М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма icon

М. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма


Скачать 113.15 Kb.
НазваниеМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
страница1/3
М.П.Драгоманова<><><>Кафедра культурології<><><>"<>ЗАТВЕРДЖУЮ<>
Размер113.15 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова


Кафедра культурології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчально-методичної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
галузі знання 0201 «культура


напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»


Інституту філософської освіти і науки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Форма

навчання

Курс

Семестр


Загальний обсяг (год.)

Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самостійна

робота


Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)

Лекції
Семінарські


Індивідуальні

Денна60

34

12

12

10

26
Вечірня
Заочна
Екстернат


Київ – 2012

^ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»________________. - _______: ________, 2012___.- __ с.


Розробники:

Уліщенко Андрій Борисович, доцент кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки, кандидат педагогічних наук,

Уліщенко Віолетта Валентинівна, доцент кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки, кандидат педагогічних наук.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ____________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедри ______________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____”___________________ 20___ р


Схвалено Науково-методичною радою за напрямом підготовки (спеціальністю)________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

__________, 20__

І. Пояснювальна записка


Програма навчального курсу «Історія української культури» для ОКР магістр спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» складена у відповідності зі спеціалізацією. Курс розрахований на 60 годин (2 кредити), з них 26 год − на самостійну роботу, 34 год − на аудиторні заняття: 12 год − на лекції, 12 год − на семінари та 10 годин на індивідуальну роботу.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських) та індивідуальної роботи. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Всі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.

На семінарських заняттях закріплюються базові теоретичні знання з історії української культури, з’ясовуються питання, які доповнюють, конкретизують і деталізують знання студентів з основних проблем навчального курсу.

^ Мета навчального курсу «Історія української культури» − застосовуючи історико-хронологічний принцип, розглянути знакові явища української культури, визначити її місце в контексті світового культурно-цивілізаційного процесу.

^ Завдання курсу

 • допомогти студентам отримати глибокі систематизовані знання про витокі і особливості розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення;

 • формуючи ціннісне ставлення студентів до явищ української культури, сприяти духовному розвитку молодої людини;

 • підвищувати загальнокультурний рівень студентів, виховувати естетичне ставлення до національних і загальнолюдських цінностей.

Підсумковий контроль за результатами вивчення курсу здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Головною складовою частиною такого контролю є регулярне виконання завдань викладача та накопичення студентами певної кількості балів за спеціально розробленими «Критеріями рейтингового оцінювання студентів», дві модульних контрольні роботи, а також підсумкове оцінювання виконаних студентами індивідуальних дослідних завдань. Підсумкові результати навчальної діяльності визначаються відповідно до кількості набраних балів: студенти отримують оцінку за шкалою ECTS та національною шкалою.


ІІ. Навчально-тематичний план


,п/п

Назва модулів і тем

Всьо-

го

Аудиторна робота

Поза-аудит. роб.

Разом

Лек.

Сем.

Інд. роб.

Самост
Модуль І. Історія української культури від найдавніших часів до князівської доби

30

16

6

6

4

14

1.

Феномен та витоки української культури. Періодизація та

характеристика етапів її розвитку

10

6

2

2

2

4

2.

Стародавня культура східних слов’ян

10

6

2

2

2

4

3.

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

10

4

2

2

-

6
Модуль IІ. Розвиток національної культури України: від класичної доби до сучасності

30

18

6

6

6

12

4.

Культурний процес в Україні доби Передвідродження

10

6

2

2

2

4

5.

Культура України ХІХ сторіччя

10

6

2

2

2

4

6.

Культура України періоду ХХ ст. Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі

10

6

2

2

2

4
ВСЬОГО

60

34

12

12

10

26


ІІІ. Зміст програми


Змістовий модуль І. Історія української культури від найдавніших часів до князівської доби


^ Тема 1. Феномен та витоки української культури. Періодизація та

характеристика етапів її розвитку


Зміст теми. Методологічні проблеми дослідження української національної культури. Проблема етногенезу українців. Міграційна та автохтонна теорії походження українського народу. Історія етноніму «Україна». Природні, духовні, суспільно-економічні передумови формування українського етносу.

Мовні, фізіологічні та психологічні особливості українців. Українська ментальність. Історико-етнографічне районування України та його вплив на культуру. Основні зони: Наддніпрянщина, Поділля, Полтавщина, Слобожанщина, Полісся, Прикарпаття, Волинь, Закарпаття, південь України.

Етнографічні групи українців. Проблема періодизації історії української культури. Характеристика етапів розвитку української культури. Самобутні риси духовної культури українського народу.


^ Терміни та поняття: культура, загальнолюдська культура, національна культура, українська культура, етногенез, ментальність, цілісність національної культури, періодизація культури.


^ Семінарське заняття на тему: «Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури»


План:

 1. Історія української культури як предмет культурології та українознавства.

 2. Історіографія та джерельна база курсу «Історія української культури».

 3. Методологічна проблема типології української культури.

 4. Етногенез українського народу. Виокремлення української культури у світовому культурному процесі.

 5. Періодизація історії української культури.

 6. Поняття ментальності та національного характеру. Архетипи української культури.

 7. Національна культура як цілісна система.


Література:


Основна:

 1. Бичко І. Українська ментальність і проблеми гуманітаризації національної вищої освіти // Розбудова держави. − 1993. − № 3. − С. 58−61.

 2. Джерела української самосвідомості та культури // Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – С. 9-86.

 3. Кордон, М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 584с. − С. 4−22.

 4. Кримський С. Б. Архетипи української культури // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 91- 112.

 5. Основи української ментальності // Україна: філософський спадок століть. Хроніки-2000. – 2000. - № 37-38. – С. 4-96.

 6. Українська культура // Лекції за ред. Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 17-25

 7. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М.  Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; За ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − К.: Знання, 2009. − 589 с. − С. 15 − 58; 321−337.

 8. Шинкарук С. Б. Поняття культури. Філософські аспекти // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 8 – 61.


Додаткова: [2, 34, 35, 40, 44, 47]


Тема 2. Стародавня культура східних слов’ян


Зміст теми. Наукові джерела вивчення культури стародавніх слов’ян. Основні етапи формування культури східних слов’ян. Первісні археологічні культури на території України. Пам’ятки мізинської культури (25-7 тис. до н.е.).

Індоєвропейці на території України. Особливості трипільської культури і мистецтва. Патріархат. Культ сонця. Флективна мова як найважливіший елемент індоєвропейської культури. Зарубинецька (2-ге ст. до н.е.-2-ге ст. н.е.) і Черняхівська (2-5 ст. н.е.) культури – основа формування культури Київської Русі. Мистецтво антської доби. Побут і звичаї східних слов’ян. Релігійні вірування і міфологія. Зовнішні впливи на формування культури східних слов’ян. Скіфо-кімерійська культура на території України. Скарби скіфських курганів. «Звіриний стиль» в ужитковому та ювелірному мистецтві. Сармати.

Культура античних міст-держав Північного Причорномор’я та Криму. Римо-візантійський вплив. Україна та велике переселення народу в 2-5 ст. н.е.


^ Терміни та поняття: палеоліт, мезоліт, тотемізм, фетишизм, анімізм, магія, славістика, пантеон, символізм, антропоморфізм, космогонія, символ, колективізм, рід, прамонотеїзм, політеїзм, язичництво.


^ Семінарське заняття на тему: «Давня культура України».


План:

 1. Кам’яний вік на території України. Трипільська культура.

 2. Кочові племена та їхня роль у формуванні української культури.

 3. «Неолітична революція» та її значення для розвитку матеріальної і духовної культури .

 4. Північне Причорномор’я в давній українській культурі.

 5. Передслов'янське населення України і його культура

 6. Скіфо- сарматська культура.

 7. Культура східних слов’ян дохристиянської доби: міфологічний простір та релігійні вірування.


Література:


Основна:

 1. Кордон, М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 584 с. − С. 278−288.

 2. Круц В. О. Питання демографії трипільської культури // Археологія. − 1993. − № 3. − С. 30−36.

 3. Мовша Г. Н. Нові дані про антропоморфну реалістичну пластику Трипілля // Археологія. − 1973. − № 11. − С. 3−21.

 4. Ткачук Т.М. Знакова система трипільської культури // Археологія. − 1993. − № 3. − С. 91−100.

 5. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М.  Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; За ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − К.: Знання, 2009. − 589 с. − С. 339−362.

 6. Українські символи / [М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін.]; за ред. М. К. Дмитренка. - К.: Ред. часопису "Народознавство", 1994. - С. 31-41.


Додаткова: [4, 6, 14, 16, 24, 26, 33, 34, 35, 41]


Тема 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства


Зміст теми. Суспільно-економічні та історичні обставини формування Київської Русі. Розвиток міст, торгівлі, ремесла як умови формування давньоруської культури. Особливості світогляду людини часів Київської Русі, його відображення в пам’ятках народної мудрості, легендах, билинах, піснях.

Хрещення Русі та візантійський вплив на формування давньоруської культури. Розвиток писемності на Русі. Особливості освітніх процесів і напрями формування наукових знань: історичні, медичні, юридичні тощо. Становлення книжної справи і організація бібліотек. Давньоруська література (оригінальна та перекладна), її жанрове різноманіття. «Остромирове Євангеліє», «Повість временних літ», «Поученіє Володимира Мономаха» тощо.

Володимир Великий та Ярослав Мудрий, їх внесок у піднесення Київської держави. Архітектурні пам’ятки Київської Русі. Будівництво Софії Київської. Розвиток образотворчого мистецтва: фресковий живопис і мозаїка. Поширення іконописання. Образи Алімпія. Особливості давньоруської книжкової мініатюри. Історичне значення культури Київської Русі.

Монголо-татарська навала та її наслідки для культурного розвитку Стародавньої Русі.

Суспільно-політична ситуація в Галичині і на Волині в 12-13 ст. Осередки культурного життя в Галицько-Волинському князівстві. Види освітніх закладів і особливості навчальних програм. Розвиток писемної творчості. «Галицько-Волинський літопис». Спадкоємність попередніх культурних і мистецьких традицій. Архітектура: превалювання романського та готичного стилю, візантійський вплив. Пам’ятки княжого Львова. Виявлення своєрідних рис в архітектурному мистецтві. Розвиток образотворчого мистецтва в Галичині і на Волині. Особливості Галицько-Волинської іконописної школи. Культурні зв’язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі.


^ Терміни та поняття: християнізація, полікультурність, київське християнство, монотеїзм, фреска, мозаїка, Софія, протокирилична писемність, літопис, хроніка, повчання, ікона, апокриф, житіє, патерик, шестоднев, скоморох, Лавра, феномен двовір’я.


^ Семінарське заняття на тему: «Вплив християнства на українську культуру княжої доби».


План:

 1. Соціокультурний феномен Київської Русі.

 2. Софія Київська як світоглядна ідея та художній шедевр.

 3. Культурний розвиток в українських землях періоду феодальної роздрібненості.

 4. Культура Галицько-Волинського князівства.

 5. Мистецтво Галицько-Волинської Русі. Пам’ятки княжого Львова.

 6. Освіта у Галицько–Волинському князівстві.

 7. Архітектура Галицько–Волинського князівства.

 8. Давня усна народна творчість та її значення для розвитку культури слов’ян.


Література:


Основна:

 1. Історія української культури / за загал. ред. І.Крип’якевича. – 4-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 656с. – С. 435-440, 448-463, 468-479.

 2. Кордон, М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 584с. − С. 4−22.

 3. Крвавич, Д.П. Українське мистецтво: навчальний посібник: У 3-х ч. Ч.2 / Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова. – Львів : Світ, 2004. – 268с. – С. 78-80, 97-100, 184-204.

 4. Крвавич, Д.П. Українське мистецтво: навчальний посібник: У 3-х ч. Ч.3 / Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова. – Львів : Світ, 2005. – 268с. – С. 23-39, 53-60.

 5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний посібник / за ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ,2005. – 568с. – С. 385-392, 402-410, 433-440.

 6. 2.Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М.  Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; За ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − К.: Знання, 2009. − 589 с. − С. 363−399.


Додаткова: [4, 5, 8, 9, 10, 14, 30, 31, 34, 40, 43]


Змістовий модуль ІІ. Розвиток національної культури України: від класичної доби до сучасності


  1   2   3

Похожие:

М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconПрограма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМ. П. Драгоманова Інститут філософської освіти І науки Кафедра культурології «Затверджено» Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова 2010 р. Протокол
Зязюн І. А., директор Інституту педагогіки І психології професійної освіти апн україни, академік апн україни, доктор філософських...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор з навчальної та методичної роботи професор Е. В. Віленська Кримінальне право
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconІндивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
Настановча конференція. Консультація щодо складання індивідуального плану, його оформлення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы