Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів icon

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів


НазваниеМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
страница2/13
Размер0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З КУРСОМ


Науковий підхід, застосований авторами до формування змісту курсу націлений на широкий історико-культурологічний, антропологічний та мистецтвознавчий контексти. Програма курсу будується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативносіт змісту. У структурі теоретичного змісту курсу робиться наголос на органічній єдності національних і загальнолюдських цінностей, послідовно проводиться ідея щодо діалектичної взаємодії культурологічних та антропологічних сутностей, акцентуються культуротворчі аспекти художньої діяльності. Особлива увага приділяється питанням становлення українського мистецтва. У цьому контексті звертається увага на особистий творчий доробок діячів українського мистецтва.

Дистанційний курс складається з двох навчальних модулів, структурованих як навчальний текст і адаптованих для самостійного вивчення. Робота з курсу передбачає, що після опанування курсом „Історія мистецтв” студенти будуть обізнані у питаннях походження мистецтва, проблемах історичного формування видів, жанрів та стилів мистецтва, вивчать основні етапи розвитку світового та вітчизняного мистецтва, ознайомляться з найбільш відомими діячами мистецтва минулого й сучасності, опанують методикою аналізу-інтерпретації та оцінювання творів мистецтва. Отримані знання дадуть змогу кожному студенту в подальшому брати участь в дискусіях та діалогах стосовно мистецтва, вільно оперувати мистецькими фактами, аргументовано обстоювати власні погляди стосовно певних вимірів мистецького життя минулого й сучасності. Вивчення курсу „Історія мистецтв” також посприяє формуванню системи художньо-естетичних компетенцій, необхідних майбутнім фахівцям різних професійних спрямувань, зокрема: комплексу історичних, культурологічних, біографічних, естетико-мистецтвозначних знань, знань стосовно творчих досягнень діячів мистецтва різних часів та різних країн, вмінь аналізу-інтерпретації та оцінювання творів мистецтва різних жанрів, видів, стилей, навичок оцінювання стану сучасної художньої культури та перспектив розвитку сучасного мистецтва. Студенти сформують навички толерантного ставлення до спірних думок, художніх смаків, мистецьких уподобань інших. Опанувавши курс «Історія мистецтв», студенти зможуть орієнтуватися у складних процесах теорії та практики сучасного мистецтва, аналізувати основні аспекти історичного розвитку мистецтва, визначати якісний рівень сучасної художньої продукції, аргументовано оцінювати рівень творчої майстерності діячів сучасного мистецтва.


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОТИЖНЕВИМ ПЛАНУВАННЯМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Назва курсу: «Історія мистецтв» (за вибором)

Форма навчання: денна

Спеціальності: 6.020101 «Культурологія», 6.020203 «Кіно-, телемистецтво», 6.020204 «Музичне мистецтво», 6.020200 «Музичне мистецтво* (Художня культура)» Інституту культури і мистецтв

Код курсу : [ІКМ]. [ Культ _09]. [1.1.3]; [ІКМ]. [ Кіно_Теле _09]. [1.1.3]; [ІКМ]. [ ММ _11]. [1.1.3]; [ІКМ]. [ ММ*_ХК _11]. [3 2 2];

Тип курсу : за вибором

Рік навчання: 3-й

Семестр : 2-й

Курс затверджений на засіданні кафедри співів та диригування 9. 10. 2012 р. (протокол № 2).Розділи курсу

Кількість годин

Семестр


Форма контролю

Загальна

Лекції

Практичні Практичні Практичні

Самостійні104

28

4

72

УІ


залік


^ РОЗДІЛ І (модуль А). МИСТЕЦТВО ДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ


1.

Методологічні основи аналізу історії мистецтва

8

2
6

УІ

Співбесіда

2.

Походження мистецтва. Мистецтво первісної людини


8

2
6

УІ

Співбесіда

3.

Мистецтво Давніх цивілізацій

12

4

2

6

УІ

Співбесіда

4.

Мистецтво христянського Середньовіччя

8

2
6

УІ

Співбесіда

5.

Мистецтво Київської Русі

10

2

2

6

УІ

Аналіз творів мистецтва

^ Практичні заняття

1.

Мистецтво Давніх цивілізацій
2
УІ

Співбесіда. Аналіз творів мистецтва

2.

Мистецтво Київської Русі та його культурно-історичне значення
2
УІ

Співбесіда. Аналіз творів мистецтва
^ Модульна контрольна робота № 1


РОЗДІЛ П (модуль Б). МИСТЕЦТВО ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ, НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСІВ


6.

Мистецтво доби Відродження

12

4

2

6

УІ

Співбесіда.

Аналіз творів мистецтва

7.

Мистецтво ХУШ століття, його стилі та напрямки

8

2
6

УІ

Аналіз творів мистецтва

8.

Мистецтво ХІХ століття, його стилі та напрямки

10

2
8

УІ

Аналіз творів мистецтва

9

Мистецтво на зламі ХІХ-ХХ століть, його стилі та напрямки

10

2
8

УІ

Аналіз творів мистецтва

10

Мистецтво першої половини ХХ століття, його стилі та напрямки

10

2
8

УІ

Аналіз творів мистецтва

11

Мистецтво другої половини ХХ століття – початку ХХІ століття, його стилі та напрямки

12

4

2

8

УІ

Аналіз творів мистецтва

Практичні заняття

3.

Українське мистецтво у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття2
ІУ

Співбесіда.аналіз творів мистецтва

4.

Світове мистецтво у другій половині ХХ століття та на початку ХХІ століття2
ІУ

Співбесіда. Аналіз творів мистецтва

Модульна контрольна робота № 2.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Основні категорії аналізу історії мистецтв - 2 год.

 2. Основні категорії аналізу твору мистецтва - 2 год.

 3. Проблема змісту і форми художнього твору - 2 год.

 4. Проблема жанроутворення в мистецтві - 2 год.

 5. Проблема стилеутворення в мистецтві - 2 год.

 6. Основні версії щодо виникнення мистецтва - 2 год.

 7. Архетипи давнього мистецтва - 2 год.

 8. Археологічні джерела стародавнього мистецтва України - 2 год.

 9. Культура і мистецтво давніх словۥян: міфи, культи, обряди - 2 год.

 10. Вплив візантйських традицій на становлення мистецтва Київської Русі – 2 год.

 11. Образи і символи українського народного мистецтва - 2 год.

 12. Історичне тло розвитку українського мистецтва козацько-гетьманської доби - 2 год.

 13. Архітектурні памۥятники козацької доби - 2 год.

 14. Думи та історичні пісні як літопис українського народу - 2 год.

 15. Культурне значення книгодрукарства. Діяльність друкаря Івана Федорова - 2 год.

 16. Вертеп – самобутня форма українскього народного театру - 2 год.

 17. Основні риси українскього мистецтва ХУП ст. – 2 год.

 18. Основні риси українскього мистецтва ХШ ст. – 2 год.

 19. Контраст класицизму та романтизму в українському мистецтві ХІХ ст. -

4 год.

19. Новітні напрямки в українському мистецтві початку ХХ ст. – 2 год.

20. Складання картотеки «Українське кіномистецтво ХХ – початку ХХІ

століть» - 2 год.

21. Складання картотеки «Видатні діячі українського театру ХХ століття» - 2 год.

22. Складання картотеки «Імена славетних українців у світовому мистецтві ХХ – початку ХХІ століть» - 2 год.

^ Орієнтовні твори мистецтва для сприйняття та аналізу-інтерпретації (28 годин):

зразки трипільскої культури; види орнаменту та народного декоративно-ужиткового мистецтва давніх часів; архітектура, живопис, мозаїка Північного Причерноморۥя; твори іконопису та мозаїки часів Київської Русі; твори українського живопису ХІУ – ХУІ століть; М. Лисенко «Заповіт», фрагменти опери «Тарас Бульба»; К. Малевич «Автопортрет»; М. Бойчук «Біля яблуні»; О. Мурашко «Гість із Запоріжжя»; М. Леонтович «Хорові обробки» (за вибором);

перегляд кінотворів О. Довженка (за вибором), С. Параджанова (за вибором), Л. Осики (за вибором); фільм Є. Гофмана «Огнем і мечем», комедійний «козацький» анімаційний серіал В. Дахна.


^ Потижневий розклад діяльності студента

(лекції – 28 години; семінари – 4 години; консультації – 6 годин, модульні контрольні роботи – 4 години)


Тиждень/ Дата

Діяльність студента

Завдання на 1 тиждень

Тема №1. Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему «Головні категорії аналізу історії мистецтв », обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 2 тиждень

Тема №2.

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему «Суспільна практика як основа виникнення видів художньої діяльності». Обсяг 3-4 сторінки формату А-4.

Завдання на 3 тиждень

Тема №3.

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Проаналізуйте сутнісні риси мистецтва давнього світу. Напишіть реферат на тему: „Мистецтво давнього Єгипту”. Обсяг 4-5 сторінок

Завдання на 4 тиждень

Тема № 4

Напишіть реферат на тему „Види і жанри мистецтва Середньовічної доби”. Обсяг 4-5 сторінок формату А-4

Дайте письмову відповідь на питання: „ У чому полягають відмінності між мистецтвом греко-римської античності та мистецтвом Середньовіччя?”.

Завдання на 5 тиждень

Тема №5.

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему «Види і жанри мистецтва Київської Русі». Обсяг 3-4 сторінки формату А-4.

Завдання на 6 тиждень

^ Узяти участь в семінарі № 1.


Завдання на 7 тиждень


Узяти участь в семінарі № 2Завдання на 8 тиждень

^ Модульна контрольна робота №1


Завдання на 9 тиждень

Тема № 6.

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Вплив ідеології Відродження на мистецтво країн Західної та Північної Європи», обсяг 3-4 сторінки формату А-4.


Завдання на 10 тиждень

Тема № 6.

Напишіть реферат на тему: «Вплив ідеології Відродження на мистецтво країн Східної Європи», обсяг 3-4 сторінки формату А-4.


Завдання на 11 тиждень

Тема № 7

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Основні стилі європейського мистецтва ХУШ століття», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 12 тиждень

Тема № 8

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Класицизм та романтизм ХІХ століття», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 13 тиждень

Тема № 9

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Формування нових стилів мистецтва на зламі ХІХ – ХХ століть», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 14 тиждень

Тема № 10

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Діячі мистецтва першої половини ХХ століття», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 16 тиждень

Тема № 11

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Напишіть реферат на тему: «Діячі мистецтва другої половини ХХ століття», обсяг 3-4 сторінки формату А-4

Завдання на 17 тиждень

Тема № 12

Прочитайте, випишіть основні поняття. Законспектуйте зміст лекції. Випишіть ключові слова і поясніть зміст. Дайте відповідь на питання самоконтролю.

Зробіть аналіз художнього твору (за вибором)

Завдання на 18 тиждень

^ Узяти участь в семінарі № 3

Завдання на 19 тиждень

Узяти участь в семінарі № 4

Завдання на 20 тиждень

^ Модульна контрольна робота № 2.
КСР / залік – за розкладом деканату1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Англійська мова і література»; 020303 «Українська мова і література»; 010102 «Початкова освіта» напрямів підготовки 0203 «Філологія»...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів
«Культурологія», 020203 «Кіно-, телемистецтво», 020204 «Музичне мистецтво», 020200 «Музичне мистецтво* (Художня культура)» напрямів...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійної роботи курсантів мета самостійної роботи курсантів: Подальше розширення та поглиблення знань, отриманих на аудиторних заняттях
Формування навичок та вмінь в організації самостійного вчення нового матеріалу, з яким курсанти не знайомились у ході аудиторних...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМ. П. Драгоманова Кафедра культурології " затверджую " Проректор з навчально-методичної роботи " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за Галуззю знань 0201, напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо роботи з курсом Робоча навчальна програма курсу з потижневим плануванням самостійної роботи студентів iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы