Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему icon

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему


Скачать 305.88 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему
страница1/9
Размер305.88 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства

та природокористування

Факультет екології та природокористування

Кафедра екології


065-178


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсового проекту

з дисципліни «Збалансоване природокористування»

на тему «Розробка проекту збалансованого природокористування

на території адміністративної області»

для студентів денної і заочної форм навчання

напряму підготовки 6.040106

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Частина І, II)


Рекомендовано

методичною комісією напряму

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване природокористування»

Протокол № 3 від 23.11.2009р.


Рівне – 2011

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему «Розробка проекту збалансованого природокористування в басейні річки» для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Частина І.)/ М. О. Клименко, Т. М. Колесник, І.І. Залеський - Рівне: НУВГП. – 2011 – 32с.


Упорядники: Клименко М. О., завідувач кафедри екології, д. с-г. н., професор, Колесник Т. М., доцент кафедри екології, к. с.-г. н., НУВГП, Залеський І.І., доцент кафедри екології, к. геогр. н.


Відповідальний за випуск: М. О. Клименко, доктор с.-г. наук, завідувач кафедри екології


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………….……………….2

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………...3

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ……………….3

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ………………….9

^ РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ

УМОВИ……………………………………………………………………9

  1. Розділ 2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ……………………………….3

РОЗДІЛ 4. ВОДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ……………………………….26

РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ БАСЕЙНОМ…………….……….30

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….32

Список рекомендованої літератури…………………………………………..


© Клименко М. О.,

Колесник Т. М.,

Залеський І.І., 2011

© НУВГП, 2011

ВСТУП

Майбутні фахівці-екологи повинні чітко розуміти, аналізувати існуючі та можливі екологічні проблеми та прогнозувати їхні наслідки для довкілля і, зокрема, природних ресурсів як єдиного джерела енергії та сировини. Виконання даного курсового проекту формує у студентів вміння аналізувати причини та наслідки екологічно розбалансованих схем земле- та водокористування як на рівні окремих господарств, так і на рівні басейну малої річки в цілому.

^ Метою курсового проекту є розробка основних принципів, методів та заходів збалансованого використання земельних та водних ресурсів у межах басейну річки, який є відносно замкнутим ландшафтно-територіальним комплексом із притаманними йому усталеними циклами біогеохімічного колообігу речовини та енергії.


^ ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Збалансоване використання земельних і водних ресурсів – це комплекс заходів із використання земельних і водних ресурсів, спрямованих на досягнення оптимального співвідношення між економічним зростанням, нормалізацією якісного стану земельних ресурсів та зростом матеріальних і духовних потреб населення, та використання водних ресурсів для забезпечення поставлених заходів.

Метою цього курсового проекту є формування у студентів-екологів практичних навиків проектування збалансованих систем використання земельних та водних ресурсів як на рівні окремого фермерського господарства, так і басейну річки в цілому.


^ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


 1. Загальні правила оформлення курсового проекту


1.1. Структура курсового проекту

Курсовий проект складається із пояснювальної записки та двох листів креслення.

Пояснювальна записка до курсового проекту оформлюється згідно загальноприйнятних вимог: на папері формату А-4 від руки або друкованим шрифтом – гарнітура – Tіmes, розмір – 14 кегель, інтервал – 1,5. Поля: ліве – 2,0 см, верхнє – 1,5 см, праве, нижнє – 1,0 см.

Курсовий проект передбачає виконання двох листів креслень.

Лист №1: «Проект збалансованого землекористування в басейні річки» (Рис. 1: Карта земельного фонду басейну річки з елементами біоцентрично-сітьової ЛТС; Рис. 2: Топографічний план басейну річки з елементами еколого-технологічного групування земель та картографування ґрунтових відмін; Таблиця 1: Результати оцінки орографічних умов басейну річки; Таблиця 2: Результати аналізу агроекологічних умов басейну річки; Таблиця 3: Результати оцінки екологічного стану ландшафтів балансовим методом; умовні позначення).

Лист №2: «Проект збалансованого водокористування» (Рис. 1. Фізико-географічна карта адміністративної області з елементами гідрогеологічного районування; Рис. 2: Роза вітрів (за даними обласної МС); Рис. 3. Динаміка об’ємів споживання свіжої води основними галузями економіки; Рис. 4: Водні ресурси річкового стоку; Таблиця 1: Динаміка водокористування адміністративної області; Таблиця 2: Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у воді річок області; Таблиця 3. Динаміка скиду зворотних вод у водні об’єкти основними галузями економіки адміністративної області; Таблиця 4. Характеристика річок області; Таблиця 5. Динаміка скидання зворотних вод та забруднюючих речовин водокористувачами поверхневих водних об’єктів; умовні позначення.).

Титульний аркуш

Титульний аркуш - це перший аркуш курсового проекту. Виконують його згідно з ГОСТ 2.105-95. Титульний аркуш може бути виготовлений друкарським способом у вигляді бланка з місцями для заповнення або вручну, (рукописним способом) чорною тушшю. Заповнюють бланки також чорною тушшю.

Титульний аркуш виконують на листах формату А4, де розташовують назву міністерства або відомства, в систему якого входить вищий навчальний заклад (заповнення необов'язкове), назву навчального закладу, факультет, шифр і назву спеціальності; кафедру; тему курсового проекту (виконується крупним шрифтом); назву навчальної дисципліни (меншим шрифтом); підписи виконавців роботи, рік виконання курсового проекту без слів «рік» або «р».

Зразок оформлення титульного аркуша наведено у додатку А.

Після титульного аркуша має бути аркуш завдання до курсового проекту, бланк якого видається викладачем, а вихідні дані виписуються із таблиць додатку Б. Бланк заповнюється студентом самостійно, підписується студентом і викладачем у день видачі завдання до курсового проекту.

У курсовому проекті повинен бути розділ «Зміст». Розміщують його на початку після титульного аркуша. У розділ «Зміст» включають номери і найменування розділів і підрозділів і вказують порядкові номери сторінок. Сам «Зміст» і титульний аркуш також входять у загальну кількість аркушів записки. Всі сторінки нумерують наскрізь до закінчення пояснювальної записки, включаючи список літератури.

Слово «Зміст» записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) з великої літери. Найменування, що включені у "Зміст", записують малими літерами, починаючи з великої.

^ Структура текстового документа

Текст курсового проекту за необхідності розділяють на розділи і підрозділи. Розділи повинні мати порядкові номери у межах всієї записки, позначені арабськими цифрами зі словом «РОЗДІЛ» і записані великими літерами з абзацного відступу. Підрозділи повинні мати нумерацію у межах розділу. Номер підрозділу складається із номерів розділу і підрозділу, відокремлених крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад: 1.1,1.2,1.3 і т.д. Назва розділу пишеться маленькими літерами, за виключенням першої.

Розділи, як і- підрозділи, можуть складатися з одного або декількох пунктів. Якщо підрозділів немає, то нумерація пунктів у записці -повинна бути в межах -кожного розділу, і номер пункту складається з номерів розділу і пункту, розлічених, крапкою. У кінці номера пункту крапка не ставиться.

Якщо у записці є підрозділи, то нумерація пунктів повинна бути в межах підрозділу і номер пункту складається з номерів розділу, підрозділу і пункту, розділених крапкою (у кінці "номера крапка не ставиться), наприклад: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 і т.д.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту - він також нумерується. Пункти, за необхідності, можуть бути розбиті на підпункти, які повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного пункту, наприклад: 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 іт.д.

Кожний пункт, підпункт і перелік записують з абзацного відступу.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають. Заголовки повинні чітко і стисло відображати зміст розділів, підрозділів.

Заголовки слід-друкувати (писати) з великої літери без крапки в кінці і не підкреслюючи. Переноси слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом, виконаним машинописним способом, повинна дорівнювати 3-м, 4-м інтервалам, рукописним - 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу відповідно - 2 інтервали та 8 мм.

Кожний розділ записки рекомендується починати з нової сторінки. У кінці записки приводиться список літератури, що використовувалась у процесі її складання ( у алфавітному порядку або у порядку згадування в тексті пояснювальної записки).

^ Список літератури

У список літератури вносять всі використані джерела:, підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, періодичні видання (журнали, газети), наукові праці відповідних організацій, стандарти, каталоги, нормативно-технічні документи, авторські свідоцтва та ін. Всі джерела нумерують наскрізне арабськими цифрами в тому порядку, в якому вони згадуються в тексті (або за алфавітом). Джерело, на яке посилаються в тексті, позначають тим порядковим номером, яким воно записано у списку літератури (наприклад: [5]).

Список літератури оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. -1997. -№2).

У списку літератури необхідно вказувати:

а) для книжок (підручників, навчальних посібників, монографій, довідників та ін.) одного, двох або трьох авторів - прізвища та ініціали авторів, заголовок книги в такому вигляді, в якому він вказаний на титульному аркуші і тією ж мовою, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо авторів більше трьох, описування починають з назви книги, потім іде перелік авторів у тій послідовності, як в оригіналі. Дозволяється вказувати тільки трьох авторів, а далі писати "та ін.".

Місто (місце) видання пишуть повністю у називному відмінку, крім міст: Києва, Харкова, Москви та Ленінграда (нині Санкт-Петербург), які записують скорочено -К., X., М. та Л.(СПб.).

Назву видавництва пишуть у називному відмінку, рік видання арабськими цифрами без слова "рік" і без скорочення "р". Після року видання ставлять крапку, потім риску, кількість сторінок арабськими цифрами і -скорочено замість слова "сторінок" - "с".

б) для статей із журналів та збірників праць - прізвища та ініціали авторів, заголовок статті, найменування журналу або збірника праць, сторінки, на яких розміщено статтю.

в) для винаходів (відкриттів) вказують номер авторського свідоцтва, патенту, державу, в якій воно видано, назву винаходу (відкриття), прізвища та ініціали авторів, видання, в якому опубліковано опис винаходу (відкриття), рік випуску та його номер.

г) для нормативно-технічної та проектної документації вказують номер документа, його назву, строк дії.


  1. Зміст курсового проекту

Курсовий проект виконується послідовно у відповідності до наведеного нижче змісту

^ ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Природні та соціально-економічні умови

  1. 1.1.Фізико-географічні умови адміністративної області

1.2. Оцінка структури земельного фонду та посівних площ

фермерського господарства

  1. 1.3. Грунтово-екологічні умови

  2. 1.4. Гідротермічні умови

  3. 1.5. Гідрологічні умови області

1.6. Оцінка екологічної стабільності ландшафтів балансовим методом за непрямими показниками

  1. ^ РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

2.1. Екологічна оцінка та оптимізація структури посівних площ

2.2. Проектування структури збалансованих сівозмін

2.3. Оцінка функціонального стану ґрунтового покриву за еколого-агрохімічними показниками

  1. Оцінка балансу гумусу та біогенних елементів у проектній сівозміні

2.5.Проектування збалансованої органо-мінеральної системи застосування добрив

2.6.Проект заходів відтворення родючості деградованих ґрунтів фермерського господарства

^ РОЗДІЛ 3. ВОДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

3.1. Ресурси та використання поверхневих вод області

3.1.1. Характеристика річкового стоку області

3.1.2. Ресурси озер, водосховищ, ставків та інших водойм

3.2. Ресурси підземних питних вод

3.2.1. Гідрогеологічна характеристика артезіанських басейнів

3.2.2. Інформащя про основні водозабори централізованого водопостачання населених пунктів

3.2.3. Проблеми збалансованого використання підземних вод

3.3. Характеристика якісного стану поверхневих та підземних вод

3.4. Підтоплення земель та населених пунктів

3.5. Виснаження підземних вод

3.6. Активізація сучасних екзогенних процесів

^ РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ БАСЕЙНОМ

4.1. Визначальні принципи збалансованого водокористування

4.2. Сучасні проблеми водокористування

4.3. Проектні соціальні зміни при впровадженні збалансованого водокористування

ВИСНОВКИ

^ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Порядок захисту результатів курсового проекту

Захист курсового проекту проходить прилюдно на останньому практичному занятті при завершенні курсу дисципліни.

Оцінка курсового проекту виставляється у три етапи:

 1. Поточна оцінка (оцінюється виконання 1-2 розділів проекту) – 15% загальної оцінки;

 2. Підсумкова оцінка (оцінюється весь проект) – 35%;

 3. Захист курсового проекту – 50% оцінки.

Під час захисту курсового проекту враховуються такі основні показники:

 1. доповідь студента про результати курсового проекту (локанічність, інформативність, логічна послідовність, спосіб подання – усно чи за допомогою допоміжних даних);

 2. доповідь на питання, що стосується безпосередньо результатів курсового проекту (повнота відповіді – логічна зв’язність обґрунтувань, застосування теоретичних знань і з дисципліни чи блоку дисциплін).

Вся робота студента над курсовим проектом оцінюється за 100-бальною шкалою.

Розподіл балів: виконання курсового проекту – 50 балів;

захист курсового проекту – 50 балів.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


РОЗДІЛ 1. ПРИРОДНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ


1.1.Фізико-географічні умови адміністративної області

Характеристика фізико-географічних умов передбачає подання інформації про місце розміщення області (згідно адміністративно, фізико-географічного, геоботанічного, агроґрунтового, аргокліматичного районування). При цьому потрібно вказати, з якими зонами, (районами чи провінціями) межує територія саме вашої адміністративної області.

Проводимо оцінку геологічних утворень, на яких розміщена адміністративна область та подаємо характеристику її орографічних умов із зазначенням типу рельєфу та максимальних і мінімальних геодезичних відміток поверхонь землі. Вказуємо структуру земельного фонду (у вигляді колової діаграми або таблиці 1.1). Дані вибираємо із літературних джерел [6-9].

^ Таблиця 1.1

Структура земельного фонду адміністративної області№ за п.

Категорія земель

Площа

км2

% площі категорії

% площі області

1

2

3

4

5

1

Сільськогосподарські землі

у тому числі:

- ріллі

- багаторічних насаджень

- сіножатей і пасовищ


2

Ліси та інші лісовкриті площі

з них:

- вкритих лісовою рослинністю

- не вкритих лісовою рослинністю


3

Забудовані землі

з них під:

- житловою забудовою

- промисловими об’єктами

- громадською забудовою

- вулицями, площами, набережними

- транспортними комунікаціями


4

Відкриті заболочені землі


5

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями)

Інші землі


Всього земель (суша)


Води (території під поверхневими водами)


Разом (територія)  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Частина І, II)
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом
Методичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом «Теплові електричні станції» (для студентів спеціальності 090510- теплоенергетика...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників
Економіка підприємств в теперішній час – це 85% всієї світової економіки. Щоб розвивати ринкові відносини, забезпечувати національну...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті”
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки з дисципліни «Різальний інструмент та із гав» та з дисципліни «Різальний інструмент» / укладач С. В. Швець. Суми:...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему iconМетодичні вказівки до практичних (лабораторних) занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С. Т. Сусло, Г. Ф. Гусєв. – К. Нту, 2009....
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы