Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» icon

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»


НазваниеМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
страница1/8
Размер0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України
Міністерство освіти і нДонецький національний

університет


Економіко–правовий

Факультет


Навчально-методичні матеріали

з дисципліни

«Комунальне (муніципальне) право»


Донецьк - 2012


Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О.В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне (муніципальне) право». – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 171с.


Навчально-методичні матеріли містять програму навчального курсу, структуру залікового кредиту, перелік рекомендованої літератури, плани семінарських занять, методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання.


Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» ОКР «Бакалавр».


Затверджено на засіданні кафедри

конституційного і міжнародного права

Протокол № 10 від 05.06.2012 р.


© Донецький національний університет, 2012.


© Гринюк Р.Ф., Щебетун І.С., Нікітенко Л.О., Нікольська О.В., Багрій О.І.


ЗМІСТ


Вступ


3

Структура програми навчального курсу «Комунальне (муніципальне) право»


5

Структура залікового кредиту курсу «Комунальне (муніципальне) право»


6

Програма курсу «Комунальне (муніципальне) право»


8

Перелік рекомендованих нормативно-правових актів і літератури


16

Плани семінарських занять


29

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів


125

Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання з курсу «Комунальне (муніципальне) право»


136

Завдання для контрольних робіт і методичні рекомендації щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання з нормативним та скороченим терміном


140

Критерії оцінювання знань студентів заочної форми навчання з нормативним та скороченим терміном з курсу «Комунальне (муніципальне) право»


149

Тематика курсових робіт з дисципліни «Комунальне (муніципальне) право»


152

Тематика дипломних та магістерських робіт з дисципліни «Комунальне (муніципальне) право

153

Перелік питань, що виносяться на іспит


153

Зразки тестів та завдань для вхідного контролю, контролю за заліковим модулем 1 та 2, зразок білета для іспиту

157


ВСТУП


Після проголошення незалежності України перед суспільством і державою виникли важливі проблеми, пов'язані з формуванням місцевого самоврядування як основи конституційного ладу, однієї з найважливіших форм народовладдя, ключового елемента взаємодії держави і громадянина. Пошук ефективної системи місцевого самоврядування супроводжується її численними реформами, що породжує певну нестабільність і призводить до конфронтації органів місцевого самоврядування з місцевими органами державної виконавчої влади.

Все це вимагає не тільки удосконалення національної правової системи, а також нової галузі права України − комунального права, що містить сукупність правових норм, які регулюють певну галузь суспільних відносин. Формування комунального права як спеціальної галузі, є однією з необхідних умов становлення і розвитку в нашій країні ефективної системи місцевого самоврядування.

Комунальне право народилось на стику декількох галузей: конституційного права, адміністративного права, фінансового права, земельного права, що створює певні труднощі як для його викладання, так і для вивчення. Навчальна дисципліна «Комунальне (муніципальне) право України» присвячена характеристиці місцевого самоврядування в Україні і в зарубіжних країнах, правового статусу органів місцевого самоврядування, форм діяльності територіальної громади тощо.

Програма курсу «Комунальне (муніципальне) право» побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і узгоджена зі структурою змісту навчального курсу. Програма складається з двох частин – загальної та особливої. Загальна частина містить характеристику провідних інститутів комунального права, основ місцевого самоврядування, його системи, представницьких та виконавчих органів, а також правовий статус депутата місцевої ради. В Особливій частині надається характеристика служби в органах місцевого самоврядування, компетенції та повноважень в окремих галузях, розглядаються гарантії та правові способи захисту місцевого самоврядування, відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, особливості взаємовідносин з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та об`єднаннями громадян, а також надається загальна характеристика муніципальному праву зарубіжних країн.

Основними завданнями цього курсу є:

а) вивчення загальних понять і категорій науки комунальне право;

б) оволодіння методикою правового аналізу норм комунального права і заснованої на них діяльності установ і громадських інститутів;

в) з'ясування впливу політичних, економічних, культурних і моральних чинників на комунально-правові норми і практику їх застосування.

Одним з основних елементів кредитно-модульної системи є самостійна робота студентів (СРС). Вона призначена для вироблення у студентів уміння самостійно застосовувати теоретичні знання у практичній роботі, навики аналітичного підходу при ухваленні рішень щодо конкретних фактичних ситуацій. Одержані шляхом самостійного вивчення знання, уміння і навики повинні забезпечити студентам успішну правозастосовну діяльність як під час навчальних занять при рішенні практичних завдань, так і в майбутній професійній діяльності. Метою самостійної роботи студентів є формування системи теоретичних знань про стан науки, основних принципів, норм, інститутів комунального права України і умінь використовувати одержані знання при вирішенні практичних завдань.

Навчально-методичні матеріали з курсу «Комунальне (муніципальне) право» складається з наступних розділів: навчальної програми та тематичного плану, переліку нормативних актів і літератури до кожної теми курсу, планів семінарських занять, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів з дисципліни, науково-методичних рекомендацій з підготовки документів і науково-дослідних робіт, тестових завдань, завдань для студентів заочної та прискореної форми навчання, контрольних питань до іспиту. Навчальна програма містить всі основні теми курсу. Відповідно до внутрішньої логіки вивчення предмета кожна тема поділяється на частини, що деталізуються, у свою чергу, конкретними питаннями. Плани семінарських занять являють собою перелік контрольних питань і практичних завдань з конкретних тем курсу. До кожної теми надається рекомендований для вивчення перелік нормативно-правових актів і спеціальної літератури. Тестові завдання охоплюють усі теми навчальної програми і можуть бути застосовані для поточного, модульного та підсумкового контролю з використанням завдань у різних комбінаціях. Контрольні питання – це деталізований перелік основних понять, категорій і інститутів комунального права, який необхідно засвоїти і вивчити студентам при підготовці до іспиту.

Навчально-методичні матеріали містять критерії оцінювання знань студентів з курсу «Комунальне (муніципальне) право» за вимогами кредитно-модульної системи.

Структура програми навчального курсу

^ «КОМУНАЛЬНЕ (МУНІЦИПАЛЬНЕ) ПРАВО»


Опис предмета курсу


Предмет: Комунальне (муніципальне) право


Курс

3 к. д/в

3 к. з/в

3 к. п/в

Напрям,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчального

курсу

Кількість кредитів

ects – 4


Модулів – 2


Залікових модулів: 2


Загальна кількість годин: 144


Тижневих годин: 2/16.03040101

Правознавство

бакалавр

Цикл професійної та практичної підготовки


Лекції (теоретична підготовка):

д/в − 36 год.

з/в – 10 год.

п/в – 10 год.


Семінари:

д/в – 18 год.

з/в – 6 год.

п/в – 6 год.


Самостійна робота:

д/в – 88,82 год.

з/в – 128 год.

п/в − 128 год.

Індивідуально-консультативна – 0,18

Консультативна – 0,17

Поточний контроль – 0,5

Вид контролю:

іспит − 0,33 год.


Мета: визначення загальних засад здійснення місцевого самоврядування в Україні і в зарубіжних країнах; формування теоретичних і практичних знань в галузі комунального (муніципального) права України, вивчення законодавства та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері місцевого самоврядування.

Структура залікового кредиту курсу

^ «КОМУНАЛЬНЕ (МУНІЦИПАЛЬНЕ) ПРАВО УКРАЇНИ»Номер і

найменування

теми

Кількість годин

Денна форма навчання

^ Заочна, прискорена форми навчання – аудиторні заняття

Аудиторні

заняття

Самостійна робота

Лекції

Семінари

Лекції

Семінари

1

2

3

4

5

6


Змістовний модуль №1. Загальна частина


1. Комунальне право – комплексна галузь права, наука, навчальна дисципліна
2120,5-

2. Поняття, принципи і функції місцевого самоврядування


2


1


2


0,5


-

3. Місцеве самоврядування в історії України


2


1


2


-


-

4. Основи місцевого самоврядування


3


2


10


1


0,5

5. Система місцевого самоврядування


2


1,5


15


1


0,5

6. Представницькі органи та посадові особи місцевого самоврядування321011

7. Правовий статус депутата місцевої ради


3


1,5


10


1


0,5

8. Виконавчі органи місцевих рад

2

1,5

10

1

0,5


Змістовний модуль №2. Особлива частина


9. Служба в органах місцевого самовряду вання


2


1


4


0,5


0,5

10. Компетенція органів місцевого самоврядування


2


1,5


4


1


0,5

11. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цін


2


1


3


1


0,5

12.. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання


3


0,5


2


0,5


0,5

13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища20,52--

14. . Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування


2


0,54,820,5


0,5

15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, об’єднаннями громадян2140,50,5

16. Муніципальне право зарубіжних країн


2


0,5


4


-


-


Всього


36


18


88,82


10


6програма курсу

^ «КОМУНАЛЬНЕ (МУНІЦИПАЛЬНЕ) ПРАВО»


Змістовний модуль 1


Загальна частина


Тема 1. Комунальне право – комплексна галузь права, наука, навчальна дисципліна


Поняття і предмет комунального права України. Комплексна природа комунального права. Методи правового регулювання.

Комунально-правові норми і інститути. Класифікація норм комунального права.

Комунально-правові відносини, їх суб'єкти.

Джерела комунального права.

Наука комунального права: поняття, предмет, джерела і завдання. Комунальне право як навчальна дисципліна: поняття, предмет і джерела. Роль та завдання вивчення студентами курсу «Комунальне право України».


^ Тема 2. Поняття, принципи і функції місцевого самоврядування

Поняття місцевого самоврядування. Громадська та державна сутність місцевого самоврядування.

Основні принципи місцевого самоврядування. Поняття основних принципів місцевого самоврядування: народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, державної підтримки та гарантій місцевого самоврядування, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою, судового захисту прав місцевого самоврядування.

Функції місцевого самоврядування. Поняття та характеристика функцій місцевого самоврядування в Україні та у зарубіжних країнах.

Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України. Місцеве самоврядування і державна влада. Централізація та децентралізація. Громадянське суспільство і місцеве самоврядування. Критерії місцевого самоврядування.


^ Тема 3. Місцеве самоврядування в історії України


Місцеве самоврядування України-Русі за часів Київської централізованої держави та у період феодальної роздробленості.

Місцеве самоврядування в українських землях у складі Польсько-Литовської держави. Магдебурзьке право.

Самоврядування на території козацької держави - Гетьманщини. Конституція Пилипа Орлика. Ліквідація козацького самоврядування в ХVІІІ столітті.

Місцеве самоврядування в українських землях у 2-й пол. XIX – на початку XX століть на території Російської імперії й Австро-Угорщини. Місцеве самоврядування в Україні в 1917 − 1920 роках. Місцеве самоврядування в західноукраїнських землях у 20 − 30-ті роки.

Концепція місцевих органів влади у радянських конституціях України.

Місцеве самоврядування в законодавстві України 1990-1996 років.


^ Тема 4. Основи місцевого самоврядування


Поняття основ місцевого самоврядування. Система основ місцевого самоврядування України.

Правові основи місцевого самоврядування: поняття та елементи.

Організаційні основи місцевого самоврядування: поняття та елементи.

Поняття територіальних основ місцевого самоврядування та їх елементи. Адміністративно-територіальний устрій і місцеве самоврядування.

Матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування: поняття та структура.

Тема 5. Система місцевого самоврядування


Поняття системи місцевого самоврядування. Елементи системи місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, сільська, селищна, міська рада, сільський, селищний, міський голова, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, районні та обласні ради, органи самоорганізації населення.

Поняття територіальної громади. Правоздатність територіальної громади. Статут територіальної громади села, селища, міста, його структура і зміст. Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування.

Загальна характеристика форм прямого волевиявлення громадян та інших форм участі населення у здійсненні місцевого самоврядування. Місцевий референдум: правове регулювання організації і проведення. Предмет місцевого референдуму. Питання, що виносяться на місцевий референдум. Принципи і стадії проведення місцевого референдуму. Суб`єкти ініціювання та призначення місцевого референдуму. Дорадче опитування громадян України.

Місцеві вибори: загальні питання організації та проведення виборів, особливості обрання сільських, селищних та міських голів, депутатів представницьких органів місцевого самоврядування на базовому та регіональному рівнях.

Загальні збори громадян за місцем проживання. Місцеві ініціативи. Громадські слухання. Мітинги, ходи, демонстрації.

Органи місцевого самоврядування: поняття, ознаки, основні риси, система.


^ Тема 6. Представницькі органи та посадові особи місцевого самоврядування


Поняття і система представницьких органів місцевого самоврядування. Поняття і правовий статус посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Система місцевих рад. Форми та організація діяльності місцевих рад та їх органів. Акти місцевих рад.

Повноваження сільських, селищних, міських рад. Загальна та виняткова компетенція сільських, селищних, міських рад. Особливості повноважень районних у містах рад.

Депутат представницького органу.

Сільський, селищний, міський голова: правовий статус, порядок обрання, організація роботи, термін повноважень. Випадки і порядок дострокового припинення повноважень. Відповідальність, підзвітність і підконтрольність голови. Повноваження сільського, селищного, міського голови, його акти.

Статус районних і обласних рад. Порядок формування. Повноваження районних і обласних рад. Питання, які вирішуються виключно на їх пленарних засіданнях. Делегування повноважень відповідним місцевим державним адміністраціям. Голова районної, обласної ради. Статус, порядок його обрання, повноваження. Заступник голови. Президія (колегія) районної, обласної ради.

Органи самоорганізації населення: поняття, принципи організації та діяльності, порядок створення, повноваження, гарантії діяльності.


^ Тема 7. Правовий статус депутата місцевої ради


Особливості обрання депутатів місцевих рад згідно Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Особливості правового статусу депутатів місцевих рад. Депутатський мандат. Повноваження депутата місцевої ради. Депутатський запит і депутатське запитання.

Форми роботи депутатів місцевих рад. Організація роботи у радах та інших виборних органах.

Гарантії діяльності депутатів місцевих рад: поняття, класифікація та особливості.


^ Тема 8. Виконавчі органи місцевих рад


Поняття, порядок утворення, структура, чисельний склад та термін повноважень виконавчих органів місцевих рад.

Форми, методи роботи виконавчих органів місцевих рад. Особливості статусу відділів, управлінь та інших виконавчих органів місцевих рад.

Функції та повноваження виконавчих органів місцевих рад. Делеговані повноваження. Особливості повноважень районних у містах виконавчих органів. Виконавчий апарат районної, обласної ради.

Акти виконавчих органів місцевих рад.

Відповідальність виконавчих органів перед представницькими органами місцевого самоврядування.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы