Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с icon

Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с


Скачать 170.67 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
страница1/4
Размер170.67 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ННІ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ


КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ», ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО», ОКР «БАКАЛАВР»


ВІННИЦЯ 2011


УДК:


Автори:

Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Коваль Н.І., Скакун Л.А. Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» (форма навчання: денна, заочна)– Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011.– 44 с.


Рецензенти:

Гуцаленко Л. В. - к.е.н., доцент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;


Поліщук О.А. - к.е.н., доцент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ


^ Коротка анотація

Методичні вказівки містять рекомендації по проходженню виробничої практики з курсу “Аналіз господарської діяльності”.


Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №_____ від ____________ 2011 року)


___________________________________________

Зав. видавничим центром ВНАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. 6 Обл.-вид. арк.

Наклад 75 пр. зам. №

Видавничий центр ВДАУ

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.

тел. 330.

Зміст

Вступ……………………………………………………………..

4

1.

Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни

„Аналіз господарської діяльності”

5

2.

Цілі та завдання практики……………………………………...

6

3.

Організація проведення практики……………………………..

7

4.

Зміст практики…………………………………………………..

10

5.

Індивідуальні завдання…………………………………………

14

6.

Вимоги до звіту про практику………………………………….

15

7.

Підбиття підсумків практики…………………………………..

16
Список рекомендованих джерел……………………………….

20
Додатки
22
Вступ


Аналіз посідає важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень і є невід'ємною частиною планування господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання. Сьогодні, як ніколи, розвиток і поглиблення аналізу господарської діяльності є необхідною умовою стабільної роботи підприємства, дослідження таких сторін його діяльності, які особливо важливі в умовах невизначеності, конкуренції і загострення проблем "виживання", фінансової стійкості та надійності підприємства як партнера.

Для забезпечення успіху на ринку, створення належного іміджу, підприємству потрібен якісний, системний, комплексний аналіз усіх показників фінансово-господарської діяльності, спрямований на прогнозування подальшого розвитку, на вироблення рекомендацій для прийняття продуманих і обґрунтованих рішень щодо ліквідації так званих "вузьких місць", підвищення конкурентоспроможності та отримання максимального прибутку. У зв'язку з цим зростають вимоги до рівня підготовки майбутніх спеціалістів з обліку і аудиту. Знання економічного аналізу сьогодні обов'язкові для всіх фахівців, зайнятих у сфері обліку, фінансів та аудиту.

Система завдань, рекомендована студентам-практикантам, спрямована на виявлення глибини засвоєння основ аналізу господарської діяльності та об'єктивне оцінювання отриманих знань, вмінь та навичок. Процес проходження виробничої практики студентами сприятиме засвоєнню отриманих теоретичних знань. Студенти мають навчитись вільно оперувати головними термінами та поняттями аналізу господарської діяльності, що сприятиме розвитку логічного мислення щодо ефективного пошуку якісного вирішення та обґрунтування висунутих аналітичних проблем.

Виробнича практика є невід'ємною частиною навчального процесу та основою пізнавальної діяльності студента. Тому метою даних методичних вказівок є конкретизація роботи студентів для підвищення рівня всебічних знань, раціоналізації процесів підготовки, виконання і захисту звіту.

Для зосередження уваги студентів на вивченні головних аспектів дисципліни а також з метою закріплення матеріалу, визначені основні теми передбачені навчальною програмою. Кожна тема починається стислим викладом методичних рекомендацій, в ній наведено перелік рекомендованих джерел інформації якими може скористатись студент при визначені методики аналізу тих чи інших показників.

Таким чином, рекомендації не тільки полегшують опанування студентом матеріалу дисципліни, а й орієнтують його на самостійну перевірку якості засвоєння матеріалу, роблять більш ефективним його спілкування з керівником практики на виробництві, націлюючи на пошук відповідей з конкретних питань. 1. ^ Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни

Аналіз господарської діяльності”

(4-й курс спеціальність «Облік і аудит»)

залікового кредиту

модуля

Назва змістового модуля (назва теми)


Види навчальної дисципліни


^ Загальна кількість заходів

/ годин

Кількість

балів за кожний вид діяльності
Заліковий кредит І

108 год./ 3кр.

Модуль I

52 год. / 1,4 кр.


ЗМ1Лекції

7/14

0,5 (3,5)

Практичні

7/14

0,5 (3,5)

Захист практичних робіт (робочий зошит)

6/2

1,5 (9)

Самостійна робота студентів

(реферати, критичний огляд літератури)

1/24

2 (2)

Контрольні заходи (тести, письмове та усне опитування, захист модуля)

1/1


1/1

3 (3)


9 (9)


Всього за модуль І

23 / 52 год.

30 б

Модуль II

56 год. / 1,6 кр.


ЗМ2

Лекції

7/14

0,5 (3,5)

Практичні

7/14

0,5 (3,5)

Захист практичних робіт (робочий зошит)

5/2

2 (10)

Самостійна робота студентів

(реферати, критичний огляд літератури)

1/28

2 (2)

Контрольні заходи(тести, письмове та усне опитування, захист модуля)

1/1


1/1

2 (2)


9 (9)

Всього за модуль ІІ

22 / 56 год.

30 б.

Заліковий кредит IІ

36 / год. (1кр.)

Модуль

ІII

36год. / 1кр.Наукова робота та

поглиблене вивчення

дисципліни (на вибір) -10 балів


Публікації (наукові статті, тези)– 10 б.

Участь у конференціях, наукових семінарах –10 б.

Участь в олімпіадах – 10 б.

Всього за поточний контроль

45 / 108 год.

70 б.

Підсумковий контроль


1/30


100 б.


Заліковий кредит IІІ

36 / год. (1кр.)


Модуль ІV

36год / 1кр


Курсова робота (100 б.)

Підготовка – 70 б., захист курсової роботи КП – 30 б.Заліковий кредит V

36 / год. (1кр)

Модуль V

36год / 1кр


Виробнича практика (100 б.)

Підготовка – 70 б., захист практики – 30 б.

 1. ^ Цілі та завдання практики


Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.


^ Завдання виробничої практики:

 • вивчення фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

 • засвоєння сучасних методик аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів та методів;

 • формування вмінь щодо комплексного системного оцінювання основних показників в господарсько-фінансової діяльності підприємств;

 • формування практичних навичок здійснення економічного аналізу та використання його результатів для прийняття ефективних управлінських рішень;

 • здобуття практичних навичок аналітичного дослідження трудових, матеріальних і фінансово – кредитних ресурсів та пошуку оптимальних шляхів більш раціонального їх використання;

 • ознайомлення з діючою формою організації аналітичної роботи на підприємстві.


У результаті проходження практики студент повинен знати:

 • загальні відомості про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання та його стан у звітному періоді (за 3 останні роки);

 • метод і методичні прийоми фінансово-економічного аналізу;

 • види аналізу та його інформаційне забезпечення;

 • організацію аналітичної роботи та порядок оформлення результатів аналізу діяльності підприємства;

 • особливості організації аналізу на сільськогосподарських підприємствах.


Студент повинен вміти:

 • аналізувати результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання згідно з техніко-економічними показниками;

 • давати оцінку фінансового стану за даними фінансової звітності;

 • самостійно виконувати розрахунки, необхідні для отримання результативної інформації за наявності обмеженого кола первинних даних;

 • групувати, накопичувати й узагальнювати економічну інформацію, оцінювати якість і достовірність бухгалтерських документів та бухгалтерської звітності;

 • проводити статистичну обробку економічної інформації з побудовою аналітичних таблиць, графіків, рядів розподілу, тощо;

 • аналізувати і оцінювати отримані результати діяльності підприємства, робити науково обґрунтовані висновки;

 • виявляти сутність економічних явищ і процесів, їхній взаємозв’язок і взаємозалежність, моделювати і прогнозувати їх розвиток;

 • визначати вплив факторів на зміну аналізованих показників;

 • писати аналітичні звіти.
  1   2   3   4

Похожие:

Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентів напряму підготовки 030509 «облік І аудит», галузі знань 0305...
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconПрограма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 "Облік і аудит"
Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 050100 “Облік І аудит”...
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconМетодичні рекомендації для проходження практики з функціональної спеціалізації у виконавчому органі київської ради
Методичні рекомендації по проходженню студентами всіх спеціальностей Академії муніципального управління практики з функціональної...
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconРобоча програма виробничої практики студентів третього курсу із спеціальності
Дається програма проходження виробничої практики зі спеціальності "Менеджмент" 050201, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни Управлінський облік для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Пов'язати наведені нижче терміни із їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номеру терміну відповідну літеру
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с icon1. Завдання для розрахункової роботи з дисципліни «Претензійно-позовна справа» Відповідно до навчального плану студенти денної форми навчання спеціальності 050106 «Облік і аудит»
Відповідно до навчального плану студенти денної форми навчання спеціальності 050106 «Облік і аудит» виконують письмову розрахункову...
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconМетодичні рекомендації до написання контрольної роботи теми 1 Форма навчання: заочна
...
Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики для студентів спеціальності 030509 «Облік І аудит» (форма навчання: денна, заочна)- вінниця: вц внау, 2011. 44 с iconПерелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів з напряму підготовки 030509 "Облік і аудит" з дисципліни "Аудит"

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы