Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства icon

Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства


НазваниеМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Размер68.8 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія

міського господарства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до підготовки і проведення комплексного державного іспиту

за фахом „Економіка підприємства”

(для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів

за напрямом 6.050100 „Економіка і підприємництво”)


Харків – ХНАМГ- 2004


Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050100 „Економіка і підприємництво”, спеціалізація – „Економіка підприємств міського господарства”). Укл. Юр’єва Т.П., Прасол В.М., Тюріна В.М. - Харків: ХНАМГ, 2004.- 24 с.


Укладачі: Т.П. Юр’єва, В.М. Прасол, В.М. Тюріна


Рецензент: канд. екон. наук, доцент В.О. Костюк


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 12 від 23 березня 2004 р.

Зміст


І. Підготовка до комплексного державного іспиту за фахом „Економіка

підприємства”.................................................................................................................4

1.1. Вихідні положення Стандарту вищої освіти МОН України про комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства”...........................................4

  1. Цілі й функції комплексного державного іспиту за фахом „Економіка

підприємства”...........................................................................................................4

  1. Загальні вимоги до організації комплексного державного іспиту за

фахом „Економіка підприємства” в ХНАМГ.......................................................5

  1. Формування Державних екзаменаційних комісій (ДЕК)..................................6

  2. Про перелік документів та їх підготовку для ДЕК.............................................6

  3. Розклад держіспиту та формування складу екзаменаційних студентських груп.................................................................................................................................7

  4. Вибіркова тематика оглядових лекцій.................................................................7

  5. Методика проведення консультацій (індивідуальних і групових)..................9

  6. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних питань......................11

  7. Підготовка та характер екзаменаційних білетів................................................11

ІІ. Організація і проведення комплексного державного іспиту за фахом..............12


  1. Вихідні вимоги Тимчасового положення про комплексний держіспит за

фахом „Економіка підприємства” в ХНАМГ...................................................12

  1. Методичні поради студенту з підготовки відповідей на питання

екзаменаційного білету..........................................................................................13

  1. Про форму проведення комплексного державного іспиту.............................13

  2. Єдині критерії екзаменаційних оцінок і методика оцінки результатів

комплексного державного іспиту........................................................................14

  1. Оформлення результатів комплексного держіспиту........................................16

ІІІ. Підведення підсумків комплексного держіспиту.............................................17


  1. Методика аналізу та об’ява результатів комплексного держіспиту..............17

  2. Звіт про результати комплексного держіспиту.................................................17

  3. Реалізація висновків і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії......17

Перелік питань комплексного державного іспиту за фахом „Економіка

підприємства”.........................................................................................................18

Список літератури..........................................................................................................23

І. Підготовка до КОМПЛЕКСНОГО державного іспиту зА ФАХОМ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


1.1. Вихідні положення Стандарту вищої освіти МОН України про комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства”

Відповідно до Стандарту вищої освіти МОН України у ХНАМГ вибрано структуру завдань державної атестації випускників згідно з наступним варіантом: державний іспит з економічної теорії та комплексний державний іспит за фахом.

Комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства” включає завдання з нормативних дисциплін "Стратегія підприємства”, "Планування діяльності підприємства”, "Внутрішній економічний механізм підприємства”, "Економіка і організація інноваційної діяльності", „Фінанси підприємства”, та дисципліни ”Особливості економіки підприємств міського господарства” за вибором ХНАМГ .


^ 1.2. Цілі й функції комплексного державного іспиту

Комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства” повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів наведених вище економічних дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси суспільно-економічного розвитку, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.

Комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства” є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів за напрямом 6.050.100 „Економіка і підприємництво”.

Цілі комплексного держіспиту зумовлюють і його функції. Головною з них є контроль та оцінка рівня економічних знань, отриманих студентом протягом чотирьох років навчання.

Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище економічних дисциплін , а також вміння їх використовувати в аналізі економічних явищ і практичній діяльності. Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь студента аналізувати сучасні умови здійснення економічних реформ в Україні, проблеми переходу від командно-адміністративного господарювання до ринкових відносин.

Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій на мікроекономічному рівні.

Комплексний державний іспит виконує ще й важливу виховну функцію.

У конкретному вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої економічні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства”, за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових економічних дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових економічних дисциплін, накреслити шляхи поліпшення взаємозв’язку та спадкоємності у їх викладанні.

Таким чином, комплексний державний іспит в значно більшій мірі, аніж курсові іспити, є засобом всебічного впливу на особистість студента і має контрольну, пізнавальну та виховну функції.


^ 1.3. Загальні вимоги до організації державного іспиту за фахом „Економіка підприємства” в ХНАМГ

Організаційна підготовка до комплексного державного іспиту за фахом проводиться згідно з розпорядженням ректора академії. Кафедра міської і регіональної економіки разом з навчальним відділом, деканатом факультету економіки та підприємництва організує підготовку до комплексного державного іспиту за фахом за заздалегідь розробленим планом.

Складання комплексного державного іспиту за фахом проводиться після державного іспиту з економічної теорії.

Для підготовки і складання державних іспитів виділяється не менше п”яти навчальних днів, протягом яких організується читання оглядових лекцій обсягом 24 годин, проведення групових та індивідуальних консультацій (див. ”Тимчасове положення про комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства”, затверджене Вченою радою факультету 24 лютого 2004 р., протокол № 2).


^ 1.4. Формування Державних екзаменаційних комісій (ДЕК)

Прийом комплексного державного іспиту за фахом здійснюється Державною екзаменаційною комісією. Державна екзаменаційна комісія формується щорічно на період проведення іспиту в межах Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю з числа професорсько-викладацького складу кафедри міської і регіональної економіки в кількості чотирьох осіб на чолі з головою - висококваліфікованим фахівцем в області економіки підприємства, який має вчений ступінь або звання. Персональний склад комісії затверджується ректором академії не пізніше як за місяць до початку державного іспиту. Голова Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом затверджується ректором за узгодженням з деканом, навчальним відділом.


^ 1.5. Про перелік документів та їх підготовку для ДЕК

У Державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подаються такі документи:

- наказ ректора (декана факультету економіки та підприємництва) про допуск студентів до державного іспиту;

- довідка про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт тощо.

Для оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії призначається технічний секретар.

^ 1.6. Розклад комплексного держіспиту та формування складу екзаменаційних студентських груп

Розклад комплексного державного іспиту складається деканатом факультету економіки та підприємництва разом з навчальним відділом академії за участю кафедри міської і регіональної економіки, затверджується першим проректором академії і доводиться до відома всіх учасників держіспиту не пізніше як за місяць до його початку.

Списки навчальних груп складаються деканатом відповідно до затвердженого розкладу. Кожна ДЕК приймає за день тільки одну екзаменаційну групу.

Для складання держіспиту навчальним відділом академії спеціально виділяються і закріплюються за ДЕК постійні аудиторії.


^ 1.7. Вибіркова тематика оглядових лекцій за фахом

Економіка підприємства”

Оглядові лекції за фахом „Економіка підприємства” під час підготовки до комплексного державного іспиту не повинні бути:

 • простим повторенням прочитаних раніше тем з визначених дисциплін;

 • коротким та поверховим викладенням програмних тем навчальних курсів;

 • відповідями на питання екзаменаційних білетів.

Враховуючи відведення на оглядові лекції 18 годин, лектору необхідно будувати їх на таких засадах:

 • лекції повинні мати цілеспрямований, методологічний характер з використанням найсучасніших економічних теорій, залученням актуального статистичного матеріалу;

 • важливо дати аналіз сучасного стану економіки України, розкрити закономірності й найважливіші процеси з формування ринкових відносин;

 • розкрити спадкоємність та взаємозв’язок дисциплін, питання програм яких включені до комплексного держіспиту за фахом „Економіка підприємства”;

 • здійснити органічний зв’язок теоретичних і практичних питань щодо професійної підготовки студентів.

Врешті решт оглядові лекції повинні допомогти студентам розібратися з найбільш складними питаннями фахових дисциплін.

Формуючи тематику оглядових лекцій, треба першочергову увагу приділяти висвітленню декількох вузлових, найбільш важких, актуальних і одночасно складних для самостійного вивчення студентами проблем.

Виходячи з обмеженого часу, виділеного на оглядові лекції, доцільно будувати їх на основі курсів "Стратегія підприємства”, "Планування діяльності підприємства”, "Внутрішній економічний механізм підприємства”, "Економіка і організація інноваційної діяльності", „Фінанси підприємства”, ”Особливості економіки підприємств міського господарства” таким чином:

Стратегія підприємства”

Лекція 1 – Місія підприємства, її формулювання та складові (2 години).

Лекція 2 – Стратегія диверсифікації (2 години).
^

"Планування діяльності підприємства”


Лекція 1 – Об'єктивна необхідність розробки планів в умовах ринку. Переваги використання планової діяльності підприємств. Сутність понять плану і планування (2 години).

Лекція 2 – Стратегічне планування як фактор забезпечення тривалої стійкої роботи підприємства. Механізм стратегічного планування, сутність місії, стратегічних альтернатив та інших елементів процесу розробки стратегічних планів (2 години).

"Внутрішній економічний механізм підприємства”

Лекція 1 – Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства (2 години).

Лекція 2 - Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства ( 2 години).
^

"Економіка і організація інноваційної діяльності"


Лекція 1 – Інноваційний процес. Основні етапи (2 години).

Лекція 2– Інноваційний проект. Етапи створення і реалізації (2 години).

^ Фінанси підприємства”

Лекція 1 – Фінансова санація та банкрутство (2 години).

Лекція 2 – Реструктуризація підприємства (2 години).

Особливості економіки підприємств міського господарства”

Лекція 1– Міське господарство у структурі суспільного виробництва

(2 години).

Лекція 2–Показники рентабельності діяльності підприємства (2 години).

Ця вибіркова тематика, зрозуміло, не відкидає й інші варіанти організації оглядових лекцій.


1.8. Методика проведення консультацій ( індивідуальних і групових)
^

Під час підготовки до іспитів велику роль відіграють консультації. Зазвичай кожній групі дають дві передекзаменаційні консультації.


Перша консультація має установчий характер. Тому вона організується для потоку студентів на самому початку тритижневого терміну, виділеного для підготовки й складання комплексного держіспиту. Її можна проводити ще до закінчення читання оглядових лекцій.

На консультації пропонуються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до державного іспиту:

 • над законами України, прийнятими Верховною Радою, а також постановами Кабінету Міністрів України з економічних питань;

 • з підручниками та поточними публікаціями в газетах ” Голос України”, “Урядовий кур’єр”, журналі “Економіка України” тощо;

 • з навчальними посібниками, методичними вказівками та власними конспектами лекцій з відповідних дисциплін.

Важливо також на першій консультації ознайомити студентів:

 • з обсягом вимог, що висуваються на іспиті;

 • з характером питань екзаменаційних білетів, користуючись при цьому навчальними програмами з відповідних курсів.

На консультації викладач розповідає студентам:

 • про принципи групування питань в екзаменаційних білетах;

 • про місце (аудиторії), час та порядок проведення іспиту;

 • про режим роботи в дні підготовки до іспиту, включаючи режим роботи бібліотеки, їдальні тощо;

 • про методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом.

Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних питань фахових дисциплін. Ця консультація проводиться напередодні іспиту для окремої групи студентів.

Викладач рекомендує студентам заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові пояснення. Це, зрозуміло, не виключає можливості для кожного студента задавати свої питання під час проведення консультації. Доцільно також на другій консультації проаналізувати найбільш поширені помилки , які допускали студенти в попередніх групах на держіспиті.

Другу консультацію можна проводити у формі “круглого столу” за участю викладачів, які входять до складу Державної екзаменаційної комісії.

Окрім групових консультацій, в міру необхідності, проводяться й індивідуальні. Для цього протягом тритижневого терміну, виділеного для підготовки та складання комплексного держіспиту, на кафедрі міської і регіональної економіки затверджується графік консультацій та організуються чергування викладачів. Про це своєчасно інформуються студенти.

У цей же період на допомогу студентам в читальному залі №1 бібліотеки академії організуються виставки методичної літератури, навчальних посібників, альбомів наочних посібників, таблиць і схем, технічних засобів навчання з необхідними ілюстративними матеріалами. Студентам надається також можливість користуватися під час підготовки до комплексного держіспиту аудиторіями з комп’ютерною технікою.


^ 1.9. Методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних питань

Підготовка і формування екзаменаційних білетів є одним з найбільш складних і відповідальних питань. При їх формуванні можна користуватися двома різними підходами.

Перший полягає у збереженні специфіки кожної дисципліни. Це полегшує вирішення організаційних моментів: питання оглядових лекцій, проведення консультацій, підведення підсумків іспитів тощо. Але можливе дублювання окремих питань.

Другий підхід – комплексний, системний, являє собою синтез усіх наскрізних проблем фахової підготовки. У цьому випадку екзаменаційні питання повинні формуватися на засадах методологічного їх значення, актуальності з погляду на сучасні вимоги. Безумовно, за таким підходом частина питань може залишитися поза увагою укладачів екзаменаційних білетів. Тому доцільно включати їх в білети як самостійні питання.


^ 1.10. Підготовка та характер екзаменаційних білетів

Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми комплексного державного іспиту за фахом. Кожний білет складається з двох теоретичних питань і одного практичного завдання, що дає змогу перевірити знання студентів з дисциплін "Стратегія підприємства”, "Планування діяльності підприємства”, "Внутрішній економічний механізм підприємства”, "Економіка і організація інноваційної діяльності", „Фінанси підприємства”, ”Особливості економіки підприємств міського господарства”. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради факультету економіки та підприємництва.


ІІ. Організація і проведення КОМПЛЕКСНОГО державного іспиту ЗА ФАХОМ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


^ 2.1. Вихідні умови тимчасового положення про комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства” в ХНАМГ

До комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства” допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки й іспити згідно з навчальним планом бакалавра і склали державний іспит з економічної теорії.

Комплексний державний іспит за фахом „Економіка підприємства” проводиться письмово або усно у формі відповідей на питання білета. У процесі підготовки відповідей студент може користуватися навчальними програмами з відповідних курсів для вищих навчальних закладів.

Державний іспит проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів; на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканатів та громадських організацій академії.

Тривалість комплексного державного іспиту за фахом одного студента – не більше 30 хвилин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.


^ 2.2. Методичні поради студенту з підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета

Отримавши екзаменаційний білет, студент знайомиться із змістом питань, визначає місце кожного з них у загальній структурі фахової підготовки.

Студенту надається можливість користуватися програмами з кожної дисципліни, що включені до комплексного державного іспиту за фахом.

Визначивши логіку відповіді на питання, потрібно скласти розгорнутий план відповіді у формі окремих тез, враховуючи при цьому зміст відповідних першоджерел, а також сучасний стан соціально-економічного розвитку України. Важливо також визначити для себе категоріальний апарат, на основі якого буде розглядатися зміст питання.

Крім того, студенту треба підготувати вирішення отриманої в білеті задачі.

У разі сумніву щодо розуміння сформульованих у білеті питань або умов задачі студент має право звернутися за поясненням до екзаменаційної комісії.


^ 2.3. Про форму проведення державного іспиту

До початку іспиту група студентів, які складають його за розкладом у цей день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання ДЕК.

Голова комісії поздоровляє студентів з початком держіспиту, знайомить їх зі складом ДЕК і коротко пояснює порядок її роботи.

Враховуючи режим роботи комісії, до іспиту запрошуються одночасно не більше 4-х студентів. Кожному з них для підготовки відповідей виділяють окремий стіл. Необхідні записи студент робить на стандартних аркушах, що видаються комісією.

Кульмінаційна частина іспиту – заслуховування комісією відповідей студента. Якщо останній відхиляється у бік від сформульованих у білеті питань, голові комісії необхідно спрямувати відповідь студента у правильному напрямі. Члени комісії, з дозволу голови ДЕК, мають право задавати уточнюючі й додаткові питання. Методично доцільно задавати питання після відповідей студента на всі питання екзаменаційного білета.

Якщо студент допускає у відповіді помилки, його треба негайно виправляти. При необхідності можна супроводжувати свої зауваження короткими поясненнями, щоб запобігти можливим повторенням аналогічних помилок у наступних відповідях студента.

Додаткові питання члени комісії задають на держіспиті за таких обставин:

 • відповідь студента не достатньо повна, позбавлена логічності й визначеності;

 • у відповіді допущені суттєві помилки;

 • виникають сумніви в оцінці знань студента.

Уточнюючі й додаткові питання треба чітко сформулювати. Члени комісії повинні пам’ятати про необхідність підтримки на іспиті невимушеної, доброзичливої обстановки, яка сприятиме спокійній підготовці студентів до відповідей.

Разом з тим важливо органічно поєднувати на державному іспиті високу вимогливість і об’єктивність в оцінках, індивідуальний підхід до студентів у визначенні рівня їх знань економічної теорії.


^ 2.4. Єдині критерії екзаменаційних оцінок і методика оцінки результатів державного іспиту

А. Критерії екзаменаційних оцінок

Результати комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Оцінка „Відмінно” – виставляється за таких умов:

Творчий підхід до засвоєного матеріалу, повнота і правильність виконання завдання.

Вміння застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях.

 1. Глибокий аналіз фактів і подій, спроможність прогнозування результатів від прийнятих рішень.

 2. Чітке, послідовне викладення відповіді на папері.

 3. Вміння пов’язати теорію і практику.

Оцінка „Добре” – виставляється за наступних умов:

 1. Мають місце деякі непринципові помилки несуттєвого характеру у викладі відповідей при повних знаннях програмного матеріалу.

 2. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на питання.

 3. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 4. Вміння пов’язати теорію з практикою.

Оцінка „Задовільно” – виставляється за наступних умов:

 1. Репродуктивний підхід до засвоювання та викладання матеріалу.

 2. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов’язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач.

 3. Неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої кількості неточностей у викладі матеріалу.

 4. Нечітке викладання матеріалу на папері, порушення логічної послідовності при викладі матеріалу.

 5. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

Оцінка „Незадовільно”- виставляється за наступних умов:

 1. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 2. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

 3. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних задач.

 4. Неграмотне і неправильне викладення відповідей на папері.^ Б. Методика оцінки результатів державного іспиту

Одним із шляхів реалізації критеріїв екзаменаційних оцінок, зменшення впливу суб’єктивності на їх визначення може бути використання „Робочої оціночної картки члена ДЕК”. Картка побудована на засадах виділення основних і додаткових оціночних елементів із суми знань, умінь, навичок, якими повинен оволодіти студент у процесі вивчення фахових дисциплін в поєднанні з його здатністю користуватися набутими теоретичними знаннями у практичній діяльності. Відомості про студентів групи в розділі картки „Допоміжна інформація” вносяться членом ДЕК до початку іспиту за даними, що надаються деканатом. Після завершення відповіді студента кожен член ДЕК виставляє свою попередню екзаменаційну оцінку (графа - картки). Робоча оціночна картка дає змогу ясно бачити й враховувати багато складових в оцінці відповідей студента.


^ 2.5. Оформлення результатів держіспиту

Рішення щодо оцінки знань студента приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За умов рівності кількості голосів вирішальним є голос голови.

Результати комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

Студентам, які не склали комплексний державний іспит за фахом з поважних причин (підтверджених документально), ректором академії йому може бути надана можливість складання іспиту під час підготовки до інших державних іспитів, а також захисту дипломної роботи.

Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії.

ІІІ. Підведення підсумків КОМПЛЕКСНОГО держіспиту


^ 3.1. Методика аналізу та оголошення результатів комплексного держіспиту

Результати комплексного державного іспиту за фахом оголошуються студентам у день його проведення після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відзначаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень фахової підготовки студентів.


^ 3.2. Звіт про результати іспиту

Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії її голова складає звіт. Підсумки комплексного державного іспиту за фахом обговорюються на засіданнях Вченої ради академії, Вченої ради факультету економіки та підприємництва, кафедри міської і регіональної економіки.


^ 3.3. Реалізація висновків і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії

Ректорат, Вчена рада факультету економіки та підприємництва, кафедра міської і регіональної економіки за підсумками комплексного державного іспиту за фахом розробляють і здійснюють відповідні заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання фахових дисциплін в академії, підвищення якості підготовки фахівців міського господарства.


^ Перелік питань КОМПЛЕКСНОГО державного іспиту зА ФАХОМ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Стратегія підприємства”

 1. Визначте поняття „оболонкової” фірми. Назвіть її сильні й слабкі сторони. Наведіть приклади.

 2. Визначте поняття місії підприємства, її формулювання та складові. Наведіть приклади.

 3. Що таке SWOT-аналіз , з якою метою його використовують.

 4. Що таке стратегія диверсифікації. Чим відрізняється вертикальна інтеграція від диверсифікації.

 5. Які з п’яти сил конкуренції (за М.Портером) є найбільш важливими для підприємств міського господарства.


Планування діяльності підприємства”

 1. Об'єктивна необхідність розробки планів в умовах ринку. Переваги використання планової діяльності підприємств. Сутність понять плану і планування.

 2. Взаємозв'язок планування, організації, мотивації та контролю. Пріоритетність функції планування серед інших функцій менеджменту.

 3. Елементи системи методологічного забезпечення планування і завдання, які вони повинні вирішувати.

 4. Класифікація планів за ознаками рівня та часу. Основні завдання, що вирішуються у процесі розробки стратегічних, тактичних та оперативних планів.

 5. Стратегічне планування як фактор забезпечення тривалої стійкої роботи підприємства. Механізм стратегічного планування, сутність місії, стратегічних альтернатив та інших елементів процесу розробки стратегічних планів.

 6. Зміст і значення маркетингового підходу в плануванні. Методологія планування витрат на рекламу як основного фактора впливу на обсяги збуту.

 7. Виробнича програма підприємства, її значення та показники. Методика визначення забезпечення операційної діяльностi виробничою потужністю.

 8. Змiст i завдання оперативно-календарного планування. Порядок визначення та значення забезпечення ритмічностi виробництва.

 9. Мета здiйснення планування матеріально-технічного забезпечення виробництва. Планування потреби в матерiальних ресурсах.

 10. Завдання, що вирішуються під час розробки плану з праці.

Планування чисельностi персоналу.

 1. Мета здiйснення планування витрат виробництва. Завдання, що

вирішуються під час планування за елементами та статтями витрат.

 1. Бізнес-план. Завдання розробки та основні розділи.


"Внутрішній економічний механізм підприємства”

1. Основні концепції підприємства.

2. Поняття сучасного підприємства та його задачі.

3. Типи підприємств та їх характеристики.

4. Виробнича структура підприємства: форми спеціалізації і кооперування підрозділів.

5. Необхідність і значення організаційної структури підприємства. Види організаційних структур.

6. Сутність економічного механізму підприємства. Структура внутрішнього економічного механізму підприємства.

7. Принципи побудови внутрішнього економічного механізму підприємства.

8. Форми й режими функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Проблеми адаптації внутрішнього економічного механізму підприємства до сучасних умов господарювання.

9. Поняття і значення мотивації праці. Змістовні й процесуальні теорії мотивації праці.

10. Стимулююча функція оплати праці.

11. Форми і зміст матеріальної відповідальності за результати діяльності підприємства.

12. Матеріальна відповідальність за результати роботи. Основні наслідки порушення договірних зобов’язань.

^

"Економіка і організація інноваційної діяльності"


  1. Інновація, її сфера і компоненти.

  2. Життєвий цикл інновації. Стадії життєвого циклу.

  3. Функціонально-вартісний аналіз. Поняття й основні етапи проведення.

  4. Дифузія інновацій. Ринкові регулятори дифузних процесів.

  5. Управління процесом підготовки виробництва до освоєння нової продукції.


Фінанси підприємства”

1. Сутність і функції фінансів підприємств міського господарства.

2. Фінансові ресурси підприємства.

3. Організація безготівкових розрахунків.

4. Класифікація витрат, що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг).

5. Формування і використання виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

  1. Планування прибутку як функція управління його формуванням та використанням.

  2. Показники рентабельності: методи визначення, використання.

  3. Визначення потреби в оборотних коштах. Методи розрахунку нормативів. Джерела формування оборотних коштів.

  4. Показники стану і використання оборотних коштів.

  5. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. Особливості кредитування ЖКГ.

  6. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

  7. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.

  8. Сутність та призначення аналізу фінансового стану підприємства.

  9. Оцінка потенційного банкрутства підприємства.

  10. Фінансове планування на підприємствах міського господарства.


Особливості економіки підприємств міського господарства”

 1. Міське господарство в структурі суспільного виробництва.

 2. Виробнича програма підприємств. Види вимірників і показників виробничої програми комунальних підприємств.

 3. Виробничі потужності підприємства. Вимірники виробничої потужності комунальних підприємств. Розрахунок середньорічної потужності.

 4. Основні фонди підприємств : сутність, класифікація (за натурально-речовою формою, за сферою використання, за ступенем участі у виробничому процесі).

 5. Показники технічного стану, руху та ефективності використання основних фондів.

 6. Оборотні засоби підприємства: сутність, класифікація (за економічним змістом, за призначенням у виробничому процесі).

 7. Кругообіг оборотних засобів. Показники ефективності використання оборотних коштів (коефіцієнт обороту, тривалість одного обороту, коефіцієнт завантаження).

 8. Класифікація витрат підприємства за економічними елементами, за ступенем залежності від обсягу виробництва.

 9. Ціна: сутність, форми, класифікація (за ступенем державного втручання, за етапом реалізації ).

 10. Показники рентабельності діяльності підприємства.Список літератури


1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану (практикум).- К.: Знання, 2000.

2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997.

3. Бобров В. Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 1995.

4. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник – М.: Инфра М, 1999.

5. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства. – К.: КНЕУ, 2001.

6. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии. –Минск: Новое знание, 2000.

7. Каретникова В.С. Планування діяльності підприємств.- Харків: ХДПУ, 1999.

8.Кашин В.Н., Попов В.Я. Хозяйственный механизм и эффективность промышленного производства. – М.: Наука, 1997.

9. Козловский В.А. и др. Производственный и операционный менеджмент, - М.: 1998.

10.Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Уч. пос.-М.: Приор,1998.

11. Мескон А., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента – М.: Дело, 1992.

12. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма.- М.: Изд-во МГУ,1994.

13.Примак Т.А. Планирование на предприятии. - К.: Викар, 2001.

14.Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року. Схвалено постановою КМУ від 14.02.02. №139.

15.Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной / - М.: ЮНИТИ. Финансы, 1997.

16.Финансы: Учебник / Под ред.Л.А. Дробозиной. – М.:Финансы, ЮНИТИ, 1999.

17.Хозяйственный механизм предприятия: концепция, методы,практика.-М.: Изд-во МАИ,1991.

18. Шмален Г.Основы и проблемы экономики предприятия/ Пер. с нем.-М.: Финансы и статистика,1996.

19.Економіка підприємства : Підручник / За ред. С.Ф. Покронивного,- К.: КНЕУ, 2000.

20.Экономика предприятия : Учебник / Под ред. проф О.И.Волкова.-М.: ИНФРА-М,1999.

21.Экономический механизм управления развитием предприятий /И.В.Алексеев и др.- Львов : Світ,1991.

22.Економіка підприємства: Конспект лекцій. Укл. Славута О.І. – Харків: ХДАМГ,2001.

23.Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. – М.: БЕК,1999.

24.Экономика предприятия : Учебник / Под ред. Волкова О.И. – М.: Инора – М, 2000.

25.Экономика предприятия / Под ред. В.П.Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,1998.

26.Юр’єва Т.П. Економіка підприємств міського господарства. – Харків, 1997.

27.Юр’єва Т.П. Фінанси підприємств міського господарства. – Харків, 2003.

Навчальне видання

Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.050.100 „Економіка і підприємництво”).


Укладачі: Юр’єва Тамара Петрівна,

Прасол Валентина Михайлівна,

Тюріна Валентина Миколаївна


Відповідальний за випуск: В.М. Тюріна


Редактор М.З. Аляб’єв

Коректор З.І. Зайцева


План 2004, поз. 411
Підп. до друку 13.04.2004 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл..-вид.арк. 1,7

Замовл. №_________ Тираж 50 прим. Ціна договірна.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Похожие:

Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва
Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель”. Укл.: Шульга М. О., С. Ю. Андрєєв – Харків: хнамг, 2007. – 16 с
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconПротокол №1 Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства iconЕкономіка підприємства
Методичні вказівки підготували: д е н., професор Топіха І. Н., к е н., доцент Іваненко Г. М., к е н., доцент Котикова О.І., асистент...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы