Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» icon

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»


НазваниеМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
страница2/8
Размер0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Змістовний модуль 2
Особлива частина


Тема 9. Служба в органах місцевого самоврядуванняПоняття та правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Особливості прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Вимоги до посад. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування. Особливості організації служби в апараті представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.

Управління службою. Обмеження, пов'язані зі службою в апараті представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування.


^ Тема 10. Компетенція органів місцевого самоврядування


Поняття компетенції місцевого самоврядування.

Предмети відання органів місцевого самоврядування. Питання місцевого значення.

Повноваження органів місцевого самоврядування: власні і делеговані.

Методи і форми здійснення функцій і компетенції органів місцевого самоврядування.


^ Тема 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цін


Поняття фінансових коштів територіальних громад. Формування і використання місцевих фінансових ресурсів.

Місцеві бюджети. Доходи і витрати місцевих бюджетів. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів. Використання вільних бюджетних коштів. Збалансування доходів і витрат місцевих бюджетів. Розмежування компетенції представницького і виконавчого органів у бюджетному процесі.

Місцеві податки і збори.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.


^ Тема 12. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання


Повноваження органів місцевого самоврядування щодо створення підприємств, установ, організацій та управління їх діяльністю. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що знаходяться в комунальній власності або належать до інших форм власності. Комунальне замовлення.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення майнових операцій з об’єктами права комунальної власності. Конституційні основи визначення природи комунальної власності. Об'єкти комунальної власності. Правовий режим майна комунальної власності. Порядок формування комунальної власності міста, села, селища. Особливості приватизації майна комунальної власності. Розпорядження майном комунальної власності. Делегування функцій управління комунальною власністю. Власність області і району.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

Зовнішньоекономічна діяльність органів місцевого самоврядування. Вільні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної діяльності як інструмент вирішення проблем місцевого самоврядування.


^ Тема 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища


Територіальна громада як суб'єкт права власності на землю та інші природні ресурси.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Екологічні права та обов'язки територіальної громади. Особливості регулювання рекреаційних відносин на місцевому рівні.


^ Тема 14. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування


Поняття і система гарантій місцевого самоврядування. Конституційно-правові, фінансово-економічні і соціальні гарантії місцевого самоврядування. Гарантії і захист прав місцевого самоврядування у відносинах з державними органами і юридичними особами, розташованими на відповідній території. Вирішення суперечок. Захист інтересів громадян і юридичних осіб у відносинах з органами місцевого самоврядування.

Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Дострокове припинення повноважень ради, сільського, селищного і міського голови, голови районної в місті, районної і обласної ради.

Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення.

Нагляд за дотриманням законності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Оскарження до суду рішень, прийнятих шляхом прямого волевиявлення громадян і дій органів і посадових осіб місцевого самоврядування.


^ Тема 15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, об’єднаннями громадян


Відносини органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції. Судовий захист прав місцевого самоврядування.

Відносини органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ. Повноваження прокуратури стосовно місцевого самоврядування. Повноваження органів служби безпеки та органів внутрішніх справ стосовно місцевого самоврядування.

Відносини органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян: правова основа, принципи побудови, особливості.


^ Тема 16. Муніципальне право зарубіжних країн


Основні системи муніципального управління в зарубіжних країнах. Англо-американська і континентальна моделі муніципального управління. Змішана модель муніципального управління.

Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в різних країнах. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державного управління в зарубіжних країнах.

Основні світові тенденції розвитку місцевого управління і самоврядування. Досвід місцевого самоврядування в зарубіжних країнах на сучасному етапі.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ І ЛІТЕРАТУРИ


Тема 1


1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 30. – Ст. 141.

2. Європейська Хартія про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р. // Перспективи розвитку місцевого самоврядування: досвід України та Швеції. Аналітичний бюлетень. – К., 1998. – С. 124.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р.( станом на 1 січня 2012р.) // Відомості Верховної Ради України. − 1997. − № 24. – Ст. 170.

4. Любченко П., Святоцький О. Місцеве самоврядування в Україні // Право України. – 2009. − № 12. – С. 86 - 87.

5. Корнієнко М. Територіальна організація влади в Україні: якою вона має бути? // Право України. – 2010. − № 4. – С. 239 - 249.

6. Выступление Президента Украины на международных муниципальных слушаниях «Развитие надлежащего управления на местном и региональном уровнях»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.president.gov.ua/ru/news/21776.html.

7. Курс на реформирование местного самоуправления Украины: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mariupolnews.com.ua/descr/19825.


Тема 2


1. Ославський М., Козлів М. Правові проблеми визнання природи місцевого самоврядування // Юридична Україна. – 2006. − № 2. – С. 26 - 34.

2. Лукашова В. Админістративно- правові принципи в системі місцевого самоуправління у контексті реформування регіонального управління в Україні // Право України. – 2008. − № 1. – С. 21 - 28.

3. Ковальчук В. Проблема легітимності публічної влади в умовах формування правової демократичної держави: відчизнянний досвід // Право України. – 2008. − № 5. – С. 35 - 41.

4. Онупрієнко А. Делегування державних повноважень органам місцевого самоврядування: проблемні питання // Підприємство, господарство і право. – 2009. − №6(162). – С. 7 - 12.

5. Журавель Я. Організаційно-правові засади створення органів місцевого самоврядування // Підприємство, господарство і право. – 2009. − №10(166). – С. 40 - 43.


Тема 3


 1. Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. – К.: Наукова думка, 1989. – 256 с.

 2. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХVІ - початок ХVІІ ст.): монографія / Т. Д. Гошко. − Л.: Афіша, 2002. − 255 с.

 3. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія та сучасність. Видання друге, виправлене і доповнене / За заг. редакцією В. Г. Яцуби – К., 2002. – 270 с.

 4. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-ге вид., перероб. та розшир. – К.: Критика, 2005. – 584 с.

 5. Шабельников В. І. Реформування адміністративно-територіального устрою України в 1917–1940. Монографія. − Донецьк: Вид-во Донецького національного ун-ту, 2006. – 108 с.

 6. Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження. − Львів: ЛЬВДУВС, «Край», 2008. – 468 с.

 7. Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.) − К: Цифра-друк, 2010. − 304 c.

 8. Аркуша О.Г., Бойко О.В., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інш. Історія державної служби в Україні. У 5 т. − Т. 1. − К.: "Ніка-Центр", 2009. − 544 с.Тема 4


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (зі змінами внесеними Законом України від 1 лютого 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 3. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

 4. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – Ст. 249.

 5. Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 р. № 11 (справа про адміністративно-територіальний устрій) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – Стор. 162. – Ст. 1327. – Код акту 19478/2001.

 6. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальний посібник – К.: Атіка, 2000. – 304 с.

 7. Бориславська О. Поняття конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В.Л. Ортинський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справпри НАВС України, 2003. – Вип. 1 – С.321-327.

 8. Лукашова В. Європейські принципи управління в системі місцевого самоврядування: організаційно-правові аспекти // Право України. – 2006. – №8. – С. 123 - 126.

 9. Лялюк О. Перспективи розвитку територіальної основи місцевого самоврядування в період реформування територіального устрою в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №1. – С. 74-77.

 10. Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

 11. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. – Підручник. – КНТ. – 2011. – 532 с.

 12. Гетьман А. Реформа адміністративно-територіального устрою України: наукові підходи, основні напрямки // Юридичний вісник. – 2011. – №1. – С. 28-33.

 13. Конституція України. Науково-практичний коментар / Редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. Наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1028 с.Тема 5


1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (зі змінами від 1 лютого 2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35 - 36. – Ст. 491.

4. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради УРСР. − 1991. − № 33. – Ст. 443.

5. Про столицю України − місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

6. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року(за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

7. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 р. № 1-рп/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. − №30. – Ст. 1283.

8. Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. № 21-рп/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. − №52. – Ст. 2829.

9. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. монографія / В. О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін.; За ред.: В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батано­ва. − К.: Атіка, 2007. – 864 с.

10. Мунiципальне право України: пiдручник / [В.Ф. Погорiлко, М.О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та iн.]; за ред. М.О. Баймуратова; Представництво Органiзацiї європейського права в Українi. – 2-ге вид. – Київ: Правова єднiсть, 2009. – 720 с.

11. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред. Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

12. Мішина Н.В. Конституційно-правове регулювання діяльності органів самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження: монографія / Н.В. Мішина. – О.: Друкарський Дім, 2009. – 298 с.

13. Камiнська Н. В. Мiсцеве самоврядування: теоретико-iсторичний i порiвняльно-правовий аналiз: навч. посiб. / Н. В. Камiнська; Київський ун-т туризму, економiки i права. – К.: КНТ, 2010. – 232 с.


Тема 6


 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. − № 24. − Ст. 170.

 2. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон Украйни від 10липня 2010 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − № 35 - 36. − Ст. 491.

 3. Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави / За ред. Ю.М. Тодики і В.А. Шумілкіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 392 с.

 4. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / За ред. Ю.М. Тодики. – Х.: «Право, 2009. – 540 с.

 5. Левківська Н.В. Поняття «Посадова особа місцевого самоврядування»: Проблемні питання правового регулювання в Україні // Державне управління та практика. – 2009. − № 1. – С. 19 - 27.

 6. Лазор О., Лазар І. Формування органів місцевого самврядування у вимірі досягнення цілей тисячоліття: гендерна паритетність // Демократичне врядування. – 2010. – Вип. 5. – С. 232 - 242.

 7. Гробова В.П. Поняття суб’єктів системи місцевого самоврядування // Форум права. – 2011. − № 3. – С. 186 - 189.

 8. Кулешов О.О. Теоретичні та правові аспекти місцевого самоврядування в світлі проведення адміністративної реформи // Право та управління. – 2011. − № 2. – С. 221 - 229.Тема 7


1. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року (за станом на 1січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

2. Рішення Конституційного Суду України від 20 травня 2004 року № 12-рп/2004 (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим) // Юридичний вісник України. – 2004. – 12 - 18 червня.

3. Кампо В. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін-т громадян, суп-ва, 2001.

4. Чернецька О. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад як структурний елемент правового статусу // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 87 - 90.

5. Лабенська Л.Л. Правовий статус депутатів місцевих рад: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

6. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С.Г. Серьогіної. – Х.: Право, 2005. – 256 с.

7. Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук / Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2006. – 16 с.

8. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. монографія / В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін.; За ред.: В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

9. Конотопцев О. Імперативний мандат: не такий він страшний, як його малюють // Аспекти самоврядування. – 2007.– № 2 (40).– С. 12 - 17.

10. Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад / Упоряд. В. Кашевський. – Рівне: Волинський ресурсний центр, 2008. – 134 с.

11. Семко С. Поняття та система організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 122 - 125.

12. Конотопцев О. Імперативний мандат в місцевих радах: політико-правовий аналіз та практичні аспекти застосування // Державне будівництво. – 2009. – № 1. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/4/03.pdf.

13. Місцеве самоврядування в Україні. Посібник / Укладач Б.А. Руснак. – Чернівці, 2009. – 309 с.


Тема 8


1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. − № 24. − Ст. 170.

2. Регламент виконавчого комітету Донецької міської ради: затверджений Рішенням виконкому міської ради від 18 вересня 2002 року № 444 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.lukyanchenko.donetsk.ua/public_echo.php?id=159.

3. Корнієнко М. І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційні системи: Навч. посіб. – К.:. Алерта, 2005. – 144 с.

4. Муніципальне право України: Підруч. / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К. : Юрінком інтер, 2006. – 592 с.

5. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія / За ред. Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

6. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. Ред. М.О. Баймуратов. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 656 с.


Тема 9


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (зі змінами внесеними Законом України від 1 лютого 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року (за станом на 28 квітня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст. 175.

 4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року (за станом на 30 грудня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року (за станом на 28 квітня 2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35 - 36. – Ст. 491.

 6. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року (за станом на 31 липня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

 7. Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Стор. 214. – Ст. 1983.

 8. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 року (за станом на 1 жовтня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст. 18.

 9. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49. – Ст. 376.

 10. Питання управління державною службою в Україні: Указ Президента України від 18 липня 2011 року // Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 22. – Стор. 8. – Ст. 926.

 11. Павленчик П. Служба в органах місцевого самоврядування: стан і перспектива // Вісник державної служби України. – 2000. – №1. – С. 77 - 82.

 12. Батанов О. В. Муніципальне право України: Підручник. – X.: «Одіссей», 2008. – 528 с.

 13. Розвадовський В. І. Підстави та порядок застосування конституційно-правової відповідальності до сільського, селищного, міського голови у формі дострокового припинення повноважень. – Держава і право. – Випуск 53. – С. 194 - 199.

 14. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю.та ін. Муніципальне право України: Підручник.-2-ге вид. доп.- К.: Правова єдність,2009.- 716 с.

 15. Конституція України. Науково-практичний коментар/ Редкол.: В.Я.Тацій, О.В.Петришин,Ю.Г.Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. Наук України- 2-ге вид., переробл. і допов.- Х.: Право, 2011.- 1128 с.Тема 10


 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. − № 24. − Ст. 170.

 2. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. − № 38. – Ст. 249.

 3. Тихомиров Ю.А. Tеория компетенции. – М.: Изд-во гр-на Тихомирова Ю.А., 2004. – 355 с.

 4. Василенко В.Н. Распределение компетенции (полномочий) между органами государственной власти и органами местного самоуправления // Региональное (областное) самоуправление: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований / Редкол.: Мамутов В.К. и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 166 с.

 5. Кулакова Є. Компетенція: поняття, суб’єкти, особливості // Підприємництво, господарство і право. – 2006. − №3. – С. 9 - 14.

 6. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник / За заг. ред. Баймуратова М.О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 720 с.

Тема 11


1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (за станом на 1 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року (за станом на 19 січня 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13. – Ст. 112.

3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року (за станом на 5 лютого 2012 року) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50. – Ст. 572.

4. Страх О. Поняття комунального замовлення // Правничий часопис. – 2003. − №1(9). – С. 21 - 24.

5. Комунальне право України: Навчальний посібник. / В.Д. Волков, Р.Ф. Гринюк, І.С. Щебетун та інш. – Донецьк: ДонНУ, 2007 – 232 с.

6. Єфремова І. І. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення // Форум права. – 2009. – №1. – С.157–161 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09eiippv.pdf

7. Мунiципальне право України: пiдручник / [В.Ф. Погорiлко, М.О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та iн.]; за ред. М.О. Баймуратова; Представництво Органiзацiї 7.європейського права в Українi. – 2-ге вид. – Київ: Правова єднiсть, 2009. – 720 с.

8. Дем’яненко Т. М. Правове регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування // Держава і право. – 2009. – Випуск 46. – С. 156 - 163.

9. Чернецька О.В. Представницькі органи місцевого самоврядування в системі публічної влади: конституційно-правова природа // Часопис Київського університету права. – 2010. − №2. – С.119 - 122.


Тема 12


 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18 - 22. – Ст. 144.

 3. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №  25. – Ст. 195.

 4. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

 5. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 228.

 6. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

 7. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 514.

 8. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50 - 51. – Ст. 384.

 9. Устименко В.А. Городская собственность и городское хозяйство / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 352 с.

 10. Щербина В.С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання / В.С. Щербина // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 111-117.

 11. Джабраілов Р.А. Господарська правосуб’єктність міста: теорія і практика: монографія / Р.А. Джабраілов; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2010. – 455 с.

 12. Хачук К.Д. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / К.Д. Хачук; НАН України. Ін-т екон. - прав. дослідж. – Донецьк, 2011. – 20 с.Тема 13


1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

2. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

3. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

5. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 року (за станом на 17 лютого 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 52. − Ст. 683.

6. Про затвердження Порядку надання земельних ділянок у користування в місті Києві: Рішення Київської міської ради № 512/672 від 26 червня 2003 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leschishin.org/normative/n014.php

7. Про екологічну експертизу: Закон України від 9 лютого 1995 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №8. –Ст. 54.

8. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 678.

9. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

10. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 678.

11. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 року (за станом на 16 червня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.


Тема 14


1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року ( за станом на 9 грудня 2011 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. − № 24. − Ст. 170.

2. Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційні системи: Навч. посіб. – К.:. Алерта, 2005. – 144 с.

3. Муніципальне право України: Підруч. / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К. : Юрінком інтер, 2006. – 592 с.

4. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія / За ред. Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

5. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. ред. М.О. Баймуратов. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – 656 с.


Тема 15


 1. Рожик Ю. С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах // Адвокат. − 2010. – № 5. – С. 29 - 33.

 2. Фролов О. Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку // Право України. – 2011. – № 2. – С. 226 - 231.

 3. Черепій П.М. Міністерство юстиції України – провідний орган у забезпеченні реалізації державної правової політики // Університетські наукові записки. – 2011. – № 3. – С. 111 - 117.


Тема 16


 1. Фролова О. Державна підтримка і гарантування місцевого самоврядування: досвід Німеччини та Франції // Право України. – 2011. – № 2. – С. 299 - 306.

 2. Прокопенко Л., Гончарук Н. Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз. – [Електронний ресурс]: Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – 2011. – №1(8). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_1/index.html

Плани семінарських занять


Тема 1. Комунальне право - комплексна галузь права, наука і навчальна дисципліна


 1. Поняття, предмет і методи комунального права України.

 2. Комунально-правові норми й інститути. Комунально-правові відносини, їх суб'єкти.

 3. Джерела комунального права.

 4. Комунальне право як наука і навчальна дисципліна.


Теоретичні питання


1. Чому комунальне право називається правом місцевого самоврядування?

2. Обґрунтуйте тезу про те, що комунальне право є комплексною галуззю права.

3. Що є предметом комунального права України?

4. Що представляє собою комунальне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна?

5. Які методи правового регулювання використовуються в комунальному праві?

6. Сформулюйте поняття «комунальні правовідносини», визначте коло їх суб’єктів.

7. У чому полягає особливість комунально-правових відносин, норм і інститутів?

8. Які наукові методи дослідження використовує наука комунального права?

9. Сформулюйте основні завдання науки комунального права України на сучасному етапі.

10. Вкажіть предмет і завдання комунального права як навчальної дисципліни.


Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Система ідей, концепцій, теорій, знань про суспільні відносини, пов’язані із виникненням, формуванням, організацією і здійсненням місцевого самоврядування – це:

а) наука комунального права;

б) галузь права України;

в) норма комунального права;

г) принцип комунального права.


1.2. Комунальне право можна охарактеризувати як … місцевого самоврядування:

а) умова;

б) ознака;

в) право;

г) функція.


1.3. Суб’єктами комунально-правових відносин є:

а) органи самоорганізації населення;

б) територіальна громада;

в) органи місцевого самоврядування;

г) усі відповіді є вірними.


1.4. В залежності від характеру відносин, які регулюють комунально-правові норми, вони поділяються на:

а) правоутворюючі та установчі;

б) регулятивні та охоронні;

в) матеріальні та процесуальні;

г) інформаційні та декларативні.


1.5. До спеціальних джерел комунального права належить:

а) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

б) Конституція України;

в) накази Фонду держмайна ;

г) укази Президента України.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Комунальне право як галузь права – це:


а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмету комунального права;

б) сукупність наукових ідей і знань про суспільні відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування;

в) сукупність основоположних принципів, що визначають статус місцевого самоврядування.


2.2. Інститути комунального права – це:


а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють певне коло взаємопов'язаних суспільних відносин, які утворюють в рамках предмету комунального права самостійну, відособлену групу;

б) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмету комунального права;

в) сукупність основоположних принципів, що визначають статус місцевого самоврядування.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Конституція України, закони України, укази Президента України, судові рішення, міжнародні договори, нормативні акти колишнього СРСР і УРСР.


  1. Територіальні громади, органи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, державні органи, громадські об'єднання, міжнародні організації, асоціації і союзи територіальних громад.


4. Доповніть речення


4.1. Місцеве самоврядування визначається як право територіальної громади … вирішувати питання … в межах Конституції України та законів.


4.2. Норми, які надають чи визнають права суб’єктів правовідносин у сфері комунального права називають …


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Комунально-правові норми мають локально-територіальний характер:

а) так;

б) ні.


5.2. Під системою комунального права розуміють об’єднання комунально-правових норм в певні інститути:

а) так;

б) ні.


5.3. Диспозитивний метод у комунальному праві є характерним для публічно-правових відносин:

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Інститути комунального права та їх зміст:


1. інститут органів самоорганізації населення;

2. інститут територіальних громад;

3. інститут представницьких органів місцевого самоврядування;

4. інститут форм безпосереднього волевиявлення територіальних громад


а) сукупність правових норм, які визначають поняття територіальної громади, її місце у системі місцевого самоврядування;

б) сукупність норм, які регулюють діяльність будинкових, вуличних, квартальних комітетів;

в) сукупність норм, які визначають систему, структуру, повноваження і функції сільських, селищних, міських, районних, обласних рад;

г) система норм, які регулюють порядок участі громадян в ініціюванні, розгляді, вирішенні питань місцевого значення.


7. Вирішіть задачі


7.1. На одній з наукових конференцій розгорілася дискусія: одні учасники конференція вважали, що комунальне право є комплексною галуззю права, інші вважали, що комунальне право правильно розглядати як галузь законодавства, а треті відносили комунальне право до підгалузей конституційного права. Проаналізуйте дані точки зору і обґрунтуйте свою позицію з даного питання.


7.2. У рецензії на один з підручників по комунальному праву наголошувалося, що в підручнику зроблений помилковий і юридично некоректний з погляду Конституції України і природи місцевого самоврядування висновок про те, що місцеве самоврядування відокремлене від держави. Обґрунтуйте свою позицію з даного питання.


7.3. У літературі по теорії права деколи стверджується, що комунальне право позбавлено власного методу правового регулювання, а тому воно не може вважатися галуззю права. Чи це так? Які особливості методу галузі комунального права? Доведіть свою точку зору аргументами.


7.4. Чи є звичай джерелом комунального права? Підготуйте своє обґрунтування відповіді на дане питання. У цих цілях вивчите відповідні нормативно-правові акти.


7.5. Норми комунального права можуть бути поділені на норми матеріально-правові і процесуальні. У чому сенс матеріально-правових і процесуальних норм? Наведіть приклади, посилаючись на Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».


Тема 2. Поняття, принципи і функції місцевого самоврядування


 1. Поняття місцевого самоврядування.

 2. Принципи місцевого самоврядування.

 3. Функції місцевого самоврядування.

 4. Державна влада і місцеве самоврядування.


Теоретичні питання


1. Розкрийте зміст поняття «місцеве самоврядування».

2. Якою є політико-правова природа місцевого самоврядування?

3. Назвіть характерні риси місцевого самоврядування, що відрізняють його від інших форм здійснення публічної влади.

4. Які типи місцевого управління Вам відомі? Розкрийте їх особливості.

5. У чому полягає значення основних принципів місцевого самоврядування?

6. Чим підтверджується висновок про те, що місцеве самоврядування є основою конституційного ладу України?

7. У чому полягає зміст державного контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування?

8. Назвіть основні функції місцевого самоврядування.

9. У чому полягають особливості моделі організації державної виконавчої влади і самоврядування на місцях, що склалася в Україні?

10. Яка теорія місцевого самоврядування покладена в основу Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»?


Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. До основних принципів місцевого самоврядування відносяться:

а) принцип відповідальності;

б) законність;

в) гласність;

г) усі відповіді вірні.


1.2. Згідно принципу … органи місцевого самоврядування повинні у своїй діяльності дотримуватись Конституції та законів:

а) гласності;

б) публічності;

в) законності;

г) підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою.


1.3. Організація роботи громадського транспорту належить до такої функції місцевого самоврядування:

а) управління комунальною власністю;

б) сприяння соціально-економічному розвитку;

в) надання громадських послуг населенню;

г) забезпечення благоустрою.


1.4. Для принципів місцевого самоврядування НЕ є характерним:

а) вони визначають основи побудови системи місцевого самоврядування у кожній окремій територіальній одиниці;

б) вони виступають як критерії оцінки діючої системи місцевого самоврядування;

в) вони відображають сутність місцевого самоврядування.


1.5. Відповідно до державницької теорії місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування мають діяти за принципом:

а) «Дозволено все, що не заборонено законом»;

б) «Дозволено лише те, що передбачено законом»;

в) «Все дозволено».


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Мінімальний рівень соціальних потреб – це:


а) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах всієї території України;

б) гарантований органами місцевого самоврядування мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах всієї території України;

в) гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.


2.2. Зумовлені правовою природою місцевого самоврядування основні напрями діяльності його органів – це:


а) принципи місцевого самоврядування;

б) функції місцевого самоврядування;

в) гарантії місцевого самоврядування.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Забезпечення суспільного розвитку; територіальна організація; джерело влади − народ; реалізація публічної влади; здійснення збору податків; суверенітет; наявність власних правових актів та власного апарату управління.


3.2. Народовладдя; законність; гласність; одноосібність у вирішенні важливих питань; поєднання місцевих і державних інтересів; виборність; підзвітність і відповідальність перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб; державна підтримка і гарантія місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування


4. Доповніть речення


4.1. Фінансова самостійність означає право територіальної громади самостійно розпоряджатися коштами, виділеними з ……………


4.2. До основних теорій місцевого самоврядування слід відносити ………………


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Правова самостійність означає те, що місцевому самоврядуванні відводиться власна роль у правотворчості:

а) так;

б) ні.


5.2. У загальному розумінні поняття «місцеве державне управління» та «місцеве самоврядування» за своїм змістом співпадають:

а) так;

б) ні.


5.3. Для місцевого самоврядування в Україні властивим є дуалізм його функцій:

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Функції місцевого самоврядування та їх зміст:

1. охорона громадського порядку;

2. забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку;

3. управління комунальною власністю і місцевими фінансами.


а) внесення пропозицій і розробка програм соціально-економічного і культурного розвитку певних районів, областей;

б) створення і утримання муніципальної міліції;

в) створення комунальних підприємств, встановлення місцевих податків.


7. Вирішіть наступні практичні завдання


7.1. Проаналізуйте визначення місцевого самоврядування, що містяться в Європейській хартії місцевого самоврядування і Законі України « Про місцеве самоврядування в Україні». Чи є відмінності в цих визначеннях?


7.2. Відповідно до ст. 12 Конституції України органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. Чи мають у зв'язку з цим акти органів місцевого самоврядування владну силу? Чи є місцеве самоврядування владною діяльністю? Аргументуйте свою відповідь.

7.3. Назвіть основні принципи місцевого самоврядування в Європейській Хартії місцевого самоврядування і порівняйте їх з принципами, що містяться в Конституції України та Законі «Про місцеве самоврядування в Україні». Які пункти Хартії зобов'язані дотримувати сторони, що підписали Хартію?

7.4. Стаття 5 Конституції України закріплює: «Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Як реалізуються ці конституційні положення в практиці місцевого самоврядування? Свою відповідь обґрунтуйте посиланнями на відповідні статті Конституції України, законодавства, нормотворчості органів місцевого самоврядування.

7.5. Заповніть таблицю:Ознаки

Органи державної влади та місцевого самоврядування

Міністерство фінансів України

^ Донецька міська рада

Господарський суд Донецької області

Мар'їнська районна державна адміністрація

Гілка державної влади

Галузь права, що регулює діяльність

Порядок створення

Підлеглість
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы