Методичні вказівки до написання курсової роботи icon

Методичні вказівки до написання курсової роботи


Скачать 26.13 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Размер26.13 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА

ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі і анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина, оформляється як протокол операції, друга описова – у вигляді реферату.


Протоколи операцій оформляються згідно методичних вказівок та запропонованої схеми.

Опрацювання теоретичного питання повинно бути оформленим у вигляді змістовного реферату (згідно теми вказаної викладачем) та розміщуватися при формуванні курсової роботи після розділу “Протокол операції”.

Протокол операції та теоретичне питання в цілому повинні бути рукописними, а почерк – розбірливим для читання.

Курсова робота повинна бути акуратно оформленою і в загальному об’ємі сягати в середньому 30 сторінок.

Для отримання додаткових балів при оцінюванні роботи, протокол операції повинен обов'язково ілюструватися кольоровими фотографіями, що характеризують основний зміст операції, а текст теоретичного питання та розділ "Анатомо-топографічна характеристика" – анатомічними малюнками чи схемами.

Список використаної літератури повинен включати не менше 10-ти джерел.

Робота повинна бути зданою на кафедру для перевірки, протягом 10-ти днів після проведеної операції.

На останньому листку повинні бути проставлені: дата здачі роботи та особистий підпис студента.

При оцінюванні максимальна кількість балів за курсову роботу складає 100 балів. Згідно таблиці загальна кількість балів розподіляється за наступними складовими: за виконання практичної і теоретичної частини, оформлення роботи та знання студента під час захисту (див. табл.)


^ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ ІМЕНІ С.З.ГЖИЦЬКОГО


Кафедра хірургії


ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦІЇ

_________________________________________________________________


Операцію здійснив

студент_____курсу___групи, факультету ______________

_________________________


Рецензія

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Оцінювання курсової роботи

^ Кількість балів

Максимальна

Фактично здобута

Виконання практичної частини

50
Виконання теоретичної частини

30
Оформлення роботи

10
Змістовність відповідей при захисті

10
Разом

100

Оцінка : __________; ____________; _______________

4 –бальна 100 бальна за шкалою ECTS


Рецензент Дата ____________

Львів 2012 р.

1. Реєстраційні дані Registratio animalis


Дата і час поступлення тварини_______________________________________


Вид тварини ______________________________Стать ____________________

Species Sexus


Порода ________________________________ Вік _____________________ Genus Aetas


Кличка ___________________________________ Вага ____________________

Pseudonium Massa


Масть і

прикмети__________________________________________________________

Color et signa specialia


Власник і його

адреса____________________________________________________________

Possestor animalis et adressa eius


У розділі реєстраційні подається інформація про тварину. Детальна реєстрація таких даних проводиться з метою врахування їх у наступних моментах роботи: при встановленні показання до операції, вибору способів анестезії, фіксації тощо.


2. Анамнез

Anamnesis vitae


У даному розділі коротко записуються зібрані дані (повідомлення) про умови життя тварини (годівля, догляд, утримання, господарське використання, переміщення тварини та ін.), проведені профілактичні щеплення та діагностичні дослідження, дані про захворювання, якими могла перехворіти тварина, чи оперативні вручання, що могли проводиться на тварині у минулому, а також дані про хірургічну хворобу (час виникнення, ознаки, перебіг, ефективність прийнятих заходів тощо).


^ 3. Загальне до операційне дослідження

(Т.П.Д., інші дослідження, основні клінічні ознаки хвороби)


Завдання розділу   визначити об'єктивний стан організму на даний момент (загальний стан, у т.ч. найважливіші показники здоров'я тварини   Т, П, Д; стан внутрішніх органів і систем; стан місця ураження чи ділянки тіла, на якій буде проводитись оперативне втручання). Отримані результати досліджень необхідно проаналізувати, узагальнити та зробити заключення про стан здоров’я тварини (чи встановити діагноз).


^ 4. Показання до операції (діагноз до операційний)


У даному розділі (враховуючи дані розділу 3 та повідомлення літератури) подаються обґрунтування показань (підстави) для проведення необхідного чи запланованого оперативного втручання.


^ 5. Анатомо-топографічна характеристика ділянки тіла у якій проводиться операція


Даний розділ є дуже важливим при оцінюванні протоколу операції, оскільки знання із топографічної анатомії є надзвичайно необхідними для хірурга при проведенні оперативних втручань в будь якій частині тіла тварини. У даному розділі матеріал повинний бути висвітлений дуже ґрунтовно, ілюстровано малюнками з анатомії та топографічної анатомії. При описанні обов'язково використовуються підручники з анатомії, топографічної анатомії, оперативної хірургії, монографії із даної тематики. Висвітлення матеріалу у цьому розділі необхідно проводити за наступною схемою:

  • визначення ділянки тіла тварини;

  • її анатомічні та хірургічні межі, поділ на під ділянки;

  • пошарова будова тканин у даній частині тіла;

  • кровопостачання;

  • іннервація даної частини тіла та органу, на якому проводили операцію.


^ 6. Підготовка до операції


6.1. Матеріальне забезпечення операції


Перерахувати необхідні фіксаційні засоби, хірургічні інструменти, шовний та перев'язувальний матеріали, предмети хірургічного користування, засоби для підготовки операційного поля та рук хірурга, медикаменти тощо. Матеріальне забезпечення ідентифікувати (назва, номер, концентрація) та вказати кількість.


^ 6.2. Асептико-антисептичні заходи


Дати визначення (із стислою характеристикою) асептики, антисептики, асептико-антисептичного методу. Мати на увазі, що ретельне виконання всіх видів робіт, які передбачені даним розділом, дає змогу попередити (нейтралізувати) екзогенні шляхи попадання мікрофлори в рану, запобігти розвитку ранової інфекції.


^ 6.2.1. Стерилізація хірургічних інструментів


Назвати основні способи стерилізації інструментів. Детально обґрунтувати та описати спосіб стерилізації інструментів, що був використаний при підготовці до даної операції.


^ 6.2.2. Стерилізація білизни та перев’язувального матеріалу


У конспективній формі описати стерилізацію в автоклаві; обґрунтувати її перевагу над іншими способами: вказати конкретний режим, що використовувався при автоклавуванні та перерахувати методи контролю стерилізації.


^ 6.2.3. Стерилізація шовного матеріалу


Описати конкретні способи стерилізації шовку, кетгуту, чи іншого шовного матеріалу, що застосовували при проведенні даної операції.


^ 6.2.4. Підготовка рук хірурга і його помічників до операції


Описати спосіб, яким користувалися хірурги при проведенні даної операції.

6.2.5. Підготовка операційного поля


Описати спосіб підготовки операційного поля який використовували у даному випадку. Вказати які ще антисептики (способи) можуть бути використані на даних тканинах


^ 6.3. До операційна підготовка тварини (загальна та спеціальна)


Вказати характер дієти, загальні зоогігієнічні та спеціальні заходи, які необхідно провести перед операцією.


7. Фіксація


Якщо оперативне втручання проводилось у стоячому положенні тварини (у фіксаційному станку), то описати принцип здійснення фіксації. Якщо оперували тварину у лежачому положенні (після повалу чи на операційному столі), то описати метод і послідовність дій фіксаторів. Обґрунтувати, чому вибрали саме той метод фіксації?

У випадку застосування транквілізаторів вихідні дані внести до таблиці (розділ 8).


^ 8. Анестезія і знеболювання


Заповнити таблицю, вказавши почерговість використання препаратів, дози, час та шляхи введення.

Речовина

Доза

Шляхи введення

Час введення

Премедикація

Наркоз /нейролептаналгезія/

Місцева анестезія


^ В короткій формі описати зміст таблиці, обґрунтовуючи принцип використання препаратів. Детально описати спосіб та техніку виконання місцевого знеболювання.


^ 8.1. Перебіг анестезії (загальної, місцевої та їх контроль, тривалість, повнота та тощо)

Детально описати стан тварини після застосування загально та місцево анестезуючих препаратів. Для цього студент повинен зробити відповідні записи з визначенням (за годинником) часу появи ознак анестезії (реакція на біль, блювота тощо), повноти та тривалості знеболення.

^ 9. Опис операції


Дати визначення операції, її мету.


9.1. Час початку операції _______________


Час конкретно за годинником


^ 9.2. Положення тварини під час операції


Вказати положення тіла, яке набула тварини в момент проведення операції.


9.3. Зміст операції (оперативний доступ, оперативний прийом, завершальний етап)


Детально описати зміст (технічне виконання) проведеної операції:

  • оперативний доступ;

  • оперативний прийом;

  • завершальний етап.

В процесі опису охарактеризувати всі можливі оперативні доступи та прийоми, та обґрунтувати, чому в даному випадку вибрали саме той доступ і прийом, яким користувалися. Чи були вони раціональними?

Як обов'язковий елемент до цього розділу є ілюстрування фотографіями (3-4 штуки), де показано основні моменти операції, або ж рисунками зробленими чорною тушшю (не копіювати). Внизу під самим рисунком чи фотографією, обов'язково повинні бути номер і підпис дії що відображена чи намальовано (Рис. 1. Назва рисунка ). В тексті потрібно зробити посилання на них. Рисунок наклеюється зразу після посилання на нього.


^ 9.4. Можливі ускладнення

Описати основні види можливих ускладнень, їх лікування та профілактику кожного з них.


9.5. Час закінчення операції ____________


Час конкретно за годинником


9.6. Час виходу із наркозу __________


Час конкретно за годинником


^ 10. Післяопераційні заходи та поради (рекомендації) на період видужання


Описуються поради власнику: що і як він повинний зробити та як доглядати за твариною, щоби не було ускладнень та успішно пройшло видужання тварини. Коли і як знімають хірургічні шви з тіла тварини.


^ 11. Аналіз та обговорення операції


У даному розділі необхідно зробити аналіз основних моментів проведеної операції та особливість оперативних втручань в даній ділянці тіла.


12. Інші оперативні втручання в даній ділянці і показання до них (описати основні етапи проведення цих операцій)


1. Перерахувати інші операції, які проводяться в даній частині тіла.

2. Подати, окремо, до кожної із вказаних операцій план та короткий зміст її виконання (показання, основні етапи).

(Які саме операції необхідно описати у даному розділі доцільно узгодити із викладачем).

Відповідь на даний пункт студент оформляє на основі матеріалів підручників.

^ 13. Заключення (висновки)


У даному пункті студент узагальнює і робить власне заключення та висвітлює критичні зауваження щодо проведення конкретної операції, виходячи із її мети. А також, за результатами проведеного оперативного втручання, оцінює повноту опанування ним теоретичних знать і набуття практичних навичок з оперативної хірургії


14. Список використаної літератури


Опрацювання літератури повинно включати не менше 10-ти літературних джерел. Посилання на авторів чи цитування повинні відповідати списку літератури. Користуватися тільки друкованою літературою, конспект лекцій та лабораторно-практичних занять слід відносити до допоміжного матеріалу. 75% літературних джерел повинні бути не старші 10 років.


Дата____________ Підпис__________

Похожие:

Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі і анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина,...
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні вказівки до написання курсової роботи
Курсова робота з курсу оперативна хірургія з основами топографічної анатомі і анестезіологія, складається з двох частин. Перша частина,...
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи навчальної дисципліни «трудове право»
Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є відповідальним науковим дослідженням і їх необхідно оформлювати відповідно...
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconНаписання курсової роботи дисципліна «Психологічна служба»
Курсова робота передбачає комплексний підхід для її написання та має декілька варіантів тем (за вибором студента). Варіанти не повинні...
Методичні вказівки до написання курсової роботи iconМетодичні вказівки до написання розділів "Охорона праці" в дипломних роботах бакалаврів
Методичні вказівки до написання розділу “Охорона праці” в дипломних роботах бакалаврів та дипломних роботах (проектах) студентів...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы