Згідно із зу про фін послуги та лерж регулювання рфп,під фінансовою послугою (ФП) слід розуміти – операції з фінансовими активами,...
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconСуть, функції та структура ринку. Умови його функціонування та інфраструктура ринку
Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. – К.: «Вища школа». 1999. – С
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconСамостійна робота «Участь України на міжнародному ринку послуг»
Які види послуг в зовнішній торгівлі України можуть стати динамізуючим чинником соціально-економічного розвитку країни?
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconТема: Визначення основних конкурентів
Конкуренція це властиве ринку змагання між окремими його суб’єктами, зацікавленими у творенні найвигідніших умов виробництва та збуту...
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconТема: SWOT-аналіз діяльності обраного об'єкту. .
За результатами аналізу факторів мікромаркетингового та макромаркетингового середовища функціонування обраного об'єкту на українському...
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconСамостоятельная работа по Международной экономической деятельности Украины. Богдановой Ю. М., гр. Мэ-41. Тема 2 Участь України на міжнародному ринку послуг. Блок Завдання 1
Самостоятельная работа по Международной экономической деятельности Украины. Богдановой Ю. М., гр. Мэ-41
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) icon«Методика викладання української мови»
Теоретичні засади методики навчання української мови в початковій школі як науки і навчальної дисципліни
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconПрактикум Для студентів 3 курсу напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання
Предметом навчальної дисципліни є вивчення сукупності фінансових відносин, які формуються в економічному просторі з приводу функціонування...
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconОсновні напрямки комерційного аналізу
...
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconЛекція з дисципліни «Цивільний процес» Тема №25 Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах
Лекція обговорена і схвалена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін 01 вересня 20 12 р. Протокол №1
Лекція 1 10. 02. 11 Тема: Теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг(рфп) iconТема. Розробка фрагменту уроку з формування поняття числа в концентрі „Десяток
Мета. Закріпити теоретичні знання з теми „Нумерація чисел першого десятка”. Вчити майбутніх вчителів застосовувати теоретичні знання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы