Методичні рекомендації до виконання семінарських занять icon

Методичні рекомендації до виконання семінарських занять


Скачать 53.22 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Размер53.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України

ВНЗ «Херсонський державний морський інститут»

Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки


Факультет «Експлуатація суднових енергетичних систем та електрообладнання суден»


Шифр №__________________

Реєстр. №_________


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання семінарських занять

дисципліна «Соціологія»


підготовка бакалаврів

галузь знань

0507 «Електротехніка та електромеханіка»»

напрям підготовки 66.050702 «Електромеханіка»

Курс II

Форма навчання денна


Херсон 2010 р.


Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Соціологія» розробив у відповідності з навчальною програмою доцент кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки Зайцева Тетяна Григорівна


Методичні рекомендації розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки


“_____”____________________20__р. протокол №____________________


Завідувач кафедри професор _____________Л.Б.Кулікова


Схвалено навчально-методичним відділом інституту

Начальник навчально-методичного відділу _____________ В.В.Черненко


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальний курс «Соціологія» належить до розділу навчального плану «Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни». Функціонально цей розділ є спрямованим на забезпечення високого рівня професійної культури майбутнього дипломованого моряка, широту його ерудиції та наукових поглядів, розуміння сутності та специфіки соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві, усвідомлення таких явищ, як освіта, культура, політика, екологія тощо, їх значення для розвитку суспільства, значення свого соціального статусу та соціальних ролей тощо.

Зміст навчального курсу «Соціологія» сприяє забезпеченню знань

майбутніх фахівців в галузі соціології не лише розумінню сутності

соціологічних явищ, а й їх орієнтації у різноманітті соціальних

взаємозв’язків, уявленню сутності соціальної структурі суспільства

тощо.

Знайомство в межах навчального курсу «Соціологія» з закономірностями розвитку та функціонування суспільства як макросоціосистеми сприятиме поступовому формуванню у курсантів уявлення про сутність соціологічного знання, механізмів побудови та функціонування суспільства, роль соціальних інститутів та організацій, процесів, умов соціалізації особистості тощо. Панорамне сприйняття суспільства як макросоціосистеми надасть можливість дипломованим фахівцям-морякам вірно орієнтуватися в соціальному житті різних країн світу, розуміти закономірності соціальної поведінки представників інших культур та народностей, поважати їх традиції, встановлювати з ними міцні професійні відносини на підставі професійно доцільної вербальної та невербальної комунікації.

Вивчення теоретичного та практичного матеріалу з навчального курсу

«Соціологія» починається зі знайомства з тематичним планом, який відображує тематику, обсяг годин та обумовлює форми навчальної роботи.


Тематичний план для курсантів II курсу:Семестр/ Курс

Шифр змістового модуля відповідно до ОПП

Блоки змістових модулів (БЗМ) і змістові модулі (ЗМ)]

Академічні години

Вид індивідуального завдання

Форма контролю

Джерело

всього:

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4


II
^ ЗМ1Соціологія як наука.

28

1210
6


1. /3.05.3П.О.01.01;3.05.3П.О.02.01; 3.05.3П.О.02.05/1. Соціологія як наука


4

22
2. /3.05.3П.0.01.01/;2. Історичні аспекти формування соціологічної думки;8

42
2


3. /3.05.3П.О.02.01/;^ 3. Соціальна структура суспільства


10

44
2


4. /3.05.3П.2.01/.

^ 4. Соціальні інститути.

6

22
2

^ ЗМ2 Соціалізація особистості.

26

1210
4
РФ
5. /3.05.3П.02.01/^ 5. Теорія і практика соціалізації особистості6

22
2


6. / 3.05.3П.Щ.02.05/


^ 6. Соціологія сім’ї

4

22
7. / 3.05.3П.Щ.02.05/


^ 7. Соціологія праці4

22
8. /3.05.3П.О.02.05/

^ 8. Соціологія культури.

4

229. /3.05.3П.О.02.05/

^ 9. Соціологія освіти, політики та релігії.

8

42
2
З/д
 • ВСЬОГО:

54

2420
10
^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Метою підготовки курсантів до семінарських занять є поглиблення знань в галузі соціології, формування у них умінь та навичок користування теоретичної інформацією в межах професійної діяльності.

Більш досконале вивчення теоретичного матеріалу з навчального курсу «Соціологія» вимагає від курсантів та студентів в процесі підготовки до семінарських занять ознайомитися зі змістом питань лекційних матеріалів. Рекомендується поповніти конспекти лекцій додатковим матеріалом з інших наукових джерел, - навчальних посібників, монографій, науково-методичних посібників тощо.

Доцільними будуть короткі примітки, тези, виписки, які дозволять більш точно сформувати та закріпити уявлення про сутність певних соціальних явищ та соціологічних понять. Курсантам рекомендується складати стислий план відповіді на питання, який відображує основні ідеї та логіку надання науково - теоретичної інформації. Є корисним самостійно порівнювати наукову інформацію з своїм особистим професійним досвідом, робити висновки про доцільність її використання в практичної діяльності моряка.


ТЕМА №1 Соціологія як наука

Питання:

 1. Предмет дослідження соціології

 2. Місце соціології серед інших суспільних наук.

 3. Поняття соціальної системи.

 4. Функції соціології.

 5. Методи соціології.

/ Література: 1, 4, 8, 12, 13, 15, 16 /

Методичні рекомендації


При підготовці до семінару треба зрозуміти сутність поняття «суспільство». Корисно визначити, які галузі науки вивчають закономірності розвитку і функціонування суспільства. Треба зрозуміти, що є предметом дослідження соціології, а також що презентує її окремі структурні елементи. Доцільно звернути увагу на сутність понять «мікро» і «мікросоціологія», провести взаємозв’язок з проблемою соціальної діяльності людей.

Треба досконало ознайомитися з різноманіттям функцій соціології. Можна

провести відрізнення між законами співіснування соціальних явищ, законами, що пояснюють тенденції загального соціального розвитку, фіксують причини зв’язків між соціальними явищами тощо.

Важливо зрозуміти високий статус соціології як науки у сучасному світі, усвідомити перспективи її подальшого розвитку, що обумовлюються розвитком самого сучасного суспільства. Є доцільним запам’ятати, що кризова ситуація, що є зараз характерною для українського суспільства, тісно пов’язана з девіантною поведінкою певних груп населення, з розповсюдженням наркоманії та алкоголізму. Слід уявити, що використання результатів наукових досліджень у галузі соціології на практиці допоможе вести боротьбу з більшістю соціальних проблем у суспільстві.


^ ТЕМА №2 Історичні аспекти формування соціологічної думки


Питання:

1. Виникнення соціології як науки.

2. Соціологічні погляди перших соціологів: О Конт, Г.Спенсер, Е.Дюркгейм.

3. Розвиток соціології в Німеччині. Соціологічна теорія М.Вебера.

4. Розвиток марксистської соціології.

5. Розвиток соціології в Росії та Україні.

/Література: 1, 8,10, 20, 18, 20,22, 23,30/

Методичні рекомендації


В процесі підготовки до теми семінарського заняття доцільно звернути увагу на історичні етапи розвитку соціологічної думки, на непростий процес поступового накопичення та усвідомлення соціологічних знань. Треба з’ясувати сутність та специфіку соціологічних поглядів представників різних історичних періодів та наукових шкіл в галузі соціологічного знання, зокрема О.Конта, Г.Спенсера, Е.Дюркгейма, Роберта Мертона, Г.Зиммеля, інших.

Доцільно зрозуміти особливості процесу формування соціології в США, а також в Росії та Україні. Треба усвідомити значення соціологічної інформації в професійної підготовки моряка.

Є доцільним звернути увагу на значення наукової соціології в теперішній час. Слід погодитися з необхідністю подальшого інтенсивного розвитку наукової соціологічної думки, що надає підстави для більш чіткого з’ясування характеру та структури сучасного українського суспільства, специфіки його політичного життя, структури, перспективи соціально - економічного та культурного розвитку тощо.


ТЕМА №3 Соціальна структура суспільства

Питання:

 1. Соціальна структура суспільства.

 2. Соціальні групи.

 3. Теорія соціальної стратифікації.

 4. Поняття про соціальну мобільність.

 5. Соціальна взаємодія і соціальні групи як різновид соціальних спільностей.

/ Література: 1, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16/

Методичні рекомендації


Підготовка до семінару ставить за необхідне з’ясувати сутність категорії «структура суспільства», що передбачає наявність певних відносно самостійних, але пов’язаних між собою елементів. Є доцільним звернути увагу на значення, сутність та механізми дії таких соціальних явищ, як «соціальна структура суспільства», «соціально-класова структура», «соціальні групи», «соціальні інститути», «соціальні організації» тощо. Треба визначити сутність кожного поняття та зрозуміти наявність соціальних взаємозв’язків, що їх утворюють. Слід знати, що соціальна структура - це не просто набір елементів, які її утворюють. Є доцільним розглядати соціальну суспільства з точки зору наявності соціальних зв’язків між різноманіттям її елементів.

Корисно запам’ятати, що суспільство являє собою єдність великих та малих соціальних груп. Доцільно розібратися в проблемі виникнення соціальних груп, в факторах, що обумовлюють їх виникнення, критерії, за якими вони поділяються, інше. З метою формування навичок орієнтації

в теоретичному матеріалі є доцільним проаналізувати таку соціальну групу як «сім’я». Також доцільним буде аналіз таких явищ, як «інтелігенція», «середній клас» тощо.

Треба чітко зрозуміти сутність явищ «соціальний статус», «соціальна роль», «соціальна позиція», соціальна стратифікація», а також сутність теорії соціальної стратифікації. Потрібно розібратися в понятті «соціальна мобільність» та її видах, - вертикальної соціальної мобільності та горизонтальної соціальної мобільності.

ТЕМА №4 Соціальні інститути

Питання:

1. Поняття «соціальний інститут».

2. Соціальні організації як різновид соціальних інститутів.

3. Специфіка соціальної організації та її основні характеристики.

4. Класифікація соціальних організацій.

/ Література: 1, 4, 6, 9, 10,12, 13,16, 17/


Методичні рекомендації


Матеріал теми вимагає зрозуміти, що соціальні інститути являють собою достаньо стійки форми сумісної суспільної діяльності людей, що підкоряється конкретної меті та суспільно значущим потребам. Необхідно звернути увагу на структуру, специфіку, механізми функціонування та розвитку соціальних інститутів в різних країнах, в тому числі і в Україні. Треба запам’ятати, що основними соціальними інститутами в суспільстві є системи господарчої діяльності, системи політичної влади, система правосуддя, система освіти, виховання, система засобів масової інформації тощо.

Крім того слід ознайомитися з сутністю явища «соціальна організація». Треба чітко з’ясувати відрізнення соціальної організації від соціального інституту, соціальної групи тощо. Корисно зрозуміти наявність тісного взаємозв’язку між соціальними інститутами та соціальними організаціями. Слід вивчити основні види та ознаки соціальної організації. Майбутньому моряку корисно зробити висновок про значення соціальних організацій, в межах яких він як дипломований фахівець буде колись працювати в статусі працівника морського та річкового транспорту. Треба відрізняти види соціальних організацій - «формальні» та «неформальні», їх значення в соціальному житті суспільства. Доцільним буде ознайомитися з причинами виникнення неформальних рухів та організацій.

^ ТЕМА №5 Теорія та практика соціалізації особистості


Питання:

 1. Поняття «особистість», «соціальний статус», «соціальні ролі».

 2. Соціалізація та її значення в формуванні особистості.

 3. Етапи соціалізації. Взаємозв’язок соціалізації і виховання.

 4. Ре соціалізація та госпіталізація: сутність та значення в соціальної життєдіяльності.

 5. Фактори впливу на механізм соціалізації.

 6. Деякі методи управління соціальною поведінкою особи./Література: 6, 9, 22, 25,27, 28/


Методичні рекомендації


Підготовка до семінару вимагає звернути увагу на відрізнення сутності явищ «людина» та «особистість». Особистість – це психічно розвинена людина, що є включеною в процес суспільного життя. Процес пристосування людини до життєдіяльності в суспільстві забезпечує процес соціалізації особистості. Треба знати, що основної умовою психічного розвитку людини є наявність мовного середовища. Процес соціалізації не може бути поза впливу агентів соціалізації, роль яких виконують батьки, вихователі, вчителя тощо.

Курсанти повинні засвоїти сутність явищ «ресоціалізація» та «госпіталізація». Перше пояснює необхідність пристосування дорослої особи до принципово нових обставин її соціального життя, що виниклі раптово, непередбачено. Інше – процес пристосування до вимог суспільного життя в замкненому соціальному середовищі. Майбутні професійні моряки повинні розібратися в значенні явищ «соціальний статус» та «соціальна роль», а також обґрунтувати необхідність професійного особистісного самоудосконаленняю

^

ТЕМА № 6 Соціологія сім’ї


Питання:

 1. Сім’я як соціальний інститут, як мала група.

 2. Етапи розвитку сім’ї.

 3. Види сім’ї.

 4. Сім’я і шлюб. Проблема народжуваності та смертності.

 5. Шлюби і розлучення.

/ Література: 1, 4, 6, 9, 10, 12, 13,16, 17/


Методичні рекомендації:

В соціології сім’я розглядається як мала група. Інститут сім’ї виникає разом з виникненням приватної власності держави. Сім’я формувалась поступово. Її розвиток характеризується певними етапами., - від простого виду до складного. Шлюб – це юридичне оформлення сім’ї. Треба звернути увагу на функції, які здійснює сім’я, тому що сім’я - головний агент соціалізації особистості. Зараз в Україні існує важке становище із народжуваністю, коли смертність перевищує народжуваність. Треба проаналізувати наступні питання та найти на них самостійні відповіді, зокрема: які шляхи покращення становища сучасної сім’ї в Україні ви бачите? Які проблеми є характерними для сім, і професійного моряка? Яке місце відводиться жінці в сім’ї? Чи існує зараз жіноче питання? Які проблеми існують зараз у зв’язку із збільшенням розлучень? Які основні причини розлучення?


ТЕМА № 7 Соціологія праці

Питання::

1. Соціальна сутність праці.

2. Соціальні процеси в сфері праці: мотивація, стимулювання, адаптація,

соціальний контроль.

3. Трудової колектив та його структура.

4. Трудові відносини, їх значення та специфіка.

5. Конфлікти в трудових колективах та їх соціальні наслідки.

6. Проблема управління трудовим колективом.

/Література: 4, 3, 5, 8, 12, 21, 25, 28/


Методичні рекомендації


Курсанти усвідомлюють, що поза праці сучасне суспільство не може функціонувати, оскільки саме праця забезпечує створення національного продукту, процес його розподілу та обміну, споживання, а також сам процес професійного становлення тощо.

Треба знати, що предметом дослідження соціології праці є соціальні відносини, що формуються в процесі трудової діяльності. Існують різні класифікації соціально - трудових відносин. Майбутні моряки повинні розібратися в сутності явища «мотивація» праці. Під мотивацією праці в соціології розуміють стимули, що прямо сприяють активізації праці представників суспільства. Є доцільним з’ясувати негативне значення конфліктів в межах трудової та професійної діяльності, зокрема членів суднового екіпажу. Необхідно з’ясувати закономірності управляння трудовим колективом, зокрема, що складається з представників різних національностей та віросповідній, інше.


ТЕМА № 8 Соціологія культури

Питання:

1. Культура як соціальне явище.

2. Поняття «професійна культура».

3. Значення культури в професійної

підготовки моряка.

4. Шляхи підвищення рівня професійної культури моряка.

5. Сутність явища «масова» культура та ї вплив на процес соціалізації особистості. .

/Література: 4, 3, 5, 8, 12, 21, 25, 28/

Методичні рекомендації

Знайомство з теоретичним матеріалом дозволить курсантам ознайомитися з предметом дослідження соціології політики, а також соціології культури, освіти, релігії та екології.

Є доцільним пов’язувати теоретичний матеріал з інформацією, що надавалася в межах інших навчальних дисциплін, зокрема політології, релігієзнавства, культурології, психології тощо. Треба з’ясувати значення культури для процесу функціонування суспільства та сутність її основних видів, - матеріальної та духовної. Доцільно звернути увагу на значення та структуру освіти, органічними елементами якої є вища освіта, дошкільна освіта та виховання, післядипломна освіта тощо. Треба чітко знати, що вища освіта в Україні, як і в Європі, є ступеневою.

Корисно зрозуміти, що в період розбудови демократичного суспільства, з’явлення свободи слова збільшується кількість людей, які є прихильниками певних релігій чи релігійних сект. Саме тому майбутнім морякам треба розібратися в сутності, значенні та функціях релігії як специфічної формі суспільної свідомості. Слід знати, що структуру релігії складають релігійна свідомість, релігійні дії та обради, релігійні символи та релігійні організації. Курсанти звертають увагу на економічні та соціально-культурні фактори, що сприяють виникненню релігійних сект тощо.


^ ТЕМА № 9 Соціологія освіти, політики та релігії

Питання:

1. Освіта як предмет соціологічного знання.

2. Стуктура освіти. Значення освіти для процеса функціонування суспільства.

3. Політика як об’єкт соціологічного дослідження.

4. Релігія як соціологічне явище.

/Література: 4, 3, 5, 8, 12, 21, 25, 28/

Методичні рекомендації

Знайомство з теоретичним матеріалом дозволить курсантам ознайомитися з предметом дослідження соціології політики, а також соціології культури, освіти, релігії та екології.

Є доцільним пов’язувати теоретичний матеріал з інформацією, що надавалася в межах інших навчальних дисциплін, зокрема політології, релігієзнавства, культурології, психології тощо. Треба з’ясувати значення культури для процесу функціонування суспільства та сутність її основних видів, - матеріальної та духовної. Доцільно звернути увагу на значення та структуру освіти, органічними елементами якої є вища освіта, дошкільна освіта та виховання, післядипломна освіта тощо. Треба чітко знати, що вища освіта в Україні, як і в Європі, є ступеневою.

Корисно зрозуміти, що в період розбудови демократичного суспільства, з’явлення свободи слова збільшується кількість людей, які є прихильниками певних релігій чи релігійних сект. Саме тому майбутнім морякам треба розібратися в сутності, значенні та функціях релігії як специфічної формі суспільної свідомості. Слід знати, що структуру релігії складають релігійна свідомість, релігійні дії та обради, релігійні символи та релігійні організації. Курсанти звертають увагу на економічні та соціально-культурні фактори, що сприяють виникненню релігійних сект тощо.


Питання до заліку:


1. Соціологія як наука о суспільстві.

2. Структура соціологічного знання.

3. Структура соціології.

4. Методи наукового дослідження соціології.

5. Функції соціології.

6. Розвиток соціології в Україні.

7. Соціальна стратифікація.

8. Соціальна нерівність.

9. Місце соціології в структурі суспільних наук.

10. Поняття «соціальна дія».

11. Теорії особистості.

12. Особа як суб’єкт суспільних відносин.

13. Соціальні інститути та їх роль у суспільстві.

14. Маргінальні групи у суспільстві.

15. Процес маргіналізації та люмпенізації в Україні.

16. Класифікація соціальних інститутів.

17. Сім’я як соціальний інститут суспільства.

18. Соціальний статус та соціальні ролі.

19. Ролевий конфлікт.

20. Роль соціології в професійній підготовці моряка.

21. Шляхи попередження соціальних конфліктів.

22. Неформальні об’єднання.

23. Неформальні об’єднання молоді антисоціального напрямку.

24. Соціологія культури.

25. Визначення ті функції культури.

26. Роль ЗМІ в формуванні сучасної культури.

27. Соціальні конфлікти в різних системах українського суспільства.

28. Поняття соціальної структури суспільства ( широке та вузьке тлумачення).

29. Поняття «соціальна система».

30. Визначення класів, верств, прошарків суспільства.

31. Соціальні групи в суспільстві ті їх класифікація.

32. Малі та великі групи.

33. Особистість як суб’єкт суспільних відносин.

34. Ролева теорія особистості.

35. Причини соціальних конфліктів.

36. Функції сучасної сім’ї.

37. Соціологія праці.

38. Соціологія політика.

39. Соціологія освіти.

40. Соціологія релігії.

41. Соціальні інститути.

42. Соціологія молоді.


Література


Основна:

1. Андрющенко. Соціологія: наука про суспільство. К., 1996. гл І

 1. Безродний С. Соціологія. К., 1994.

3. Громов А. Неформалы: кто они? М., 1990.

4. Кравченко А.И. Социология. М., 1999.

5. Криминологи о неформальных молодежных объединениях. М., 1990.

6. Назарова Н. С. Социология. Одеса. 1992.

7. Осипов Г. Социология. М., 1990.

8. Руденко І. П. Соціологія. Харків, 1996.

9. Социология. Курс лекцій /Под ред. Радугіна А. А. М., 1995.

10. Соціологія. Курс лекцій / Під. ред. І. Пічі. К., 1996.

11. Соціологія. Матеріали до курсу / Під. ред. Н. Назарової. Одеса,1992.

12. Соціологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

України. – К., “Каравела”, 2000.

13. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.

14. Социология. /Под. Ред. С Фролова. М.,1996.

15 Тадевасян Е. Социология. М., 1995.

16. Тощенко О. Соціологія. Київ, 1995, гл 1.

17. Харчев В. Социология семьи. М., 1989.


Додаткова:


18. Арон Р. Этапы развития социологической мысли .- М., 1993.

19. Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. М.: Высшая школа,

1989. С.10-22,92-99, 121-131, 201-236.

20. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до

початку ХХ ст.). – К., 1993.

21 .Некрасов А.И. Основи соціологи: Конспект лекцій. – Х.: ООО

«Одиссей», 2002.

22. Піча В. М. Соціологія: Загальний курс. – К., 2000.

23. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст. К., 1996.

24. Политическая социология. Киев, 1991.

25. Савицкая Т.Е. Человек в культуре современного запада. М., 1999.

26. Соціологія: наука о суспільстві / Під. ред. В. Андрющенко. Харків, 1997.

27. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів ( за

ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

28. Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні,

правові, соціологічні, медичні аспекти. – Ужгород: Видавництво

«Мистецька лінія», 2002.

29. Социология труда /Сероштан Н.Л., Ладокин И.П. и др./. Харьков:

Основа, 1990.

30. Хто є хто в західній та вітчизняній соціології: Навчальний соціологічний словник для студентів / Ред. В. М. Піча. – Львів, 1999.


За кожний змістовий модуль виставляється оцінка:

А - 5

В - 4,5

С - 4

D - 3,5

Е - 3

Fx - 2

F - 1


Похожие:

Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Психологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні рекомендації до виконання семінарських занять
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни «Соціологія» розробив у відповідності з навчальною програмою...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні вказівки та завдання до семінарських і практичних занять
Методичні вказівки та завдання до семінарських занять з дисципліни "Господарський процес" / Укладачі: В. А. Кройтор; Сапейко Л. В.;...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет кафедра Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни «Загальна хімічна технологія»
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю. н. Полтавський О. В. та інші. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. с
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права і масових комунікацій
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни „Нотаріат України” для студентів денної форми навчання....
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconНавчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни адміністративний процес галузь знань 0304 Право Напрям підготовки (спеціальність) 030401 Правознавство
Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки...
Методичні рекомендації до виконання семінарських занять iconНавчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни міжнародне приватне право
Харківського національного економічного університету к ю н., доцент В. В. Сергієнко
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы