Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей icon

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей


Скачать 71.33 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
Размер71.33 Kb.
ТипМетодичні вказівки

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Кафедра «Економіка підприємства та організація виробництва»
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи

з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»

для студентів спеціальностей:

"Економіка підприємств", "Менеджмент організацій",

«Облік та аудит», «Фінанси»

безвідривної форми навчання


ХАРКІВ 2011За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А):

 1. розрахувати абсолютну та відносну зміну обсягових показників у звітному році порівняно з попереднім за формою таблиці 1.1

 2. розрахувати якісні показники, встановити їх абсолютну зміну у звітному періоді порівняно з попереднім за формою таблиці 1.2

3 Виконати факторний аналіз деяких показників, для чого оцінити:

3.1 як вплинула на абсолютну зміну випуску товарної продукції у звітному році порівняно з попереднім:

 • зміна фондовіддачі та середньорічної вартості основних фондів

 • зміна середньорічної продуктивності праці та середньорічної чисельності ПВП.

У висновку зазначити резерви підвищення обсягів випуску продукції;

3.2 як вплинула на абсолютну зміну матеріальних витрат на випуск товарної продукції у звітному році порівняно з попереднім зміна обсягу випуску товарної продукції та матеріаломісткості продукції, у висновку зазначити резерви зниження матеріальних витрат;

3.3 як змінилася рентабельність реалізованої продукції у звітному році порівняно з попереднім під впливом зміни виторгу від реалізації та собівартості реалізованої продукції.

При виконанні завдань цього розділу необхідно застосовувати методи абсолютних різниць та ланцюгових підстав, а також логарифмічний та інтегральний методи.


Наведемо розрахункові формули для визначення основних якісних показників.

Фондовіддача (ФО) визначається:

, (1.1)


де Q – обсяг товарного випуску у діючих цінах;

- середньорічна вартість основних виробничих фондів.

Матеріаловіддача (МО) визначається:


, (1.2)


де МВ – матеріальні витрати на виробництво продукції.

Середньорічна виробітка одного працюючого (ПВ) визначається:

, (1.3)

де Qn – обсяг товарного випуску у порівняних цінах;

- середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу.

Рентабельність реалізованої продукції (Rрп) визначається:


, (1.4)

де Прп – прибуток від реалізації продукції (валовий прибуток);

Срп – собівартість реалізованої продукції.


Таблиця 1.1 - Аналіз динаміки обсягових показників, які характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства N

Найменування показника

Значення

Зміна

200_

200_

Абсолютна (+, - )

Відносна, Тр, %

1

2

3

4

5


Таблиця 1.2 - Основні якісні показники, які характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства N

Найменування показника

Значення за роками

Абсолютна зміна, (+/-)

200_

200_

1 Фондовіддача, грн/грн


2 Матеріаловіддача, грн/грн


3 Середньорічна виробітка одного працюючого ПВП, тис. грн


4 Рентабельність реалізованої продукції, %
Розділ 2

^ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА


ЗавданняЗа вихідними даними додатків А, Б, В виконати аналіз фінансового стану підприємства, результати аналізу звести до таблиць 2.1, 2.2, 2.3 та зробити висновки.


^

Методичні вказівки до розв’язання завдання1 Розрахувати показники, які характеризують стан дебіторської та кредиторської заборгованості:

- темп росту дебіторської та кредиторської заборгованості

- коефіцієнти та тривалість обігу дебіторської та кредиторської заборгованості

Результати розрахунків звести до таблиці 2.1. Порівняти значення відповідних показників із середньогалузевими (додаток В), зробити відповідні висновки.

 1. Розрахувати показники ліквідності, результати розрахунків звести до таблиці 2.2; порівняти значення показників ліквідності підприємства за три дати балансу та з середньо галузевими значеннями (додаток В) зробити висновки відповідаючи на такі питання:

- чи є підприємство платоспроможним

- чи є підприємство ліквідним, наскільки воно ліквідне (висока, низька ліквідність)

- як виглядають показники ліквідності підприємства порівняно з середньо галузевими

- які фактори вплинули (чи могли вплинути) на зміну ліквідності протягом часу

 1. Розрахувати показники фінансової стійкості, результати розрахунків звести до таблиці 2.3; порівняти значення показників за три дати балансу, значення відносних показників порівняти з відповідними середньо галузевими значеннями. Зробити висновки.

 2. Зробити загальний висновок щодо фінансового стану підприємства, дати його оцінку: “кризове становище”, “незадовільний”, “задовільний”, “добрий”, “відмінний” фінансовий стан.


Тривалість обігу дебіторської (ДДЗ) та кредиторської заборгованості (ДКЗ) розраховується за такими формулами:


; , (2.1), (2.2)

де Т – величина періоду, що аналізується, Т = 360 днів, якщо аналізується річний період;

КДЗ, ККЗ – коефіцієнти обігу відповідно дебіторської та кредиторської заборгованості

, , (2.3), (2.4)

де В – витрати від реалізації за період, що аналізується;

- середня за період величина дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно.

Якщо за період аналізу обирається рік, то

, (2.5)

де ДЗ пр, ДЗ кр – розмір дебіторської заборгованості відповідно на початок та на кінець року.

Відповідно розраховується і середньорічний розмір кредиторської заборгованості.

Показники ліквідності розраховуються за такими формулами:

 • коефіцієнт абсолютної ліквідності (К ал)

, (2.6)

де ГК – грошові кошти та їх еквіваленти;

ПО – поточні (короткострокові) обов’язки;

ДМП* - доходи майбутніх періодів, у частині, яка буде сплачена протягом 12 місяців з дати балансу.

 • коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл)

, (2.7)

де ВМП* - витрати майбутніх періодів у частині, яка буде списана протягом 12 місяців з дати балансу;

ЗП - запаси

 • коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл)

, (2.8)

Показники фінансової стійкості розраховуються за такими формулами:

Наявність власних джерел обігових коштів (ВОК):


, (2.9)


де ВМП ** - витрати майбутніх періодів у частині, яка буде списана за період більше, ніж один рік;

ДМП ** - доходи майбутніх періодів у частині, яка буде сплачена за період більше, ніж один рік.

Надлишок або нестача власних джерел обігових коштів у запасах (ВОК):

. (2.10)


Частка власних джерел обігових коштів у запасах (% ВОК зп)


. (2.11)

^

Розділ 3АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

Завдання
За вихідними даними таблиць Г1, Г2 додатку Г

 1. Провести аналіз виконання плану з обсягу виробництва товарної продукції, виконання плану з асортименту.

Для виконання завдання скласти таблиці 3.1, 3.2. Оцінку виконання плану з асортименту провести способом найменшого відсотка та способом середнього відсотка.

 1. Провести аналіз зміни обсягу товарного випуску за рахунок впливу таких факторів, як:

 • зміна обсягу виробництва у натуральному виразі

 • зміна ціни на вироби
Для виконання завдання скласти таблицю 3.3.

За результатами аналізу зробити висновки.


Методичні вказівки до розв’язання завдання


Виконання плану з обсягу виробництва визначається за формулою:

(3.1)

(3.2)


де - фактичний обсяг товарного випуску у цінах плану;

- плановий обсяг товарного випуску;

- оптова ціна і-го виробу.

Виконання плану з асортименту можна визначити методом середнього відсотка та методом найменшого відсотка.


Таблиця 2.1 – Аналіз показників, що характеризують стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Показник

Значення

Темп росту, %


на 1.01.1999

на 1.01.2000

у середньому за 1999 рік

на 1.01.2001

у середньому за 2000 рік

1 Дебіторська заборгованість, тис. грн.


2 Кредиторська заборгованість, тис. грн


3 Тривалість обігу дебіторської заборгованості по підприємству, дні


4. Тривалість обігу кредиторської заборгованості по підприємству, дні


5 Тривалість обігу дебіторської заборгованості у середньому по галузі, дні


6 Тривалість обігу кредиторської заборгованості у середньому по галузі, дні

х


х


-


-


-


-х


х


-


-


-


-х


х


х


х


х


хх


х


-


-


-


-х


х


х


х


х


хх


х


х


х


х


х
" – " – значення не заповнюється

Таблиця 2.2 – Аналіз показників ліквідності


Показник

Значення по підприємству

Середньогалузеве значення


1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001

1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001
 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
 1. Коефіцієнт швидкої ліквідності
 1. Коефіцієнт поточної ліквідності
Таблиця 2.3 – Аналіз показників фінансової стійкості


Показник

Значення по підприємству

Середньогалузеве значення


1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001

1.01.1999

1.01.2000

1.01.2001


середньогалузеві значення не розраховуються, так як у цьому немає сенсу 1. Наявність власних джерел обігових коштів (ВОК), тис. грн.
 1. Надлишок (+), нестача (-) власних джерел обігових коштів ( ВОК), тис. грн.


 1. Частка власних джерел обігових коштів у запасах (% ВОК зп), %
За методом найменшого відсотка виконання плану за асортиментом приймається на рівні найменшого з усіх виробів відсотка виконання плану з обсягу (min % ВПVi):


, (3.3)

, (3.4)


де - відповідно фактичний та плановий обсяг виробництва у натуральному виразі за і-м виробом.

За методом середнього відсотка виконання плану з асортименту визначається як:



де - обсяг товарного випуску , зарахований у виконання плану з асортименту.

Обсяг товарного випуску, зарахований у виконання плану з асортименту приймається на рівні фактичного обсягу випуску у цінах плану, але не вище запланованого (продукція, що вироблена понад плану або не передбачена планом не зараховується у виконання плану з асортименту).

На зміну фактичного обсягу товарного випуску у вартісному виразі порівняно з планом у першу чергу впливає зміна обсягу випуску у натуральному виразі та зміна оптових цін на продукцію.

Для визначення впливу зазначених факторів на зміну обсягу товарного випуску необхідно скористатись методом ланцюгових підстав.

Вплив зміни обсягу виробництва окремого виробу на зміну загального обсягу товарного випуску () визначається:


. (3.6)


Вплив зміни обсягу виробництва усіх виробів на зміну загального обсягу товарного випуску () визначається:

.

Вплив зміни ціни окремого виробу на зміну загального обсягу


товарного випуску () визначається:


(3.7)


Вплив зміни цін взагалі за усіма виробами на зміну обсягу товарного випуску () визначається:

.

Для зручності усі розрахунки факторного аналізу необхідно звести до таблиці 3.3.

Наприкінці розрахунків необхідно зробити перевірку:

. (3.8)


У висновках до факторного аналізу необхідно зазначити, за рахунок яких виробів і яких факторів відбулося збільшення чи зменшення обсягу товарного випуску.

Розділ 4
^

АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІЗавдання 4.1


За вихідними даними таблиці Г4 додатку Г виконати аналіз виробничої собівартості продукції. Для цього визначити :

 • відхилення (абсолютне та відносне) фактичної виробничої собівартості від планової, взагалі та за статтями витрат;

 • відхилення фактичної структури собівартості від планової

Результати аналізу оформити у таблиці 4.1


Таблиця 4.1 – Аналіз виробничої калькуляції виробу
^

Стаття витрат


Значення

Відхилення


Структура (%)

За

планом

Фактично

Абсолютне

(+,-)

Відносне (%)

За

планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

1

2

310Усього
При розрахунку загальної величини виробничої собівартості зворотні відходи віднімаються, а для того, щоб визначити питому вагу матеріальних витрат у складі виробничої собівартості, спочатку необхідно зі складу матеріальних витрат відняти

зворотні відходи.

Завдання 4.2


За вихідними даними таблиць Г1, Г2, Г3 додатку Г виконати факторний аналіз змінної собівартості товарного випуску. Результати розрахунків звести у таблицю 4.2. Зробити висновки.

^

Методичні вказівки до розв’язання завданняНа відхилення фактичної змінної собівартості товарного випуску від планового рівня впливає зміна обсягу виробництва, структури виробництва та змінної собівартості окремих виробів.

Вплив зміни обсягу виробництва окремого виробу на змінну собівартість усього випуску () визначається:


,(4.1)


де - планова змінна собівартість і-го виробу;

- планова змінна собівартість товарного випуску і-го виробу;

- змінна собівартість товарного випуску і-го виробу, розрахована, виходячи з фактичного обсягу виробництва та планової собівартості і-го виробу.

Вплив зміни обсягу виробництва усіх виробів на змінну собівартість товарного випуску () визначається:

. (4.2)

Вплив зміни змінної собівартості окремого виробу () визначається:

.(4.3)


Вплив зміни змінної собівартості усіх виробів () визначається:

. (4.4)

Результати усіх розрахунків необхідно звести у таблицю, після чого зробити перевірку:

. (4.5)

У висновках зазначити, за рахунок яких виробів та факторів і у якому розмірі відбулося збільшення чи зменшення собівартості товарного випуску у частині змінних витрат.


Розділ 5


^ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, КРИТИЧНОГО ВИТОРГУ ТА ЗАПАСУ ФІНАНСОВОЇ МІЦНОСТІ

Завдання

 1. За вихідними даними додатку Г визначити показники, які характеризують фінансові результати, критичний виторг та запас фінансової міцності за планом та фактично, та відхилення фактичного рівня показників від планового. Результати розрахунків звести у таблицю 5.1. Зробити висновки.
 1. Виконати факторний аналіз маржинального доходу та прибутку, результати якого звести у таблицю 5.2. Зробити висновки.^

Методичні вказівки до розв’язання завдання
Критичний обсяг виробництва це такий обсяг виробництва при якому підприємство не отримує ні прибутків ні збитків, тобто прибуток дорівнює “0”.


Визначення критичного обсягу необхідно при аналізі та плануванні діяльності фірми бо це така межа, нижче якої виробництво продукції (робіт, послуг) стає невигідним.

Критичний обсяг виробництва можливо визначити у натуральному , умовно – натуральному та вартісному виразі.

Таблиця 3.1 – Аналіз змін обсягу виробництва та цін на продукцію

Найменування виробу

Обсяг виробництва,шт.

Абсолютне відхилення, (+,-), шт.

Оптова ціна , грн.

Абсолютне відхилення, (+,-), грн.

За планом

Фактично

За планом

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

А


Б

СТаблиця 3.2 – Аналіз виконання плану за обсягом та асортиментом.

Найменування

виробу

Товарний випуск ,тис. грн.

Виконання плану

за обсягом,

(%)

Обсяг випуску товарної

продукції, зарахованої у

виконання плану з асортименту, тис. грн.


За планом

За плановими цінами та фактичним обсягом виробництва

1

2

3

4

5

А

Б


С
Усього
Таблиця 3.3 Факторний аналіз обсягу товарного випуску.

Наймену-

вання виробу

Товарний випуск, тис грн

Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового

Структуратоварного випуску, %


За планом

За плановими цінами та фактичним обсягом вир-ва


Фактично

Усього

У т.ч. за рахунок зміни

За планом

Фактично

обсягу випуску

оптових цін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

В

СУсього


100

100^

Таблиця 4.2 – Аналіз собівартості товарного випуску у частині змінних витрат

Найме-нування

виробу

Змінна собівартість виробу, грн

Абсолютне відхилення змінної собівартості, грн

Собівартість товарного випуску у частині змінних витрат, тис грн

Абсолютне відхилення фактичної собівартості товарного випуску від планової, тис грн

За планом

Фактич-но

За планом

За плановою собівартістю та фактичним обсягом виробництва

Фактично

Усього

У тому числі за рахунок зміни

Обсягу виробництва

Змінної собівартості виробів

АБ
С
Усього

-

-

-

^

Додаток ВТаблиця В1 – Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

Рік

1997

1998

1999

2000

Значення

110,1

120

119,2


Таблиця В2 – Показники що характеризують ефективність використання активів та капіталу підприємств промисловості Харківського регіону

Назва показника

Значення за роками

1997

1998

1999

2000^

1 Тривалість обігу дебіторської

заборгованості, дні2 Тривалість обігу кредиторської

заборгованості, дні161


200154


229128


219106


198Таблиця В3 – Показники, що характеризують фінансовий стан підприємств промисловості Харківського регіону

Назва показника

Значення за датами
1.01.97

1.01.98

1.01.99

1.01.00

1.01.01

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

 3. Коефіцієнт поточної ліквідності

 4. Частка власних джерел обігових коштів у запасах, %

0,02

0,62

1,31

41,4

0,043

0,58

1,43

4,33

0,05

0,64

1,72

58,12

0,06

0,6

1,1461

27,78

0,065

0,65

1,41

37,4


При розрахунках критичного обсягу виробництва робиться припущення, що обсяг випуску продукції дорівнює обсягу реалізації, а також, що витрати на виробництво та реалізацію продукції чітко поділяються на постійні (незалежні від обсягу виробництва) та змінні (залежні від обсягу виробництва).

Критичний обсяг виробництва у вартісному виразі будемо називати критичним виторгом, пом’ятаючи про рівняння обсягу випуску обсягу реалізації.


Критичний виторг визначається за формулою:

, (5.1)

де МД – загальна сума маржинального доходу підприємства;

Вф – виторг фактичний.


Маржинальний доход – це різниця між виторгом від реалізації та змінними витратами, або сума постійних витрат та прибутку, тобто:


; (5.2)

, (5.3)

де П – прибуток від випуску та реалізації;

Спост – постійні витрати.

Фактичний виторг (Вф) – це той виторг, який є, чи планується у наступному періоді, виходячи не з розрахункових (критичних) обсягів, а з фактичних (чи запланованих) обсягів виробництва (реалізації).

При розрахунках критичного обсягу виробництва та критичного виторгу, яка вже вказувалась, роблять таке припущення, що обсяг реалізації дорівнює обсягу виробництва, а з цього слідує, що виторг від реалізації дорівнює обсягу товарного випуску В=Q (а цей показник було визначено у 3 розділі).

Слідуючий показник що розглядається , – запас фінансової міцності (ЗФМ). Він визначається в абсолютному та відносному виразі. Запас фінансової міцності в абсолютному виразі показує на скільки грошових одиниць можливо знизити фактичний виторг до рівня критичного. У відносному виразі показує на скільки відсотків можливо знизити виторг до рівня критичного. Це дуже важливий показник бо свідчить про стійкість фірми до можливих коливань цін та обсягів продаж у зв’язку зі зміною кон’юктури.

Запас фінансової міцності в абсолютному виразі визначається :

, (5.4)


у відносному :

, (5.5)

або, перетворюючи формулу (5.5), маємо:

,(5.6)

Після розрахунку запасу фінансової міцності необхідно остаточно заповнити таблицю 5.1, зробивши відповідні висновки, порівнюючи фактичні значення показників із заплановими.

Для прийняття оптимальних управлінських рішень можливо порівнювати критичні обсяги та запас фінансової міцності фірми за різними варіантами плану, порівнювати запас фінансової міцності (у відносному виразі) різних фірм.

Треба зазначити, що критичний обсяг, критичний виторг, запас фінансової міцності змінюється під впливом таких факторів, як собівартість продукції у частині змінних витрат, постійні витрати, ціна продукції, структура виробництва продукції та факторів які впливають на ці перелічені складні фактори. Тому при зміні ціни, собівартості і т. д. буде змінюватися критичний обсяг і критичний виторг.

На останньому етапі необхідно виконати факторний аналіз показників, що характеризують фінансові результати, тобто прибутку та маржинального доходу.

Маржинальний доход залежить від виторгу та змінних витрат (5.2). Якщо виторг дорівнює обсягу товарного випуску, можна записати, що:


, (5.7)

, (5.8)


У свою чергу зміна маржинального доходу під впливом зміни обсягу товарного випуску ():

, (5.9)

Зміна маржинального доходу під впливом зміни витрат ():


, (5.10)


Тиаблиця 5.1 Аналіз фінансових показників та критичних співвідношень

Найменування показника

Значення

Відхилення

За планом

Фактично

Абсолютне (+,-)

Відносне Тр, %

 1. Фактичний виторг, тис. грн

 2. Змінні витрати, тис. грн

 3. Маржинальний доход, тис. грн

 4. Постійні витрати, тис. грн

 5. Прибуток, тис. грн

 6. Критичний виторг, тис. грн

 7. Запас фінансової міцності

7.1 в абсолютному виразі

7.2 у відсоткахНа обсяг товарного випуску впливають ціни () та обсяг випуску у натуральному виразі (). Відповідні розрахунки були виконані у розділі 3(табл. 3.3)


, (5.11)


На змінні витрати також впливає обсяг випуску у натуральному виразі () та змінна собівартість виробів (). Відповідні розрахунки виконані у розділі 4 (таблиця 4.2).


, (5.12)


Тоді виходячи з (5.8), (5.11), (5.12) можна записати:


, (5.13)


або, оскільки ; , (5.13), (5.14)

, (5.15)


Прибуток від випуску (реалізації) продукції, виходячи з (5.3) можна розрахувати як:

, (5.16)


Тоді розрахункові формули факторного аналізу:


, (5.17)

, (5.18)

, (5.19)


Результати факторного аналізу маржинального доходу та прибутку необхідно оформити у вигляді таблиці 5.2


Таблиця 5.2 - Факторний аналіз прибутку, тис. грн


Назва факторів

Розмір впливу

 1. Постійні витрати
 1. Маржинальний доход, у тому числі за рахунок впливу


2.1 обсягу виробництва (реалізації)


2.2 ціни на вироби


2.3 змінної собівартості виробів
Усього вплив первинних факторів
^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория економического анализа: Учебн. – М.: Финанcы и статистика, 1997. – 416 с.

 2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.посіб. – К. Т-во "Знання" – Прес., 2000-207 с.

 3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000-263 с.

 4. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001 – 378 с.

 5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия – Мн.: Экоперспектива, 1997. – 498 с.

 6. Теория анализа хозяйственной деятельности /Под. ред. В.В. Осмоловского – Мн: Высш. шк., 1989. – 289 с.

 7. Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С. Методика финансового анализа – М.: ИНФРА, 1996. – 176 с.

Похожие:

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А)
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107, 050107
Дисципліна "Економічна діагностика" суттєво допомагає фахівцям в оволодінні методологією діагностування всіх складових господарської...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconКонтрольна робота з дисципліни "Аналіз господарської діяльності " для студентів спеціальності " "
Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності 040301 Прикладна математика
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» / Уклад....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы