Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань icon

Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань


НазваниеМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
страница1/28
Размер0.74 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА


Кафедра обліку і аудиту


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання

практичних ТА самостіЙних заВДАНь

з дисципліни «АУДИТ»

для студентів денної форми навчання

(напрям підготовки 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»)


з м і с т о в н и й М о д у л ь 4


Аудит доходів, витрат і фінансових результатів за видами

господарської діяльності підприємства


Умань – 2013

Укладачі: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Іванова Н.А.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Шайко О.Г.

викладач кафедри обліку і аудиту Славгородська А.А.

викладач кафедри обліку і аудиту Білявська Л.В.


Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Вернюк Н.О.


к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту

Уманської філії Європейського університету Лисенко Н.О.


Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № 6 від 07.02.2013р.)

^ Тема 1


Аудит витрат діяльності


Мета: оволодіти методикою проведення аудиту операцій з обліку витрат діяльності на підприємстві та відображення їх у бухгалтерському обліку; вивчити послідовність проведення аудиту; оволодіти методами перевірки фактичної наявності і правильності віднесення виробничих витрат на об'єкти обліку; навчитись розробляти робочі документи аудитора; визначати помилки і надавати поради по усуненню недоліків.


Питання для вивчення і обговорення:

 1. Мета і завдання аудиту операцій з обліку витрат діяльності.

 2. Предмет і об’єкти аудиту операцій з обліку витрат діяльності.

 3. Джерела інформації для аудиту операцій з обліку витрат діяльності.

 4. Способи вивчення операцій з обліку витрат діяльності.

 5. Застосовування процедур і методів при проведенні аудиту витрат.

 6. Використання аудиторських доказів при проведенні аудиту прямих витрат на виробництво, загальновиробничих витрат.

 7. Методика проведення аудиторської експертизи витрат на утримання апарату управління та витрат на збут.


^ Завдання для виконання практичної роботи

У процесі аудиту витрат на виробництво продукції рослинництва за ІV квартал минулого року у СТОВ «Світ» виявлено такі операції:

Таблиця 1 (варіант 1-13)

Варіант
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Виробнича собівартість

соняшнику, тис. грн.

940

944

948

952

956

960

964

968

972

976

980

984

988

в тому числі:

 • списано насіння на посів

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

 • списано мінеральні добрива

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

 • списано нафтопродукти

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

 • нарахована оплата пос­луг і робіт сторонніх орга­нізацій

129

127

125

123

121

119

117

115

113

111

109

107

105

 • нарахована оплата праці

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

 • нарахувано ЄСВ

34

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

38

38,5

39

39,5

40

 • віднесено амортизацію необоротних активів

28

27,5

27

26,5

26

25,5

25

24,5

24

23,5

23

22,5

22

 • віднесено частину зага­ль­но­виро­бничі витрати

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

В бухгалтерському обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, тис. грн.

231

208

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

231

201

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101


продовження таблиці 1 (варіант 1-13)

Варіант
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

231

203

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

231

631

129

127

125

123

121

119

117

115

113

111

109

107

105

231

661

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

231

131

28

27,5

27

26,5

26

25,5

25

24,5

24

23,5

23

22,5

22

231

65

34

34,5

35

35,5

36

36,5

37

37,5

38

38,5

39

39,5

40

231

92

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

Справедлива вартість 1ц соняшнику згідно Акту визначення справедливої вартості сільськогосподарської продукції складає

грн.

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Одержано від урожаю, ц

10690

10700

10710

10720

10730

10740

10750

10760

10770

10780

10790

10800

10810

Оприбутковано за спра­вед­ливою вартістю про­дукцію, тис. грн.

962,1

963

963,9

964,8

965,7

966,6

967,5

968,4

969,3

970,2

971,1

972,0

972,9

Визнано дохід(витрати) від первісного визнання про­дукції, тис. грн.

22,1

19

15,9

12,8

9,7

6,6

3,5

0,4

2,7

5,8

8,9

12,0

15,1

В бухгалтерському обліку підприємства господарська операція відображена наступним чином:

Дт

Кт

Сума, тис. грн.

27

231

962,1

963

963,9

964,8

965,7

966,6

967,5

968,4

969,3

970,2

971,1

972

972,9

23

710

22,1

19

15,9

12,8

9,7

6,6

3,5

0,4

-

-

-

-

-

940

23

-

-

-

-

-

-

-

-

2,7

5,8

8,9

12

15,1

710

79

22,1

19

15,9

12,8

9,7

6,6

3,5

0,4

-

-

-

-

-

79

940

-

-

-

-

-

-

-

-

2,7

5,8

8,9

12

15,1продовження таблиці 1 (варіанти 14-26)

Варіант
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Виробнича собівартість

соняшнику, тис. грн.

992

996

935

930

925

920

915

910

905

900

895

890

885

в тому числі:

 • списано насіння на посів

71

73

43

41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

 • списано мінеральні доб­ри­ва

102

103

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

 • списано нафтопродукти

221

222

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

 • нарахована оплата послуг і робіт сторонніх організацій

103

101

131

133

135

137

139

141

143

145

147

149

151

 • нарахована оплата праці

244

245

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

 • віднесено амортизацію необоротних активів

21,5

21

28,5

28

27,5

27

26,5

26

25,5

25

24,5

24

23,5

 • нарахування ЄСВ

40,5

41

33,5

33

32,5

32

31,5

31

30,5

30

29,5

29

28,5

 • віднесено загально­вироб­ни­чі витрати

189

190

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

В бухгалтерському обліку підприємства господарська операція відображена наступним чином:

Дт

Кт

Сума, тис. грн.

231

208

71

73

43

41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

231

201

102

103

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

231

203

221

222

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

231

631

103

101

131

133

135

137

139

141

143

145

147

149

151

231

661

244

245

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

231

131

21,5

21

28,5

28

27,5

27

26,5

26

25,5

25

24,5

24

23,5

231

65

40,5

41

33,5

33

32,5

32

31,5

31

30,5

30

29,5

29

28,5

231

92

189

190

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання методичною радою факультету економіки і підприємництва (протокол № від р.)
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань
Методичні вказівки рекомендовані до видання засіданням кафедри обліку і аудиту(протокол №15 від 14. 06. 2011р.); методичною радою...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Цивільний захист»
Методичні вказівки допоможуть студентам набути практичних знань з розв’язання типових задач з оцінки хімічної обстановки, вміння...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт за темами учбового плану та завдання для самостійного розв’язання
Практична робота – це закріплення теоретичних знань студента на фактичному матеріалі, придбання практичних навичок з використання...
Методичні вказівки для виконання практичних та самостіЙних завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «англійська мова»
Для студентів 2-го курсу напряму підготовки 040106 екологія, охорона навколишнього середовища та
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы