Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни icon

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни


Скачать 124.21 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
страница1/5
Размер124.21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

Національний банк України

Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи


Методичні рекомендації

до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни

Бухгалтерський облік” для студентів напряму підготовки

«Фінанси і кредит»


Львів

2011


Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності “Фінанси”,”Економічна кібернетика” / Укл. Кундря-Висоцька О.П.-Львів: Львівський інститут банківської справи університету банківської справи НБУ, 2011.


^ Укладачі: Кундря-Висоцька О.П., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту


Рецензент: Березівський П.С., д.е.н., професор

Львівського державного аграрного університету


Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № від 2011 р.


Затверджено Науково-методичною радою інституту

протокол № ___ від _____________ 2011 р.


@ ЛІБС УБС НБУ


ВСТУП


Бухгалтерський облік – це система знань, в основу якої покладено економіку, право і математику. Водночас це й практична робота – спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування (реєстрація) усіх об”єктів та суб”єктів ринку згідно з вимогами суспільних відносин.

У практичному аспекті бухгалтерськтй облік формує інформаційну систему, що дає змогу користувачам оперувати даними, потрібними для аналізу, оцінювання та змінювання стану будь-якого суб”єкта ринку в часі та просторі.

Контрольні завдання та плани з методичними рекомендаціями до виконання практичних занять з бухгалтерського обліку передбачають на базі теоретичних навиків ведення обліку активів, пасивів підприємства та складання фінансової звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку набути практичні знання та вміння проводити в обліку усі господарські операції.

Методичні рекомендації до виконання практичних занять викладено у кожному контрольному завданні.


^ Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Питання для самоконтролю


Що ви розумієте під бухгалтерським обліком?

Виникнення обліку, його необхідність.

У чому полягає основне завдання бухгалтерського обліку?

Як можна оволодіти мовою бізнесу - обліком?

Роль бухгалтера в підприємницькій діяльності.

Кому і для чого потрібна фінансова інформація на підприємстві?

Навіщо необхідні знання бухгалтерського обліку власникам і

менеджерам підприємства.

Що являє собою господарський облік?

Які вимірники використовуються в обліку.

Дайте характеристику методу бухгалтерського обліку.

Що надає юридичної сили інформації бухгалтерського обліку?

В чому суть подвійного запису.

Які види обліку ви знаєте.

Яка мета всіх видів обліку.

Що таке документ і що він в себе включає.?

Поясніть поняття: оцінка, калькуляція, інвентаризація.


^ Тема 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Питання для самоконтролю

Дайте визначення балансу підприємства.

Дайте визначення активу і пасиву підприємства.

Що таке стаття балансу?

Поясніть принцип бухгалтерської збалансованості.

Класифікація активів підприємства.

Класифікація пасивів підприємства.

Дайте характеристику основних та оборотних засобів,засобів

у сфері обігу.

Дайте характеристику власного капіталу та зобов`язань.

Типи господарських операцій та їх вплив на баланс.


Практичні завдання


 1. Підприємство має такі засоби та джерела їх утворення:


готівку в касі; комп`ютер; мікрокалькулятори; статутний капітал; будівлі; споруди; автомобілі; заборгованість постачальникам; готову продукцію; товари; незавершене виробництво; пайовий капітал; заборгованість підзвітних осіб; заборгованість покупців і замовників; заборгованість по податках і платежах; інша дебіторська заборгованість; інша кредиторська заборгованість.


Завдання:

Скажіть, де тут активи підприємства і де пасиви - джерела їх формування, де тут дебіторська і кредиторська заборгованість, де власний капітал, а де зобов`язання.


^ 2. Активи підприємства становлять 400 000 грн.

Завдання:

Яку суму джерел формування майна повинно мати підприємство?


3.Згрупуйте активи та пасиви підприємства , що подані у нищенаведеній тадлиці
пор.
^

Види майна та джерел його формування


Сума,

грн.

1.

Готівка в касі

100

2.

Адміністративні будівлі

150000

3.

Будівельні матеріали

10000

4.

МШП

800

5.

Заборгованість підзвітних осіб

200

6.

Запасні частини

1500

7.

Заборгованість по податках і платежах

6200

8.

Чистий прибуток підприємства

3500

9.

Металічні та дерев`яні конструкції

12000

10.

Автогараж

35000

11.

Спецодяг і спецвзуття

750

12.

Земля

450000

13.

Незавершене виробництво

22000

14.

Грошові кошти на розрахунковому рахунку

330

15.

Заборгованість по відвантажених товарно-матеріальних цінностях, наданих послугах, виконаних роботах

65000

16.

Короткотермінова позика банку

10000

17.

Листова сталь

7000

18.

Інші будівельні матеріали та обладнання до установки

9300

19.

Інші основні засоби

11000

20.

Пально-мастильні матеріали

1350

21.

Інша дебіторська заборгованість

2800

22.

Інша кредиторська заборгованість

5600

23.

Цільове фінансування

20000

24.

Поточні фінансові інвестиції

15000


А) Групування проведіть у такій послідовності:

1. Основні засоби.

2. Виробничі запаси.

3. Грошові кошти.

4. Засоби в розрахунках (дебіторська заборгованість).

5.Засоби в розрахунках (кредиторська заборгованість).

6. Власний капітал.

7. Залучений капітал.

Б) Визначіть суму бухгалтерської незбалансованості.


4.Знайдіть помилки в наведеній класифікації:


АКТИВ

ПАСИВ

Устаткування

Готова продукція

Кредитори

Гроші на рахунку в банку

Транспортні засоби

Статутний капітал

Прибуток

Дебітори

Будівлі
Довготермінова позика
Державне цільове фінансування


5. Фінансові показники фірми станом на 01.01. такі:

- кошти на рахунках в банку - 15 000 грн;

- зобов`язання перед банком - 3 000 грн;

- капітал фірми - 12 000 грн;

- готова продукція - 10 000 грн;

- кредиторська заборгованість - 8 000 грн;

- інші кошти - 2 000 грн;

- прибуток - 4 000 грн.


Завдання:

Скласти баланс фірми станом на 01.01.


6. Припустимо, що баланс підприємства на початок певного періоду має такий вигляд:


БАЛАНС (грн)

АКТИВ

Сума

ПАСИВ

Сума

Основні засоби

90000

Статутний капітал

165000

Матеріали

75000

Розрахунки по оплаті праці

100

Незавершене виробництво

13900

Прибуток

13900

Каса

100

Кредиторська заборгованість

-^ За звітний період відбулися такі госпродарські операції:


1. Надійшли основні засоби в рахунок збільшення статутного капіталу на суму 20 000 грн.;

2. Відпущено у виробництво матеріалів на суму 10 000 грн;

3. За рішенням засновників частину прибутку відраховано на поповнення резервного капіталу - 10 000 грн;

4. Виплачено працівникам зарплату з каси;

6. Отримано від постачальників матеріали для виробництва

на суму 15 000 грн.


Завдання:

А)Проведіть наведені господарські операції;

Б)визначіть вплив кожної операції на зміни в балансі;

В)підрахуйте підсумок зміненого балансу.


^ Тема 3. БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС


Питання для самоконтролю


Рахунки бухгалтерського обліку.

Дебет і кредит на активних і пасивних рахунках.

Кореспонденція рахунків.

Зв`язок між балансом і рахунками.

Активно-пасивний рахунок.

Активний, пасивний, активно-пасивний рахунок та порядок визначення кінцевого сальдо.


Практичні завдання:


1. На підставі балансу (з попередньої умови задачі) відкрийте рахунки бухгалтерського обліку.

2. Проведіть на рахунках наведені у журналі господарські операції, підрахуйте обороти, виведіть кінцеві залишки і складіть змінений баланс.


^ ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
пор.

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума,

Грн

1.

На поточний рахунок у банку надійшла сума

Від покупців за відвантажені товари15 000

2.

Відпущені зі складу на виробництво матеріали4 000

3.

Надійшла в касу сума з поточного рахунку в банку на невідкладні потреби200

4.

Видано з каси суму готівки під звіт (інженеру Сидорчуку В. В.) на витрати відрядження100

5.

Затверджено авансовий звіт Сидорчука В. В. в сумі 80 грн; решту підзвітної суми повернуто в касу підприємства80

20

6.

Придбано від постачальників будівельні матеріали (цемент)1200

7.

Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам суму заборгованості за цемент?

8.

Надійшла в касу сума виторгу500

9.

Здано в банк суму готівки з каси400

10.

Перераховано у бюджет суму податку

На додану вартість1300Тема 4. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ


Питання для самоконтролю:


1.Економічний зміст, визначення та структура грошових коштів за національними стандартами бухгалтерського обліку.

 1. Методика первинного, аналітичного і синтетичного обліку готівки в касі в національній валюті.

 2. Ліміт готівки в касі.

 3. Особливості обліку готівки в касі в іноземній валюті.

 4. Операційна та неопераційна курсова різниця : методика відображення в обліку.

 5. Поточний рахунок в банку: порядок відкриття та проведення розрахунків.

 6. Методика первинного, аналітичного і синтетичного обліку грошових коштів на поточному рахунку в банку.

 7. Форми безготівкових розрахунків .

 8. Інші рахунки в банку, необхідність та порядок їх відкриття.

 9. Методика обліку грошових коштів на інших рахунках в банку.

 10. Інші грошові кошти : зміст та методика обліку.

 11. Поточні фінансові інвестиції як важлива складова в структурі грошових коштів. Особливості обліку різних поточних фінансових інвестицій.а) Облік касових операцій у національній валюті


1. Залишок на рахунку 301 станом на 01.01. р. - 100 грн;

2. Ліміт готівки в касі - 300 грн;

3. Операції на рахунку 301 за січень р.


Дата

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

2.01

Видано з каси бухгалтеру Воробець Н. В. на придбання канцтоварів50

2.01

Надійшла в касу сума виторгу

За реалізовані товари130

2.01

Внесено в касу залишок невикористаної підзвітної суми

20

2.01

Надійшла в касу сума

Від замовників400

2.01

Видано з каси готівку під звіт Петренку І. І.100

2.01

Видано з каси готівку на витрати відрядження Сидоренку О І.150

2.01

Повернуто в касу невикористану підзвітну суму Сидоренком О. І.20

5.01

Отримано з банку за чеком

№ 124150 суму:

- для виплати зарплати

- на невідкладні потреби12000

300

6.01

За платіжними відомостями

№ 2-4 проведено виплату заробітної плати робітникам і службовцям11000

10.1

Депоновано і здано в банк невиплачену суму заробітної плати?

12.1

Надійшла сума виторгу

За надані послуги200

13.1

Здано в банк суму, що перевищує ліміт готівки в касі?

16.1

Видано аванс на відрядження головному інженеру Сидорчуку В.В.100

17.1

Надійшла сума виторгу за реалізовані товари200

21.1

Повернено в касу інженером Сидорчуком В. В залишок невикористаної суми авансу20

22.1

Внесено в касу суму в погашення заборгованості особою, винною

у допущених нестачах300

24.1

Здано в банк суму , що перевищує ліміт готівки в касі?

28.1

Надійшла в касу плата

За житлово-комунальні послуги70


Завдання:

1. Скласти Видатковий касовий ордер № 1 за 2.01 та "Прибутковий касовий ордер" № 1 за 2.01.

2. Заповнити Касову книгу та скласти Звіт касира за 2.01.

3. Вказати кореспонденцію рахунків за кожною господарською операцією.

4. Визначити суму залишку по рахунку 301 на кінець місяця. Відобразити у Журналі та Відомості №1 касові операції за січень.


б) Облік касових операцій в іноземній валюті


Операції на рахунку 302 за січень р.

(грн)

Дата

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума

5.01

Отримано з валютного рахунку в касу іноземну валюту (дол.США) на витрати відрядження

( курс НБУ - 5,35)

2005.01

Видано під звіт іноземну валюту180

9.01

Затверджено авансовий звіт підзвітної особи в сумі (курс НБУ - 5.40)160

9.01

Внесений в касу невикористаний залишок підзвітної суми?


Завдання:

1.Визначити суму (у грн.) згідно із вказаним курсом НБУ за кожною операцією;

2.Вказати кореспонденцію рахунків по кожній касовій операції в іноземній валюті;

3.Вивести суму залишку на рахунку 302 на кінець місяця, беручи до уваги, що на початок місяця залишку валюти в касі не було, а курс НБУ 31.01 - 5.55 грн;

4.Визначити та провести в обліку курсову різницю.


в) Облік грошових коштів на рахунках у банку


1. Залишок на рахунку 311 станом на 1.01. р. 1000 грн;

2. Операції на рахунку 311 за січень р.

( грн)

Дата

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума
1

2

3

4

52.01

Зараховані на розрахунковий рахунок гроші, що числилися в дорозі20003.01

Надійшла дебіторська заборгованість, списана в минулі роки на збитки10000
5.01

Згідно з чеком № 124150 знято суму

З рахунку:

- на виплату зарплати

- на невідкладні потреби

?
10.1

Зараховано на рахунок суму депонованої заробітної плати?13.1

Зараховано на рахунок суму готівки

З каси підприємства?15.1

Перераховано у бюджет суму нарахованих податків


200016.1

На рахунок підприємства надійшла орендна плата20018.1

Проведено оплату за ремонтні роботи150022.1

Отримано аванс (передоплату) від покупців1200024.1

Погашено виданий постачальникам короткотерміновий вексель5000
24.1

Відкрито лімітовану чекову книжку

За рахунок власних коштів на суму5000
24.1

Зараховано на рахунок суму готівки

З каси підприємства?
29.1

Поступила сума від покупців

На погашення довгострокового векселя одержаного500030.1

Перераховано аванс постачальникам

Під поставку запчастин3000

3. Малому підприємству "Фортуна", м. Львів 1 лютого 2004 р. виставлено рахунок Львівтехсервісом за надані послуги на суму 10 000 грн (без ПДВ);

^ Банківські реквізити сторін:

а) МП "Фортуна" - банк ЗГРУ Приватбанк, м. Львів

МФО 325321; код ЗКПО - 22346416; р/р № 2600535699912;

б) Львівтехсервіс - банк « Електронбанк», м. Львів

МФО 325322; код ЗКПО - 22368040; р/р № 26005659700132.


Завдання:

1) Вказати кореспондуючі рахунки по кожній операції.

2) Скласти Платіжне доручення за умовою 3.

3) Скласти Оголошення на внесення готівки в банк за 24.01.200 р. (банківські реквізити МП "Фортуна").

4) Відобразити в Журналі та Відомості №1 операції за січень по поточному рахунку.


Г) Облік поточних фінансових інвестицій


1. Підприємтсво придбало пакет акцій за ціною 1000 грн, номіналом - 600 грн.

Отримано дивіденди в сумі 250 грн.

По відпускній ціні 1500 грн. продано цей пакет акцій.

Завдання:

провести в обліку наведену операцію з цінними паперами.


2. Підприємство придбало пакет облігацій:

- купівельна ціна - 20 000 грн;

- номінал - 15 000 грн;

- термін погашення - 1 рік;

- сума % - 20% річних.

Завдання:

провести в обліку наведену операцію з цінними паперами.

3. Підприємство придбало пакет облігацій з дисконтом.

- сума дисконту - 15% номіналу;

- номінал - 10 000 грн;

- термін погашення - 6 місяців;

- сума % - 30% річних.

Завдання:

провести в обліку наведену операцію з цінними паперами.


^

Тема 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙПитання для самоконтролю:


    1. Розрахунки як важлива ділянка обліку: нормативно-інструктивне забезпечення, особливості податкового обліку.

    2. Методика первинного, аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

    3. Методика первинного, аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

    4. Облік ПДВ при розрахунках: податковий облік, методика визначення суми ПДВ до сплати у бюджет.

    5. Сумнівність” в обліку розрахунків, методологічні основи визначення та проведення в обліку формування резерву сумнівних боргів.

    6. Оосбливості обліку розрахунків за претензіями.

    7. Методика первинного, аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з підзвітними особами.

    8. Облік розрахунків з іншими дебіторами.

    9. Облік розрахунків з іншими кредиторами.

    10. Первинний,аналітичний і синтетичний облік розрахунків за податками і платежами.

    11. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків за страхуванням.а) Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками


1. Підприємство А отримало від підприємства Б ПММ на суму 8000 грн.(з ПДВ). У свою чергу підприємство А відвантажило свою готову продукцію підприємству Б на суму 6000 грн.(з ПДВ).

Підприємство Б повідомило підприємство А про залік суми у розмірі 6000 грн, у рахунок погашення заборгованості за відвантажені підприємству А ПММ. Різницю між сумою зобов"язання і сумою заліку підприємство А перерахувало на рахунок підприємства Б.


Завдання:

Провести в обліку вищеподану операцію та визначити суму податкового зобов"язання підприємства (?).

2. Умова 1.

Сальдо на рахунку 63 ( в розрізі аналітичних рахунків) станом на 1.01.200 р.:

Підприємства-постачальники


Дебет

Кредит

1. Львівенергозбут
5000

2.Облпостач

1000
3.Львів-хімзавод
3000

4.Львівтехсервіс

5500
5.Львів.хлібзавод

-

-

6.Львівоблпаливо
1500

7.СП "Електропнрилад"

500


Умова 2. Господарські операції на рахунку 63 за січень 200 р.


Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

2

3

4

1.Проведено передоплату Львівському хлібозаводу
22000

 1. Оприбутковано ПММ, що надійшли

Від Львівоблпаливо на суму – всього

в т.ч. – без ПДВ

- на суму ПДВ
10000

?

?

3. Перераховано Львівоблпаливу за ПММ7500

4. Отримано ремонтні послуги від Львівтехсервісу
5000

5. Оприбутковано сировину від Облпостачу на суму - всього:

в т.ч. – без ПДВ

- на суму ПДВ
12000

?

?

Проведено розрахунок акредитивом за сировину на всю суму заборгованості?

7. Оприбутковано від СП "Електронприлад" обчислювальну техніку на суму - всього:

в т.ч. – без ПДВ

- на суму ПДВ

3500

?

?

 1. Оприбутковано від Облпостачу запасні частини

на суму - всього:

в т.ч. – без ПДВ

- на суму ПДВ
4500

?

?

9. Проведено оплату за запчастини короткотерміновим векселем на всю суму заборгованості

?

 1. Проведено передоплату Львів - хімзаводу

під поставку тари і пакувальних матеріалів

2000

11. Перераховано Львівенергозбуту за електроенергію
3000

12. Отримано і оприбутковано від Львівтехсервісу комплектуючі вироби на суму – всього:

в т.ч. без ПДВ

- на суму ПДВ

6350

?

?

13. Проведено розрахунок з Львівтехсервісом короткотерміновою позикою на суму

5000

14. Отримано і оприбутковано від Львів – хімзаводу тару і пакувальні матеріали на суму – всього:

в т.ч. – без ПДВ

- на суму ПДВ

1200

?

?


Завдання: 1. Провести в обліку наведені господарські операції;

2. Скласти Реєстр операцій розрахунків з Облпостачем;

3. За умовами задачі 2 скласти Журнал - Відомість.

4. Визначити суму податкового кредиту з ПДВ за звітний

період.


Б) Облік вексельних розрахунків


Підприємством отримано від постачальника будівельні матеріали (цегла) на суму - 20 000 грн (з ПДВ). Розрахунок (за погодженням сторін) було проведено короткотерміновим векселем з подальшим відтермінуванням погашення векселя. Винагорода за відтермінування платежу обумовлена в сумі 1000 грн.

Завдання:

Провести в обліку наведену господарську операцію, використовуючи таку схему:пор.

Зміст операції


Дебет

Кредит

Сума, грн

1.

Отримана від постачальника цегла:

- без ПДВ

- на суму ПДВ


2.

Проведено розрахунок векселем по накладній

За цеглу


3.

Нараховані до оплати відсотки за відтермінування платежу


4.

Погашено вексель разом з відсоткамив) Облік розрахунків з держбюджетом та позабюджетними фондами


Умова 1. Сальдо на рахунках 64 та 65 станом на 1.01.200 р.


Вид платежу

Дебет

Кредит

1. Податок з доходів фізичних осіб(ПДФО)
4100

2. ПДВ
1150

3. Податок на прибуток
500

4. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
2450

Умова 2. а) Нараховано у січні ПДФО 6530 грн. і перераховано у бюджет у день виплати заробітної плати 5000 грн.

б) Перераховано у бюджет всю належну суму ПДВ.

в) Нараховано ЄСВ із заробітку працівників підприємства на суму 625 грн. і перераховано в день виплати зарплати 500 грн; нараховано ЄСВ із фонду заробітної плати 3570 грн. і перераховано у день виплати зарплати 3200 грн.

Завдання:

На основі умов 1-2 скласти журнал та відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами .


г) Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами


Умова 1. Господарські операції за січень 200 р.


Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1. Перераховано аванс МП "Провесінь" під поставку товару3500

 1. Отримано аванс

Від Львівського хлібокомбінату4000

 1. Нараховано дохід від здачі

В оренду приватному підприємству "Фортуна" складських приміщень (з ПДВ)300

4. Надійшла орендна плата200

 1. Списано нестачу ПММ

На винну матеріально-відповідальну особу150

 1. Утримано суму нестачі

Із заробітної плати матеріально-відповідальної особи


 1. Нараховано відсотки

За послуги банку85


Завдання: провести в обліку наведені господарські операції;

скласти відомість аналітичного обліку по розрахунках з різними дебіторами і кредиторами .


д) Розрахунки з підзвітними особами


Умова1. 20.01.20 р. видано з каси підзвітній особі Коваль І. І. готівку на відрядження у м. Київ у сумі 1500 грн.(Термін відрядження – 20-22.01.

Заборгованості по раніше виданих авансах у Коваль І. І. немає.

23.01.200 р. прийнято Авансовий звіт від Коваль І.І., якою куплено (з ПДВ):

- канцтовари - на суму 50 грн;

 • нормативна література на суму 300 грн;

 • здійснено проплату за семінар – 500 грн;

вартість проїзду Львів-Київ-Львів визначити самостійно.

Залишок грошей у сумі (?) здано в касу підприємства.


Умова 2. Станом на 01.01.200 р. на рахунку 372 є таке сальдо:

(грн)

Прізвище та ініціали

Дебет

Кредит

Сидорчук В. В.

75,00
Хрущ А. А.30,00

Сухонос П. А.

130,00
Притула О. Л.45,00


Завдання:1) Скласти Авансовий звіт №12 за наведеною господарською операцією;

^ 2) Провести записи у журнал та відомість.


Тема 6. Облік розрахунків з оплати праці


Питання для самоконтролю:


       1. Методологічне та нормативне забезпечення нарахування та обліку розрахунків із заробітної плати.

2.Первинний облік нарахування заробітної плати різним категоріям працівників.

3. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці.

4. Оподаткування заробітної плати громадян та фонду оплати праці.

5.Особливості обліку розрахунків з депонентами.


Умова 1. Дані про облік робочого часу працівників підприємства за січень

місяць.


^ Таб. Номер

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посала

Кількість робочих днів у місяці

Кількість відпрацьованих днів

^ Невідпрацьовані дні через

Оклад, грн.
Непрацездат

Ність

чергову відпустку
245


251


259


264


270


276


282

Василів Б.І.


Гошко О.С.


Дмитрів С.С.


Досяк В.І.


Кондур С.В.


Лаврів С.В.


Михайлів М.С.

Дирек

Тор

Заст. Дирек

Тора

Менеджер

Голов

Ний бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Інже

Нер

20


20


20


20


20


20


20

6


20


16


20


10


20


10

-


-


4


-


10


-


-

14


-


-


-


-


-


10

500


400


350


400


350


350


350
  1   2   3   4   5

Похожие:

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconІнструктивно-методичні матеріали
Психологія організацій. Інструктивно-методичні матеріали до практичних І лабораторних занять, тематика самостійної та індивідуальної...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Соціологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять при вивченні дисципліни
Укладачі: Михайлов М. Г., к е н, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення лабораторних занять
Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів всіх напрямів денної форми...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна хімічна технологія»
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы