Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки icon

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки


Скачать 195.49 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
страница1/5
Размер195.49 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ


Кафедра „Фінанси”


ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств»

для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки

6.030508 „Фінанси і кредит”


2012 рік

Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №


Містять завдання до теоретичної та розрахункової частини курсової роботи, а також методичні вказівки до іх виконання.

Рекомендуються для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”.


Укладачі:

доц., к.е.н. І.Ю. Зайцева

доц., к.е.н. О.О. Коковіхіна


Рецензент:

проф. Крихтіна Н.М.


ЗМІСТ


Вступ...............................................................................................................................4

Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи……………………………….6

Структура курсової роботи…………………………….........…………………….…8

Вимоги до захисту курсової роботи.............................................................................9

Розділ 1. Визначення потреби в оборотних коштах……………………………….10

Розділ 2. Аналіз показників стану і використання оборотних коштів…...………23

Література.....................................................................................................................27

Додатки


ВСТУП


Важливе місце у підготовці освічених бакалаврів з фінансів займає викладання навчального курсу «Фінанси підприємств».

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо поліпшення фінансового стану.

Процес виробництва відбувається в певній технологічній послідовності, коли безперервно повторюється стадія придбання сировини, матеріалів та підготовки їх до виробництва, стадія перетворення сировини на напівфабрикати, незавершене виробництво, готову продукцію.

Потреба в коштах у підприємства виникає на кожній із цих стадій ще до відшкодування виробничих витрат з виручки від реалізації продукції. Саме тому кожне підприємство, формуючи свій капітал (статутний фонд), мусить передбачити необхідну суму оборотних коштів. Вкладені оборотні кошти на кожній стадії виробничого процесу, переходячи з однієї функціональної форми в іншу, заміщуються після реалізації продукції.

Дуже важливим у процесі управління фінансами підприємств є визначення такої потреби в оборотних коштах, яка забезпечувала б мінімально необхідні розміри виробничих запасів, незавершеного виробництва, залишків готової продукції для виконання виробничої програми. За браком власних оборотних коштів для поточного інвестування необхідно визначити потребу в позичкових коштах.

Брак оборотних коштів у окремих підприємств виникає саме через те, що надходження та використання грошей не збігаються в часі і здійснюються в різних областях. Унаслідок цього в одних підприємств на певний момент з`являються тимчасово вільні кошти, а в інших – виникає тимчасово потреба в них. Ця суперечність процесу відтворення вирішується комерційними банками через кредитування підприємств. За тимчасового дефіциту власних оборотних коштів підприємство звертається в банк з метою одержання кредитів.

До основних принципів організації оборотних активів на підприємстві доцільно віднести:

 • формування оборотних активів у розмірах, необхідних для забезпечення безперервного виробничого процесу;

 • раціональне розміщення наявних оборотних активів на підприємстві;

 • самостійність підприємств щодо управління оборотними активами;

 • контроль за ефективністю використання оборотних активів.

У методичних вказівках до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» розкрито деякі практичні питання організації оборотних коштів зокрема діючий механізм їх нормування й показники їх стану і ефективності використання. Виконання курсової робити студентом дозволяє визначити й оцінити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу і вміння застосовувати теорію при вирішенні конкретних практичних ситуацій.


^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Обсяг курсової роботи має складати від 25 до 30 сторінок (без додатків). Вона має бути оформлена на аркушах формату А4 із застосуванням комп'ютерних засобів друку або ж рукописно. Якщо текст рукописний, то він повинен бути розбірливим.

Якщо робота надрукована, то при її виконанні необхідно враховувати наступні вимоги:

 • Шрифт - Times New Roman;

 • Розмір - 14 пт;

 • міжрядковий інтервал - 1,5;

 • розміщення тексту - книжкове;

 • верхнє та нижнє поля - 20 мм;

 • ліве поле - 25 мм;

 • праве поле - 10 мм.

При рукописному оформленні курсової роботи, розміщення тексту, а також параметри полів повинні відповідати вищенаведеним вимогам.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний лист, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Титульний лист повинен містити назву міністерства, якому підпорядкований вуз, кафедри, теми, прізвище та ініціали студента, номер групи, прізвище та ініціали наукового керівника, його посаду і звання, місто та рік виконання роботи (див. додаток А).

На другій сторінці роботи розміщують зміст – перелік питань і підпитань із зазначенням номерів сторінок, на яких викладено їхній зміст. Текст роботи починається з третьої сторінки.

Структурні частини курсової роботи (ВСТУП, ВИСНОВКИ) починають з нової сторінки. Підпитання нумерують у межах кожного питання двома цифрами, з яких перша цифра – номер питання, а друга – порядковий номер підпитання, між цими цифрами ставиться крапка.

Скорочення слів у тексті та в підписах над ілюстраціями не допускаються. Виключення складають скорочення, встановлені державними стандартами. Не рекомендується вводити власні скорочення позначень і термінів. Формули і цифри повинні органічно вписуватися в текст викладу, не порушувати граматичної структури тексту курсової роботи. Цифровий матеріал рекомендується оформляти у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати порядковий номер і заголовок, які розміщують над нею. Назва починається з великої літери, після назви крапка не ставиться. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш (сторінку) і зверху над таблицею пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

Цифри в графах таблиць розташовуються так, щоб шкала чисел у всій графі були точно одна під іншою.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці, схеми, рисунки, діаграми, графіки у тексті слід давати посилання. Ілюстрації позначаються словом „Рис.” і нумеруються в межах питання, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера питання і порядкового номера ілюстрації, а її назву розміщують послідовно під ілюстрацією.

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсових роботах є схеми та діаграми.
^ СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота повинна мати наступну структуру:

 • титульна сторінка;

 • зміст (обов’язково аркуш повинен містити рамку);

 • вступ;

 • розділ 1;

 • розділ 2;

 • висновки;

 • перелік посилань;

 • додатки. .


У змісті мають бути перелічені всі розділи та підрозділи роботи відповідно до її структури з зазначення сторінки роботи, на якій розміщено текст відповідних розділів та підрозділів.

Вступна частина роботи має доводити актуальність теми, ступінь висвітлення досліджуваної проблеми в літературі, висвітлити питання, які потребують вирішення. Повинна бути визначена мета дослідження і задачі, які були вирішені в процесі виконання роботи, надана характеристика об'єкту і предмету дослідження.

Матрицю варіантів наведено у додатку А (табл. А.0).


^ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Згідно з календарними етапами написання курсової роботи студент повинен подавати її частинами на перегляд науковому керівнику, а в установлений кінцевий термін подати завершену курсову роботу для отримання рецензії. У разі позитивної рецензії наукового керівника курсова робота допускається до захисту, а у разі негативної рецензії – повертається на доопрацювання

Захист курсової роботи має на меті визначити володіння студента категоріальним апаратом, глибину розуміння теоретичних питань, володіння емпіричним матеріалом, здатність пояснити свої висновки і рекомендації, вміння аргументувати власну точку зору і орієнтуватися у своїй роботі. Комісія з захисту курсових робіт складається з викладачів кафедри.

Процедура захисту включає в себе коротку доповідь студента і відповіді на питання щодо змісту роботи. Доповідь студента повинна відобразити актуальність теми, мети, завдання, об'єкт і предмет роботи, застосовувані методи і основні результати дослідження, висновки і рекомендації. Тривалість доповіді - у межах 8-10 хвилин. Перевищення регламенту розцінюється як невміння студента робити узагальнення і виділяти головне.

^ Оцінювання роботи. Курсова робота заслуговує оцінки „відмінно”, якщо повністю відповідає вимогам, містить елементи самостійного дослідження, а студент при захисті підтвердив розуміння теми, викладає матеріал у логічній послідовності, показав уміння аналізувати і узагальнювати теоретичний і практичний матеріал.

Оцінка „добре” ставиться, якщо робота в основному відповідає вимогам, студент викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні термінів, категорій, розрахунках при розв’язанні практичних завдань.

Задовільно” виконаною вважається робота, в якій на недостатньому рівні висвітлена проблема, що відображена в темі, не виконаний до логічного завершення аналіз і всі дослідження поверхневі,; доповідь прочитана без відриву від заготовленого тексту; не всі відповіді на питання комісії були правильними і повними.

Якщо робота не відповідає вимогам, містить значні помилки, або при захисті студент не підтвердив засвоєння теми, ставиться оцінка „незадовільно”.

^ РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ОБОРОТНИХ КОШТАХ.


Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. Ця потреба є одним з об’єктів фінансового планування і відображення в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів, має відповідати потребам і можливостям підприємства зі створення і реалізації продукції.

Крім того, виникає необхідність у плануванні фінансових ресурсів для допоміжних і підсобних, житлово-комунальних господарств, соціально – побутових та інших закладів непромислового характеру.

У практиці використовуються два методи визначення потреби в оборотних коштах :

 1. метод прямого розрахунку – забезпечує розробку обґрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які пов’язані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції;

 2. економічний метод – використовується для щорічної корекції нормативів з урахуванням змін виробничої програми і швидкості обертання оборотних коштів.

Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та бізнес – плану, який охоплює і пов'язує виробничі і фінансові показники, створюючи умови для успішної комерційної діяльності та розвитку підприємства.

Визначення потреби в оборотних коштах передбачає врахування багатьох факторів, які впливають на господарську діяльність підприємств. На підприємствах виробничої сфери до них належать:

 • умови постачання підприємству матеріально – товарних цінностей: кількість постачальників, строки поставки, розмір транзитних партій, кількість найменувань матеріальних цінностей, форми розрахунків за матеріальні цінності;

 • організація процесу виробництва: тривалість виробничого циклу, характер розподілу витрат протягом виробничого циклу, номенклатура випущеної продукції;

 • умови реалізації продукції: кількість споживачів готової продукції, їх віддаленість, призначення продукції, умови її транспортування, форми розрахунків за вивантажену продукцію.

За відповідності складу, структури і наявності оборотних коштів запланованому обсягу виробництва, підприємство в змозі отримувати прибуток з мінімальними витратами. У разі заниження розміру оборотних коштів можливі перебої в постачанні і виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській діяльності. Надлишок оборотних коштів призводить до нагромадження надмірних запасів сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; створення умов для використання оборотних коштів не за призначенням.

^ 1. МЕТОД ПРЯМОГО РОЗРАХУНКУ


Нормування оборотних активів на кожному підприємстві відбувається відповідно до кошторисів витрат на виробництво і невиробничих потреб, бізнес-плану, який відображає всі сторони комер­ційної діяльності.

Нормування оборотних активів становить собою досить трудо­містку аналітичну діяльність, у процесі якої розробляються нор­ми і нормативи.

^ Норма оборотних активів — це відносна величина, що відпові­дає мінімальному, економічно обґрунтованому обсягу запасів то­варно-матеріальних цінностей. Вона, як правило, встановлюється в днях, але можуть використовуватись також інші відносні зна­чення.

^ Норматив оборотних активів — це мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечує підприємницьку діяльність підприємства.

Визначення планової потреби в оборотних коштах передбачає розробку норм і нормативів на конкретний період – рік, півріччя, квартал. Це досягається проведенням таких робіт :

 1. Визначення норм запасів за статтями нормованих оборотних коштів.

 2. Встановлення одноденного витрачення матеріальних цінностей, виходячи з кошторису витрат на виробництво.

 3. Визначення нормативу оборотних коштів за кожною статтею у грошовому вираженні проводиться множенням одноденних витрат у грошовому вираженні на відповідну норму запасу в днях.

 4. Розрахунок сукупного нормативу, або загальної потреби в оборотних коштах, на підприємстві проводиться підсумовуванням нормативів за окремими статтями.

 5. Визначення норм та нормативів за окремими статтями оборотних коштів для підрозділів підприємств, де використовуються матеріальні цінності та виготовляється продукція.

Метод прямого розрахунку дає змогу найбільш точно визначити потребу в оборотних активах, оскільки враховує всі організаційно-технологічні, технічні, транспортні та інші характерні особливості, досвід і стан розрахунків. Обґрунтований розрахунок здійснюєть­ся за кожним елементом оборотних активів з урахуванням завдань виробничого плану, постачання та збуту.


^ 1.1 Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів


Виробничі запаси створюються на підприємстві для забезпечення безперервного процесу виробництва продукції. У складі виробничих запасів найбільшу питому вагу мають сировина, матеріали й покупні напівфабрикати.


^ Норматив оборотних коштів щодо основних матеріалів визначається за формулою :


Н = О · N,


де О – одноденні витрати сировини та матеріалів, тис. грн;

N – норма оборотних коштів, днів.


Норма оборотних коштів включає такі елементи :


 • транспортний запас – визначається як різниця між часом перебування вантажу в дорозі, часом поштового пробігу розрахункових документів, їх оформлення постачальником та обробки банками. Розрахунок транспортного запасу за видами матеріальних цінностей здійснюється в таблиці 1.1 за даними наданими в першій частині таблиці А.1 (додаток А);
 • підготовчий запас – час для прийняття, розвантаження, сортування та складування матеріалів;
 • технологічний запас – час на підготовчі операції (сушіння лісоматеріалів, подрібнення брухту, розкроювання матеріалів), якщо вони не є складовою частиною виробничого циклу. Розмір підготовчого та технологічного запасу надано в першій частині таблиці А.1 (додаток А);
 • поточний запас – залежить від частоти та рівномірності поставок, встановлюється в межах 50 % середньої тривалості інтервалу між поставками (таблиця 1.3). Середній інтервал між поставками розраховується як середньозважена величина. Середньозважений інтервал поставки розраховується на підставі даних другої частини таблиці А.1 (додаток А) в таблиці 1.2;
 • страховий запас – встановлюється в межах 50 % поточного запасу.


Поточний та гарантійний запас визначається за результатами розрахунку середньозваженого інтервалу поставки в таблиці 1.3.


Таблиця 1.1 – Визначення транспортного запасу для основних матеріалів

днів

Показник

Види матеріальних цінностей

а

б

в

Час руху вантажу від постачальника до споживача


Поштовий обіг розрахункових документів


Обробка документів у постачальника і банківських установах


^ Транспортний запасТаблиця 1.2 – Розрахунок середньозваженого інтервалу поставки для основних матеріалів

^ Види матеріальних цінностей

Дата надходження матеріалів

Обсяг поставки т

Інтервал до наступної поставки, днів

^ Похідні числа

Причини виключення з розрахунків

1

2

3

4

5

6

аУсього

-
-
-

Середньозважений інтервал, днів

-

-
-

-

бУсього

-
-
-

Середньозважений інтервал, днів

-

-
-

-

вУсього-
-

Середньозважений інтервал, днів

-

-
-

-


Таблиця 1.3 – Визначення поточного і страхового запасу

днів

Показник

Види матеріальних цінностей

а

б

в

Середньозважений інтервал поставки


Поточний запас


Страховий запас

  1   2   3   4   5

Похожие:

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни " Організація І нормування праці на залізничному транспорті " для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання
Організація і нормування праці на залізничному транспорті ” для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм...
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни " Організація, нормування та оплата праці на залізничному транспорті " для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання
Організація, нормування та оплата праці на залізничному транспорті ” для студентів спеціальності 050200 «Менеджмент організацій»...
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы