М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма icon

М. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма


Скачать 113.15 Kb.
НазваниеМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
страница3/3
М.П.Драгоманова<><><>Кафедра культурології<><><>"<>ЗАТВЕРДЖУЮ<>
Размер113.15 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3^ VI. Методичне забезпечення

 1. Робоча навчальна програма.

 2. Плани-конспекти лекцій та семінарів.

 3. Наочність (історичні мапи, схеми, ілюстративні матеріали, мультимедійні презентації).

 4. Тематика індивідуальних навчально-дослідних робіт.

 5. Завдання для модульних контрольних робіт.

 6. Завдання для екзамену.

 7. Система оцінювання навчальних досягнень студентів.VII. Рекомендована література


Базова


 1. Абрамович С.Д. Світова та українська культура: навчальний посібник. – Львів: Світ, 2004. – 344с.

 2. Бичко І. Українська ментальність і проблеми гуманітаризації національної вищої освіти // Розбудова держави. − 1993. − № 3. − С. 58−61.

 3. Джерела української самосвідомості та культури // Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – С. 9-86.

 4. Історія світової та української культури: Підручник / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К. : Літера, 2000. – 464с.

 5. Історія української культури / за загал. ред. І.Крип’якевича. – 4-те вид., стереотип. – К. : Либідь, 2002. – 656 с.

 6. Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 326 с.

 7. Козира Є.В. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Є.В.Козира. – К. : Здоров’я, 2001. – 248с.

 8. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 584с.

 9. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: навчальний посібник: У 3-х ч. / Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова. – Львів : Світ, 2004. – 268с.

 10. Кримський С. Б. Архетипи української культури // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 91- 112.

 11. Круц В. О. Питання демографії трипільської культури // Археологія. − 1993. − № 3. − С. 30−36.

 12. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний посібник / за ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ,2005. – 568 с.

 13. Мовша Г. Н. Нові дані про антропоморфну реалістичну пластику Трипілля // Археологія. − 1973. − № 11. − С. 3−21.

 14. Основи української ментальності // Україна: філософський спадок століть. Хроніки-2000. – 2000. - № 37-38. – С. 4-96.

 15. Ткачук Т.М. Знакова система трипільської культури // Археологія. − 1993. − № 3. − С. 91−100.

 16. Українська культура // Лекції за ред. Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 17-25

 17. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М.  Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та ін.; За ред. М. М. Заковича. − 4-те вид., випр. і допов. − К.: Знання, 2009. − 589 с.Допоміжна


 1. Авраменко А. М., Галушок В. Г., Бачинська О. А., Богиря А. М., Верстюк В. Ф. Історія українського козацтва: Нариси:У 2 т. / НАН України; Інститут історії України. НДІ козацтва / В.А. Смолій (відп.ред.) — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2000. — 724 с.

 2. Алексієвець Леся. Києво- Могилянська академія у суспільному житті України (XVII- XVIIIст.) / Тернопільський держ. педагогічний ун-т; Тернопільська обласна асоціація істориків. — Тернопіль : Лілея, 1997. — 158с.

 3. Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы философии. – 1989. – № 6. – С. 31-42.

 4. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі: Монографія. – К.: Наукова думка, 1988. – 264 с.

 5. Возняк С.М., Голянич М.Ю., Москаленко Ю.М. Філософська думка України: імена та ідеї. Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 136 с.

 6. Войтович В. Українська міфологія. – К., 2002.

 7. Геник-Березовська Зіна. Грані культур. Бароко, романтизм, модернізм / Київський слов'янський ун-т; Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України / Михайлина Коцюбинська (упоряд.та прим.), Галина Сиваченко (пер.), Михайлина Коцюбинська (вступ. ст.), Галина Сиваченко (упоряд.та прим.). — К. : Гелікон, 2000. — 368с.

 8. Горський В.С. Античність і філософська думка Київської Русі // Антична культура і вітчизняна філософська думка. – К., 1990. – С. 15-23.

 9. Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина ХІІ- середина ХІІІ ст.): Монографія. – К.: Наукова думка, 1993. – 164 с.

 10. Горський В.С. Святі Київської Русі: Монографія. – К.: Абрис, 1994. – 176 с.

 11. Грабович Григорій. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Соломія Павличко (пер.з англ.). — 2.вид., випр. й авторизоване — К. : Часопис "Критика", 1998. — 206с.

 12. Грабович Григорій. Шевченко, якого не знаємо. (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) / Вадим Дивнич (ред.). — К. : КРИТИКА, 2000. — 317с.

 13. Грица С.Й. Українська художня культура: навчальний посібник / С.Й.Грица, Н.М.Корнієнко, Т.В.Липова. – К. : Либідь, 1996. – 416с.

 14. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів. – К.: Вища школа, 1989. – 416 с.

 15. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX-XX століття. – К.: Ґенеза, 1996. – 360 с.

 16. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні: Монографія. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.

 17. Європейське відродження та українська література XIV-XVIII століть// АН України, Інт. літератури ім. Т. Шевченка. – К.: Наукова думка, 1993. – 373 с.

 18. Жулинський М. Духовна епоха в історії України: До 200-ліття виходу у світ «Енеїди» // Київська старовина. – 1998. - № 5. – С. 3-8.

 19. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст.- К., 1993.

 20. Забужко О. Шевченків міф України.- К., 1997.

 21. Історія світової та української культури: підручник / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К. : Літера, 2000. – 464с.

 22. Історія української та зарубіжної культури: навчальний посібник / Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; за ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 326с.

 23. Козира Є.В. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Є.В.Козира. – К. : Здоров’я, 2001. – 248с.

 24. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури: Монографія. – К.: Акціонерне товариство “Обереги”, 1992. – 80 с.

 25. Мєднікова Г.С. Українська та зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посіб. – К.: Знання, 2002.

 26. Нагорна Л. П. Національна ідентичність в Україні: [монографія] / Лариса Панасівна Нагорна; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України. - К.: ІПіЕНД [НАН України], 2002. - 272 с.

 27. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві / Національна академія наук України, Інститут народознавства. − К.: Дніпро, 2001. − 447 с.

 28. Огородник Іван Васильович, Огородник Василь Васильович. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищих закл. Освіти - К. : Вища школа, 1999. — 544с.

 29. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. –К., 1997

 30. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньорус. В. Яременка. – К.: Радянський письменник, 1990. – 558 с.

 31. Рогович М.Д. Київська Русь і антична культура // Філософська думка. –1980. – № 1. – С. 94-107.

 32. Степовик Дмитро Власович. Леонтій Тарасевич і українське мистецтво барокко / АН УРСР; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. — К.: Наукова думка, 1986. — 235 с.

 33. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. Шевчука. – К.: Либідь, 1991. – 512 с.

 34. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій / А.К. Бичко, Б.І. Бичко, Н.О. Бондар та ін. – К.: Либідь, 1992. – 392 с.

 35. Українська культура: Лекції за ред. Дм. Антоновича / Упор. С.В.Ульяновська; вст. ст. І.М.Дзюби. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

 36. Українська культура XIII- першої половини XV ст. // Історія української культури у п’яти томах / Українська культура XIII- першої половини XVII ст. – К.: Наукова думка, 2001 . – Т.2. – С. 205-350.

 37. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / Л.Є.Дещинський, Я.Я.Денісов, М.П.Скалецький, Л.В.Цубов, Н.М.Барановська, О.Г.Макарчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2005. – 304 с.

 38. Українська художня культура: Навч посіб. / за ред. І. Ф. Ляшенка.-К.: Либідь, 1996. – 415 с.

 39. Фишер А. Массовая культура и ее социальные функции // Общественные науки и современность. – 1998. - №6. – С. 138-149.

 40. Чижевський Дм. Нариси з історії філософії на Україні: Монографія. – К.: Вид-во “Орій” при УКСП “Кобза”, 1992. – 230 с.

 41. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навчальний посібник / Олена Леонідівна Шевнюк. – К.: Знання-прес, 2004. – 353 с. 2

 42. Шевченківські студії // Київська старовина. - № 2, 1999. – С. 95-121.

 43. Шевченко В.І. Концепція пізнання в українській філософії: Курс лекцій для вищих навчальних закладів. – К.: ІСДО, 1993. – 188 с.

 44. Шинкарук С. Б. Поняття культури. Філософські аспекти // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К.: Фенікс, 1996. – С. 8 – 61.

 45. Щепанська Т.Б. Символика молодежной субкультуры. – СПб., 1993.

 46. Щербина В. Світова кіберкомунікація як соціальний феномен. // Соціологія. – 2002. – №1. – С.109-116.

 47. Юнг К.-Г. Душа и миф: Шесть архетипов / Карл Густав Юнг ; [пер. с нем.] ; В.И. Менжулин (сост.). – К.: Port-Royal, 1996. – 384 с.VIII. Підсумковий контроль


Екзаменаційні білети


Білет 1

  1. Ранні форми культури на українських землях (від найдавніших археологічних культур до антів).

  2. Постмодернізм в сучасній українській культурі.


Білет 2

1. Пам’ятки Зарубинецької та Черняхівської культури.

2. Становлення нової української літератури. Творчість І.Котляревського.


Білет 3

1 Особливості скіфської культури, її вплив на культуру давніх слов’ян.

2 Українізація як явище в культурному житті України 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.


Білет 4

1. Міфологія давніх слов’ян; культи, обряди, свята.

2. «Розстріляне Відродження»: провідні діячі та їхній внесок в культурне життя України 20-х – початку 30-х рр. 20 ст.


Білет 5

1. Культура і релігія дохристиянської Русі. Перша релігійна реформа київського князя Володимира Великого.

2. Соціалістичний реалізм: виникнення, принципи і вплив на розвиток літератури та мистецтва.


Білет 6

1. Літературна і художня спадщина Т.Г.Шевченка.

2. Українська музична культура радянської доби.


Білет 7

1. Візантія й Київська Русь – взаємозв’язок культурних традицій.

2. Інтелектуальний і культурний рух в Східній Україні в другій половині 19ст. Діяльність громад.


Білет 8

1. Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури Київської Русі.

2. Культурний процес в умовах радянського тоталітарного режиму в Україні.


Білет 9

1. Монастирі як осередки духового життя Київської Русі. Значення Києво-Печерської лаври.

2. Освіта і наука в Україні в 20-ті – 30-ті рр. 20 ст.


Білет 10

1. Література Київської Русі.

2. Українське театральне мистецтво 20-х – початку 30-х рр. 20 ст.


Білет 11

1. Становлення освіти і наукових знань в Київській Русі. Організація книжної справи.

2. Тенденції розвитку української кінематографії у 20 ст.


Білет 12

1. Визначні архітектурні пам’ятники Київської Русі. Собор святої Софії.

2. Українська музична культура радянської доби.


Білет 13

1. Образотворче мистецтво Київської Русі.

2. Розвиток української літератури в другій половині 19 ст..


Білет 14

1. Культура Галицько-Волинської Русі. Пам’ятки княжого Львова.

2. Осередки українського культурного життя в 19 – на початку 20 ст.


Білет 15

1. Поширення католицизму на українських землях в польсько-литовську добу. Берестейська церковна унія.

2. Драматургія й театральне мистецтво України 19ст. Становлення українського професійного театру.


Білет 16

1. Церковні братства та їх роль в розвитку української культури.

2. Українська музична культура другої половини 19 – початку 20 ст.


Білет 17

1. Освітні процеси в Україні в польсько-литовську добу. Початок книгодрукування.

2. Українська реалістична література другої половини 19 ст. як історико-культурне явище.


Білет 18

1 Мистецтво українського ренесансу (15-перша половина17 ст.).

2 Стан і тенденції розвитку сучасної української літератури.


Білет 19

 1. Українська полемічна література 16-першої половини 17 ст.. Творчість І.Вишенського.

 2. Українські «шістдесятники» в літературі та мистецтві. Дисидентський рух.


Білет 20

1 Козацтво як феномен української культури. Культура Запорізької Січі.

2 Національно-культурне піднесення в Україні в 20-ті роки 20 ст. Українізація.


Білет 21

1. Церковна та культурно-просвітницька діяльність П.Могили.

2. Українська культура на зламі 19-20 століття.


Білет 22

1. Творчість і доля покоління «розстріляного відродження».

2. Українська культура як складова радянської культури: специфіка і особливості культурної творчості воєнної та післявоєнної доби.


Білет 23

1. Літописання й історична література часів козацької державності.

2. Розвиток українського кінематографу. О.Довженко – кінорежисер, драматург, письменник.


Білет 24

1. Усна народна творчість як елемент духовної культури українського народу.

2. Культурний розвиток України в роки Другої Світової війни та повоєнний період.


Білет 25

1. Матеріальний та духовний світ добиТрипілля.

2. Києво-Могилянська академія – духовний центр східноєвропейського православного регіону.


Білет 26

1. Періодизація історії української культури.

2. Іван Мазепа як меценат і культурний діяч.


Білет 27

1. Національна культура як цілісна система.

2. Творчість українських митців нового політичного та естетичного мислення (80-ті роки 20 ст. - початок 21 ст.).


Білет 28

1. Поняття ментальності та національного характеру. Архетипи української культури.

2. Основні проблеми культурного життя України в сучасних умовах.


Білет 29

1. Самобутні риси духовної культури українського народу.

2. Філософська та літературна творчість Г.Сковороди.


Білет 30

1. Культура східних слов’ян дохристиянської доби: міфологічний простір та релігійні вірування.

2. Національна культура та її значення в умовах державотворення.


ІХ. Семестровий план виконання робочої програми
^ Тема заняття

Тип

(л/с/інд)

Кількість годин

Дата

Змістовий модуль №1

Історія української культури від найдавніших часів до князівської доби

1

Феномен та витоки української культури. Періодизація та

характеристика етапів її розвитку

л

2
2

Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури

с

2
3

Стародавня культура східних слов’ян

л

2
4

Давня культура України

с5

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

л

2
6

Вплив християнства на українську культуру княжої доби

с

інд.

2

2
7

Модульний контроль №1

інд

2
Змістовий модуль №2

Розвиток національної культури України: від класичної доби до сучасності

8

Культурний процес в Україні доби Передвідродження

л

2
9

Ренесансний гуманізм в Україні доби Передвідродження

с

2
10

Культура України ХІХ сторіччя

л

2
11

Українська культура нового часу

с

2
12

Культура України періоду ХХ ст. Національно-державне відродження та культура України на сучасному етапі

л

2
13

Чинники культурного процесу в Україні ХХ століття. Проблеми та перспективи розвиткусучасної української культури

с

2
14

Модульний контроль №2

інд

2
15

Екзамен

інд

2


Доповнення та зміни в робочій програмі на 20 ___/2___ навчальний рік


В робочу програму вносяться такі зміни:


Робоча програма переглянута та узгоджена на засіданні кафедри __________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедри ______________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Науково-методичною радою за напрямом підготовки (спеціальністю)________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова __________________________ ( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

1   2   3

Похожие:

М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconПрограма безвідривної навчально-методичної практики студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМ. П. Драгоманова Інститут філософської освіти І науки Кафедра культурології «Затверджено» Вченою радою нпу імені М. П. Драгоманова 2010 р. Протокол
Зязюн І. А., директор Інституту педагогіки І психології професійної освіти апн україни, академік апн україни, доктор філософських...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую перший проректор з навчальної та методичної роботи професор Е. В. Віленська Кримінальне право
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconМвс україни харківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та масових комунікації Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права робоча навчальна програма з дисципліни адвокатура україни галузь знань
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адвокатура України» для денної та заочної форм навчання. Харків: Харківський національний...
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconЗатверджую” Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д мед н., професор В. В. Сімрок моз україни дз «Луганський державний медичний університет» Кафедра внутрішньої медицини Дисципліна – внутрішні хвороби
Факультет післядипломної освіти, спеціальність «внутрішні хвороби», інтернатура
М. П. Драгоманова Кафедра культурології \" затверджую \" Проректор з навчально-методичної роботи \" \" 20 р. Робоча програма iconІндивідуальний план безвідривно-методичної роботи студентів ІІІ курсу Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти
Настановча конференція. Консультація щодо складання індивідуального плану, його оформлення
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы