Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» icon

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»


НазваниеМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
страница7/8
Размер0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8


^ Поточний контроль


Він складається з двох залікових модулів (Модуль 1 охоплює теми 1-8. Модуль 2 охоплює теми 9-16). Загальна сума балів за результатами поточного контролю складає 50 балів. Ця сума формується з балів, які присвоюються студенту за організаційно-навчальну, самостійну роботу та результати залікових модульних робіт з тем 1-8 та 9-16.

Розподіл балів, які присвоюються студентам з курсу за результатами організаційно-навчальної роботи здійснюється наступним чином:


Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

№ темы

Т 1

Т 2

Т 3

Т

4

Т

5

Т

6

Т

7

Т

8

Т

9

Т

10

Т 11

Т 12

Т 13

Т 14

Т 15

Т

16

Загальна кількість балів

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

Тестування

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,4

0,4

0,4

Організаційно-навчальна робота

0,6

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

0,6

0,6

0,6

1,2

1,2

1,2

1,2

0,6

0,6

0,6^ Підсумковий контроль


Результати підсумкового контролю визначаються сумою балів за іспит.

Результати іспиту визначаються наступним чином:

Кожний варіант завдання для іспиту складається з двох теоретичних запитань (по одному з кожного модулю), 5 тестових завдань та задача, які оцінюються наступним чином:

За правильну відповідь на один тест нараховується два бали.

За кожну відповідь на теоретичне запитання може бути нараховано максимально 10 балів:

10 балів виставляється за відповідь, в якій дані прямі, правильні і вичерпні відповіді на всі питання завдання, виявлене уміння користуватися матеріалом для розкриття змісту поставлених питань, можливість дати оцінку фактам, які викладені і самостійно мислити.

7 балів виставляється за відповідь, що свідчить про хороше знання теоретичного і нормативного матеріалу, уміння користуватися ними для послідовного і обґрунтованого викладу своїх думок; у відповіді є одна помилка і до неї викладач має не більше за одне зауваження; загалом до відповіді є не більше 3-х зауважень.

3 бали виставляється при наявності у відповіді однієї грубої помилки і не більш двох зауважень; при відсутності у відповіді грубих помилок, але при наявності не більш трьох помилок; при наявності двох помилок і не більш двох зауважень.

0 балів виставляється якщо в відповіді кількість грубих помилок, помилок і зауважень перевищує норми, встановлені для задовільної оцінки.

За рішення задачі може бути нараховано максимально 20 балів:

20 балів виставляється за відповідь, в якій дані прямі, правильні і вичерпні відповіді на всі питання завдання, виявлене уміння користуватися матеріалом для розкриття змісту поставлених питань, можливість дати оцінку фактам, які викладені і самостійно мислити.

10 балів виставляється за відповідь, що свідчить про хороше знання теоретичного і нормативного матеріалу, уміння користуватися ними для послідовного і обґрунтованого викладу своїх думок; у відповіді є одна помилка і до неї викладач має не більше за одне зауваження; загалом до відповіді є не більше 3-х зауважень.

5 бали виставляється при наявності у відповіді однієї грубої помилки і не більш двох зауважень; при відсутності у відповіді грубих помилок, але при наявності не більш трьох помилок; при наявності двох помилок і не більш двох зауважень.

Грубою помилкою вважається відсутність відповіді в достатньо повному обсязі на поставлене питання або відсутність відповіді на питання.

Помилкою вважається неправильна в певній частині відповідь на питання.

Зауваженням вважається неточна відповідь на частину питання.


^ Завдання для контрольних робіт і

методичні рекомендації щодо їх виконання

для студентів заочної форми навчання з нормативним та скороченим терміном


Метою контрольної роботи є перевірка, закріплення і поглиблення знань і умінь студентів з окремих питань курсу «Комунальне право України».

Оскільки дана робота є різновидом самостійних занять, то з її допомогою здійснюється контроль за виконанням, а також виявляються і ліквідуються недоліки в організації самостійного вивчення студентами дисципліни.

Для виконання контрольної роботи студентам необхідно обрати варіант, користуючись наведеною таблицею. Його номер повинен відповідати початковій букві прізвища студента.варіанту

Перша буква

прізвища студента

1

А, К, Ф

2

Б, Л, Х

3

В, М, Ц

4

Г, Н, Ч

5

Д, О, Ш

6

Е, П,Щ

7

Є, Р, Ю

8

Ж, С,Я

9

З, Т

10

І, Й, УПри вирішенні задач необхідно:

1) вивчити запропоновану ситуацію, з’ясувати всі обставини;

2) визначити на основі своїх знань, який нормативно-правовий акт необхідно застосувати в цій ситуації;

3) проаналізувати цей акт і встановити конкретну правову норму (норми), відповідно до якої повинна бути вирішена ситуація;

4) викласти письмово з обґрунтуванням (зокрема, з посиланнями на необхідний нормативно-правовий акт, прийняте рішення).

Контрольна робота повинна бути виконана мовою навчання студента, а якщо мовою навчання є російська – українською або російською мовою за вибором студента.

Обсяг роботи не повинен перевищувати 10 сторінок. наприкінці роботи наводиться список використаних нормативно-правових актів, навчальної та наукової літератури. При його оформленні слід керуватися тими вимогами та рекомендаціями, які розроблені для курсових і дипломних робіт.

Контрольна робота підписується студентом, проставляється дата її завершення. На обкладинці робиться напис: «Контрольна робота з дисципліни« Комунальне право України» студента 3-го курсу (номер, назва групи, прізвище, ім’я, по-батькові студента)».

Готову роботу необхідно направити для перевірки у встановлений графіком навчального процесу термін.

У випадку, коли контрольна робота попередньо оцінюється незадовільно, або студент отримує незалік на співбесіді, її необхідно виконати знову з урахуванням зауважень і рекомендацій викладача-рецензента.

Питання про захист роботи вирішується на співбесіді, під час якої студент повідомляє про її зміст, прийоми і методи виконання, дає пояснення щодо виявлених рецензентом недоліків і помилок. Без заліку за контрольною роботою студент не допускається до складання іспиту.


Задачі


Задача № 1


Кандидат на посаду міського голови Осипчук М. подав до місцевого суду позовну заяву про визнання недійсними виборів міського голови з огляду на таке:

 1. вибори пройшли з грубими порушеннями чинного виборчого законодавства – спостерігачами і довіреними особами було зафіксовано понад 100 фактів порушень закону;

 2. до виборчого бюлетеня був включений кандидат на посаду міського голови Фомін С., реєстрацію якого за незаконне використання коштів з-поза виборчого фонду було скасовано рішенням територіальної виборчої комісії, але у списку кандидатів на посаду міського голови він залишився. Як показали результати голосування, за Фоміна С. проголосувало 5400 виборців, за Осипчука М. – 5600 виборців, а за переможця виборів Хоменка В. – 17200 виборців.

На засіданні суду Хоменко В. вимагав припинити судовий розгляд справи, а в задоволенні позову Осипчуку М. відмовити на тій підставі, що він (Хоменко В.) обраний міським головою без порушень закону.


  1. Який існує порядок оскарження результатів голосування?

  2. Які органи чи посадові особи мають право розглядати звернення відносно порушень під час виборчого процесу?

  3. Які особливості адміністративного провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування передбачені у законодавстві?

  4. Що може бути підставою для визнання виборів недійсними?

  5. Як повинен діяти суд і чому?

  6. Вирішить ситуацію, відповідь обґрунтуйте.Задача № 2


Під фінансові гарантії міської ради комерційний банк надав кредити ряду комунальних підприємств-банкрутів міста. Частина цих підприємств розрахувалася з банком у визначені терміни. Однак два підприємства не змогли своєчасно повернути борги банку.

Тоді банк звернувся до міської ради з вимогою повернути йому борги цих двох підприємств за рахунок коштів міського бюджету, як це було передбачено угодою між ними.

Група депутатів міської ради вирішила звернутися за консультацією до незалежних юристів та фінансистів з метою з’ясувати питання про відповідальність міського голови та посадових осіб виконкому міської ради, які готували проект угоди про фінансові гарантії банківського кредитування комунальних підприємств.

Постійна комісія міської ради, яка контролювала виконання вищезгаданої угоди, не виявила фактів порушення законодавства з боку міського голови.


 1. Чи дійсною є вищезгадана угода? Якщо так чи ні, то чому?

 2. Які правові наслідки породжує дійсність чи недійсність цієї угоди?

 3. Які підстави та порядок дострокового припинення повноважень міського голови передбачено чинним законодавством?

 4. Вирішить ситуацію, надавши аргументовану відповідь.Задача № 3


Під час прийому громадян та представників громадських організацій у своєму виборчому окрузі депутат обласної ради звернув увагу, що багато з них нарікає на роботу виконавчих органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій. У зв’язку із цим він направив ряд депутатських звернень до цих органів з метою отримання повної та об’єктивної інформації про практичну діяльність зазначених органів.

Згодом цей депутат вирішив провести з представниками органів, яким він адресував депутатські звернення, нараду за участю представників ЗМІ та громадських організацій. Практично всі ці представники на нараду не з’явились, мотивуючи це тим, що така форма діяльності депутата обласної ради не передбачена законом.


 1. Чи правильно діяв депутат обласної ради? Якщо так чи ні, то чому?

 2. Які права та гарантії діяльності депутатів місцевих рад встановлює чинне законодавство?

 3. Які організаційні форми роботи депутатів місцевих рад Вам відомі? Охарактеризуйте їх.

 4. Вирішить ситуацію. Відповідь обґрунтуйте.Задача № 4


Виконком міської ради звернувся до господарського суду з позовом до ТОВ «Альфа» про відшкодування майнових збитків, завданих неналежним користуванням орендованого цим ТОВ приміщення у 2000 кв.м., яке перебуває у комунальної власності відповідної територіальної громади.

ТОВ «Альфа» у своєму запереченні проти позову вказало на те, що орендованому приміщенню суттєвої шкоди завдав минулорічний снігопад. Жодних документів, які б підтверджували цей факт, суду представлено не було. До того ж, ТОВ за власні кошти зробило ремонт орендованого приміщення, чим значно покращило його стан, і ані вкладати додаткові кошти на новий ремонт, ані відшкодовувати майнові збитки не збирається, адже це не його власність.


 1. Чи правомірно звернувся виконком до господарського суду? Якщо так чи ні, то чому?

 2. Які повноваження щодо управління комунальною власністю надані органам місцевого самоврядування?

 3. Які об’єкти взагалі можуть знаходитись у комунальній власності? Як це врегульовано законодавством?

 4. Вирішить ситуацію, обґрунтувавши свою відповідь.Задача №5


25 листопада 2010 року до територіальної виборчої комісії селища М. надійшов протокол зборів виборців з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради А. Наступного робочого дня комісія розглянула це питання на своєму засіданні і прийняла протокол на підтримку пропозиції про відкликання депутата. Після цього голові зборів виборців були видані підписні листи для збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата. Протягом тижня був проведений збір підписів. 15 грудня 2010 року територіальні комісія прийняла рішення про призначення у відповідному виборчому окрузі голосування пропозиції про відкликання депутата селищної ради, визначивши днем голосування 15 січня 2011 року. У результаті голосування 63 відсотки виборців підтримали ініціативу про відкликання депутата А., про що територіальна комісія склала відповідний протокол і повідомила селищну раду, депутата А. і виборців округу.

Депутат А. не погодився із таким рішенням і звернувся до суду, адже, за його думкою, був порушений порядок внесення та розгляду ініціативи про відкликання, порушене його право знати та бути присутнім на відповідних засіданнях комісії, а також порушені строки окремих етапів процедури відкликання.


 1. Які етапи процедури відкликання депутата та порядок їх проведення передбачені законодавством?

 2. Чи була дотримана така процедура у наведеному випадку?

 3. У якому порядку можуть бути оскаржені дії виборчої комісії?

 4. Дайте правову оцінку ситуації.Задача №6


Дніпродзержинський міський голова видав розпорядження про підвищення тарифів на транспортні послуги, які надаються населенню міста. Підставою стало зростання цін на паливо-мастильні матеріали на 5%, що зробило нерентабельним роботу як спеціалізованих автопідприємств, так і фізичних осіб-підприємців.

Громадянин Л. звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання нормативно-правового акта незаконним та його скасування через те, що зміна вартості палива не є підставою для перегляду тарифів, а також відповідне розпорядження не було погоджено з Мінекономіки.


 1. Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок розрахунку, встановлення та зміни тарифів на транспортні послуги?

 2. До компетенції яких органів відноситься право встановлювати тарифи на транспортні послуги? Чи потребують відповідні акти на погодження із органами державної влади?

 3. Чи можуть бути акти органів місцевого самоврядування оскаржені членами відповідної територіальної громади у судовому порядку?

 4. Яке рішення в даній ситуації прийме суд?Задача №7


Авдіївський міський голова передав земельну ділянку, яка належала територіальній громаді м. Авдіївка на праві комунальної власності, в порядку приватизації фізичній особі-суб’єкту підприємницької діяльності П. під забудову магазину.

Авдіївській міській раді знадобилася ця земля для будівництва нового спортивного комплексу для дітей-сиріт, але П. стверджував, що, приватизація була здійснена законно, і саме він є власником спірної земельної ділянки. Тому міська рада звернулася до адміністративного суду із позовом про визнання цього акту незаконним.


 1. Назвіть вимоги щодо майнових операцій з об’єктами комунальної власності.

 2. Чи має право міський голова розпоряджатися землями, що перебувають у комунальній власності?

 3. Чи підлягають приватизації земельні ділянки, які знаходяться у комунальній власності?

 4. Дайте правову оцінку ситуації.Задача №8


Громадянин С., маючи намір придбати у власність земельну ділянку, що належала на праві комунальної власності територіальній громаді с. Розівка, звернувся із відповідною заявою до Розівської сільської ради. Розглянувши цю заяву, сільська рада прийняла рішення про відчуження земельної ділянки. Із громадянином С. був укладений договір купівлі-продажу, що був посвідчений нотаріально. Але громадянин М., який також бажав придбати дану земельну ділянку, звернувся до суду про визнання відповідного рішення ради незаконним та про визнання договору купівлі-продажу недійсним через те, що земельні ділянки комунальної власності підлягають продажу на земельних торгах. Окрім того, ціна спірної земельної ділянки у договорі була визначена із порушенням чинного законодавства.


 1. Який порядок відчуження земель комунальної власності встановлений чинним законодавством?

 2. Хто має право бути покупцями земельних ділянок комунальної власності? Чи можуть земельні ділянки відчужуватися іноземцям та особами без громадянства?

 3. Назвіть етапи продажу земельних ділянок на земельних торгах (шляхом аукціону).

 4. Дайте правову оцінку ситуації.Задача №9


Кіровським районним судом м. Макіївки було прийнято постанову про притягнення до адміністративної відповідальності Макіївського міського голову Л. за ст. 172-2 КпАП України. На цій підставі Макіївською міською радою було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень голови та призначення дострокових виборів.

Л. звернувся до адміністративного суду із позовом про визнання відповідного рішення ради незаконним, адже підставою припинення повноважень може бути лише набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, а не рішенням про притягнення його до адміністративної відповідальності.


 1. Назвіть підстави дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

 2. У якому випадку притягнення особи до адміністративної відповідальності може бути підставою для дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови?

 3. Хто має право за наявності підстав дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови приймати відповідне рішення?

 4. Хто і в якому порядку призначає позачергові вибори сільського, селищного, міського голови?

 5. Дайте правовий аналіз ситуації.^ Задача №10


Анадольською сільською радою на підставі ст. 77 Бюджетного кодексу України прийнято рішення «Про сільський бюджет на 2012 рік», у якому затверджені доходи та видатки сільського бюджету. Кошти, що передаються з сільського бюджету до районного або іншого місцевого бюджету, у даному рішенні затверджені не були, оскільки попередньо будь-які договори чи угоди не укладалися.

Фінансовим управлінням Волноваської районної державної адміністрації Донецької області здійснено певні власні розрахунки доходної та видаткової частин бюджету Анадольської сільської ради, які надано на розгляд сесії Волноваської районної ради Донецької області.

Спираючись на вказані розрахунки, Волноваською районною радою прийнято рішення «Про районний бюджет на 2012 рік», у якому передбачено вилучення коштів (передача коштів з сільського бюджету до районного - міжбюджетні трансферти) з бюджету Анадольської сільської ради, що призводить до очевидного дефіциту бюджету.

Анадольська сільська рада звернулася до суду з адміністративним позовом про визнання рішення незаконним.


 1. У якому порядку здійснюється розроблення та затвердження місцевих бюджетів?

 2. Якими нормативно-правовими актами регулюються міжбюджетні відносини?

 3. Чи може здійснюватися передача коштів між місцевими бюджетами? Якщо так, у якому порядку?

 4. Дайте правовий аналіз ситуації.критерії оцінювання знань студентів заочної форми навчання з нормативним та скороченим терміном

з курсу «комунальне (муніципальне) право»


^ Система оцінювання знань студентів заочної форми навчання з нормативним та скороченим терміном

за 100-бальною шкалою


Загальна сума балів з курсу «Комунальне (муніципальне) право України» формується як сума всіх балів, які студент отримує за виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру, і складає 100 балів. Ця сума складається з балів, одержаних з першого разу при проходженні всіх видів контролю та видів робіт.


Розподіл балів, які присвоюються студентам з курсу «Комунальне (муніципальне) право України»» здійснюється наступним чином:


^ Поточний контроль


Він складається з двох залікових модулів (Модуль 1 охоплює теми 1-8. Модуль 2 охоплює теми 9-16). Загальна сума балів за результатами поточного контролю складає 50 балів. Ця сума формується з балів, які присвоюються студенту за роботу на практичних заняттях та результати виконання та захисту контрольної роботи.

Розподіл балів, які присвоюються студентам з курсу за результатами організаційно-навчальної роботи здійснюється наступним чином:^ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Підсум

ковий контроль

(іспит)

Сума

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Т

5

Т

6

Т

7

Т

8

Т

9

Т

10

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

Т

16

Контрольна робота

50

100

-


-

-

2

3

4

2

2

2

2

2

2

-

2

2

-

25^ Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А)

81-89 балів – добре (В)

70-80 балів – добре (С)

60-69 балів – задовільно (D)

50-59 балів – задовільно (E)

35-49 балів – незадовільно з можливістю повторної здачі (FX)

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)


^ Підсумковий контроль


Результати підсумкового контролю визначаються сумою балів за іспит.

Результати іспиту визначаються наступним чином:

Кожний варіант завдання для іспиту складається з двох теоретичних запитань (по одному з кожного модулю), 5 тестових завдань та задачі, які оцінюються наступним чином:

За правильну відповідь на один тест нараховується два бали.

За кожну відповідь на теоретичне запитання може бути нараховано максимально 10 балів:

10 балів виставляється за відповідь, в якій дані прямі, правильні і вичерпні відповіді на всі питання завдання, виявлене уміння користуватися матеріалом для розкриття змісту поставлених питань, можливість дати оцінку фактам, які викладені і самостійно мислити.

7 балів виставляється за відповідь, що свідчить про хороше знання теоретичного і нормативного матеріалу, уміння користуватися ними для послідовного і обґрунтованого викладу своїх думок; у відповіді є одна помилка і до неї викладач має не більш одного зауваження; загалом до відповіді є не більше 3-х зауважень.

3 бали виставляється при наявності у відповіді однієї грубої помилки і не більш двох зауважень; при відсутності у відповіді грубих помилок, але при наявності не більш трьох помилок; при наявності двох помилок і не більш двох зауважень.

0 балів виставляється, якщо у відповіді кількість грубих помилок, помилок і зауважень перевищує норми, встановлені для задовільної оцінки.

За рішення задачі може бути нараховано максимально 20 балів:

20 балів виставляється за відповідь, в якій дані прямі, правильні і вичерпні відповіді на всі питання завдання, виявлене уміння користуватися матеріалом для розкриття змісту поставлених питань, можливість дати оцінку фактам, які викладені і самостійно мислити.

10 балів виставляється за відповідь, що свідчить про хороше знання теоретичного і нормативного матеріалу, уміння користуватися ними для послідовного і обґрунтованого викладу своїх думок; у відповіді є одна помилка і до неї викладач має не більш одного зауваження; загалом до відповіді є не більше 3-х зауважень.

5 бали виставляється при наявності у відповіді однієї грубої помилки і не більш двох зауважень; при відсутності у відповіді грубих помилок, але при наявності не більш трьох помилок; при наявності двох помилок і не більш двох зауважень.

Грубою помилкою вважається відсутність відповіді в достатньо повному обсязі на поставлене питання або відсутність відповіді на питання.

Помилкою вважається неправильна в певній частині відповідь на питання.

Зауваженням вважається неточна відповідь на частину питання.


^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «КОМУНАЛЬНЕ (муніципальне) ПРАВО»


1. Поняття й основні принципи організації місцевого самоврядування.

2. Комунальна власність: проблеми формування й управління.

3. Фінансово-економічна основа місцевого самоврядування.

4. Організаційно-правові форми здійснення місцевого самоврядування.

5. Статус депутата місцевої ради.

6. Пряме народовладдя в місцевому самоврядуванні.

7. Сільський, селищний, міський голова - вища посадова особа територіальної громади.

8. Відносини органів державної влади з органами місцевого самоврядування.

9. Місцеві податки й збори.

10. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

11. Правові гарантії місцевого самоврядування.

12. Територіальна громада: функції, роль і правовий статус.

13. Форми добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування.

14. Місцевий бюджет: порядок підготовки, обговорення, прийняття і виконання.

15. Міжнародні асоціації органів місцевого самоврядування.

16. Правовий режим об'єктів комунальної власності.

17. Правове регулювання управління містом з районним поділом.

18. Моделі організації й функціонування муніципального управління в закордонних країнах.

19. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад.

20. Теоретичні основи організації та діяльності місцевих рад.

21. Міжнародні стандарти щодо місцевого самоврядування

22. Моделі муніципального управління

23. Територіальні основи організації та діяльності місцевого самоврядування

24. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

25. Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування


^ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «КОМУНАЛЬНЕ (муніципальне) ПРАВО»


1. Становлення й розвиток конституційно-правових засад місцевого самоврядування.

2. Судовий захист місцевого самоврядування.

3. Посадова особа місцевого самоврядування: основи правового статусу.

4. Основи фінансової автономії місцевого самоврядування.

5. Господарська діяльність органів місцевого самоврядування.

6. Правоздатність територіальної громади.

7. Правовий статус депутатів місцевих рад: теоретико-практичний аспект.

8. Правовий статус комунальних підприємств в Україні.

9. Правовий статус органів самоорганізації населення.

10. Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні.

11. Правові засади формування місцевих бюджетів.

12. Правові засади формування й використання місцевих фінансових ресурсів в Україні.

13. Протиріччя між виконавчою владою та місцевим самоврядуванням на регіональному рівні та механізми їхнього вирішення.

14. Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян у системі місцевого самоврядування.

15. Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні.

16. Функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні.

17. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення конституційних прав і свобод людини ігромадянина.

18. Компетенція місцевого самоврядування: організаційно-правові питання реалізації.

19. Система гарантій щодо місцевого самоврядування в Україні.

20. Правовий статус виконавчих органів місцевих рад.

21.Конфлікти у системі місцевого самоврядування

22. Проблеми формування місцевих представницьких органів

23. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування

24. Організаційні основи організації та діяльності місцевого самоврядування

25. Питання відповідальності місцевих рад та їх виконавчих органів


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ


1. Поняття, предмет і методи комунального права України.

2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України.

3. Комунально-правові норми й інститути.

4. Комунально-правові відносини, їх суб'єкти.

 1. Джерела комунального права.

 2. Комунальне право як наука і навчальна дисципліна.

 3. Поняття місцевого самоврядування.

 4. Принципи місцевого самоврядування.

 5. Функції місцевого самоврядування.

 6. Державна влада і місцеве самоврядування.

 7. Місцеве самоврядування України-Русі за часів Київської централізованої держави і в період феодальної роздробленості.

 8. Місцеве самоврядування в українських землях у складі Польсько-Литовської держави. Магдебурзьке право.

 9. Самоврядування на території козацької держави - Гетьманщини. Конституція Пилипа Орлика. Ліквідація козацького самоврядування в ХVIII столітті.

 10. Місцеве самоврядування в українських землях в 2-й пол. XIX - поч. XX століть на території Російської імперії і Австро-Угорщини.

 11. Місцеве самоврядування в Україні у 1917 - 1920 роках. Місцеве самоврядування в західно-українських землях у 20 - 30-і роки. Концепція місцевих органів влади в радянських конституціях України.

 12. Місцеве самоврядування в законодавстві України 1990-1996 років.

 13. Поняття основ місцевого самоврядування

 14. Правові основи місцевого самоврядування

 15. Організаційні основи місцевого самоврядування

 16. Матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування

21.Поняття системи місцевого самоврядування

22.Територіальна громада як організаційна основа системи місцевого самоврядування

    1. Органи місцевого самоврядування

24.Місцеві референдуми як форма прямого волевиявлення громадян при здійсненні місцевого

25. Місцеві вибори: поняття, принципи, особливість.

26.Загальні збори громадян за місцем проживання.

  1. Місцеві ініціативи.

28.Громадські слухання.

29.Територіальні, громадські й інші форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування

30. Система місцевих рад.

31.Статус і порядок формування районних та обласних рад.

32.Голова районної, обласної ради, його статус, порядок обрання і повноваження

33. Форми та організація діяльності місцевих рад та їх органів: загальна характеристика.

34. Постійні комісії Ради: мета утворення, порядок їх роботи, повноваження.

35. Розкрийте зміст поняття «сесія ради», охарактеризуйте порядок її скликання та проведення

  1. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень ради.

37. Сільський, селищний, міський голова: правовий статус та організація роботи.

38.Повноваження сільського, селищного, міського голови, його акти.

39.Підстави та порядок дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

40. Органи самоорганізації населення

41.Особливості обрання депутатів місцевих рад.

42. Особливості правового статусу депутатів місцевих рад.

43.Форми роботи депутатів місцевих рад. Організація роботи у радах та інших виборних органах.

44.Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.

45.Поняття, порядок утворення і структура виконавчих органів місцевих рад.

46.Форми, методи роботи виконавчих органів місцевих рад.

47.Відділи, управління та інші виконавчі органи місцевих рад.

48.Функції та повноваження виконавчих органів місцевих рад.

49.Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування.

50.Особливості прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження.

  1. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування: мета та порядок її проведення

  2. Поняття компетенції.

  3. Предмети відання.

54. Повноваження органів місцевого самоврядування: власні і делеговані.

55. Методи і форми здійснення функцій і компетенції органів місцевого самоврядування

56. Фінансові кошти територіальних громад.

57. Місцеві бюджети.

58. Місцеві податки і збори.

59. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

60. Загальна характеристика повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю та господарювання.

61.Повноваження органів місцевого самоврядування щодо створення підприємств, установ, організацій та управління їх діяльністю.

  1. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення майнових операцій з об’єктами права комунальної власності.

63.Повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання

64.Територіальна громада як суб’єкт права власності на землю та інші природні ресурси.

65.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

66.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

67.Екологічні права та обов’язки територіальної громади.

68.Поняття і система гарантій місцевого самоврядування.

69.Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

70.Відносини органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції.

71.Відносини органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ.

72.Відносини органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян.

73.Англо-американська модель муніципального управління

74.Континентальна модель муніципального управління

75.Змішана модель муніципального управління


^ ЗРАЗКИ ТЕСТІВ ДЛЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ


1. Рішення органа місцевого самоврядування у разі його невідповідності закону має право скасувати:

А) Президент України;

Б) Верховна Рада України;

В) Суд;

Г) Орган місцевого самоврядування вищого рівня;

Д) Місцева державна адміністрація відповідного рівня.


2. Статус виконавчих органів ради визначається:

 1. рішенням відповідної ради;

 2. законом;

 3. рішенням відповідного голови;

 4. розпорядженням голови відповідної місцевої державної адміністрації;

 5. безпосередньо виконавчим органом.


3. Вкажіть слово (словосполучення), що пропущене у наведеному законодавчому положенні: «Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як _______ після реєстрації новообраних депутатів ради»:

А) через два тижні;

Б) через три дні;

В) через три тижні;

Г) через місяць;

Д) через 30 днів.


4. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої держадміністрації»:

А) Так;

Б) Ні.

5. Призначення чергових і позачергових виборів до органів місцевого самоврядування (крім Верховної Ради АРК) відноситься до повноважень:

А) Президента України;

Б) Верховної Ради України;

В) Кабінету Міністрів України;

Г) місцевих рад відповідного рівня

Д) обласних рад.


6. Вкажіть слово (словосполучення), що пропущене у наведеному законодавчому положенні: «Вибори депутатів міських рад проводяться за ______»:

 1. мажоритарною виборчою системою відносної більшості;

 2. мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості;

 3. мажоритарною виборчою системою кваліфікованої більшості;

 4. пропорційною виборчою системою;

 5. змішаною (мажоритарно-пропорційною) виборчою системою.


7. Вкажіть словосполучення, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: «Громадські слухання проводяться не рідше _______»:

А) двох разів на рік;

Б) одного разу на два роки;

В) одного разу на місяць;

Г) одного разу на квартал;

Д) одного разу на рік.


8. Вкажіть слово, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: «Рішення сільської, селищної, міської ради у ______ строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень»:

 1. місячний;

 2. тижневий;

 3. десятиденний;

 4. п’ятиденний;

 5. триденний.


9. Підтвердіть або спростуйте наступне твердження: «До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років»:

 1. Так;

 2. Ні.


10. Вкажіть слово, що пропущене у наведеному законодавчому положенні: «У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до _____ жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися»:

 1. 200;

 2. 300;

 3. 400;

 4. 500;

 5. 1000.^ ЗРАЗКИ ТЕСТІВ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ 1


1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування є:

а) сільський, селищний, міський голова;

б) виконком міської ради;

в) територіальна громада;

г) органи самоорганізації населення;

д) районні й обласні ради.


2. Рішення сільської ради може бути припинено сільським головою в строк:

а) 5 днів;

б) 7 днів;

в) 10 днів;

г) 2 тижні;

д) 1 місяць.


3. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається органом, що реєструє, у _______ строк з моменту надання всіх необхідних документів.

а) місячний;

б) двомісячний;

в) двотижневий;

г) тижневий;

д) трьохмісячний.


4. Сільський, селищний, міський голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед:

а) Президентом України;

б) територіальною громадою;

в) районною, обласною радою;

г) обласною, районною держадміністрацією;

д) Верховною Радою України.


5. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад підконтрольні й підзвітні:

а) Верховній Раді України;

б) Кабінету Міністрів України;

в) сільському, селищному, міському голові;

г) районним й обласним радам;

д) територіальній громаді.


6. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні беруть участь:

а) не менш 2/3 депутатів від загального складу ради;

б) більше половини депутатів від загального складу ради;

в) більше половини депутатів від числа присутніх;

г) не менш 1/3 депутатів від загального складу ради;

д) кількість присутніх осіб значення не має.


7. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається:

а) сільською, селищною, міською радою;

б) сільським, селищним, міським головою;

в) виконкомом відповідної ради;

г) місцевою держадміністрацією:

д) зборами жителів відповідної території.


^ Виберіть правильне визначення


8. Сесія ради - це:

а) період часу, протягом якого відбуваються тільки пленарні засідання;

б) період часу, протягом якого відбуваються тільки засідання постійних комісій ради;

в) період часу, протягом якого відбуваються пленарні засідання ради і її постійних комісій.


9. Місцевий референдум - це:

а) спосіб прийняття жителями відповідної території шляхом голосування рішень з важливих питань місцевого значення;

б) спосіб прийняття громадянами України, шляхом голосування, рішень з важливих питань місцевого значення;

в) спосіб прийняття громадянами України, які проживають на певній території, шляхом голосування, рішень з важливих питань місцевого значення.


10. Місцеве самоврядування - це:

а) право громадян, які проживають на відповідній території, призначати місцеві вибори;

б) право територіальної громади утворювати громадські організації;

в) право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.


^ Виберіть те, що випадає з логічного переліку


11. Сільська, селищна, міська, обласна ради.


Закінчить речення


12. Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районноїв місті ради є...

13. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні акти у формі ....

14. Фінансова самостійність місцевого самоврядування означає...


Чи вірним є наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправите його.


 1. Громадські слухання проводяться не рідше 1 разу в 6 місяців.

16. Правова автономія органів місцевого самоврядування полягає в можливості визначення власної внутрішньої структури.

 1. Якщо рішення ради не відповідає результатам відповідною місцевого дорадчого опиту, то це рішення може бути ухвалене більш ніж 3/4 голосів депутатів від загального складу ради.

 2. Керівники відділів, управлінь й інших виконавчих органів міської ради призначаються на посаду і звільняються з неї міським головою одноособово.^ Розставте пункти у правильному порядку, відповідно до встановленої законодавством процедури.


19. Створення органу самоорганізації населення:

а) створення ініціативної групи;

б) обрання складу органу самоорганізації;

в) реєстрація органу самоорганізації.


20. Порядок призначення і проведення референдуму:

а) призначення референдуму;

б) створення ініціативної групи;

в) створення комісій з референдуму.


1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Нотаріат України» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр» iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы