Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку icon

Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку


Скачать 83.82 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
страница1/5
Размер83.82 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

  1. Українська державна академія залізничного транспорту

  2. Факультет економіки транспорту

  3. Кафедра економіки, організації і управління підприємством
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи з дісципліни

Економіка і організація інноваційної діяльності“

для студентів напрямку

«Економіка і підприємництво»

усіх форм навчання


Харків 2010Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством» 26 травня 2010 р., протокол № 10.Дані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання. Їх мета – закріпити набуті на лекціях знання за допомогою вирішення задач за варіантами та відповіді на теоретичні питання.


Укладачі:


доц. В.В.Компанієць


доц. І.Л. Назаренко


Рецензент


доц. В.О. Мельник


^ Загальні положення

Мета контрольної роботи – перевірка набутих теоретичних і практичних знань з основних тем дисципліни.

Контрольна робота виконується студентами спеціальності “Економіка підприємств” усіх форм навчання (студенти денної форми навчання виконіють її в якості індивідуального завдання).

Контрольна робота складається з теоретичної та розрахункової частин. Перелік теоретичних питань за номерами варіантів надані у методичних вказівках. Студент повинен, користуючись не менш ніж 5-ма джерелами літератури, розкрити зміст теми питання за відповідним варіантом у обсязі 4-5 сторінок.

Список літератури надано у методичних вказівках. Його можливо доповнити статтями з провідних економічних журналів (“Економіка України”, “Економіст”, “Российский экономический журнал” та ін.).

Перша задача – розрахунки економічної ефективності інноваційно-інвестиційного проекту. В другий задачі студент повинен вибрати з трьох варіантів інвестицій у промислове обладнання і оборотний капітал з метою виробництва і реалізації удосконаленого продукту.

Наприкінці кожної задачі наобхідно зробити висновок, відповідаючи на питання, перераховані у методичних вказівках да задач.

У додатках А і Б міститься довідкова інформація, потрібна для виконання розрахунків (дисконтні множники для розрахунку теперешньої вартості грошових потоків).

Номер варіанта контрольної роботи відповідає останній цифрі шифру залікової книжки студента.

Контрольна робота повинна бути оформлена згідно з вимогами до оформлення самостійних завдань і містити:

  • титульний аркуш;

  • зміст;

  • основну частину (теоретичну та розрахункову частини);

  • перелік використаних джерел.1 Методика розрахунку та аналізу показників

оцінки ефективності інвестиційних

та інноваційних проектів


    1. Розрахунок показників оцінки ефективності інвестиційних та інноваційних проектів


Оцінку ефективності інвестицій здійснюють з використанням багатьох як формалізованих, так i неформалізованих критеріїв.

Найбільш поширеними формалізованими критеріями оцінки ефективності інвестицій є такі показники, як: чиста теперішня вартість (ефект) - Net Present Value (NPV); індекс рентабельності (прибутковості) інвестицій - Profitability Index (PI); внутрішня норма рентабельності - Internal Rate of Return (IRR); період окупності проекту - Payback Period (PP).

Метод розрахунку NPV передбачає співставлення величини інвестицій, що вкладаються у проект (^ IC), з загальною величиною чистих грошових надходжень протягом запланованого періоду, що наведені до теперішньої вартості (PV). Інвестиційні витрати також наводяться до теперішньої вартості


NPV=PV-IC, (1.1)

, (1.2)

де Fi - чисті грошові надходження відповідного періоду i у майбутній вартості;

FM2(r,i) - множник дисконтування для відповідного періоду i та ставки дисконтування r.

Під чистими грошовими надходженнями відповідного періоду розуміють різницю між грошовими надходженнями та грошовими витратами, які пов’язані з виробничо–фінансовою діяльністю підприємства.

Чисті грошові надходження можна також розрахувати як суму чистого прибутку та амортизаційних відрахувань відповідного періоду.

Показник NPV можна також розрахувати за наступною формулою:


, (1.3)


де Ві – виторг від реалізації продукції (робіт, послуг) проекту відповідного періоду і;

Сі – сума поточних та інвестиційних витрат відповідного періоду і.

Сума поточних витрат не включає амортизаційні відрахування.

^ Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій є, по суті слідством попереднього. Індекс рентабельності розраховується за формулою:

. (1.4)

Якщо NPV > 0; PI > 1 - проект слід прийняти;

NPV < 0; PI < 1 - проект не слід приймати;

NPV = 0; PI = 1 - проект ані прибутковий, ані збитковий.

^ Період окупності (РР) - розраховується прямим підрахунком числа років (місяців), протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним (сумарним) грошовим потоком, що наведений до теперішньої вартості.

Найбільш складним для розрахування є показник внутрішньої норми рентабельності (IRR). Під IRR розуміють значення коефіцієнту дисконтування, за яким NPV проекту дорівнює "0". Економічний зміст цього показника полягає у наступному: підприємство може приймати будь-які інвестиційні рішення, якщо рівень рентабельності інвестицій буде не нижчим, ніж ціна авансованого в інвестиційний проект капіталу ().

Якщо проект фінансується цілком за рахунок позички комерційного банку, значення IRR показує верхню межу припустимого рівня відсоткової ставки за кредитом, перевищення якої робить проект збитковим.

Якщо проект фінансується з різних джерел, визначається середня ціна авансованого капіталу - .

Для розрахунку IRR, без застосування спеціального фінансового калькулятора, застосовують метод послідовних ітерацій з використанням табульованих значень коефіцієнтів дисконтування. Для цього за допомогою таблиць та проміжних підрахунків NPV обирають два значення коефіцієнту дисконтування r1 < r2 таким чином, щоб у інтервалі ( r1, r2 ) функція NPV = f ( r ) змінювала своє значення з "+" на "-", або з "-" на "+". У подальшому використовують формулу:


, (1.5)

де r1 - значення табульованого коефіцієнту дисконтування, при якому

f ( r1 ) > 0, ( f ( r1 ) < 0 );

r2 - значення табульованого коефіцієнту дисконтування, при якому

f ( r2 ) < 0, ( f ( r2 ) > 0 )

Найбільша точність обчислення буде у випадку, коли довжина інтервалу (r1, r2) дорівнює 1%.

Розрахуємо показники NPV, PI, PP, IRR для інвестиційного проекту, який фінансується за рахунок позички банку на умовах 12% річних. Проект має такі характеристики: обсяг необхідних інвестицій – 1200 тис. грн., чисті грошові надходження за роками проекту:
^

Таблиця 1.1 – Чисті грошові надходження, тис. грн

Роки проекту


1

2

3

4

5

Грошові надходження

300

450

500

600

700
  1   2   3   4   5

Похожие:

Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А)
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconНавчальний посібник з дисципліни " економіка І організація інноваційної діяльності " для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Рекомендовано до друку вченою радою Української державної академії залізничного транспорту (протокол №. від року)
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності 040301 Прикладна математика
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» / Уклад....
Методичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни \" Економіка І організація інноваційної діяльності\" для студентів напрямку iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы