Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів icon

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів


НазваниеМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
страница2/13
Размер0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З КУРСОМ


Науковий підхід, застосований автором до формування змісту курсу націлений на широкий історико-культурологічний, філософсько-антропологічний, естетичний та мистецтвознавчий контексти. Програма курсу будується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативносіт змісту. У структурі теоретичного змісту курсу робиться наголос на органічній єдності національних і загальнолюдських цінностей, послідовно проводиться ідея щодо діалектичної взаємодії історико-культурологічних. антропологічних та естетичних сутностей, акцентуються естетичні аспекти художньої діяльності. Особлива увага приділяється питанням становлення української естетики. У цьому контексті звертається увага на особистий творчий доробок діячів української науки, культури та мистецтва.

Дистанційний курс складається з двох навчальних модулів, структурованих як навчальний текст і адаптованих для самостійного вивчення. Робота з курсу передбачає, що після опанування курсом „Естетика” студенти будуть обізнані у питаннях сутності естетичного, історичного формування науки естетики як розділу філософського знання, вивчать основні естетичні категорії, специфіку їх відтворення в житті та в мистецтві, ознайомляться з найбільш відомими працями представників зарубіжної та вітчизняної естетичної думки, опанують методикою естетичного аналізу та оцінювання творів мистецтва. Отримані знання дадуть змогу кожному студенту в подальшому брати участь в дискусіях та діалогах стосовно мистецтва, вільно оперувати мистецькими фактами, аргументовано обстоювати власні погляди стосовно певних вимірів мистецького життя минулого й сучасності. Вивчення курсу „Естетика” також посприяє формуванню системи художньо-естетичних компетенцій, необхідних майбутнім фахівцям різних професійних спрямувань, зокрема: комплексу історичних, культурологічних, біографічних, естетико-мистецтвозначних знань, знань стосовно творчих досягнень діячів мистецтва різних часів та різних країн, вмінь естетичного аналізу та оцінювання творів мистецтва різних жанрів, видів, стилей, навичок оцінювання стану сучасної художньої культури та перспектив розвитку сучасного мистецтва. Студенти сформують навички толерантного ставлення до спірних естетичних думок, художніх смаків, мистецьких уподобань інших. Опанувавши курс «Естетика», студенти зможуть більш-менш вільно орієнтуватися у складних процесах теорії та практики сучасної естетики та сучасного мистецтва, аналізувати основні аспекти історичного розвитку естетичної думки, визначати якісний рівень сучасної художньої продукції, аргументовано оцінювати рівень творчої майстерності діячів сучасного мистецтва.


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОТИЖНЕВИМ ПЛАНУВАННЯМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Назва курсу: «Естетика» (за вибором)

Форма навчання: денна

Спеціальності: 6.020302 «Англійська мова і література»; 6. 020303 «Українська мова і література»; 6.010102 «Початкова освіта» напрямів підготовки 0203 «Філологія» та 0101 «Педагогіка» Старобільського факультету

Код курсу : [Стар_ф]. [Англ_мова_10] [1.3.6]; [Стар_ф]. [УМЛ_10] [1.3.6]; [Стар_ф]. [Поч_осв_10] [1.3.6].

Тип курсу : за вибором

Рік навчання: 3-й

Семестр : 2-й

Курс затверджений на засіданні кафедри співів і диригування 3.09. 2012 р. (протокол № 1).Розділи курсу

Кількість годин

Семестр


Форма контролю

Загальна

Лекції

Практичні Практичні Практичні

Самостійні108

28

8

72

УІ


залік


^ РОЗДІЛ І (модуль А). ФОРМУВАННЯ НАУКИ ЕСТЕТИКИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ


1.

Предмет естетики. Естетика в структурі міжпредметних звۥязків

8

2
6

УІ

Співбесіда

2.

Історичні етапи формування науки естетики

8

2
6

УІ

Співбесіда

3.

Основні етапи розвитку української естетики

10

2

2

6

УІ

Співбесіда

4.

Основні категорії сучасної естетики: естетичне; катарсис; смак.

8

2
6

УІ

Співбесіда

5.

Естетичні категорії прекрасного, піднесеного, потворного;

трагічного і комічного

12

4

2

6

УІ

Аналіз творів мистецтва

^ Практичні заняття

1.

Основні історичні етапи формування науки естетики
2
УІ

Співбесіда. Тестування

2.

Категорії класичної та некласичної естетики2
УІ

Співбесіда. Тестування
^ Модульна контрольна робота № 1


РОЗДІЛ П (модуль Б). МИСТЕЦТВО ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН. ІСТОРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА


6.

Художній образ, зміст і форма в мистецтві.

12

4

2

6

УІ

Співбесіда.

Тестування

7.

Поняття виду, жанру і стилю в мистецтві.

8

2
6

УІ

Тестування. Аналіз творів мистецтва

8.

Основні етапи розвитку мистецтва

10

2
6

УІ

Тестування. Аналіз творів мистецтва

9

Мистецтво на зламі ХІХ-ХХ століть, його стилі та напрямки

10

2
8

УІ

Тестування. Аналіз творів мистецтва

10

Мистецтво першої половини ХХ століття, його стилі та напрямки

10

2
8

УІ

Тестування. Аналіз творів мистецтва

11

Мистецтво другої половини ХХ – початку ХХІ століть, його стилі та напрямки

14

4

2

8

УІ

Тестування. Аналіз творів мистецтва

Практичні заняття

3.

Українське мистецтво у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття2
ІУ

Співбесіда.аналіз творів мистецтва

4.

Світове мистецтво у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття2
ІУ

Співбесіда. Аналіз творів мистецтва

Модульна контрольна робота № 2.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Естетика античної доби - 2 год.

 2. Естетика Середньовічної доби - 2 год.

 3. Естетика Відродження - 2 год.

 4. Естетика Нового часу - 2 год.

 5. Класицистичні концепції художньої творчості - 2 год.

 6. Романтичні концепції художньої творчості - 2 год.

 7. Некласичні концепції художньої творчості - 2 год.

 8. Історичні витоки української естетики - 2 год.

 9. Культура і мистецтво давніх словۥян: міфи, культи, обряди - 2 год.

 10. Вплив візантйських традицій на становлення мистецтва Київської Русі – 2 год.

 11. Образи і символи українського народного мистецтва - 2 год.

 12. Морально-естетичні ідеї доби Київської Русі - 4 год.

 13. Естетичні ідеї в Україні ХУШ століття- 4 год.

 14. Куотиурно-просвітницька та освітньо-наукова діяльність Києво- Могилянської академії ХУШ ст. - 2 год.

 15. Найбільш відомі випускники Києво-Могилянської академії

ХУШ століття, їх вклад в розбудову української культури - 2 год.

 1. Значення культурно-просвітницької та науково-освітньої

діяльності університетів Харкова та Києва ХІХ століття - 2 год.

 1. Основні риси українскього мистецтва ХУП ст. – 2 год.

 2. Основні риси українскього мистецтва ХШ ст. – 2 год.

 3. Контраст класицизму та романтизму в українському мистецтві ХІХ ст. -

2 год.

19. Новітні напрямки в українському мистецтві початку ХХ ст. – 2 год.

20. Складання картотеки «Українське кіномистецтво ХХ – початку ХХІ

століть» - 2 год.

21. Складання картотеки «Видатні діячі українського театру ХХ століття» - 2 год.

22. Складання картотеки «Українці в світовому мистецтві ХХ – початку ХХІ століть» - 2 год.

23. Мистецтво української діаспори в ХХ – на початку ХХІ століть - 2 год.

24. Складання картотеки «Митці українського авангарду ХХ століття» - 2

год.

^ Орієнтовні твори мистецтва для сприйняття та естетичного аналізу (24 години):

зразки трипільскої культури; види орнаменту та народного декоративно-ужиткового мистецтва давніх часів; архітектура, живопис, мозаїка Північного Причерноморۥя; твори іконопису та мозаїки часів Київської Русі; твори українського живопису ХІУ – ХУІ століть; М. Лисенко «Заповіт», фрагменти опери «Тарас Бульба»; К. Малевич «Автопортрет»; М. Бойчук «Біля яблуні»; О. Мурашко «Гість із Запоріжжя»; М. Леонтович «Хорові обробки» (за вибором);

перегляд кінотворів О. Довженка (за вибором), С. Параджанова (за вибором), Л. Осики (за вибором); фільм Є. Гофмана «Огнем і мечем», комедійний «козацький» анімаційний серіал В. Дахна.


^ Потижневий розклад діяльності студента

(лекції – 28 години; семінари – 4 години; консультації – 6 годин, модульні контрольні роботи – 4 години)


Тиждень/ Дата

Діяльність студента

Завдання на 1 тиждень

Тема №1. Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему «Естетика як розділ філософського знання», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 2 тиждень

Тема №2.

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему «Естетика античної доби». Обсяг 3-4 сторінки формату А-4.

Завдання на 3 тиждень

Тема №3.

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

. Напишіть реферат на тему: „Етапи розвитку української естетики”. Обсяг 4-5 сторінок формату А-4

Завдання на 4 тиждень

Тема № 4

Напишіть реферат на тему „Естетичне як метакатегорія естетики ХХ – ХХІ століть”. Обсяг 4-5 сторінок формату А-4


Завдання на 5 тиждень

Тема №5.

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему «Трагічне і комічне в житті та в мистецтві». Обсяг 3-4 сторінки формату А-4.

Завдання на 6 тиждень

^ Узяти участь в семінарі № 1.


Завдання на 7 тиждень


Узяти участь в семінарі № 2Завдання на 8 тиждень

^ Модульна контрольна робота №1


Завдання на 9 тиждень

Тема № 6.

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Художній образ як ознака мистецтва», обсяг 3-4 сторінки формату А-4.


Завдання на 10 тиждень

Тема № 6.

Напишіть реферат на тему: «Взаємозвۥязок змісту і форми художнього твору», обсяг 3-4 сторінки формату А-4.


Завдання на 11 тиждень

Тема № 7

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Основні стилі європейського мистецтва ХУШ століття», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 12 тиждень

Тема № 8

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Класицизм та романтизм ХІХ століття», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 13 тиждень

Тема № 9

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Формування нових стилів мистецтва на зламі ХІХ – ХХ століть», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 14 тиждень

Тема № 10

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Діячі мистецтва першої половини ХХ століття», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 16 тиждень

Тема № 11

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Діячі мистецтва другої половини ХХ століття», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 17 тиждень

Тема № 12

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Зробіть аналіз художнього твору (за вибором)

Завдання на 18 тиждень

^ Узяти участь в семінарі № 3

Завдання на 19 тиждень

Узяти участь в семінарі № 4

Завдання на 20 тиждень

^ Модульна контрольна робота № 2.
КСР / залік – за розкладом деканату1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Англійська мова і література»; 020303 «Українська мова і література»; 010102 «Початкова освіта» напрямів підготовки 0203 «Філологія»...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Культурологія», 020203 «Кіно-, телемистецтво», 020204 «Музичне мистецтво», 020200 «Музичне мистецтво* (Художня культура)» напрямів...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы