Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" icon

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"


Скачать 223.79 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
страница1/4
Размер223.79 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА”

для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

усіх форм навчання
Харків 2011

Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” жовтня 2011 р., протокол №


Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Економіка підприємства” всіх форм навчання.


Укладач:


доц. І.Л. Назаренко


Рецензент:


доц. В.О. Маслова


Зміст

Вступ
    1. ^

    2. МОДУЛЬ 1 Поняття, формування і конкурентоспроможність

    3. потенціалу підприємства


Змістовий модуль 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Змістовий модуль 2 Структура і графоаналітична модель

потенціалу підприємства

Змістовий модуль 3 Формування потенціалу підприємства: поняття і

загальна модель

Змістовий модуль 4 Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

Змістовий модуль 5 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Змістовий модуль 6 Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Змістовий модуль 7 Методичні підходи до оцінювання

потенціалу підприємства
    1. ^

     МОДУЛЬ 2. Оцінювання потенціалу підприємства, його складових і розвиток потенціалу


Змістовий модуль 8 Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Змістовий модуль 9 Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання

Змістовий модуль 10 Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

Змістовий модуль 11 Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Змістовий модуль 12 Оцінювання вартості бізнесу

Змістовий модуль 13 Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Змістовий модуль 14 Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Змістовий модуль 15 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та його потенціалу
     1. ^
      Список літературиВступ


Методичні вказівки призначені для закріплення теоретичних знань і практичних навичок студентів з дисципліни “Потенціал підприємства: формування і оцінка”. У вказівках містяться основні поняття тем, посилання на літературу, питання до самоконтролю, питання до самостійного вивчення та тестові питання з кожної теми.

Питання та приклади завдань до іспиту наведені у програмі курсу.

Вивчення курсу за рекомендованими підручниками та навчальними посібниками дає основу, у яку потім увійдуть усі зміни і доповнення, пов’язані з корінною перебудовою господарського механізму і формування ринкових відносин. Відомості про ці зміни знаходять відображення в законодавчих актах і нових нормативних документах, які періодично приймаються Верховною Радою, урядом України та друкуються в періодичних виданнях: “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Закон та бізнес” та ін.

Внаслідок вивчення курсу „Потенціал підприємства: формування і оцінка” студент повинен уміти:

- оцінювати конкурентоспроможність потенціалу підприємства;

- оцінювати вартість земельної ділянки, будівель і споруд;

- визначати вартість машин і обладнання;

- визначати вартість нематеріальних активів підприємства;

- оцінювати трудовий потенціал підприємства;

- оцінювати ринкову вартість бізнесу.

У процесі вивчення курсу студент повинен відвідувати всі лекційні та практичні заняття. Усі пропущені заняття (з будь-яких причин) студент повинен відпрацювати лектору або керівнику практичних занять. Складання заліку або іспиту за підсумками роботи протягом семестру здійснюється у разі 100-%-го відвідування студентом занять за умов активної праці на практичних заняттях, якісного та своєчасного виконання домашніх завдань, наявності хороших оцінок по атестаціях.
^

МОДУЛЬ 1. Поняття, формування і конкурентоспроможність потенціалу підприємстваЗмістовий модуль 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства


Перелік основних питань теми


1 Історія виникнення й етимологія поняття потенціалу.

2 Поняття “ економічний потенціал підприємства”.

3 Сутність виробничого потенціалу підприємства і його відмінність від економічного потенціалу.

4 Ознаки потенціалу підприємства.


Література:

- закони: [1]

- основна: [1, 3 - 13]

- додаткова: [1 - 8]


Питання до самоконтролю


 1. Що таке потенціал?

 2. Що розуміють під терміном «економічний потенціал підприємства»?

 3. Які підходи існують до визначення поняття «економічний потенціал підприємства»?

 4. Чим обумовлена актуальність поняття «потенціал підприємства»?

 5. Які можливості надасть українським підприємствам визначення величини їхнього потенціалу?

 6. Як виникло поняття «потенціал»? З якою метою воно використовується в економічній літературі?

 7. Чим відрізняється поняття «економічний потенціал підприємства», «Виробничий потенціал підприємства», «виробнича потужність підприємства»?

 8. Які ознаки має виробничий потенціал підприємства?

 9. Чи залежить актуальність цього поняття від типу економічної системи держави?

 10. Охарактеризуйте сутність гнучкості і потужності виробничого потенціалу підприємстваПитання до самостійного вивчення


 1. Сутність, переваги і недоліки ресурсного підходу до визначення економічного потенціалу підприємства.

 2. Відмінність економічного потенціалу підприємства від виробничої потужності і виробничих резервів

 3. Сутність цілісності, складності і гнучкості як ознак потенціалу підприємства
Тести

^ 1 Для чого необхідно оцінювати потенціал підприємства?

а) для статистики;

б) для виконання економічного аналізу;

в) для розробки вірної стратегії;

г) для розробки заходів по зменшенню штату.

^ 2 Коли у науковій економічній літературі з`явився термін «потенціал» ?

а) у середині XX ст.;

б) на початку XVIII ст.;

в) наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. XX ст.;

г) на початку XІX ст.

^ 3 Що означає термін «потенціал»?

а) сума усіх ресурсів;

б) можливості та ресурси, які можуть бути використані;

в) приховані резерви;

г) ступінь потужності будь-чого.

^ 4 Чому у економічній літературі поняття потенціал тлумачиться по- різному?

а) внаслідок недостатньої розробки проблеми;

в) тому що неможливо знайти конкретного визначення;

г) тому що це поняття запозичене з технічних наук.

^ 5 Чим відрізняється поняття «потенціал» від поняття «резерви»?

а) це тотожні поняття;

б) тим, що до «потенціалу» відносять як існуюче, так і потенціальне, а до «резервів» тільки потенціальне, невикористане;

в) поняття «резерви» ширше, ніж поняття «потенціал»;

г) тим, що резерви не є характерною рисою потенціалу.

^ 6 Що таке «економічний потенціал підприємства»?

а) виробнича потужність підприємства;

б) сукупність усіх ресурсів підприємства;

в) сукупність можливостей підприємства визначати, формувати та

максимально задовольняти потреби ринку товарами та послугами;

г) невикористані резерви.

^ 7 В чому сутність поняття «виробничий потенціал підприємства»?

а) це усі ресурси підприємства без взаємозв`язку між ними;

б) сукупність ресурсів підприємства для підприємницької діяльності, за допомогою яких можна випускати визначену кількість матеріальних благ;

в) це максимально можливий об`єм випуску продукції при досягнутому рівні техніки та технології.

8 ^ Чи вірним є твердження, що економічний потенціал підприємства – це сума усіх ресурсів, які є на підприємстві?

а) так;

б) ні;

в) власний варіант відповіді (якщо потрібне уточнення).

^ 9 Чим відрізняється виробничий потенціал підприємства від виробничої потужності ?

а) це тотожні поняття;

б) тим що виробнича потужність – це максимально можливий випуск

продукції при найкращому використанні усіх ресурсів підприємства, а

виробничий потенціал – це додатковий об`єм випуску продукції, на який можна збільшити виробничу потужність за рахунок використання резервів;

в) тим, що виробничий потенціал характеризується оптимальним в даних умовах НТП використанням всіх ресурсів, а виробнича потужність – досягненим використанням.

^ 10 Чим відрізняється виробничий потенціал підприємства від економічного потенціалу?

а) це тотожні поняття, різниця лише у формуванні;

б) тим, що він включає в себе більший набір ресурсів;

в) тим, що виробничий потенціал не включає в свою структуру економічні зв`язки підприємства;

г) тим, що виробничий потенціал являє собою більш широке поняття, ніж економічний потенціал.

^ 11 Якої ознаки не має виробничий потенціал підприємства?

а) здатність до сприйняття нових досягнень НТП;

б) цілісність;

в) взаємозамінність елементів;

г) гнучкість і міцність;

д) хаотичність взаємодії елементів.

^ 12 Сутність цілісності як властивості потенціалу підприємства полягає в:

а) тому, що потенціал є одним цілим;

б) тому, що всі елементи потенціалу служать загальній меті, що стоїть перед самою системою (підприємством).

в) потенціал підприємства вазємодіє з зовнішнім середовищем як ціле.

^ 13 Сутність потужності як властивості потенціалу підприємства полягає в:

а) кількісній оцінці виробничої здатності потенціалу підприємства;

б) тому, що потенціал наявний лише у потужного підприємства;

в) наявності у підприємства усіх ресурсів, необхідних для виробництва продукції.

^ 14 Сутність гнучкості як властивості потенціалу підприємства полягає в:

а) можливості взаємодіяти з постачальниками;

б) можливості швидко узяти кредит в банку для розвитку бізнесу;

в) можливості переорієнтації виробничої системи на випуск нової продукції, використання інших видів матеріалів і т.д. без корінної зміни його матеріально технічної бази.

^ 15 Сутність упорядкованості взаємозв'язків елементів потенціалу полягає в:

а) поліпшенням одного елемента можна досягти росту віддачі всієї системи;

б) тому, що поліпшенням одного елемента неможливо домогтися істотного росту віддачі всієї системи;

в) наявності взаємозв’язків між елементами системи.


Змістовий модуль 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства


Перелік основних питань теми

^

1 Стуктура економічного потенціалу підприємства


2 Графоаналітична модель потенціалу підприємства


Література:


- закони: [1]

- основна: [1, 3 – 13, 16, 18, 19]

- додаткова: [1 - 11]


^ Питання до самоконтролю


1 З яких елементів складається загальнотеоретична модель формування потенціалу підприємства?

2 Яку структуру має економічний потенціал підприємства?

3 Охарактеризуйте взаємозамінність елементів як властивість виробничого потенціалу підприємства

4 Чи може потенціал підприємства набути оптимальної структури без впливу керуючої системи?

5 Чи може структура потенціалу підприємства бути оптимальною тривалий час без коректуючих впливів?

6 Які існують шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства?

7 У чому полягає сутність графоаналітичний метод діагностики підприєм­ницького потенціалу підприємства, названого «Квадрат потенціалу»?

8 Яким методом пропонує проводити діагностику потенціалу підприємства І. М. Рєпіна? У чому сутність цього методу?

9 Перерахуйте і розкрийте зміст функціональних блоків для оцінювання потенціалу підприємства?

10 Розкрийте зміст алгоритму графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства «Квадрат потенціалу».

11 Розкрийте зв'язок між формою та розміром квадрата потенціалу підприємства і його життєвим циклом.


^ Питання до самостійного вивчення


 1. Різні підходи до визначення структури економічного і виробничого потенціалу підприємства

 2. Етапи процесу реструктуризації підприємства для різних випадків її необхідності

 3. Різні методики побудування графічних моделей потенціалу підприємства
Тести


1 Назвіть елементи виробничого потенціалу підприємства:

а) основні виробничі фонди, оборотні фонди, кадри;

б) основні виробничі фонди, нормовані оборотні засоби, кадровий потенціал;

в) основні фонди, нормовані оборотні засоби, фінансовий потенціал.

2 Сукупність трудових, нематеріальних, матеріальних і природних ресурсів, залучених і не залучених за якимось причинами у виробництво й реальною можливістю брати участь у ньому – це ... компонент економічного потенціалу підприємства

А) суб’єктивний;

Б) об’єктивний;

В) виробничий.

3 Економічний потенціал складається з наступних складових

а) виробничий, інтелектуальний, підприємницький, фінансовий;

б) інформаційний, виробничий, кадровий, фінансовий;

в) кадровий, інноваційний, інформаційний, фінансовий, підприємницький.

4 Інформаційний та інноваційний потенціали – це складові:

а) фінансового потенціалу;

б) виробничого потенціалу;

в) інтелектуального потенціалу.

5 Графоаналітична модель потенціалу предбачає діагностику за наступними блоками показників:

а) «Обсяг, структура та темпи виробництва»; «Маркетинг»; «Фінанси»; «Організація і система управління»;

б) «Виробництво, розподіл та збут продук­ції»; «Організаційна структура та менеджмент»; «Маркетинг»; «Фінанси»;

в) «Організаційна структура та менеджмент»; «Маркетинг»; «Фінанси»; «Місцезнаходження виробництва та наявність інфраструктури».


^ Змістовий модуль 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель


Перелік основних питань теми
  1   2   3   4

Похожие:

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconПрограма курсу І завдання до самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Програму та завдання розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Потенціал і розвиток підприємства 2011
Плани перевидання методичних розробок, підготовки навчальних посібників, видання конспектів лекцій, замовлення літератури у видавництвах...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconКонспект лекцій з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Конспект лекцій розглянутий та рекомендований до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством” вересня...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни \" потенціал І розвиток підприємства\" для студентів спеціальності „Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы