Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» icon

Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»


Скачать 39.49 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»
Размер39.49 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації до самостійної роботи

та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»

Програма курсу історії України розрахована на кусантів і слухачів ЧЮК ДДУПВП (очна та заочна форми навчання), які навчаються на базі базової загальної середньої освіти. Курс історії України спрямований на те, щоб поглибити знання з історії своєї Батьківщини, підвищити їх рівень історико-політичної культури, виховувати повагу до минулого українського народу.

Зміст програми націлює на послідовне вивчення історії української державності, героїчної та трагічної боротьби народу за створення власної незалежної держави. Значна увага приділяється проблемам побудови суверенної демократичної держави, діяльності історичних осіб, політичних партій. Вивчення історії українського народу як складової частини світової спільноти повинно допомогти студентам зрозуміти місце й роль України у всесвітній історії. Вивчення курсу сприяє вихованню почуття любові до рідної землі, гордості за належність до українського народу. Програма враховує міжпредметні зв’язки, зокрема, із курсами “Всесвітня історія”, “Основи права України”, “Історія української та зарубіжної культури”, “Релігієзнавство”.

Засвоєння курсу історії України для слухачів заочного відділення викликає певні труднощі у зв’язку зі складністю та великим обсягом матеріалу. Основною формою вивчення курсу є самостійна робота.

На настановчій сесії читається невеликий цикл оглядових лекцій з найважливіших проблем курсу історії України: становлення ранньофеодальної української державності у IX—XIII ст., Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького, суспільно-політичні рухи та національне відродження XIX—початку XX ст., Українська революція (1917—1920 рр.), радянська державність у 20—30-і рр. XX ст., участь українського народу в Другій світовій війні, УРСР у 50—90-і рр. XX ст., відродження української державності наприкінці XX століття.

Ознайомившись з програмою курсу, отримавши на настановчій сесії завдання і прослухавши лекції з основних питань курсу, в міжсесійний період слухачі заочного відділення повинні самостійно пройти загальний курс і підготуватися до екзамену. Успішно вирішити це завдання можливо тільки в тому випадку, якщо готуватися до екзамену систематично, протягом всього міжсесійного періоду.

В самостійній роботі слухачі повинні керуватися, перш за все, програмою даного курсу, базовим матеріалом, отриманим на настановчій сесії. Після ознайомлення з програмою необхідно уважно прочитати відповідні розділи з підручників (посібників), які подані як основні у списку рекомендованої літератури. Рекомендуємо звернути особливу увагу на посібник О. Бойко “Історія України”, а також серію з 15 томів “Україна крізь віки”, що виходила у 1997—2000 роках. Ці видання відображають сучасний стан української історичної науки, найновіші підходи до висвітлення складних питань вітчизняної історії.

Важливе значення в засвоєнні курсу має ознайомлення з історичними джерелами, що подані в хрестоматіях (див. список рекомендованої літератури).

Курс історії України рекомендується вивчати наступним чином: спочатку вивчається навчальний матеріал, далі — джерела, вміщені в хрестоматіях, після цього монографії та статті вітчизняних та зарубіжних істориків.

В цілях міцного засвоєння курсу під час роботи над підручником і історичною літературою рекомендується складати короткий план-конспект, підкреслюючи необхідні дати, географічні назви, імена діячів.

Самостійна робота над курсом передбачає написання письмових контрольних робіт.

Мета письмової роботи — розширити і поглибити теоретичні знання студентів шляхом самостійної роботи над спеціальною літературою. Тому письмова контрольна робота повинна бути результатом самостійної творчої роботи. В ній слухачі повинні показати вміння правильно добирати та використовувати літературу, користуватися історичними джерелами, давати історичну оцінку подіям, що вивчаються, послідовно і логічно викладати свої думки, правильно оформити письмову роботу. Робота повинна конкретно висвітлювати обрану тему.

Працюючи над темою, необхідно пам’ятати, що головне — не тільки фактично правильно викласти матеріал питання, а й узагальнити його, зробити висновки.

Зміст контрольної роботи складається з двох питань. Перше питання присвячене подіям з історії України до XX століття, друге — подіям XX—початку XXI століття.

Важливим етапом у підготовці контрольної роботи є складання плану відповіді на питання контрольної роботи. Перш за все необхідно, щоб в плані були відображені основні позиції обраного питання.

Відповідь на питання контрольної роботи необхідно почати з короткого вступу, в якому характеризується питання, що розглядається, його місце в історії, важливість вивчення. В кінці вступу необхідно визначити питання, яке буде вирішуватися. Далі подається відповідь на обране питання.

Зовнішнє оформлення письмової контрольної роботи наступне. На титульній сторінці пишеться назва теми, прізвище, ім’я та по-батькові автора контрольної роботи, рік і місце її виконання. На наступній сторінці розміщується план першого питання роботи. В кінці першого питання роботи подається список використаної літератури: законодавчі акти, потім — джерела (підручники, посібники, монографії, статті). Література нумерується і подається в алфавітному порядку за прізвищем автора, а в разі колективної праці — за назвою книжки. При використанні статті з газети чи журналу подається його назва, номер та рік видання. При посиланні на інтернет-сайти вказується повна адреса інтернет-сторінки, з якої взято інформацію, а також прізвище та ініціали автора та назва статті. Аналогічно пишеться відповідь на друге питання контрольної роботи.

Робота повинна бути написана грамотно, чітко, розбірливо, сторінки пронумеровані. Необхідно залишити поля для поміток рецензента. Загальний обсяг письмової контрольної роботи — 18 сторінок учнівського зошита. Не приймаються до розгляду і рецензування роботи, подані в надрукованому виді (машинописні, комп’ютерні).

До роботи як додаток можуть подаватися графіки, діаграми, ілюстрації, схеми. Вони виконуються на стандартних листах формату А-4 і вкладаються в окрему папку з файлами. Допускається виконання додатків на комп’ютері.

Консультацію щодо виконання контрольної роботи слухачі можуть отримати у викладачів циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ЧЮК ДДУПВП.

Курс “Історія України” завершується екзаменом.


Питання контрольних робіт з курсу “Історія України”

^ ВАРІАНТ №1

1. Охарактеризувати утворення та діяльність першого українського радянського уряду (Народного секретаріату) у грудні 1917 — на початку 1918 р.

2. Визначити термін «русинство».

3. Поставити в хронологічному порядку народи, що проживали на території України: авари, сармати, готи, кіммерійці, гуни, половці, печеніги.


^ ВАРІАНТ №2

1. Визначити представників «норманської теорії» походження слов’янської державності та її суть.

2. Визначити термін «колективізація».

3. Поставити в хронологічному порядку князів Київської Русі: Володимир Святославич (Великий);

Володимир Мономах; Мстислав Великий; Олег; Аскольд та Дір; Ольга.


^ ВАРІАНТ №3

1. Описати промисловість та сільське господарство радянської України напередодні Другої світової війни.

2. Визначити термін «москвофільство».

3. Поставити в хронологічному порядку гетьманів: Б. Хмельницький; П. Дорошенко; І. Самойлович; П. Сагайдачний; І. Мазепа; П. Орлик.


^ ВАРІАНТ №4

1. Розкрити суть діяльності Київського митрополита П. Могили та її значення для українських земель.

2. Визначити термін «індустріалізація».

3. Поставити в хронологічному порядку прем’єр-міністрів України: В. Янукович; Л. Кучма; В. Ющенко; В. Пустовойтенко; А. Кінах.


^ ВАРІАНТ №5

1. Визначити історичне значення Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (1654 — 1657 рр.).

2. Визначити термін «дисидентський рух».

3. Поставити в хронологічному порядку голів Верховної Ради України: А. Яценюк; О. Ткаченко; І Плющ; О. Мороз (перша каденція); О. Мороз (друга каденція).


^ ВАРІАНТ №6

1. Охарактеризувати діяльність гетьмана Д. Апостола по розширенню автономних прав Гетьманщини.

2. Визначити термін «воєнний комунізм».

3. Поставити в хронологічному порядку керівників КПУ періоду у 50-90-і рр. ХХ ст.: В. Щербицький; В. Івашко; П. Шелест; С. Гуренко; О. Кириченко; М. Підгорний.


^ ВАРІАНТ №7

1. Описати діяльність декабристів в Україні на початку ХІХ століття.

2. Визначити термін «нова економічна політика».

4. Поставити в хронологічному порядку керівників КП(б)У у 20—30-і рр. ХХ ст.: Л. Каганович, Ф. Кон, В. Молотов, Д. Мануїльський, С. Косіор, Е. Квіринг.


^ ВАРІАНТ №8

1. Прослідкувати політичну еволюцію ОУН та УПА в ході Другої світової війни. Визначити суть та значення ІІІ-го Надзвичайного збору ОУН.

2. Визначити термін «червоний терор».

3. Поставити в хронологічному порядку голів українського уряду часів Директорії: В. Чехівський; І. Мазепа, В. Прокопович, Б. Мартос, С. Остапенко, А. Лівицький.


^ ВАРІАНТ №9

1. Описати діяльність ОУН у 1939 — 1940 рр. Визначити причини та наслідки розколу ОУН.

2. Визначити термін «хлопомани».

3. Поставити в хронологічному порядку голів українського радянського уряду у 20—30-і рр. ХХ ст.: Д. Коротченко; В. Чубар; Х. Раковський; М. Бондаренко; М. Марчак; Л. Корнієць.


^ ВАРІАНТ №10

1. Визначити суть столипінської аграрної реформи в Росії та її наслідки для східноукраїнських земель.

2. Визначити термін «громадівський рух».

3. Поставити в хронологічному порядку голів українського радянського уряду у 1917 — 1923 рр.: Х. Раковський; Г. П’ятаков; Є. Бош; М. Скрипник.


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

1. Періодизація історії України.

2. Первісне суспільство на території України: періодизація, знаряддя праці та заняття людей (близько 1 млн. р. тому — ІX ст. до н.е.).

3. Трипільська культура часів енеоліту (IV— ІІІ тис. до н.е.) на території України.

4. Кочові народи та грецькі поліси на території України в ранньому залізному віці (ІX ст. до н.е. — V ст. н.е.).

5. Походження та розвиток слов’ян на землях України.

6. Становлення Давньоруської держави (кінець ІX — Х ст.). Діяльність перших князів (Олег, Ігор, Ольга, Святослав).

7. Розквіт Русі (X—XII ст.). Діяльність князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

8. Феодальна роздробленість Русі (XII—XIII ст.): причини та наслідки.

9. Утворення Галицько-Волинської держави (1199 р.). Діяльність Романа Мстиславича (1199—1205 рр.) та Данила Галицького (1238—1264 рр.).

10. Монгольське вторгнення на Русь та його наслідки.

11. Українські землі у складі Литви та Польщі у XIV — XV століттях.

12. Люблінська унія (1569 р.) та Брестська унії (1596 р.) та їх наслідки для українських земель.

13. Виникнення козацтва (кінець XV ст.) та Запорізької Січі (50-і рр. XVI ст.). Утворення реєстрового козацтва (1572 р.). Роль козацтва в історії України.

14. Козацько-селянські повстання другої половини XVI — початку XVII століття.

15. Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького (1648—1657 рр.) та Українська революція середини XVII ст.: причини та періодизація.

16. Основні події Визвольної війни у 1648—1649 рр. Зборівський мирний договір.

17. Утворення козацької держави („Війська Запорізького Низового”) в ході Визвольної війни. Система влади.

18. Основні події Визвольної війни у 1651—1653 рр. Білоцерківський мирний договір (1651 р.).

19. Українсько-російський договір 1654 р. Закінчення Визвольної війни (1654—1657 р.) та її наслідки.

20. Економічне становище українських земель внаслідок Визвольної війни.

21. Початок епохи Руїни — гетьманування І. Виговського (1657—1659 рр.). Гадяцький договір (1658 р.).

22. Гетьманування Ю. Хмельницького (1669—1663 рр.). Розкол Гетьманщини на Правобережжя та Лівобережжя.

23. Гетьманування П. Дорошенка (1665—1676 рр.) — спроба об’єднати Україну та її невдача. Поразка Української революції середини XVII століття.

24. Гетьманування І. Мазепи (1687—1709 рр.) та П. Орлика (1709—1742 рр.). Конституція П. Орлика (1710 р.).

25. Правобережна Україна під владою Польщі наприкінці XVII — на початку XVIII століття. Повстання під проводом С. Палія.

26. Обмеження та ліквідація української автономії у XVIII столітті.

27. Входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII століття.

28. Адміністративний устрій, політичний та соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині XIX століття.

29. Діяльність декабристів в Україні (початок XIX століття).

30. Кирило-Мефодіївське товариство (1845—1847 рр.) — перша українська політична організація.

31. “Руська трійця” (30-і рр. XIX ст.): діяльність та значення в історії України.

32. Західноукраїнські землі у складі Австрії у першій половині XIX століття.

33. Реформи Олександра ІІ в Росії середини XIX ст. та їх вплив на Україну.

34. Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині XIX століття. Утворення перших українських політичних партій.

35. Російська революція 1905—1907 рр. та її вплив на українські землі.

36. Аграрна реформа П. Столипіна (1906—1911 рр.) та її наслідки для українських земель.

37. Україна в роки Першої світової війни (1914—1918 рр.). Утворення УСС та їх бойові дії в роки Першої світової війни.

38. Початок Української революції, утворення Центральної Ради (1917 р.). Склад та мета діяльності.

39. I-й універсал та його роль в історії України. Утворення Генерального Секретаріату (1917 р.). II-й універсал — компроміс з Тимчасовим урядом. Повстання самостійників (1917 р.).

40. III-й універсал Центральної Ради. Утворення Української Народної республіки (1917 р.).

41. Утворення “радянської УНР” в грудні 1917 року. Перша війна Радянської Росії проти УНР (грудень 1917 — березень 1918 р.). Проголошення незалежності УНР IV-м універсалом.

42. Українська держава П. Скоропадського (квітень—грудень 1918 р.).

43. Директорія УНР (грудень 1918 — грудень 1920 рр.). Друга війна Радянської Росії та УНР.

44. Утворення ЗУНР (1918 р.). Об’єднання ЗУНР та УНР (1919 р.).

45. Більшовицька політика „воєнного комунізму” в Радянській Україні: суть та наслідки.

46. Нова економічна політика (1921—1929 рр.). Голод 1921—1922 років.

47. Юридичне оформлення СРСР. Статус радянської України в складі СРСР.

48. Політика українізації (1923 р.) та її наслідки.

49. Індустріалізація в СРСР та її наслідки для України.

50. Колективізація в СРСР та її наслідки для Україні. Голодомор 1932—1933 рр.

51. Громадсько-політичне життя в УРСР у 30-і рр. XX століття. Масові репресії.

52. Західна Україна у 20—30-і рр. XX століття. Утворення ОУН (1929 р.) та її мета.

53. Початок Другої світової війни. Ситуація на Західній Україні у 1939—1941 роках.

54. Початок радянсько-німецької війни (1941 р.). Проголошення ОУН-б незалежності України. Бойові дії 1941—1942 років.

55. Окупаційний режим в Україні (1941—1944 рр.).

56. Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни.

57. Визволення території України у 1943—1944 роках. Наслідки війни для України.

58. Участь України у створенні ООН (1945 р.). Діяльність України на міжнародній арені.

59. Внутрішньополітичне життя в УРСР у повоєнний період. «Жданівщина».

60. Відбудова України у повоєнний період (1945—1953 рр.). Ситуація на Західній Україні.

61. Десталінізація в СРСР (1953—1964 рр.) та Україна.

62. Спроби реформування економіки у період «відлиги».

63. Зародження дисидентського руху в 50-х рр. XX століття. Шестидесятники.

64. Політико-ідеологічна криза радянської системи в 60—80-х рр. XX століття. Неосталінізм.

65. Економічний та соціальний розвиток УРСР у період “застою” (1964—1985 рр.).

66. Посилення дисидентського руху у 70-х рр. XX століття. Утворення та діяльність УГГ.

67. Політичні зміни в СРСР та УРСР з приходом до влади М. Горбачова (1985—1991 рр.).

68. Погіршення економічної та екологічної ситуації у другій половині 80-х років.

69. Зростання громадсько-політичної активності населення України наприкінці 80-х років.

70. Україна в 1990—1991 роках. Проголошення незалежності України.

71. Україна у період президентства Л. Кравчука (1991—1994 рр.). Становлення політичної системи, погіршення економічної ситуації.

72. Україна у період президентства Л. Кучми (1994—2004 рр.): здобутки та втрати.

73. Президентські вибори 2004 р.: хід та наслідки. Парламентські вибори 2006 р.: хід та наслідки.

74. Зовнішня політика України. Участь в інтеграційних процесах.

75. Державна символіка України: історичні традиції та сучасність.


Рекомендована література до курсу «Історія України»:

1. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.

2. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 pp. — Львів. 1992.

3. Бойко О. Д. Історія України. — К.: Академія, 2002.

4. Борисенко В. Курс української історії. — К., 1997.

5. Брайчевський М. Конспект історії України. — К.,1994.

6. Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. — К., 1995.

7. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. — К., 1994.

8. Гісем О. Історія України. Посібник для абітурієнтів. — Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.

9. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. — К., 1994.

10. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. — К., 1996.

11. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.

12. Грушевський М. Історія України—Русі. В 11 тт.. 12 кн. — К., 1991-1998.

13. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття. — К., 1993.

14. Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1991.

15. Енциклопедія українознавства. — Львів, 1993—2000. Т. 1—10.

16. Єфименко О. Історія українського народу. — К., 1990.

17. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. — Львів, 1991.

18. Історія України / За заг. ред. В. Смолія — К., 2000.

19. Історія України в особах. В 2-х тт. — К., Україна, 1995.

20. Історія України. — Львів: Світ, 1996.

21. Історія України. Курс лекцій у 2-х книгах. — К., 1991-1992. 19- Історія України /За ред. Ю. Зайцева. — Львів, 1996.

22. Історія України. Навчальний посібник / За ред. Б. Н. Лановика. — К., 1999.

23. Історія України: документи, матеріали. Посібник / Уклад. Король В. Ю. — К.: Академія, 2001.

24. Історія українського війська. — Львів: Світ, 1992.

25. Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. — К., 1995.

26. Конквест P. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. — К., 1993.

27. Кормич Л. І., Багацький В. В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття. — Харків, 2001.

28. Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. — Париж, Нью-Йорк, Львів, 1993.

29. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. — К., 1996.

30. Крип'якевич І. Історія України. — Львів: Світ, 1990.

31. Кульчицький С. В. та ін. Історія України (10 клас). — К., 1998

32. Кульчицький С. В. та ін. Історія України (11 клас). — К., 2000.

33. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. — К., 1994.

34. Малий словник історії України, — К.: Либідь, 1997.

35. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. — К., 1994.

36. Новітня історія України (1990—2000): Підручник / А. Слюсаренко, В. Гусєв, В. Дрожжин та ін. — К.: Вища школа, 2000.

37. Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. — К.: Фенікс, 1994.

38. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. В 3-х тт. — К.: Генеза, 1993—1999.

39. Полонська-Василенко Н. Історія України. — Т.1-2. — К., 1995.

40. Реєнт О. Українська революція. — К., 1996.

41. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. — К., 1993.

42. Субтельний О. Україна: історія, — К., 1993.

43. Толочко П. Історичні портрети. — К.: Наукова думка, 1990.

44. Толочко П. Київська Русь — К., 1996.

45. Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939-1945). — Львів, 1995.

46. Турченко Ф. Г. Новітня історія України. Для 10-го кл. середньої шко­ли. — К., 1995.

47. Турченко Ф. Г., Панченко П. П., Тимченко С. М. Новітня історія України. Для 11-го кл. середньої школи. — К., 1995.

48. Україна в XX столітті. Збірник документів і матеріалів. — К.: Вища школа, 2000.

49. Україна крізь віки. Серія з 15-ти томів. — К.: Альтернативи, 1997—2000.

50. Українська державність у XX столітті / За заг. ред. О. Дергачова. — К., 1996.

51. Хрестоматія з історії України. Посібник для 10 класу середньої школи. — К.: Освіта, 1998.

52. Хрестоматія з історії України. Посібник для 7—11 класів середньої школи. — К.: Освіта, 1996.

53. Хрестоматія з історії України. Посібник для вчителів. — К.: Вежа, 1996.

54. Чмихов О., Кравченко Н., Черняков І. Археологія та Стародавня історія України. — К.: Либідь, 1992.

55. Шевчук В. Козацька держава. — К., 1997.

56. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. — К.: Генеза, 1997.

57. http://history.org.ua (сайт “Українського історичного журналу”).

58. http://www.cossackdom.com (сайт, присвячений українському козацтву).

59. http://www.uahistory.cjb.net (сайт, присвячений історії України).

60. http://www.history.univ.kiev.ua (сайт історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка).

Похожие:

Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України»
Чюк ддупвп (очна та заочна форми навчання), які навчаються на базі базової загальної середньої освіти. Курс історії України спрямований...
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу історія інженерної справи ' для студентів заочного відділення
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Історія України"
Савченко С. В. Історія незалежної України (1991-2008 рр.): Матеріали та методичні рекомендації до вивчення дисципліни “Історія України“....
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Англійська мова і література»; 020303 «Українська мова і література»; 010102 «Початкова освіта» напрямів підготовки 0203 «Філологія»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні рекомендації для виконання курсових робіт Дніпропетровськ дну 2011 Задания для курсовых работ по курсу "Программирование"
Составить свой вариант текста программы и отладить программу с помощью компьютера
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні рекомендації до них, теми рефератів, контрольних робіт, література, питання до заліку
Вченою радою факультету конструювання в промисловому та цивільному будівництві одаба
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання домашніх контрольних робіт з курсу «Історія України» iconМіністерство освіти І науки україни
Б 20 Управління персоналом. Навчально-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни (для студентів спеціальності...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы