Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку icon

Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку


Скачать 143.02 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку
страница1/4
Размер143.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

міністерство освіти та науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ будівництва та архітектури

Кафедра філософії, політології, психології та права


С.В.Бикова


Методичні вказівки


«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»


плани семінарських занять, методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку.


Для студентів усіх галузей знань

денної та заочної форми навчання


Одеса – 2011 р.

ББК

ЗАТВЕРДЖЕНО

^ ВЧЕНОЮ РАДОЮ факультету конструювання в промисловому та цивільному будівництві ОДАБА

Протокол № від ____________2011 р.


Навчальний посібник розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету Конструювання в промисловому та цивільному будівництві ОДАБА.

Протокол № від_______2011р


Навчальний посібник розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії, політології, психології та права.

Протокол № від______2011р.


Укладач:

К.психол.н., доцент Бикова С.В.


Рецензенти:

Д.п.н., професор Мілова М. І., ОДАХ


К.ф.н., доцент Рибка Н.М., ОДАБА


Стисла анотація


В навчально-методичному посібнику “Основи психології і педагогіки” містяться плани семінарських занять, ключові поняття теми, рекомендації щодо написання рефератів, підготовки до семінарських занять, список рекомендованої літератури.

Посібник містить перелік тем рефератів, контрольних робіт, питання для підготовки до заліку.

Навчально-методичний посібник “Основи психології і педагогіки” призначено для студентів денної та заочної форми навчання.


Відповідальний за випуск: завідуючий кафедрою філософії, політології, психології та права, кандидат філософських наук, доцент Крижантовський А.В.

Світлана Валентинівна Бикова


^ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»


Для студентів денної та заочної форми навчання

усіх галузей знань


Навчально-методичний посібник


Редактор


Зданого в набір . .2010. Підписано в друк . .201

Формат паперу 60 х 84/16. Друк. а. . Ум. а. .

Зам. . Тираж 100 прим.

Друкарня ОДАБА1.

Зміст

2.

Вступ
3.

Зміст курсу
4.

Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»

5.

Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з ІІ модуля «Педагогіка»

6.

Методичні поради до виконання рефератів та їх оформлення

7.

Теми рефератів з курсу “Психологія і педагогіка”
8.

Перелік питань до заліку з курсу “Психологія і педагогіка”
9.

Рекомендована літератураВступ

Кожен студент повинен мати відповідну психологічну культуру, яка є складовою загальної культури людини. Психологічна культура включає в себе три необхідних компоненти: пізнання себе, пізнання іншої людини, уміння спілкуватись з людьми та регулювати свою поведінку.

На формування психолого-педагогічної культури сучасного фахівця, як невід’ємної частини загальної культури людини та обов’язкового компоненту професійної підготовки спрямована навчальна дисципліна “Основи психології та педагогіки”.

Практика є важливою ланкою в навчанні і вихованні студентів. Практичне заняття є однією з провідних і найбільш складних форм навчального процесу.

^ Практичне заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначеної проблеми, до якої всі студенти (слухачі) готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Основне завдання практичних занять – поглибити і закріпити знання, що одержані слухачами на лекції та в процесі самостійної роботи над навчальною і науковою літературою прищепити їм навички пошуку, узагальнення, критичного аналізу навчального матеріалу, уміння висувати і захищати свої погляди з питань, що розглядаються.

Практичні заняття покликані поглибити знання студентів з актуальних проблем господарського права, навчити їх тісніше пов'язувати теорію з практикою, самостійно та творчо формулювати свої думки в усній формі, в суперечках, дискусіях, прищеплювати студентам любов до України, виховувати їх в дусі патріотизму і поваги до Конституції України.

Підготовку до семінару рекомендується починати з моменту читання лекцій з теми практичного заняття та здійснювати це в певній послідовності.

Спочатку рекомендується з'ясувати тему занять і питання практичного заняття. Заздалегідь підібрати, вивчити та законспектувати рекомендовану літературу, вивчити основні поняття проблеми. Корисно до кожного питання практичного заняття складати розгорнуті плани відповіді.

В процесі підготовки до практичного заняття рекомендується систематично накопичувати матеріали засобів масової інформації, дані суміжних дисциплін і використовувати їх у виступі. Деякі студенти, які ретельно готуються до практичного заняття, підбирають для відповіді дидактичні матеріали, використовують дошку з крейдою.

На практичному занятті студенти мають можливість виступати з будь-якого питання, при цьому можна зачитувати окремі висловлювання, цитати, цифри з конспектів. В ході дискусії на практичному занятті студент має можливість не лише розширити свої знання, але й перевірити, уточнити, закріпити те, що він вивчив під час самостійної роботи. Приймаючи участь в практичному занятті, доцільно під час виступів інших студентів робити відповідні помітки в конспекті щодо найбільш цікавих питань.

Плідна та активна робота на практиці значно підвищує ефективність опанування матеріалу та в подальшому заощаджує час на його повторення.

На кожному практичному занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи за ними, активність у дискусії, уміння формулювати та відстоювати свою позицію тощо.

^ Мета і завдання курсу

1.1. Основною метою викладання дисципліни «Основи психології та педагогіки» є формування у майбутніх фахівців знань щодо механізмів психологічних виявів особистості, соціальної групи та навичок особистості майбутнього інженера у колективі; отримати уявлення про природу психіки людини, про співвідношення природних і соціальних факторів в її становленні, а також про те, як відбувається усвідомлення людиною оточуючого світу і самого себе; навчитися давати психологічну характеристику особистості, її спрямованості, темпераменту, характеру, здібностей; навчитися пояснювати власні психічних процесів, властивості, стани, а також оволодіти простими прийомами їх психічної саморегуляції; навчитися усвідомлювати особливості взаємодії людей в процесі спілкування і сумісної діяльності; оволодіння прийомами, що підвищують ефективність спілкування тощо.


1.2. Завдання вивчення дисципліни “Основи психології та педагогіки”:

- розкрити основні поняття психології і педагогіки

- показати значення психології і педагогіки в житті людини та її професійній діяльності;

- сформувати у студентів уявлення про себе як особистість та прагнення до самопізнання;

- висвітити психолого-педагогічні механізми взаємодії людей в суспільстві з метою упередження міжособистісних конфліктів;

сформувати у студентів навички щодо аналізу власної поведінки та поведінки інших людей.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

вміти:


– визначати певні психічні явища, та відрізняти їх одне від одного за суттєвими особливостями;- застосовувати отриманні знання рішенні творчих та навачально-виховних завдань з урахуванням індивідуальних можливостей;

- характеризувати певні прояви поведінки та діяльності людини за типовими особливостями;– використовувати свої знання на практиці;- орієнтуватися в науковій та спеціальній літературі;- здійснювати науково-дослідну діяльність.
^ В умовах виробничої діяльності:– інженерно-психологічні аспекти системи «людина-машина»– особливості наукової, технічної, художньої творчості;– психологію колективу та групи;– основи організації самовиховання, як спонукальної сили розвитку;

- розробляти стратегію будування оптимальних відносин та виконаня власних та ділових справ.
Знати:


– природу психіки;– основні психічні функції і їх фізіологічні механізми,– співвідношення волі та емоцій, необхідності та мотивації

- методики дослідження і аналізу особистісно-психологічних властивостей людей їх стилів, рівнів соціальних відносин;– позасвідомі механізми в поведінці людини.


^ Зміст курсу

І модуль “Психологія”


Тема 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА


Психологія як наука про закономірності виникнення, розвитку та функціонування психіки людини. Психологія як наука про психічні процеси, якості та стани особистості.

Становлення психології як науки. Основні етапи розвитку уявлень про предмет психології. Біологічні основи психіки. Психіка як функція високоорганізованої матерії. Психіка і мозок. Будова мозку. Центральна нервова система. Закони вищої нервової діяльності. Рефлекс як основна форма взаємодії організму з середовищем.

Психіка і свідомість. Виникнення свідомості. Основні характеристики свідомості людини. Відмінність психіки людини від психіки тварини. Місце психології в системі наук. Основні напрямки психології. Структура сучасної психології.

Основні завдання сучасної психології. Методологічні принципи аналізу і вивчення психіки. Методи психологічних досліджень. Спостереження. Експеримент. Тест. Аналіз документів і продуктів діяльності. Додаткові методи: бесіда, опитування (анкетування та інтерв’ювання), метод експертних оцінок. Соціометрія.


Тема 2. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ


Визначення поняття “особистість” в психології. Індивід, людина, особистість, індивідуальність. Теорії особистості.

Структура особистості. “Я – образ” як система уявлень особистості про себе. Самооцінка. Можливості розвитку самосвідомості.

Спрямованість особистості як сукупність її провідних мотивів. Види спрямованості. Піраміда потреб за А.Маслоу. Інтереси. Установка, ціннісні орієнтації, переконання й мотиви особистості, здібності.

Особливості поведінки особистості: темперамент і характер. Поняття про темперамент як характеристику динамічної сторони психіки.

Типи вищої нервової діяльності як природна основа темпераменту. Сутність темпераменту. Основні типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, їх характеристика. Характер: сутність і соціальна зумовленість. Структура характеру. Типологія характерів. Співвідношення характеру та темпераменту, їх взаємодія між собою.

Здібності як умова успішного здійснення діяльності. Основні види здібностей: загальні і спеціальні. Задатки. Рівні розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність, їх виникнення та структура.


Тема 3. ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ОСОБИСТОСТІ


Пізнавальні психічні процеси особистості та їх загальна характеристика. Відчуття як найпростіший психічний процес. Роль відчуттів у життєдіяльності людини. Класифікація відчуттів. Загальні властивості відчуттів.

Поняття про сприймання. Основні властивості сприймання. Види сприймання. Сприймання простору. Сприймання часу. Сприймання руху.

Пам’ять та її види. Природа пам’яті. Види пам’яті та їх класифікація. Процес пам’яті. Запам’ятовування та його види. Збереження, відтворення та забування інформації. Індивідуальні відмінності пам’яті. Можливості підвищення ефективності, продуктивності пам’яті.

Мислення та його властивості. Мислення і мозок. Форми мислення: поняття, судження, умовивід. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне (абстрактне). Основні розумові операції: абстрагування, узагальнення. Індивідуальні особливості мислення.

Уява та її сутність. Основні види та процеси уяви. Індивідуальні особливості уяви.

Поняття про увагу. Роль уваги у забезпеченні спрямованості та зосередженості психічної діяльності людини на певних об’єктах. Види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна. Функції уваги. Структурні особливості уваги.

Поняття про почуття. Функції емоцій та почуттів у житті людини. Основні якості і форми переживання почуттів. Основні емоційні стани. Вищі почуття. Особистість і почуття.

Поняття про волю. Вольова дія: поняття, види. Функції волі. Вольові якості особистості. Воля і ризик.


Тема 4. ОСОБИСТІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННІ


Визначення поняття діяльності. Активність і діяльність. Психологічна структура діяльності. Освоєння діяльності. Основні види діяльності: праця, навчання, гра.

Діяльність і спілкування. Сутність спілкування. Структура спілкування. Функції спілкування. Засоби спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як міжособистісна взаємодія: навіювання, наслідування, психічне зараження, переконання. Спілкування як міжособистісне розуміння. Психологічні механізми міжособистісного розуміння: ідентифікація, рефлексія, емпантія.

Психологічні ефекти міжособистісного розуміння: ефект ореолу, ефект стереотипізації, ефект первинності. Поняття каузальної атрибуції.


^ Зміст курсу

ІІ. Модуль “Педагогіка”


Тема 5. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА


Предмет, основні категорії, функції та завдання педагогіки. Становлення педагогіки як науки. Внесок вітчизняних та зарубіжних учених і суспільних діячів у розвиток педагогіки.

Основні галузі педагогіки. Місце педагогіки в системі наук та її зв’язок з іншими науками. Методи науково-педагогічних досліджень. Метод педагогічного спостереження. Метод бесіди. Метод педагогічного експерименту. Метод анкетування. Метод вивчення документації. Метод психолого-педагогічного тестування. Завдання сучасної педагогіки.


Тема 6. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ


Предмет дидактики. Основні категорії (зміст освіти, процес навчання, шляхи активізації пізнавальної діяльності) та їх сучасне тлумачення.

Зміст освіти. Сутність змісту освіти. Види освіти: загальна, політехнічна, професійна. Залежність змісту освіти від соціально-економічного розвитку суспільства.

Основні типи навчальних і навчально-виховних закладів, їх характеристика. Державні і приватні заклади. Документи про здобуття освіти: свідоцтва, атестати, дипломи, сертифікати. Нормативно-правова база освіти: стандарти, навчальні плани, навчальні програми, підручники і навчально-методичні посібники.

Система контролю за рівнем засвоєння змісту освіти в процесі навчання. Функції контролю: освітня, діагностична, управлінська, виховна. Види контролю: попередній, поточний, періодичний (тематичний), підсумковий. Вимоги до контролю за рівнем засвоєння змісту освіти: індивідуальний характер контролю успішності, системність контролю, об’єктивність і гласність, всебічність і дотримання етичних норм.


Тема 7. ПРОЦЕС, МЕТОДИ, ФОРМИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ


Сутність процесу навчання. Функції процесу навчання: освітня, розвиваюча, виховна. Єдність та самостійність функцій процесу навчання.

Структура процесу навчання. Двосторонній характер процесу навчання. Компоненти процесу навчання, їх взаємозв’язок.

Поняття про принципи навчання, їх характеристика. Принцип науковості. Принцип системності і послідовності. Принцип доступності. Принцип зв’язку навчання з життям. Принцип свідомості й активності учнів. Принцип наочності. Принцип індивідуального підходу до учнів. Принцип емоційності.

Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Словесні методи навчання та їх характеристика: пояснення, розповідь, бесіда, робота з підручником. Наочні методи навчання та їх характеристика: ілюстрування, демонстрування, вправи, лабораторна робота, практична робота, дослідна робота. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності та їх характеристика: метод навчальної дискусії, метод пізнавальної гри, метод ситуації тощо.

Методи контролю і самоконтролю у навчально-пізнавальній діяльності та їх характеристика: усний контроль (усне опитування), письмовий контроль (письмове опитування), тестовий контроль, графічний контроль, практична перевірка, самоконтроль.

Форми організації навчання: класно-урочна, лекційно-семінарська, індивідуальна. Класно-урочна система навчання та її організаційні форми: урок, практикум, факультатив, екскурсія, предметний гурток, нонсультація, домашня навчальна робота. Лекційно-семінарська система навчання та її організаційні форми: лекції, семінари, практичні заняття. Індивідуальна система навчання та її організаційні форми: консультація, самостійна робота, реферат, курсова робота, дипломна робота.

Засоби навчання: слово учителя (викладача), підручник, технічні засоби навчання (ТЗН), комп’ютер тощо.


Тема 8. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ


Мета, завдання і зміст виховання. Виховний процес: поняття, принципи, етапи та закономірності.

Напрями у вихованні та їх характеристика: розумове виховання, морально-правове, економічне, екологічне, естетичне, трудове, конфесійне, фізичне, статеве та сімейне виховання.

Методи і форми виховання. Методи формування свідомості та їх форми: бесіда, лекція, диспут, метод впливу.

Методи формування суспільної поведінки та їх форми: вимога, громадська думка, привчання, доручення тощо.

Методи стимулювання діяльності і поведінки та їх організаційні форми: змагання, заохочення, покарання.

Форми організації виховного процесу: масові форми виховної роботи, читацька конференція, тематичний вечір, вечір запитань і відповідей, екскурсія, політична інформація, гурток художньої самодіяльності тощо.

Самовиховання та перевиховання: суть, прийоми та функції.

Результат процесу виховання. Рівні вихованості. Критерії вихованості.

Особливості і завдання виховного процесу в умовах трансформації суспільства.

^ Методичне забезпечення

семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів

з І модуля «Психологія»


Плани семінарських занять


^ Заняття 1. Психологія як наука.


Предмет та об’єкт психології.

Психіка і мозок.

Психіка і свідомість.

Основні напрями сучасної психології.

Методологія і методи психологічних досліджень.


Психологічний практикум: тестування студентів за допомогою тесту “Мислитель або художник?” (визначення домінанти в психічній діяльності першої або другої сигнальної системи).


Література:

 1. Загальна психологія: хрестоматія Скрипченко О.В., Домінська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів К.: Каравела, 2008

 2. Основи психології: Варій М.Й. навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів К.: Центр учбової літератури, 2009

 3. Савчин М.В., Василенко Л.П. навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів К.: Академвидав, 2009.

 4. Скрипченко О.В., Домінська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Психологія для студентів вищих навчальних закладів К.: Каравела, 2009


Заняття 2. Індивідуально-психологічні особливості людини.


Темперамент, його типи, властивості.

Характер, його основні типи. Типологія характерів.

Задатки. Здібності. Обдарованість.


Психологічний практикум: тестування студентів за допомогою тесту Айзенка (визначення темпераменту, спрямованості та нейротизму особистості).


Література:


 1. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посіб. – К., 1997

 2. Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін. Основи практичної психології навчальний посібник К.: Либідь, 2006.

 3. Психология развития. Крайг Г., Бокум Д.СПб:Питер, 2010.

 4. Психологія праці Баклицький І.О. навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів К.: Знання, 2008


Заняття 3. Психічний стан людини та уміння керування собою.


Сутність, види психічних станів.

Характеристика позитивних станів.

Тривожність, способи її подолання.

Психологічні особливості стресу, фрустрації.


Психологічний практикум: діагностика психічних станів особистості (визначення рівня тривожності, рівня фрустрації, рівня агресивності, рівня ригідності).


Література:


 1. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навчальний посібник / І. Д. Бех. – К.: Академвидав, 2009

 2. Методичний довідник з психодіагностики Поліщук С.А навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми:ТОВ «ВДТ «Університетська книга», 2009

 3. Психологія особистості: Словник-довідник./За ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К., 2001

 4. Степанов О.М., Фіцула М.Т. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К., 2003


Заняття 4. Психологія особистості.


Поняття особистості в психології.

Я – концепція та Я – образ особистості.

Особистість в професійній діяльності.


Психологічний практикум: тестування студентів за допомогою тесту Д.Голланда (визначення професійної спрямованості особистості).


Література:

 1. Абрамова Г.С. - Практическая психология. 7-е изд ,2002

 2. Айсмонтас Б.Б. - Общая психология. Владос-Пресс, 2002

 3. Психологія особистості: Словник-довідник/За ред. П.П.Горностая, Т.М.Титаренко. – К., 2001


^ Самостійна робота студентів


  1   2   3   4

Похожие:

Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМетодичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку
Вченою радою факультету конструювання в промисловому та цивільному будівництві одаба
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМетодичні рекомендації до них завдання контрольної роботи
Теми і питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМетодичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт, питань для підготовки до екзамену і ключові поняття
Навчально-методичний посібник розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії, політології та права протокол...
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу історія інженерної справи ' для студентів заочного відділення
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconПитання з курсу «Національна економіка» для заочної форми навчання для написання контрольних робіт та для підготовки до іспиту (заліку)
Предмет, мета і завдання курсу «Національна економіка». Зв’язок курсу з іншими науками
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconТеми рефератів до курсу «Історія української культури» Вимоги до оформлення
Список використаної літератури (не менше 5 джерел), у тому числі критична література
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»
Чюк ддупвп (очна та заочна форми навчання), які навчаються на базі базової загальної середньої освіти. Курс історії України спрямований...
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Англійська мова і література»; 020303 «Українська мова і література»; 010102 «Початкова освіта» напрямів підготовки 0203 «Філологія»...
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Будівельний коледж ЖНАЕУ
В даній методичній розробці пропонується тестовий тематичний та підсумковий контроль знань, який може бути використаний як на заліку,...
Методичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку 051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Н. М. Пушанко, Л. С. Клименко, І. В. Карпович. К.: Нухт, 2012. 25 с
Пушанко Н. М. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы