Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» icon

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»


НазваниеМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
страница3/8
Размер0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
^
Тема 3. Місцеве самоврядування в історії України1. Місцеве самоврядування України-Русі за часів Київської централізованої держави і в період феодальної роздробленості.

2. Місцеве самоврядування в українських землях у складі Польсько-Литовської держави. Магдебурзьке право.

3. Самоврядування на території козацької держави - Гетьманщини. Конституція Пилипа Орлика. Ліквідація козацького самоврядування в ХVIII столітті.

4. Місцеве самоврядування в українських землях в 2-й пол. XIX - поч. XX століть на території Російської імперії і Австро-Угорщини.

5. Місцеве самоврядування в Україні у 1917 - 1920 роках. Місцеве самоврядування в західно-українських землях у 20 - 30-і роки. Концепція місцевих органів влади в радянських конституціях України.

6. Місцеве самоврядування в законодавстві України 1990-1996 років.


Теоретичні питання


1. В чому полягали особливості місцевого самоврядування України-Русі під час Київської централізованої держави і під час феодальної роздрібності?

2. Як здійснювалось місцеве самоврядування в українських землях у складі Польсько-Литовської держави?

3. Які органи самоврядування існували в Запорізькій Січі?

4. Охарактеризуйте місцеве самоврядування на території козачої держави – Гетьманщини.

5. Які органи самоврядування існували у містах, що отримали «Магдебурзьке право»?

6. Які відмінні риси місцевого самоврядування існували у різних українських землях у другій половині ХIХ - поч. ХХ ст.?

7. Проаналізуйте особливості організації і здійснення місцевого самоврядування у радянський період?

8. У чому проявилася непослідовність реформ місцевого самоврядування з 1990 р. по 1997 р.?


Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Основи місцевого самоврядування в Україні почали зароджуватись у часи:

а) існування козацької держави;

б) існування територіальної сусідської общини у слов’янських народів;

в) початку формування феодальних відносин;

г) набуття незалежності України.


1.2. Право самоврядування у великокнязівських містах підтверджувались:

а) статутами;

б) указами;

в) спеціальними грамотами;

г) печатками.


1.3. Територіальна селянська община, в межах якої здійснювалось місцеве самоврядування:

а) верв;

б) віче;

в) юридик;

г) магістрат.


1.4. Зібрання дорослого вільного населення міст для вирішення найважливіших питань:

а) рада;

б) магістрат;

в) віче;

г) юридик.


1.5. Головний орган самоврядування у містах з магдебурзьким правом:

а) віче;

б) рада;

в) юридик;

г) магістрат.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Курії − це:

а) виборчі групи;

б) територіальний поділ;

в) територіальні селянські общини, у межах яких здійснювалось самоврядування.


2.2. Сейми − це:

а) представницькі органи земель;

б) виконавчі органи земель;

в) вищі посадові особи громад.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Магістрат, магістратські урядники, віче, війт, бургомістри, лави.


3.2. Козацька громада, старшина, сейм, паланка, булавничий, бунчужний, військова рада.


4. Доповніть речення


4.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» було прийнято ………..


4.2. День місцевого самоврядування як національне свято відзначають в Україні ……….


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Магдебурзьке право починає вводитись в українських містах з кінця XIII століття.

а) так;

б) ні.


5.2. Про необхідність переобрання органів місцевого самоврядування та їх злиття з радами робочих, селянських, солдатських депутатів йшлося у II Універсалі Центральної Ради.

а) так;

б) ні.

5.3. Вищим органом управління Запорізької Січі був кошовий отаман.

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Історичний документ та дата його прийняття:

1. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР);

2. І Універсал Української Центральної Ради;

3. III Універсал Української Центральної Ради.

а) 7 листопада 1917 року;

б) 29 квітня 1918 року;

в) 10 червня 1917 року.


7. Вирішіть наступні практичні завдання


7.1. Складіть схему: «Органи козацького самоврядування Запорізьської Січі».


7.2. Складіть схему: «Органи козацького самоврядування за Конституцією Пилипа Орлика».


7.3. Складіть схему: «Органи самоврядування за Начерками конституції республіки Георгія Андрузького».


7.4. Складіть схему: «Повноваження органів самоврядування за «Проэктом оснований устава украинскаго общества «Вольный союзъ» - «Вільна спилка» М. Драгоманова.


7.5. Визначить відмінності у статусі органів місцевого самоврядування за законами України:

Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування: Закон Української РСР від 7 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 2. – Ст. 5.

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування: Закон України від 26 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 28. – Ст. 387.

Про формування місцевих органів влади і самоврядування: Закон України від 3 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 22. – Ст. 144.

Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.


Тема 4. Основи місцевого самоврядування


1. Поняття основ місцевого самоврядування

2. Правові основи місцевого самоврядування

3. Організаційні основи місцевого самоврядування

4. Матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування


Теоретичні питання


 1. Що слід розуміти під основами місцевого самоврядування?

 2. Назвіть основні складові правової основи місцевого самоврядування в Україні.

 3. Охарактеризуйте нормотворчі повноваження представницьких органів місцевого самоврядування.

 4. Дайте оцінку сучасного стану правової основи місцевого самоврядування.

 5. Як співвідноситься поняття «організаційні основи місцевого самоврядування» з поняттям «організаційні форми місцевого самоврядування»?

 6. Яким умовам повинна відповідати оптимальна для організації і функціонування місцевого самоврядування система адміністративно-територіального устрою?

 7. Яке співвідношення адміністративно-територіального поділу і місцевого самоврядування?

 8. У чому сутність дворівневої системи місцевого самоврядування?

 9. Що складає матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування?

 10. Яке значення має конституційне закріплення права власності територіальних громад на матеріальні і фінансові ресурси?Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких здійснюються функції і повноваження місцевого самоврядування, та елементів системи територіального устрою держави, в межах яких функціонує місцеве самоврядування – це:

а) правові основи місцевого самоврядування;

б) організаційні основи місцевого самоврядування;

в) матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування;

г) контрольні основи місцевого самоврядування.


1.2. Фундаментальною правовою основою побудови системи місцевого самоврядування, організації і діяльності його органів є:

а) Закон України «Про місцеве самоврядування в України»;

б) документи міжнародного значення;

в) Конституція України;

г) рішення органів місцевого самоврядування.


1.3. До міських населених пунктів НЕ відносяться:

а) міста, які згідно до Конституції України мають спеціальний статус, який визначається відповідними законами;

б) селища з кількістю населення до 10 тисяч осіб;

в) села зі сільськогосподарською виробничою орієнтацією;

г) міста районного підпорядкування з кількістю населення від 10 тисяч осіб.


1.4. Міста районного підпорядкування – промислові центри, що мають самостійне місцеве господарство, соціальну і культурну інфраструктуру та кількість населення:

а) до 10 тисяч осіб;

б) понад 50 тисяч осіб;

в) понад 20 тисяч осіб;

г) понад 10 тисяч осіб.


1.5. Відповідно до Закону України «Про столицю України місто-герой Київ» м. Київ НЕ є:

а) політичним центром держави;

б) культурним центром держави;

в) адміністративним центром держави;

г) військовим центром держави.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Основи місцевого самоврядування – це:

а) сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких здійснюються функції і повноваження місцевого самоврядування, та елементів системи територіального устрою держави, в межах яких функціонує місцеве самоврядування;

б) система об’єктивно обумовлених вихідних ідей, корінних начал, які закріплені або випливають зі змісту Конституції України, чинних на території України міжнародних договорів та законів України, носять загальних характер і визначають сутність, побудову (організацію) та здійснення місцевого самоврядування в Україні;

в) зумовлена географічними, історичними, економічними, етнічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня територіальна організація держави з розподілом її на складові частини - адміністративно-територіальні одиниці, відповідно до яких будується система державних органів і система місцевого самоврядування.


2.2. Область традиційно визначається як:

а) територія, яка виконує функцію політико-координаційного центру з певним економічним потенціалом і певною господарською спеціалізацією, транспортом та інформаційною структурою, що забезпечує зв'язок між сільськими населеними пунктами, між ними та містами;

б) складова частина адміністративно-територіального устрою, що історично склалася, характеризується значною територією, де проживає багатонаціональне населення або де компактно представлені національні меншини;

в) промисловий центр, який має самостійний господарський сектор, достатню для обслуговування населення соціальну та культурну інфраструктуру.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Автономна Республіка Крим, селища, області, хутори, міста, райони, райони в містах, села.


3.2. Рухоме та нерухоме майно; доходи місцевого та державного бюджетів; земля та природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах; об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.


4. Доповніть речення


4.1. Територіальний устрій України базується на засадах поєднання ……..


4.2. До основних груп елементів системи адміністративно-територіального устрою належать населені пункти (міста, селища і села) та ……..


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Спеціальний правовий статус міста Севастополь обумовлений тим, що воно є військово-морською базою України у Чорному морі:

а) так;

б) ні.


5.2. Правовий статус міст Києва та Севастополя регулюється відповідними законами «Про столицю України місто-герой Київ» та «Про особливості правового статусу міста Севастополя»:

а) так;

б) ні.


5.3. Територіальні основи місцевого самоврядування в Україні регулюються відповідним законом про адміністративно-територіальний устрій:

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Елементи системи основ місцевого самоврядування України та їх сутність:

1. правові основи;

2. організаційні основи;

3. матеріально-фінансові основи.

а) сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких здійснюються функції і повноваження місцевого самоврядування, та елементів системи територіального устрою держави, в межах яких функціонує місцеве самоврядування;

б) сукупність матеріальних і фінансових ресурсів, якими розпоряджається територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування;

в) сукупність нормативно-правових актів, що регламентують організацію і функціонування місцевого самоврядування.


^ 7. Вирішіть задачі


1. Студент К. на навчальному занятті при відповіді на питання про органи місцевого самоврядування назвав наступні: територіальна громада; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні й обласні ради; місцеві державні адміністрації, органи самоорганізації населення.

Чи вважаєте Ви відповідь студента К. вірною? Обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.


2. Селище Б., з кількістю населення 8356 осіб, на своїй території має індустріальний технікум.

До якого типу населених пунктів слід відносити зазначене селище? На підставі чого можна надати вірну відповідь? Чи вважаєте Ви, що це питання потребує законодавчого врегулювання? Якщо так (ні), то чому?


3. Місто Львів вважають духовним, культурним, історичним та науково-освітнім центром України.

Чи може наведена характеристика слугувати приводом для надання м. Львову спеціального статусу? За якими критеріями був наданий спеціальний статус містам Києву та Севастополю?


4. Територіальна громада Ворошиловського району міста Донецька внаслідок проведення місцевого референдуму не прийняла рішення про передачу права управління майном та фінансами міській раді.

Дайте правову оцінку ситуації. Який порядок прийняття рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, закріплений на законодавчому рівні? Чи буде іншою ситуація у випадку, коли територіальна громада міста або міська рада не прийме рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у місті?


 1. Складіть схему: «Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування».

Тема 5. Система місцевого самоврядування


 1. Поняття системи місцевого самоврядування

 2. Форми прямого волевиявлення громадян при здійсненні місцевого самоврядування

 3. Органи місцевого самоврядуванняТеоретичні питання


 1. Дайте визначення поняття «система місцевого самоврядування».

 2. Охарактеризуйте роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування.

 3. Які елементи системи місцевого самоврядування мають обов’язковий характер для всіх систем місцевого самоврядування, а які притаманні лише окремим з них?

 4. Як в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» розуміється поняття територіальна громада?

 5. Які особливості має система місцевого самоврядування в місті Києві?

 6. Назвіть форми безпосереднього волевиявлення територіальних громад та дайте їм стислу характеристику.

 7. Які виборчі системи застосовуються на місцевих виборах в Україні?

 8. Охарактеризуйте специфічні риси органів місцевого самоврядування в Україні.

 9. Виходячи з положень Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» назвіть органи місцевого самоврядування.

 10. Охарактеризуйте місце органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування.Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Сукупність різних організаційно-правових форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких реалізуються принципи та функції місцевої демократії утворюють … місцевого самоврядування:

а) основу;

б) умову;

в) засіб;

г) систему.


1.2. Органи самоорганізації населення діють в межах:

а) області;

б) міста;

в) району;

г) кварталу.


1.3. Органи місцевого самоврядування можуть об’єднуватись у:

а) блоки;

б) коаліції;

в) асоціації;

г) організації.


1.4. Асоціації органів місцевого самоврядування:

а) створюються за погодженням з місцевими державними адміністраціями;

б) не підлягають реєстрації;

в) підлягають добровільній реєстрації у місцевих управліннях юстиції;

г) підлягають обов’язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України.


1.5. Систему місцевого самоврядування складають:

а) територіальна громада;

б) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

в) органи самоорганізації населення;

г) всі варіанти відповіді вірні.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Територіальна громада – це:

а) сукупність громадян України, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

б) сукупність жителів, об'єднаних проживанням у межах самостійної адміністративно-територіальної одиниці;

в) сукупність жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.


2.2. Місцевий референдум – це:

а) зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

б) форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

в) право членів територіальної громади ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Територіальна громада; сільська, селищна рада; районі державні адміністрації; сільський, селищний голова.


3.2. Місцеві вибори; місцеві референдуми; участь у роботі органів державної влади; загальні збори громадян; місцеві ініціативи; громадські слухання.


4. Доповніть речення


4.1. Форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування в Україні підлягають реєстрації у …


4.2. Право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється шляхом … та … демократії.


4.3. … − представницькі органи, які створюються частиною жителів, які проживають на відповідній території у межах села, селища, міста.


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. В юридичній літературі поняття «система місцевого самоврядування» розглядається у двох значеннях – як система місцевого самоврядування взагалі і як система місцевого самоврядування конкретного села, селища, міста:

а) так;

б) ні.


5.2. Міські ради є другорядними елементами місцевого самоврядування:

а) так;

б) ні.


5.3. Органи місцевого самоврядування можуть передати частину своїх повноважень, визначену законодавством, асоціаціям місцевого самоврядування:

а) так;

б) ні.


6. Розташуйте пункти в правильному порядку відповідно до встановленої законодавством процедурою.


6.1. Порядок утворення органів самоорганізації населення:

а) легалізація органу самоорганізації населення;

б) розгляд сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою питання про створення органу самоорганізації населення;

в) проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

г) подання ініціативною групою до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради заяви про створення органу самоорганізації населення, протоколу зборів (конференції), жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення;

д) обрання органу самоорганізації населення зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території.

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________


7. Вирішіть наступні практичні завдання


7.1. Складіть схему: «Система місцевого самоврядування в Україні».


7.2. Під час громадських слухань, що проводились у місті К., жителі порушили перед депутатами міської ради питання щодо збереження зелених насаджень при забудові міста та внесли пропозицію щодо запровадження мораторію на будь-яке надання у користування земельних ділянок, розташованих на територіях зелених зон та зон відпочинку. Однак, депутати зауважили, що такі пропозиції жителів можуть бути розглянуті міською радою тільки якщо вони внесені у формі місцевої ініціативи.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи є обов'язковим розгляд органами місцевого самоврядування пропозицій, які внесенні за результатами громадських слухань?


7.3. На місцевому референдумі було прийняте рішення щодо ліквідації трьох комунальних дошкільних навчальних закладів у м. Донецьку. Однак, депутати міської ради відмовились затвердити прийняте на референдумі рішення, посилаючись на те, що вирішення такого питання входить відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської ради.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Які питання вирішуються виключно місцевими референдумами? Чи потребують затвердження рішення прийняті на місцевому референдумі?


7.4. Обґрунтуйте тезу: «Ініціатива і бажання жителів самостійно і відповідально вирішувати питання місцевого значення є однією з умов існування місцевого самоврядування». Приведіть приклади з досвіду такої роботи жителів міста, в якому Ви живете.


7.5. Проаналізуйте Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 р. №1-рп/2000 та дайте відповідь на запитання: чи є врівноваженим статус сільського, селищного, міського голови зі статусом сільської, селищної, міської ради? Яке місце у системі місцевого самоврядування належить сільському, селищному, міському голові?


Тема 6. Представницькі органи та посадові особи місцевого самоврядування


1. Система місцевих рад.

2. Форми та організація діяльності місцевих рад та їх органів.

3. Сільський, селищний, міський голова: правовий статус та організація роботи.

4. Органи самоорганізації населення.


Теоретичні питання


 1. Який зміст поняття «система місцевих рад»? Які елементи вона охоплює?

 2. Які організаційні форми діяльності місцевих рад Вам відомі? Стисло їх охарактеризуйте.

 3. Які методи використовують місцеві ради у своїй діяльності? В чому полягає їх зміст?

 4. Яке призначення постійних та тимчасових комісій місцевих рад? Охарактеризуйте особливості їх утворення.

 5. Охарактеризуйте особливості організації роботи постійних та тимчасових комісій місцевих рад.

 6. Яке призначення апарату місцевої ради? Яка організація його роботи?

 7. В чому полягає особливий статус сільського, селищного, міського голови?

 8. На які групи можна поділити повноваження сільського, селищного, міського голови?

 9. Який порядок формування органів самоорганізації населення?

 10. Які функції виконують органи самоорганізації населення?Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як _______ після реєстрації новообраних депутатів ради:

 1. через два тижні;

 2. через три дні;

 3. через три тижні;

 4. через місяць;

 5. через 30 днів.

1.2. Президія обласної, районної ради:

а) повинна бути створена в обов'язковому порядку;

б) може бути створена за рішенням ради;

в) створюється виключно за рішенням голови ради;

г) створюється за рішенням територіальної громади;

д) створюється за рішенням місцевого референдуму.


1.3. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту:

а) опублікування в засобах масової інформації рішення про його обрання;

б) визнання виборчою комісією дійсності проведених виборів;

в) складання присяги;

г) оголошення відповідною радою рішення про його обрання;

д) оголошення сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.


1.4. Сільський, селищний, міський голова в межах своїх повноважень видає:

а) рішення;

б) розпорядження;

в) постанови;

г) ухвали;

д) накази.


1.5. Сільський, селищний, міський голова звітує про свою роботу перед територіальною громадою не рідше:

а) одного разу на місяць;

б) одного разу на півріччя;

в) одного разу на квартал;

г) одного разу на рік;

д) одного разу на 5 років.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Представницький орган місцевого самоврядування – це:

а) виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

б) представницькі ор­гани, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законом;

в) органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.


2.2. Органи самоорганізації населення – це:

а) органи, які відповідно до конституції України та Закону україни «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених законами;

б) представницькі ор­гани, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законом;

в) органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Сільський, селищний, міський голова, депутатські групи і фракції, постійні комісії ради, секретар сільської, селищної, міської ради, тимчасові контрольні комісії, президія (колегія) ради.


3.2. Будинкові комітети, комітети мікрорайонів, селищні комітети, селищні ради, комітети районів у містах.


4. Доповніть речення


4.1. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом ... у порядку і межах, визначених законом.

4.2. Сільський, селищний, міський голова є ....територіальної громади відповідно села, селища, міста.


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Районна рада може, не менш як двома третинами від загального складу депутатів ради, висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації:

а) так;

б) ні.


5.2. Сесія міської ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як 1/10 депутатів від загального складу відповідної ради:

а) так;

б) ні.


5.3. На сільських селищних, міських голів поширюються гарантії та повноваження депутатів місцевих рад:

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


  1. Визначте ознаки, що притаманні наступним суб’єктам місцевого самоврядування:
 1. сільський, селищний, міський голова;

 2. сільська, селищна, міська рада;

 3. орган самоорганізації населення;

 4. районні та обласні ради.
 1. створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення;

 2. представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

 3. здійснює в інтересах населення функції і повноваження місцевого самоврядування;

 4. очолює місцеву раду.7. Вирішіть задачі


7.1. Встановіть, які з нижчеприведених актів у межах своїх повноважень приймають місцеві ради: рішення, постанови, ухвали, декларації, розпорядження, заяви, звернення, укази, декрети, статути, положення.

Відповідь обґрунтуйте.


7.2. Сільський голова прийняв розпорядження, яке сільська рада скасувала з огляду на перевищення ним повноважень. Тоді сільський голова звернувся до сільської ради з пропозицією переглянути прийняте нею рішення, оскільки його розпорядження не стосувалося повноважень сільської ради.

Як повинна діяти сільська рада і чому? Відповідь обґрунтуйте.


7.3. Постійна комісія міської ради з питань молодіжної політики запросила на своє засідання представників 12 молодіжних громадських організацій, але на нього прийшли лише представники 4 з цих організацій.

У зв`язку з цим двоє депутатів, членів даної комісії, запропонували перенести її засідання, бо неявку депутатів інших молодіжних організацій вони розцінили як вияв недовіри постійній комісії.

Більшість членів постійної комісії висловилася за проведення її засідання, оскільки формальних підстав для врахування вищевказаної пропозиції двох депутатів немає.

Як повинна поступити постійна комісія у цій ситуації і чому? Відповідь обґрунтуйте.


7.4. На засіданні комітету мікрорайону були схвалені зміни до Положення про цей комітет, які передбачали право його голови приймати рішення одноособово. Один з членів даного комітету не погодився з цим рішенням, оскільки вважав його таким, що не відповідає законодавству України.

Чи є правомірним рішення комітету мікрорайону? Відповідь обґрунтуйте.


7.5. Складіть схему: «Представницькі органи та посадові особи місцевого самоврядування».


Тема 7. Правовий статус депутата місцевої ради


 1. Особливості обрання депутатів місцевих рад.

2. Особливості правового статусу депутатів місцевих рад.

3. Форми роботи депутатів місцевих рад. Організація роботи у радах та інших виборних органах.

4. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.


Теоретичні питання


 1. Який порядок обрання депутатів місцевих рад передбачений у чинному законодавстві? За якою виборчою системою формуються місцеві ради в Україні?

 2. Як вимоги пред’являються законодавством до кандидата у депутати місцевої ради? Хто не може бути обраним у депутати?

 3. Які існують види місцевих виборів? Охарактеризуйте кожен з цих видів.

 4. Що відрізняє імперативний депутатський мандат від вільного? Який мандат має депутат місцевої ради? Відповідь обґрунтуйте.

 5. Назвіть основні права та обов’язки, що покладаються законодавством на депутата місцевої ради.

 6. За яких підстав повноваження депутата місцевої ради можуть бути припинені достроково?

 7. Який порядок відкликання депутата місцевої ради передбачений у чинному законодавстві? Що може стати підставою для відкликання депутата?

 8. У чому полягає сутність та значення депутатського запиту? Який порядок його реалізації? Чим депутатський запит відрізняється від депутатського запитання та депутатського звернення?

 9. Що таке депутатська фракція, який порядок її формування? Чим депутатська фракція відрізняється від депутатської групи?

 10. Назвіть та охарактеризуйте відомі Вам гарантії депутатської діяльності. Дайте їм стислу характеристику.Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Згідно ст. 9 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» депутатом місцевої ради може бути обраний:

а) громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;

б) громадянин України, який має право голосу, не має судимості та не займається діяльністю, метою якої є отримання прибутку;

в) громадянин України, який досяг на момент проведення виборів 18-річного віку;

г) особа, яка має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;

д) особа, яка має право голосу та постійно проживає у відповідній адміністративно-територіальній одиниці протягом трьох останніх років.


1.2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за:

а) мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості;

б) пропорційною виборчою системою;

в) мажоритарною виборчою системою відносної більшості;

г) змішаною виборчою системою;

д) мажоритарною виборчою системою кваліфікованої більшості.


1.3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за:

а) мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості;

б) пропорційною виборчою системою;

в) мажоритарною виборчою системою відносної більшості;

г) змішаною виборчою системою;

д) мажоритарною виборчою системою кваліфікованої більшості.


1.4. Депутат місцевої ради НЕ зобов'язаний:

а) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

б) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради;

в) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

г) виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.

д) звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.


1.5. НЕ є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради:

а) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

б) виїзд на постійне проживання за межі України;

в) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

г) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до виправних робіт;

д) відкликання його виборцями.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Депутатське звернення – це:

а) підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради – також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

б) викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції;

в) викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.


2.2. Імперативний депутатський мандат – це:

а) правило, згідно якому депутат представницького органу влади не зв'язаний наказами виборців і не відповідальний перед ними за свою діяльність;

б) правило, згідно якому депутат представницького органу влади зв'язаний наказами виборців і у всій своїй діяльності відповідальний перед ними;

в) правило, згідно якому депутат представницького органу влади має можливість здійснювати свої депутатські повноваження.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Пленарні засідання, прес-конференції, робота постійних комісій, робочих груп, тимчасових контрольних комісій, депутатських груп і фракцій, президій обласних та районних рад.


3.2. Чергові вибори, позачергові вибори, повторні вибори, проміжні вибори, поновлені вибори, перші вибори.


4. Доповніть речення


4.1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше ………………, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян.


4.2. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи на засіданнях ради та її органів, за винятком ……………….


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Депутат здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

а) так;

б) ні.


5.2. Статус депутата місцевої ради визначено відповідно до принципу вільного депутатського мандата.

а) так;

б) ні.


5.3. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути відкликаний ними.

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Гарантії депутатської діяльності та їх приклади:

1. особисті;

2. організаційні;

3. соціальні;

4. трудові.

а) надання відстрочки від призову на строкову військову чи альтернативну службу;

б) право на безкоштовний проїзд;

в) зарахування часу роботи в раді до загального, безперервного чи спеціального стажу роботи;

г) депутатський імунітет та індемнітет.


7. Вирішіть задачі


7.1. Громадянин Н. був включений до виборчого списку кандидатів у депутати Авдіївської міської ради від місцевої організації партії «К». Поруч із цим він прийняв рішення про самовисунення як кандидата у депутати до цієї ж ради у одномандатному мажоритарному окрузі і подав відповідні документи для реєстрації до територіальної виборчою комісії.

Чи може бути громадянин Н. одночасно висунутий кандидатом у депутати у багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі до однієї і тієї ж ради? А до різних рад? Як вирішиться ситуація у разі обрання Н. і у багатомандатному, і в одномандатному мажоритарному окрузі?


7.2. Чотири депутати селищної ради вирішили створити депутатську фракцію. Коли вони повідомили про це голову та запропонували йому довести до відома інших депутатів селищної ради на пленарному засіданні про реєстрацію депутатської фракції «КПСУ», голова ради відповів, що для створення фракції потрібно принаймні три депутати.

Чи правомірними є дії голови селищної ради? Охарактеризуйте порядок створення депутатських фракцій.


7.3. Київська районна рада міста Донецька звернулася до територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання депутата Глєбова В.А. у встановленому законом порядку у зв’язку із пропуском Глєбовим більше ніж половини пленарних засідань ради протягом сесії без поважної причини. Глєбов подав до суду позовну заяву про скасування даної пропозиції.

Які підстави та порядок відкликання депутата місцевої ради передбачені у законодавстві? Дайте правову оцінку ситуації.


7.4. Прокурором Луганської області було порушено кримінально справу стосовно депутата Луганської міської ради Р. за статтею 366 Кримінального кодексу України. Також постановою прокурора був застосований запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Депутат Р. звернувся до суду з оскарженням дій прокурора, мотивуючи це тим, що депутат наділений правом недоторканності, і кримінальну справу проти нього можна порушити лише за наявності згоди відповідної ради.

Чи наділений депутат місцевої ради правом депутатської недоторканності? Який порядок порушення кримінальної справи стосовно депутата місцевої ради передбачений законодавством? Дайте правову оцінку ситуації.


7.5. 25 листопада 2010 року до територіальної виборчої комісії у селища М. надійшов протокол зборів виборців з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради А. Наступного робочого дня комісія розглянула це питання на своєму засіданні і прийняла протокол на підтримку пропозиції про відкликання депутата. Після цього голові зборів виборців були видані підписні листи для збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата. Протягом тижня був проведений збір підписів. 15 грудня територіальні комісія прийняла рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування пропозиції про відкликання депутата селищної ради, визначивши днем голосування 15 січня 2011 року. У результаті голосування 63 відсотки виборців підтримали ініціативу про відкликання депутата А., про що територіальна комісія склала відповідний протокол і повідомила селищну раду, депутата А. і виборців округу.

Депутат А. не погодився із таким рішенням і звернувся до суду, адже, за його думкою, був порушений порядок внесення та розгляду ініціативи про відкликання, порушене його право знати та бути присутнім на відповідних засіданнях комісії, а також порушені строки окремих етапів процедури відкликання.

Які етапи процедури відкликання депутата та порядок їх проведення передбачені законодавством? Чи була дотримана така процедура у наведеному випадку? У якому порядку можуть бути оскаржені дії виборчої комісії? Дайте правову оцінку ситуації.


Тема 8. Виконавчі органи місцевих рад


1. Поняття, порядок утворення і структура виконавчих органів місцевих рад.

2. Форми, методи роботи виконавчих органів місцевих рад.

3. Відділи, управління та інші виконавчі органи місцевих рад.

4. Функції та повноваження виконавчих органів місцевих рад.


Теоретичні питання


 1. Яке місце займають виконавчі органи місцевих рад у системі органів місцевого самоврядування в Україні?

 2. Обґрунтуйте свою позицію стосовно правової природи виконавчих органів місцевих рад – чи є вони самостійними органами місцевого самоврядування або структурними елементами місцевих рад?

 3. Який порядок формування і склад виконавчих органів місцевих рад передбачений у законодавстві Україні?

 4. У яких випадках виконавчі органи місцевих рад можуть не створюватися?

 5. Назвіть строк повноважень виконавчих комітетів місцевих рад.

 6. Охарактеризуйте порядок проведення засідань виконавчих комітетів місцевих рад.

 7. Які повноваження виконавчих органів місцевих рад передбачені чинним законодавством України? Що таке делеговані повноваження?

 8. Які Ви знаєте класифікації функцій виконавчих органів місцевих рад.

 9. Які акти приймаються виконавчими комітетами місцевих рад? Чи є вони обов’язковими до виконання? Який порядок їхнього прийняття передбачений у чинному законодавстві?

 10. Ким і у яких випадках можуть бути скасовані акти виконавчих комітетів місцевих рад?Практичні завдання


1. Оберіть правильну відповідь


1.1. Виконавчий апарат районної, обласної ради створюється:

а) підрозділом відповідної державної адміністрації;

б) відповідною радою;

в) Президентом України;

г) його склад обирається населенням відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

д) головою відповідної ради.


1.2. Виконавчі органи рад створюються:

а) територіальною громадою;

б) органами державної виконавчої влади;

в) відповідними радами;

г) головою відповідної ради;

д) головою обласної ради.


1.3. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується:

а) відповідною радою за пропозицією голови;

б) відповідним сільським, селищним, міським головою;

в) відповідною сільською, селищною, міською радою;

г) постійними комісіями ради;

д) членами територіальної громади на місцевому референдумі.


1.4. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради в межах

своїх повноважень приймає:

а) ухвали;

б) розпорядження;

в) рішення;

г) декрети;

д) регламенти.


1.5. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні:

а) більшістю голосів від конституційного складу виконавчого комітету;

б) більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету;

в) двома третинами від загального складу виконавчого комітету;

г) двома третинами від конституційного складу виконавчого комітету;

д) головою місцевої ради.


2. Виберіть правильне визначення поняття


2.1. Виконавчі органи рад – це

а) є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою пи­тань, що належать до повноважень місцевого самоврядування;

б) представницькі ор­гани, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законом;

в) органи, які відповідно до конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах визначених законами.


2.2. Президія (колегія) районної, обласної ради є:

а) дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради;

б) органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, поперед­нього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснен­ня контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету;

в) є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою пи­тань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.


3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку


3.1. Виконавчі комітети, відділи, управління, органи самоорганізації населення, виконавчий апарат районної ради, загальні збори громадян.


3.2. Міський голова, заступник міського голови, секретар міської ради, керівники відділів, управлінь, депутат міської ради.


4. Доповніть речення


4.1. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з ...... .


4.2. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його .... .


5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його


5.1. Кількісний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради – за пропозицією голови відповідної ради.

а) так;

б) ні.


5.2. Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради секретар відповідної ради.

а) так;

б) ні.


5.3. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для сільського, селищного, міського голови.

а) так;

б) ні.


6. Встановіть відповідність


6.1. Визначте ознаки, що притаманні наступним суб’єктам місцевого самоврядування:


1. виконавчий апарат районної, обласної ради;

2. виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради;

3. президія (колегія) районної, обласної ради.


а) є підзвітним і підконтрольним відповідним радам, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади;

б) здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів;

в) є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.


7. Вирішіть задачі


7.1. Складіть схему: «Виконавчі органи місцевих рад».


7.2. На засіданні виконкому Макіївської міської ради, загальний склад якого налічує 17 членів, були присутні 8. На цьому засіданні розглядалося питання щодо надання під забудову земельної ділянки, яка перебуває у власності відповідної територіальної громади, і за результатами розгляду усі присутні проголосували за прийняття відповідного рішення.

Чи було засідання виконкому міської ради правомочним? Коли рішення виконкому ради вважається прийнятим? Чи відноситься вказане питання до повноважень виконкому міської ради?


7.3. На засіданні виконавчого комітету Донецької міської ради було прийнято рішення про надання одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на честь 25 річниці аварії на ЧАЕС. Проте через недостатність бюджетних коштів Донецька міська рада скасувала це рішення виконкому.

Чи може місцева рада скасувати рішення відповідного виконкому? За яких підстав? Чи були дії Донецької міської ради у даному випадку правомірними?


7.4. Складіть схему: «Функції виконавчих органів місцевих рад», використовуючи різні критерії класифікації.


7.5. Відповідно до розпорядження селищного голови секретар селищної ради та голови постійних комісій селищної ради увійшли до складу виконавчого комітету. Прокурор оскаржив дане розпорядження і вимагав від селищного голови скасувати його як таке, що не відповідає законодавству.

Дайте правову оцінку ситуації. У якому порядку відбувається формування виконавчого комітету ради? Чи є правомірними дії прокурора?
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы