Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» icon

Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»


Скачать 21.81 Kb.
НазваниеМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Размер21.81 Kb.
ТипДокументы

Методичні матеріали

з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»


Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку згідно з навчальним планом виконують студенти економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Курсова робота дозволяє розширити і поглибити наукові знання студентів з політичної економії та набути першого визначеного досвіду самостійного дослідження реальних економічних процесів. При написанні і захисту курсової роботи студент повинен продемонструвати:

 • вміння самостійного підбору фактичного і цифрового матеріалу, здатність аналізувати його, працювати зі статистичними збірниками, складати таблиці, графіки, діаграми;

 • знання основних програмних положень курсу і вміння поглиблювати їх шляхом аналізу наукової літератури;

 • самостійність і оригінальність переказу матеріалу, своєрідний хід суджень, уміння робити правильні висновки і глибокі узагальнення, давати зрілі оцінки різноманітних теорій, явищ, процесів;

 • логіку побудови плану і викладу змісту курсової роботи, культуру мислення і мови;

 • вміння правильно оформити роботу згідно з існуючими вимогами.

Написання і захист курсової роботи дає змогу студентам виробити навики самостійної підготовки доповідей і виступів, здатність приймати участь в творчих дискусіях.

Відповідно до навчального плану курсову роботу виконують студенти другого курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей: 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03050801 «Фінанси та кредит», 5.03050802 «Оціночна діяльність».


Основні етапи підготовки та написання курсової роботи.

 1. Вибір теми дослідження.

 2. Вивчення літератури, збирання та обробка інформації.

 3. Складання плану роботи.

 4. Написання та оформлення курсової роботи.Вибір теми і складання плану роботи

Кожний студент обирає тему курсового дослідження самостійно із розробленої і затвердженої кафедрою тематики курсових робіт.

Виконання робіт кількома (двома чи більше) студентами однієї навчальної групи на одну й ту ж тему не дозволяється.

Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена в керівником курсової роботи.

Після затвердження теми студент складає план курсової роботи, який є відповідальним етапом, оскільки від нього залежить якість роботи. Складають план після добору і вивчення літературних джерел та складання бібліографії. У ній потрібно виділити головні літературні джерела (роботи класиків політекономії, монографії, теоретичні статті), опрацювання яких є необхідним під час написання роботи. Важливо також опрацювати відповідні законодавчі

документи по дослідженню проблеми, праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів по даному питанню, довідкову літературу, статистичний та фактичний матеріал. У великій пригоді в доборі необхідної літератури можуть стати тематичні бібліографічні покажчики, список літератури, який часто вміщується в окремих монографічних дослідженнях. Для добору публікацій періодичної літератури перш за все треба переглянути журнали: “Економіка України”, “Фінанси України”, “Банківська справа”, “Вісник НАН України”, “Економічний часопис”, “Економіка, фінанси, право”, “Статистика України”, “Вопросы экономики”, ”Российский экономический журнал”, газети “Урядовий кур’єр”, “Голос України” та ін.

У роботі потрібно використовувати статистичний матеріал, який публікується в спеціальних видання Держкомстату України та періодичних виданнях.
^
ЗРАЗОК ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема: Кредит, його сутність, форми і значення

в ринковій економіці
Вступ

 1. Сутність і джерела кредиту.

 2. Форми кредиту.

 3. Функції та роль кредиту в ринковій економіці.

 4. Кредитна система та її структура.

 5. Роль кредиту та кредитної політики у формуванні ринкової економіки України.

Висновки.

Список літератури.


^ Зміст, структура та обсяг курсової роботи

Робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними складовими елементами. Традиційно курсова робота складається зі вступу, основної частини та висновків.

У вступі розглядається актуальність досліджуваної теми, її теоретичне і практичне значення з посиланням на літературні джерела, визначають мету і завдання наукового дослідження, його об’єкти, вказують методи дослідження. та зв’язок з іншими проблемами економічної теорії і практики

Основна частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення головних проблем теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший з них присвячується дослідженню теоретико-методологічних аспектів теми, а інші – питанням аналізу досліджуваної проблеми, обгрунтуванню пропозицій, висновків щодо їх вирішення. При цьому тексти з окремих питань повинні бути частками цілого, тієї внутрішньої єдності, якою є тема роботи в цілому. Важливо також показати, як висвітлюється дана проблема в економічній літературі, викласти різні погляди і детально проаналізувати їх.

У висновках необхідно тезисно викласти основні результати досліджуваної проблеми, зробити теоретичні висновки та пропозиції, що резюмують зміст усіх розділів роботи.

Обсяг курсової роботи - 25 –30 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ –1- 2 сторінки, основна частина – 22-25 сторінок, висновки – 2-3 сторінки.


^ Правила щодо написання тексту курсової роботи


Результатом вивчення літературних джерел та фактичних даних повинно стати написання курсової роботи державною мовою. Ретельно відредагований текст курсової роботи друкується на комп’ютері, а може бути також виконаним рукописно, акуратним розбірливим почерком. Закреслювання, вставки, довільні скорочення слів та будь які інші позначення не дозволяються. Якість роботи оцінюється, перш за все, за змістом її тексту: наскільки в ньому самостійно, правильно, глибоко та всебічно розглянуті основні питання теми.

Текст курсової роботи повинен бути чітко розподілений за питаннями плану. Кожному питанню плану повинен відповідати розділ тексту курсової роботи під такою ж назвою. Кожний розділ необхідно розпочинати з нової сторінки.

Текст роботи має бути ретельно відредагований. Він пишеться популярною дохідливою мовою. Слід уникати стандартних фраз, використання зайвих слів, великих цитат, занадто емоційних виразів. Треба уважно слідкувати за тим, щоб в роботі не було протиріч між окремими положеннями, фактичним і цифровим матеріалом.
^
Оформлення курсової роботи


Курсова робота повинна бути написана (надрукована) на одній стороні аркуша паперу стандартної форми. При цьому необхідно залишати поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, угорі – 15 мм, унизу – 20мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані. Нумерація має бути наскрізною, номер проставляють у правому верхньому куту сторінки, крім титульної.

Текст курсової роботи поділяють на розділи і підрозділи (параграфи). Кожний розділ починається з нової сторінки. Розділи нумеруються порядковими номерами і позначаються арабськими цифрами (розділ 1, розділ 2 тощо), підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (2.1., 2.2 тощо).

Таблиці, у яких систематизована статистична інформація, та малюнки, що вміщують різноманітні графічні ілюстрації (діаграми, схеми, графіки), що наводяться у тексті, обов’язково повинні мати посилання на їх джерела у вигляді порядкових посилань (автор, назва джерела, місце видання, видавництво, рік, сторінка). Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Над заголовком таблиці пишуть “Таблиця” та її порядковий номер у розділі. Наприклад: Таблиця 1.1. – перша таблиця першого розділу. Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформлюються таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишеться “Рис.” 1 проставляється його номер. Наприклад: Рис.1.1 – перший рисунок першого розділу.

При використанні у тексту будь-яких цитат або статистичних даних необхідно посилатися на джерела, із яких вони запозичені. Посилання даються прямо в тексту у квадратних дужках, в яких зазначається порядковий номер джерела в списку використаної літератури та сторінка (наприклад 2, с. 15 , або під текстом методом виносок, вказуючи прізвище автора, назву праці, місце та рік видання, сторінку.

У кінці роботи наводиться список використаної літератури. Він складається у такій послідовності: спочатку наводяться державні та урядові документи, міжнародні угоди, потім за алфавітом перших літер прізвищ авторів або за назвами робіт зазначаються монографії, брошури, статистичні довідники, статті з журналів та газет.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру в установлений термін. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який у своєму відгуку приймає рішення про її допущення до захисту.


Зразок титульної сторінки


Київський коледж нерухомості

Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК»


^ Курсова робота

на тему: “Кредит, його сутність, форми

і значення в ринковій економіці”


Студента ІІ курсу

заочної форми навчання

спеціальності «Оціночна діяльність»

Іванова Бориса Степановича

Науковий керівник:

_____________________________

(П.І.Б, вчений ступінь та звання)


Київ -2011


^ Оцінювання і захист курсової роботи


Оцінювання курсової роботи

Рівень виконання курсової роботи оцінюється науковим керівником за показниками, наведеними в таблиці:Оцінка у балах

1

Якість викладу матеріалу, пропорційність змісту відповідно до плану теми (повна, часткова, неповна, достатня, недостатня).

0-5

2

Наявність у роботі аналізу альтернативних теоретичних поглядів, авторського ставлення, висновків

0- 5

3

Якісний рівень використання літератури (науково-теоретичної, матеріалів конференцій, статистичних матеріалів)

0- 3

4

Науковий апарат у роботі

0- 5

5

Наявність творчості у розкритті змісту теми, у вмінні користуватися першоджерелами, в оформленні схем, графіків, діаграм, таблиць

0- 5

6

Загальний вигляд роботи, рівень її оформлення


0-2
Загальна оцінка у балах

0-25


^ Захист курсової роботи

Захист курсової роботи – завершальний етап. Готуючись до захисту курсової роботи, студент має ознайомитись зі змістом рецензії, з’ясувати характер зроблених зауважень і підготовити по них відповіді.

Захист відбувається в присутності наукового керівника і студентів групи. Студент викладає суть досліджуваного питання, відповідає на поставлені запитання студентів і наукового керівника.

За результатами захисту та з урахуванням якості виконання курсової роботи виставляється оцінка, яку записують до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента.

Курсова робота, яку успішно захистить студент, залишається з відповідними документами у справах кафедри.


Похожие:

Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи навчальної дисципліни «трудове право»
Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням і їх необхідно оформлювати відповідно...
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconІнструктивно-методичні матеріали
Психологія організацій. Інструктивно-методичні матеріали до практичних І лабораторних занять, тематика самостійної та індивідуальної...
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні рекомендації до підготовки письмової відповіді
Матеріали до самостійної роботи до дисципліни «психотехнології у fashion-бізнесі»
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі і анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина,...
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі і анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина,...
Методичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія» iconПитання до іспиту з дисципліни «Політична економія»
Розкрити суть собівартості продукції і як вона пов’язана з доходами підприємства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы