Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді icon

Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді


Скачать 333.99 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до підготовки письмової відповіді
страница1/7
Размер333.99 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7

Матеріали до самостійної роботи до дисципліни «ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ У FASHION-БІЗНЕСІ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ПИСЬМОВОЇ ВІДПОВІДІ

Після вивчення теми потрібно здати письмові відповіді, які мають бути розбірливо написані українською мовою власноручно або набрані на комп’ютері, без помилок і виправлень. Робота оформлюється на аркушах білого паперу формату А4, скріплених або у файлі. На першій сторінці позначається прізвище та ініціали студента, група, дата, номер модуля, назва теми, номер завдання і дається чітка відповідь. Критерії оцінювання письмової відповіді студентів: “максимальний бал ” — якщо студент повно і всебічно, логічно та послідовно, усвідомлено висвітлив завдання, вільно оперує термінологією, демонструє глибокі знання використаної при підготовці літератури, має власну думку щодо питання і може її довести. “Мінімальний бал” — якщо студент висвітлив розуміння завдання в загальних рисах з поверховим, неусвідомленим та недбалим ставленням до виконання. За несвоєчасне надання відповідей знижується бал !!!

Відповіді на тестові завдання: позначається номер завдання та буква відповіді, напр, 1 а, 2 в, 3 д….. (у колонці)

п/п

Назви виду роботи, способи набуття знань

Бали

за 1 заняття

Бали за всі заняття

1.

Лекційні заняття: відвідування та участь в аудиторній роботі, конспектування лекцій

до 1

1х 12=12

2.

Семінарське заняття: усна відповідь, участь в дискусії

до 5

2х5=10

3.

Практичне заняття:виконання практичного завдання (тренінг)

до 2

10х2=20

4.

Самостійна робота: письмові відповіді (тести)

 • реферат (до 4 сторінок рукописного тексту, висновки, основні ідеї, література)

 • наукова доповідь

до 8

до 1

до 1

8

1х4=4

1х1=1

5.

Модульна контрольна робота

до 15

15

^ Всього за модуль

70

Іспит

до 30

Разом з дисципліни

100

^ ТЕМА 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ, РІВНІ, МЕТОДИ ТА ТЕХНІКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

Завдання для самостійної роботи

 1. Означити проблеми, які Ви би хотіли вирішити за допомогою психології.

 2. Опрямая соединительная линия 85цінити наявність 12 найважливіших професійних рис (за 10 бальною шкалою) (1. цілеспрямованість, 2. рішучість, 3. творчість мислення, 4. гнучкість поведінки, 5. готовність до ризику, 6. упевненість у собі, 7. конкурентоспроможність, 8. енергійність. 9. мотивація успіху, 10. вміння спілкуватись, 11. Ініціативність, 12. вміння подобатись людям) наступним способом: 1) відмітити рівень розвитку цих рис методом самооцінки на радіусах кола. 2) визначити пріоритетність для Вас зазначених вище рис. Біля дуже важливих написати букву «А», важливих – «В», «С» - бажаних, але не дуже важливих .

 3. Намалювати футболку, з відображенням у кольорі, формі, розмірі своїх очікувань, намірів, бажань, особливостей, вмінь.

 4. Дати письмові відповіді на тестові завдання.

Тестові завдання

 1. Хто розробив найдавнішу теорію темпераменту? а) Лесгафт; б) Кант; в) Піфагор; г) Гіппократ.

 2. Хто із перших американських психологів розглядав проблему особистості на науковій основі? а) К.Роджерс; б) В. Джемс; в) Г.Олпорт; г) А.Маслоу.

 3. Кому з психологів належить трикомпонентна структура особистості: “Воно”, “Я”, “Над Я”? а) К.Г.Юнгу; б) З.Фрейду; в) Г.Олпорту; г) А.Маслоу.

 4. Якому американському психологу належить таке розподілення складових елементів особистості: фізична, соціальна та духовна особистість? а) К.Роджерсу; б) В. Джемсу; в) Г.Олпорту; г) А.Маслоу.

 5. Хто з психологів визначив шість типів пізнання світу, шість “форм життя” і відповідно до них – типів людини: теоретична, економічна, естетична, соціальна, політична, релігійна? а) В.Франкл; б) К.Г.Юнг; в) Е.Шпрангер; г) Г.Олпорт.

 6. Хто з психологів розподіляв людей на інтровертів та екстравертів? а) Е.Шпрангер, б) В.Ділтей; в) В.Франкл; г) К.Г.Юнг.

 7. Хто з американських психологів пропонував розглядати самоповагу особистості як відношення, в якому чисельник виражає реальний успіх, а знаменник – домагання? а) К.Роджерс; б) В. Джемс; в) Г.Олпорт; г) А.Маслоу.

 8. До якого напряму теорії особистості належить вчений, який створив трикомпонентну структуру особистості: “Воно”, “Я”, “Над Я”? а) “описова психологія”; б) гештальтпсихологія; в) гуманістична психологія; г) психоаналітична психологія.

 9. Хто з відомих вітчизняних психологів розглядав особистість у контексті принципів детермінізму і єдності свідомості та діяльності? а) О.Ф.Лазурський; б) О.М.Леонтьєв; в) Б.Г.Ананьєв; г) С.Л.Рубінштейн.

 10. Хто з психологів відомий як творець культурно-історичної теорії розвитку психіки людини? а) О.Ф.Лазурський; б) С.Л.Рубінштейн; в) Л.С.Виготський; г) Б.Г.Ананьєв.

 11. Що Л.С.Виготський вважав основою особистості? а) поведінку; б) самосвідомість; в) відкритість у стосунках; г) потреби.

 12. Яка основна сфера розвитку особистості за О.М.Леонтьєвим? а) спілкування; б) праця; в) творчість; г) навчання.

 13. Кому з вчених належить визначення поняття “ноосфера”? а) О.Ф.Лазурському; б) В.І.Вернадському; в) О.М.Леонтьєву; г) Б.Г.Ананьєву; д) С.Л.Рубінштейну.

 14. Яка головна характеристика особистості за А Маслоу? а) потяг до самоактуалізації; б) її активність; в) її досягнення; г) психічне здоров’я.

 15. Яка центральна ланка особистості за К.Роджерсом? а) самооцінка; б) “Я-концепція”; в) взаємодія з іншими людьми; г) характер.

 1. Написати реферат.

^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Психологічна характеристика фахівця фешн-бізнесу.

 2. Перебіг у дитинстві процесу розвитку особистості видатних діячів індустрії моди та фешн-бізнесу, які є ідеалом для Вас.

 3. Стратегія розвитку власної особистості.

^ ТЕМА 1.2. ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФАХІВЦЯ ФЕШН-БІЗНЕСУ

Семінарське заняття 1 : «Теоретичні і прикладні аспекти психотехнологій»

 1. Соматичні, психічні та духовні аспекти здоров’я.

 2. Власні преференції щодо психотехнологій.

 3. Можливості методу спостереження у визначенні особистісних властивостей.

 4. Основні способи пізнання себе та інших.

 5. Особливості організації і проведення методу опитування у фешн-бізнесі.

 6. Найнеобхідніші психотехнології сучасності.

Питання для обговорення: в чому полягають особливості застосування психотехнологій саме фахівцями фешн-бізнесу, які техніки є найефективнішими?

^ Завдання для самостійної роботи

 1. Провести тестування за методикою “Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур” (Е.Махоні, модифікація А.В.Лібіна) для 10 респондентів. Узагальнити дані.

 2. Визначити власні індивідуально-психологічні властивості за діагностичним матеріалом (див. додаток).

 3. Назвати відомих кіногероїв, політиків, образи яких відповідають чотирьом типам темпераменту особистості. Відповідь обґрунтувати.

 4. Охарактеризувати особливості мотивації одногрупників (всього 10 респондентів) за такими характеристиками діяльності: ситуація досягнення, ціль, дія, результат, оцінка оточуючих, самооцінка та атрибуція причин, планування часової перспективи.

 5. Навести по два приклади зовнішніх проявів спрямованості особистості на справу, на себе та інших у взаємостосунках з оточенням.

 6. За класифікацією психодіагностичних методів розробити комплекс (3 методики) тестів, анкет (мета, назва методики, автор) – максимум надійності при мінімумі витрат для вирішення певної загальної мети дослідження. Оформити у такому вигляді:

 • вікова та соціальна категорія (напр., студенти, школярі, майбутні мами, майбутні перукарі, майбутні викладачі тощо);

 • мета дослідження (напр., визначити рівень успішності, мотивації досягнення, психоемоційний стан, цінності та інтереси, характерологічні властивості тощо);

 • перелік методик:

Назва методики, автор

Визначення за класифікацією

Мета

Потрібний час

Передбачений результат

Літературне джерело

1.
2…
3.
 1. Опрацювати літературу з означеної теми та проаналізувати психотехнології (не менш 5) за схемою-таблицею:

Назва технології, автор

Психологічний підхід

Рівень техніки

Мета та завдання застосування

Показання до застосування

Основні поняття

Труднощі проведення

Питання до найбільш глибокого розуміння даної технології


^ ТЕМА 2. ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОЇ ТА АФЕКТИВНОЇ СФЕРИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Завдання для самостійної роботи

 1. Назвати способи і методи активізації пізнавальних процесів.

 2. Написати улюблений вислів, фразу чи лозунг, який з'ясовує як потрібно...(жити, досягати успіхів, думати, робити, творити тощо...)

^ ТЕМА 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдання для самостійної роботи

 1. Продіагностувати спосіб власної поведінки в конфліктних ситуаціях за методикою Томаса.

 2. Дібрати 5 ігор або вправ для виявлення 5 категорій (параметрів) комунікації, взаємодії, спілкування учасників.

 3. Назвати й охарактеризувати основні засоби ефективного спілкування в ході професійної діяльності; засоби розповсюдження інформації, які необхідно застосовувати та запобігати для успішного функціонування закладів та заходів фешн-бізнесу.

 4. Визначити роль спілкування у власній професійній діяльності.

 5. Охарактеризувати та порівняти власні ділові та особисті взаємостосунки, які відбувались 5 років тому і зараз.

 6. Дати визначення поняття “міжособистісне сприймання”.

 7. Назвати механізми соціальної перцепції, що можуть бути найефективнішими у вашій професійній діяльності, у стосунках з близькими, співробітниками.

 8. Визначити особисті шляхи покращення точності та правильності міжособистісного сприймання.

 9. Скласти комплекс ефективних методик до кожного з методів дослідження у психології спілкування, що можуть бути найбільш функціональними в професійній діяльності. Вказати назву методики, автора, мету, потрібний час, особливості застосування.

 10. Написати реферат.

^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Діагностика міжособистісних стосунків у фешн-бізнесі.

 2. Використання психодіагностики в цілях оптимізації навчання та виховання.

 3. Використання психодіагностики в цілях оптимізації спілкування у фешн-бізнесі.

 4. Можливості діагностики особистості у фешн-бізнесі.

^ ТЕМА 4. ПСИХОТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ТА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ФАХІВЦЯ ФЕШН-БІЗНЕСУ

Завдання для самостійної роботи

 1. Порівняти результати діагностування, самооцінки та оцінки інших студентів власної комунікативної компетентності. Зробити висновки про її розвиток.

 2. Охарактеризувати компоненти комунікативної компетентності власної особистості.

 3. Проаналізувати за професіограмою особливості власного типу взаємодії.

 4. Розподілити (у вигляді таблиці) техніки і прийоми спілкування за трьома критеріями: 1) найбільш і найменш прийнятні для вас; 2) найчастіше і найменше застосовуються вами; 3) найчастіше і найменше застосовуються стосовно вас.

 5. Підготувати виступ (не більш ніж 5 хв.) за всіма передбаченими правилами за темою, що відображає власні професійні інтереси.

 6. Написати реферат.

^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Техніки та прийоми ефективного спілкування у фешн-бізнесі.

 2. Розвиток спілкування у молоді.

 3. Зміст, цілі та засоби спілкування у людей, які знаходяться на різних рівнях інтелектуального та особистісного розвитку.

 4. Психологія людських взаємостосунків за Е.Берном.

 5. Міжособистісні стосунки в групах і колективах у фешн-бізнесі.

 6. Взаєморозуміння – важлива умова встановлення й розвитку міжособистісних стосунків.

 7. Інформаційний аспект комунікативного процесу.

 8. Роль невербального спілкування у фешн-бізнесі.

 9. Особливості психологічно розвиненої як колектив малої групи.

 10. Соціально-психологічні явища у фешн-бізнесі.

 11. Соціально-психологічні фактори ефективності групової діяльності у фешн-бізнесі.

 12. Психологічна характеристика розвиненого колективу у фешн-бізнесі.

 13. Шляхи та засоби підвищення ефективності групової роботи у фешн-бізнесі.

 14. Основи оптимальної організації та проведення групової дискусії.

 15. Факти, що свідчать про негативний вплив групи на індивіда.

 16. Життєве значення правильного сприймання одне одного.

 17. Особливості і порядок сприймання інформації про особистість іншої людини.

 18. Фактори, що сприяють чи заважають правильному сприйманню людьми одне одного.

 19. Психологічні механізми сприймання людьми одне одного.

 20. Шляхи покращання і правильності міжособистісного сприйняття.

 21. Психологічні прояви самопочуття особистості в групі.

 22. Основні джерела особистісного розвитку індивіда в групі.

 23. Способи покращання самопочуття особистості в групі.

 24. Соціально-психологічний клімат як результат і умова ефективності спільної діяльності.

 25. Основні феномени міжособистісного розуміння.

 26. Феноменологія лідерства у фешн-бізнесі.

 27. Принципи класифікації конфліктних ситуацій у фешн-бізнесі.

 28. Конфлікти у фешн-бізнесі та шляхи їх подолання.

 29. Соціокультурні розбіжності правил контролю мімічних реакцій.

^ ТЕМА 5. ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ У ФЕШН-БІЗНЕСІ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Семінарське заняття 2 : «Різновиди міжособистісної взаємодії в процесі спілкування»

 1. Продуктивний і непродуктивний стилі взаємодії у сфері фешн-бізнесу.

 2. Основні критерії, що дозволяють правильно зрозуміти стиль взаємодії.

 3. Умови взаєморозуміння.

 4. Маніпуляція і психологічні засоби захисту від неї.

 5. Шляхи вдосконалення спілкування фахівців фешн-бізнесу.

 6. Умови ефективного спілкування і взаємодії в малій групі.

 7. Особливості прояву дружби, ворожнечі, одинокості, любові у спілкуванні.

 8. Динаміка соціальної взаємодії учасників діяльності у фешн-бізнесі.

 9. Організація ситуації впливу (організація фізичного та психологічного середовища, використання статусних приміщень для підвищення ефективності впливу, емоційна та інтелектуальна організація, особливості взаємодії емоційної та інтелектуальної активності реципієнта, комплексне використання емоційного та інтелектуального впливу).

^ Питання для обговорення: Чи існують певні умови, фактори, що обумовлюють ефективне спілкування та взаємодію? Що найбільше заважає фахівцям фешн-бізнесу досягати ефективної взаємодії?

Література: 11,14,17,24,31,39.

Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізувати способи впливу, яким ви піддавалися. Назвати методи впливів, якими ви користувались.

 2. Охарактеризувати види психологічного впливу, що найчастіше активізуються у професійній діяльності. Навести приклади. Описати, які засоби захисту від негативного впливу можуть бути застосовані.

 3. Навести приклади з власного досвіду за різними рівнями розвитку взаємодії з аналізом того, чому ви віднесли цю взаємодію до саме такого рівня, що потрібно змінити для підвищення рівня взаємодії саме в цих ситуаціях. Вказати тип взаємодії, вид взаємостосунків у кожній ситуації.

 4. Навести приклади й охарактеризувати особливості власної організації ситуації впливу.

 5. Визначити позитивні і негативні сторони ефекту «візитівки» та ефекту «своєї людини» в професійній діяльності. Навести приклади.

 6. Навести приклади і охарактеризувати особливості впливу соціального середовища на власну особистість.

 7. Написати реферат.

Теми рефератів

 1. Техніка та прийоми ефективного спілкування фахівця індустрії моди.

 2. Шляхи вдосконалення спілкування людей за ступенем їх інтелектуального та особистого розвитку.

 3. Зміст, цілі та засоби спілкування у людей, які знаходяться на різних рівнях інтелектуального та особистісного розвитку.

 4. Психологія людських взаємостосунків за Е.Берном.

 5. Міжособистісні стосунки в групах і колективах.

 6. Взаєморозуміння – важлива умова встановлення й розвитку міжособистісних стосунків.

 7. Інформаційний аспект комунікативного процесу.

 8. Роль невербального спілкування в діяльності фахівця індустрії моди.

 9. Особливості психологічно розвиненої як колектив малої групи.

 10. Феноменологія малих груп.

 11. Соціально-психологічні явища в малих групах.

 12. Соціально-психологічні фактори ефективності групової діяльності.

 13. Психологічна характеристика розвиненого колективу.

 14. Шляхи та засоби підвищення ефективності групової роботи.

 15. Колектив як соціально-специфічне поняття.

 16. Основи оптимальної організації та проведення групової дискусії.

 17. Група як носій духовних цінностей, знань, вмінь та навичок.

 18. Факти, що свідчать про негативний вплив групи на індивіда.

 19. Життєве значення правильного сприймання одне одного.

 20. Особливості і порядок сприймання інформації про особистість іншої людини.

 21. Фактори, що сприяють чи заважають правильному сприйманню людьми одне одного.

 22. Психологічні механізми сприймання людьми одне одного.

 23. Шляхи покращання і правильності міжособистісного сприйняття

 24. Психологічні прояви самопочуття особистості в групі.

 25. Основні джерела особистісного розвитку індивіда в групі.

 26. Способи покращання самопочуття особистості в групі.

 27. Соціально-психологічний клімат як результат і умова ефективності спільної діяльності.

 28. Основні феномени міжособистісного розуміння.

 29. Феноменологія лідерства.

 30. Принципи класифікації конфліктних ситуацій.

 31. Конфлікти та шляхи їх подолання.

 32. Соціокультурні розбіжності правил контролю мімічних реакцій.

Література: 9,11,12,17.

^ ТЕМА 6. САМОРОЗКРИТТЯ ТА САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ

Завдання для самостійної роботи

 1. Намалювати схему впливу різних стосунків на власну особистість та навпаки, Вашої особистості на інших людей та соціальні групи. Проаналізувати її та визначити найбільш вдалі взаємовпливи. Визначити особливості Вашої особистості та особистості інших людей, які є найбільш ефективними в стосунках; за кожним видом взаємостосунків.

 2. Проаналізувати за професіограмою особливості власного типу взаємодії.

 3. Скласти план (5-7 пунктів) самопрезентації для першої зустрічі: а) в якості нового члену колективу; б) з клієнтом. Пояснити чим відрізняються ці самопрезентації і чому.


  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації до підготовки письмової відповіді
Матеріали до самостійної роботи до дисципліни «психотехнології у fashion-бізнесі»
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Соціологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації до них завдання контрольної роботи
Теми і питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації до виконання практичних завдань
Підготовки усіх форм навчання / укл. О. Ф. Протасенко, Г. В. Мигаль. – Харків : Вид. Хнеу, 2011. – 124 с. (Укр мов.)
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодические рекомендации по письменной практике: пунктуация и механика (для студентів старших курсів факультету англійської мови)
Методичні рекомендації з письмової практики: пунктуація та механіка (для студентів старших курсів факультету англійської мови)/ Укл.:...
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні рекомендації для проходження практики з функціональної спеціалізації у виконавчому органі київської ради
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної...
Методичні рекомендації до підготовки письмової відповіді iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы