М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма icon

М. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма


Скачать 113.15 Kb.
НазваниеМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
страница2/3
М.П.Драгоманова<><><>Кафедра культурології<><><>"<>ЗАТВЕРДЖУЮ<>
Размер113.15 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема 4. Культурний процес в Україні доби Передвідродження


^ Зміст теми. Політико-державний і суспільний лад в українських землях в польсько-литовську добу (14-перша половина 17 ст.). Процес формування українського етносу в умовах польсько-литовського поневолення. Правовий та мовний статус українців. Умови розвитку національно-культурного життя. Основні типи шкіл і характер викладання в них. Релігійна ситуація.

Берестейська унія (1596р.) та її наслідки. Виникнення братств, їх культурно-освітня діяльність. Братські школи. Поширення гуманістичних та реформаційних ідей в українських землях. Визначні українські гуманісти – Юрій Дрогобич, Павло Русин та ін. Центри ренесансної культури в Україні.

Діяльність Львівської братської школи та типографії. Першодрукар Іван Федоров. Острозька академія, її значення в становленні проєвропейської освіти в Україні. Острозька Біблія. Роль Київського братства. Відновлення ієрархії православної церви. Суспільна і культурна діяльність Петра Могили. Києво-Могилянський колегіум. Розвиток полемічної літератури. Своєрідність українського ренесансного мистецтва. Розвиток архітектури. Фортеці та замки.

Козацтво як національно-політична сила і захисник православної віри в українських землях. Національно-визвольний рух в Україні під керівництвом Б. Хмельницького та посилення демократичних тенденцій в українській культурі. Культура козацької держави (1654-1784рр.). Роль Запорізької Січі.

Розвиток літописання. «Літопис Самовидця», «Літопис Григорія Граб’янки», «Літопис Самійла Величка». Кобзарство. Реформування церкви і освіти в козацьку добу.

Діяльність Києво-Могилянського колегіуму, надання йому статуту Академії. Розвиток філософської та наукової думки. Перші підручники з історії України: “Синопсис” та “Густинський літопис”.

Відображення гуманістичних ідей в філософських і літературних творах Г.Сковороди. Активізація книговидавничої справи. Суспільна і культурна діяльність гетьмана І. Мазепи. Розповсюдження барокової культури в Україні: забудова українських міст, видатні архітектурні ансамблі Києва та Львова. Особливості розвитку барокового живопису в Україні: іконопис та портретний живопис. Барокові іконостаси. Розвиток мистецтва гравюри в українських друкарнях. Золота доба церковної музики. Творчість М.Березовського та А. Веделя. Зародження світської музики. Ліквідація Гетьманщини і Запорізької Січі. Унія як національний чинник в Західній Україні.


^ Терміни та поняття: український ренесанс, гуманістичні та реформаційні ідеї, козацтво, світська освіта козаків, синкретизм козацької культури, козацькі літописи, бароко, барокове світовідчуття.


^ Семінарське заняття на тему: «Ренесансний гуманізм в Україні доби Передвідродження»


План:


 1. Особливості розвитку української культури у Литовському князівстві.

 2. Культура України в к. ХVІ – п.п. ХVІІ ст.

 3. Соціокультурний світ України другої половини XVII-XVIII століття.

 4. Епоха Просвітництва та її значення в історії української культури.

 5. Класицизм в українській культурі.

 6. Феномен українського бароко.

 7. Особливості ренесансно – реформаторського руху в Україні.

 8. Києво – Могилянський колегіум, як освітній та науковий центр.


Література:


Основна:

 1. Абрамович С.Д. Світова та українська культура: навчальний посібник. – Львів: Світ, 2004. – 344с. − С. 295-299.

 2. Історія світової та української культури: Підручник / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К. : Літера, 2000. – 464с. − С. 381-391.

 3. Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 326с. – С. 137-142.

 4. Козира, Є.В. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Є.В.Козира. – К. : Здоров’я, 2001. – 248с. – С. С. 154-157.

 5. Кордон, М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 584с. − С. 312−377.

 6. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М.  Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; За ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − К.: Знання, 2009. − 589 с. − С. 400−473.


Додаткова: [1,2, 7, 17, 28, 32, 36]


Тема 5. Культура України ХІХ сторіччя


Зміст теми. Розвиток культури України за умов політики російського самодержавства та австрійської монархії. Генезис українського відродження та періодизація ренесансного процесу. Дворянський період (1780-1840рр.). Створення масонських лож. Діяльність студентських гуртків в Харківському та Київському університетах. Започаткування мовознавчих, етнографічних і фольклористичних досліджень. Видання «Історії русів». Становлення літературної української мови: “Енеїда” І.Котляревського. Театральна діяльність І.Квітки-Основ’яненка. Творчість українських митців на ниві російської культури. Своєрідність класицизму в Україні. Український романтизм як важливий чинник розвитку національної ідеї.

Початок відродження в Галичині. «Руська трійця». Літературна збірка «Русалка Дністрова». Народницький період (1840-1880рр.). Діяльність М.Костомарова і Т.Шевченка як провідників української національної ідеї. Створення Кирило-Мефодіївського товариства. Відображення демократичних ідей в маніфесті “Книга буття українського народу”. Значення літературної творчості Т.Шевченка. Розвиток національної самосвідомості українців у 50-60-ті роки.

Українські громади та напрями їх роботи. «Стара громада» (Київ) та діяльність М.Драгоманова, Д.Антоновича, П.Чубинського в 70-80-ті роки.

Культурне зростання Галичини в 40-80-ті роки 19ст.. Модерністський період українського відродження (1890-1914рр.). Проблема традиції і новаторства. Творчість Л.Українки, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, В.Стефаника. Роль суспільної і літературної діяльності І.Франка. Наукове товариство ім. Т.Шевченка та його видавнича діяльність.

Архітектурний модерн: еклектика, конструктивізм. Розвиток модерністичного живопису: творчість О.Мурашка, М.Жука та ін. Особливості львівського модерну. Створення професійного українського національного театру. Творча діяльність М.Кропивницького і М.Старицького. Розвиток української класичної музики. Музичні твори П.Гулака-Артемовського та М.Лисенка. Оперне мистецтво України: світова слава С. Крушельницької, М.Менцинського. Український авангард 1900-1910рр. Взаємозв’язок культурного життя України з духовними процесами в інших країнах Європи.


^ Терміни та поняття: український романтизм, імперський світогляд, національно-культурне самовизначення, мистецька еклектика, класицизм, просвітництво, громадівський рух, Кирило-Мефодіївське товариство, українська інтелігенція, національно орієнтоване мистецтво, національна література.


^ Семінарське заняття на тему: «Українська культура нового часу»


План:


 1. Культурний процес в Україні кінця XVIII − початку ХІХ століття в контексті формування української нації.

 2. Художні стилі й естетичні напрями: класицизм, романтизм, модернізм, реалізм.

 3. Тенденції розвитку освіти, науки, літератури та мистецтв.

 4. Розвиток української літератури. Роль творчості Т.Г.Шевченка у становленні української національної культури.

 5. Особливості формування модерної української культури в Галичині.

 6. Українська культура другої половини ХІХ століття.

 7. Художні течії в українському мистецтві ХІХ ст.: класицизм, романтизм. Різноманіття жанрів та стилів.

 8. Майстри українського живопису ХІХ ст.


Література:


Основна:

 1. Історія української культури / за загал. ред. І.Крип’якевича. – 4-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 656с. – С. 541-554.

 2. Кордон, М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 584с. − С. 474−504.

 3. Крвавич, Д.П. Українське мистецтво: навчальний посібник: У 3-х ч. Ч.3 / Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова. – Львів : Світ, 2005. – 268с. – С. 101-116, 147-184, 214-240.

 4. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний посібник / за ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ,2005. – 568с. – С. 482-498.

 5. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М.  Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; За ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − К.: Знання, 2009. − 589 с. − С. 15 − 58; 321−337.


Додаткова: [11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 27, 37]


Тема 6. Культура України періоду ХХ ст. Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі


Зміст теми. Перша світова війна – поворотний етап в історії українського народу.

Соціалістична революція в Росії і спалах національно-політичного відродження в Україні. IV універсал Центральної Ради (22 січня 1918р.): проголошення самостійності Української Народної Республіки. М.Грушевський і В.Винниченко в боротьбі за національне відродження. Автокефалія української православної церкви.

Формування української національної освіти. Створення Української Академії Наук. Діяльність видатних українських науковців: А.Кримського, В.Вернадського, М.Туган-Барановського. Розвиток видавничої справи. Національно-культурне піднесення 20-х років. Пожвавлення літературного життя в період українізації. Створення літературних об’єднань «Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ», «Молодняк» та ін. Український мистецький авангард. Розвиток музичної культури і театрального мистецтва. Творчість Л.Ревуцького, Б.Лятошинського, В.Косенка. Театр «Березіль» Л.Курбаса. Становлення українського кіномистецтва. О.Довженко – письменник, драматург, кінорежисер. Розвиток образотворчого мистецтва: «школа Бойчука», творчість К. Малевича та О.Архипенка. Львів як центр культурного життя Західної України. Літературні групи Галичини. Представники західноукраїнської живописної школи: О.Новаківський, А.Холодний. Музичне і театральне життя в Галичині. Творчість Ст. Людкевича.

Репресії сталінської доби, їх трагічний вплив на розвиток української національної культури. «Розстріляне відродження». Розвиток української культури в роки Другої Світової війни і повоєнний період. Рядянизація школи, освіти і науки.

Культура і духовне життя в Україні часів «хрущовської відлиги». Шістдесятництво. Дисидентський та самовидавничий рух. Культурні надбання української діаспори. Українська культура 70-80-х років.

Національно-культурне відродження в Україні в середині 80-х років 20 ст. - на початку 21 ст. та його особливості. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1991р.) та акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991р.), їх значення у формуванні нової соціокультурної дійсності та національно-культурної ідентичності. Українська державність - необхідна передумова духовного відродження українців. Демократія як ключовий чинник відновлення духовного життя. Свобода творчості митця.

Українські культурні традиції та сучасність. Суперечливий характер культурного процесу сьогодення. Видатні українські митці межі 20-21 ст. Українська культура в контексті світового розвитку. Феномен масової культури. Роль ЗМІ. Молодіжні субкультури: стиль життя, форма спілкування. Перспективи розвитку української культури в 21 ст.


^ Терміни та поняття: український неоромантизм, «розстріляне Відродження», мистецький модернізм, літературні спілки, кінематограф, авангард, українізація, соціалістичний реалізм, неокласицизм, кубофутуризм, дисидент, плюралізм, толерантність.


^ Семінарське заняття на тему: «Чинники культурного процесу в Україні ХХ століття. Проблеми та перспективи розвиткусучасної української культури».


План:

 1. Українське авангардне мистецтво 1900-1930-х рр.

 2. Культурна ситуація в Україні в 30-х роках. «Розстріляне відродження».

 3. Розвиток української культури в роки Другої Світової війни і повоєнний період.

 4. Розвиток української культури в другій половині ХХ ст.: шістдесятництво, дисидентський та самвидавничий рух.

 5. Культурні надбання української діаспори.

 6. Літературні і мистецькі процеси в умовах хрущовської «відлиги»: шістдесятництво, дисидентський рух.

 7. Українська культурна парадигма на зламі ХХ-ХХІ ст.. Видатні митці сучасності.

 8. Творчість видатних українських митців і літераторів сучасної доби (80-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

 9. Сучасна українська культура в контексті світового розвитку.


Література:


Основна:

Історія української культури / за загал. ред. І.Крип’якевича. – 4-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 656с. – С. 562-574.

Кордон, М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 584с. − С. 4−22.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний посібник / за ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ,2005. – 568с. – С. 549-559.

Мєднікова, Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: навчальний посібник / Г.С.Мєднікова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 214с. – С. 61-70, 84-97, 194-207.

Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М.  Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; За ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − К.: Знання, 2009. − 589 с. − С. 15 − 58; 321−337.


Додаткова: [3, 15, 19, 20, 25, 29, 38, 39, 45, 46, ]


^ IV. Методи контролю


Навчальна дисципліна «Історія української культури» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 2 модулів у семестрі.

Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, захист індивідуальних навчально-дослідних завдань, екзамен.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання


Мета ІНДЗ: вироблення у студентів навичок самостійної роботи з історичними джерелами та історіографічною літературою для вдосконалення знань, отриманих у процесі навчання.


Зміст ІНДЗ: поглиблене вивчення студентами окремих проблем історії української культури.


Види ІНДЗ:

Оглядовий реферат

Тематична презентація (створена за допомогою програми Microsoft PowerPoint).


Орієнтовна структура ІНДЗ:

Вступ. Обгрунтування актуальності теми. Огляд джерел та історіографії проблеми.

Основна змістова частина.

Висновки.

Список використаних джерел та літератури.


Орієнтовна тематика :

 1. Пам’ятки первісного мистецтва на території України.

 2. Релігійні вірування первісної людини.

 3. Петрогліфи Кам’яної Могили та їхня інтерпретація.

 4. «Кам’яні баби» степів Причорномор’я як культурне явище.

 5. Образотворче мистецтво культурно-історичної спільноти Кукутені-Трипілля.

 6. Духовний світ населення культурно-історичної спільноти Кукутені-Трипілля.

 7. Скіфський звіриний стиль.

 8. Скіфська пектораль як пам’ятка археології і текст культури: елементи тріади скіфського світобачення, втіленні в декоративно-прикладному мистецтві.

 9. Релігійні вірування скіфів.

 10. Сарматська культура на території сучасної України.

 11. Пам’ятки античної культури в Північному Причорномор’ї.

 12. Язичництво давніх слов’ян.

 13. Місце та роль церкви в культурному житті середньовічної Русі.

 14. Освіта в середньовічній Русі.

 15. Писемність в середньовічній Русі.

 16. Діалог культур у Київській русі: основні напрями запозичень.

 17. Софія Київська як втілення картини світу Київської Русі: семантика образу Софії в «київському християнстві».

 18. «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона та його вплив на розвиток національної духовності.

 19. Еволюція національного начала у давньоруській фресці та мозаїці: порівняльний аналіз пам’яток Софії Київської та Михайлівського Золотоверхого собору.

 20. Слов’янська педагогічна традиція у «Повчанні дітям» Володимира Мономаха.

 21. Антропологічний ідеал Київської Русі на прикладі «Слова» Данила Заточеника.

 22. Наукові знання в середньовічній Русі.

 23. Архітектура середньовічної Русі.

 24. Музичне мистецтво в середньовічній Русі.

 25. Іконопис у середньовічній Русі.

 26. Розвиток освіти та шкільництва в українських землях у XIV – XVI ст.

 27. Єзуїтське шкільництво в українських землях.

 28. Історія та культурно-освітні здобутки Острозької Академії.

 29. Острозька Біблія як пам’ятка культури і національний символ.

 30. Феномен чернецтва та аскези в Київській Русі: Києво-Печерська Лавра як культурний центр та ідеологічний осередок.

 31. Братська школа як осередок православної культури.

 32. Києво-Могилянська академія як освітній та науковий осередок: історія і сучасний стан.

 33. Внесок козацтва в культуру українського народу.

 34. Козацька дума як художній і світоглядний феномен.

 35. Архітектура козацького бароко як культурний символ.

 36. Українська барокова література.

 37. Етнокультурні архетипи українського вертепу.

 38. Сковорода: філософ, поет, педагог.

 39. Символіка релігійного філософування Г.С. Сковороди як втілення картини світу козацької України.

 40. Харківський університет як осередок української культури в першій половині ХІХ ст.

 41. Роль та місце Тараса Шевченка в історії української культури.

 42. Роль та місце Івана Франка в історії української культури.

 43. Українська реалістична проза другої половини XIX ст. як джерело для дослідження історії повсякденності та української ментальності.

 44. Імпресіонізм в українській літературі.

 45. Українське авангардне мистецтво першої третини ХХ ст.

 46. Постмодернізм у сучасній українській літературі.Модульний контроль:

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 2 змістових модулі протягом семестру.

За кожен модульний контроль студент має можливість набрати до 12 балів.


Модульна контрольна робота № 1

 1. Поняття і сутність культури. Її структура і функції.

 2. Мистецтво як унікальний феномен культурної еволюції.

 3. Етнокультурні проблеми походження українського народу.

 4. Періоди розвитку української культури, їх загальна характеристика.

 5. Українська культура як цілісна система.

 6. Наукові джерела вивчення культури стародавніх слов’ян.

 7. Основні етапи культурного розвитку східних слов’ян.

 8. Релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен.

 9. Велесова книга як визначна пам’ятка язичницької культури.

 10. Усна народна творчість давніх слов’ян.

 11. Античні міста-держави: Пантікапей, Херсонес, Ольвія: культурні зв’язки зі східними слов’янами.

 12. Вплив скіфо-сарматської культури на розвиток стародавніх слов’ян.

 13. Хрещення Русі та візантійський вплив на формування давньоруської культури.

 14. Особливості світогляду людей часів Київської Русі: язичницький та християнський фактори.

 15. Зародження шкільної освіти і наукових знань в Київській Русі. Книжна справа.

 16. Література Київської Русі: оригінальні та перекладні твори.

 17. Основні напрями розвитку мистецтва Київської Русі.

 18. Софія Київська – шедевр давньоруського мистецтва.

 19. Образотворче мистецтво Київської Русі: мозаїки, фрески. Поширення іконописання.

 20. Історико-культурна ситуація в Галичині і на Волині в 12-13ст.

 21. Розвиток освіти і науки в Галицько-Волинському князівстві.

 22. Мистецтво Галицько-Волинської Русі. Пам’ятки княжого Львова.

 23. Культурні зв’язки Галицько-Волинського князівства з іншими центрами Стародавньої Русі.

 24. Суспільно-політична і культурна ситуація в Україні в польсько-литовську добу (сер.14-перша половина 17 ст.).

 25. Поширення католицизму в українських землях. Берестейська церковна унія (1596р.).

 26. Освітянська справа в польсько-литовську добу. Початок книгодрукування в Україні.

 27. Церковні братства та їхня роль у розвитку української культури.

 28. Поширення гуманістичних ідей в Україні (15-16 ст.). Розвиток полемічної літератури.

 29. Мистецькі досягнення українського ренесансу (15-перша половина 17 ст.).


Модульна контрольна робота № 2

 1. Козацтво як явище української історії та культури.

 2. Реформування церкви в козацьку добу.

 3. Суспільна та культурна діяльність П.Могили.

 4. Розвиток освіти і науки в Україні в другій половині 17 − 18 століттях. Роль Києво-Могилянської академії.

 5. І.Мазепа – меценат і культурний діяч.

 6. Специфіка українського бароко. Барокові ансамблі Києва.

 7. Архітектурне бароко в західноукраїнських землях. Пам’ятники Львова.

 8. Бароко в українському образотворчому мистецтві: іконописання та портретний живопис.

 9. Розвиток української літератури в козацьку добу.

 10. Г.С.Сковорода – філософ і поет.

 11. Суспільно-політична ситуація в Україні в 19 столітті.

 12. Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості.

 13. Народницька доба українського відродження. Діяльність громад і Кирило-Мефодіївського товариства.

 14. Роль Т.Г.Шевченка в становленні української культури.

 15. М.П.Драгоманов – фундатор української суспільної думки.

 16. Модерністський період національно-культурного відродження та його характерні риси.

 17. Національно-культурне відродження в Галичині (19ст.).

 18. Громадська та літературна діяльність І.Франка, його вплив на розвиток культури в західноукраїнських землях.

 19. Художні течії в українському мистецтві 19 ст.: класицизм, романтизм, реалізм.

 20. Розвиток української літератури в 19 столітті.

 21. Жанрове різноманіття українського живопису 19 ст.

 22. Еволюція українського театрального мистецтва. Становлення професійного театру в другій половині 19 ст.

 23. Музичне мистецтво України. Творчість М.Лисенка.

 24. Українське авангардне мистецтво 1900-1930-х років.

 25. Національно-культурне піднесення в Україні в 20-ті роки 20 століття.

 26. Культурна ситуація в Україні в 30-х роках. «Розстріляне відродження».

 27. О.Довженко – кінорежисер, драматург, письменник.

 28. Розвиток української культури в роки Другої Світової війни і повоєнний період.^ V. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Приклад розподілу балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

М-І

Т4

Т5

Т6

М-ІІ

16

100

10

10

10

12

10

10

10

12

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів, М-І – М-ІІ – модульні зрізи знань, ІНДЗ − індивідуальні навчально-дослідні завдання


^ Шкала оцінювання: внз, національна та ECTS


національна шкала

« 5 »

відмінно

« 4 »

добре

« 3 »

задовільно

« 2 »

незадовільно

« 2 »

незадовільно

шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

шкала ECTS

А

В

С

D

Е

FX

Xз можливістю повторного складання

з обов’язковим

повторним курсом
1   2   3

Похожие:

М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconПрограма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМ. П. Драгоманова Інститут філософської освіти І науки Кафедра культурології «Затверджено» Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова 2010 р. Протокол
Зязюн І. А., директор Інституту педагогіки І психології професійної освіти апн україни, академік апн україни, доктор філософських...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор з навчальної та методичної роботи професор Е. В. Віленська Кримінальне право
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconІндивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
Настановча конференція. Консультація щодо складання індивідуального плану, його оформлення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы