Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» icon

Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»


Скачать 159.96 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
страница1/6
Размер159.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


Кафедра економіки та управління персоналом


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання аналітично – розрахункового розділу курсової роботи з

дисципліни « Економіка підприємства» напрям підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»


Львів 2010


Методичні вказівки до виконання аналітично – розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни « Економіка підприємства» напрям підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / Укл.: к.е.н., доц. Н.Й.Реверчук - Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2010. - 26с.


Автори: Реверчук Н.Й. - к.е.н., доц. кафедри економіки та управління персоналом, Сторонянська І.З. - д.е.н., професор кафедри економіки та управління персоналом, Босак О.В.- к.е.н., доц. кафедри економіки та управління персоналом, к.е.н. , Войтович Н.В. - доц.. кафедри маркетингу ЛНУ ВМ та БТ

ім С.Г.Гжицького, Калинець К.С. – к.е.н. , кафедри економіки та управління персоналом.


Рецензенти: С.М. Лобозинська - к.е.н., доцент кафедри банківського

і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка

Л.Б.Євтух – к.е.н., доцент кафедри фінансів ЛІБС УБС НБУ


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки і управління персоналом

протокол № 1 від 2010р.


Затверджено науково-методичною радою інституту

протокол № 1 від 21.10 2010р.


 : Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України ,2010


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..4


  1. Визначення трудомісткості річної виробничої програми………………..5

  2. Розрахунок необхідної кількості робочих місць…………………………. 5

  3. Визначення чисельності промислово - виробничого персоналу……….. 7

3.1. Визначення чисельності основних робітників…………………………. 7

3.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників………………………..8

3.3. Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів і службовців…………9

  1. Розрахунок фонду оплати праці ПВП…………………………………….11

5.Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань…………………….13

5.1 Розрахунок вартості основних фондів…………………………………...13

5.2 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань………………………….14

6. Визначення витрат на основні матеріали і комплектуючі вироби………15

7. Калькуляція собівартості та розрахунок гуртової ціни виробу…………..16

  1. Розрахунок основних техніко-економічних показників роботи підприємства……………………………………………………………............17

Додатки…………………………………………………………………………19


ВСТУП


Метою виконання аналітично-розрахункового розділу курсової роботи є поглиблення, систематизація отриманих теоретичних знань з економіки підприємства і набуття практичних навичок з розрахунку і аналізу основних техніко - економічних показників господарської діяльності підприємства.

Кожен студент умовно стає керівником підприємства. Викладач задає варіанти вихідних даних для обчислення основних показників діяльності підприємства (Додатки Б,В,Д,С). За даними одного з варіантів, номер якого відповідає порядковому номеру у загальному списку студентів групи, студент обґрунтовує і обчислює техніко-економічні показники роботи підприємства. У додатках подано сорок п’ять варіантів завдань для студентів денної та заочної форми навчання. Вихідні дані для розрахунку показників студент заносить у бланк завдання. Керівник роботи завіряє бланк завдання поданий у додатку А .

На основі поданих завдань необхідно у такій послідовності обчислити:

1. Трудомісткість річної виробничої програми (Додаток Б).

2. Необхідну кількість робочих місць (Додаток В).

3.Чисельність промислово - виробничого персоналу (ПВП) (Додаток В).

4.Фонд заробітної плати ПВП.

5.Вартість основних засобів і річних амортизаційних відрахувань (Додаток Д ).

6.Витрати на основні матеріали і комплектуючі вироби (Додаток С ).

7.Планову калькуляцію собівартості і гуртову ціну виробу.

8.Основні техніко-економічні показники роботи підприємства.


^ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РІЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

Трудомісткість річної виробничої програми фірми за видами і розрядами робіт визначають на основі заданого варіанта трудомісткості виробу і обсягу річної програми (додаток Б). Результати обчислень заносять у табл. 1

^ Таблиця 1

Трудомісткість річної виробничої програми

п / п

Вид і розряд робіт

Трудомісткість виробу, нормо-годин

^ Річна прогр., шт.

Трудомісткість програми за видами і розрядами робіт, н- год.

1Складальні роботи – всього

в тому числі за розрядами:


7,742000323400

1 розряд1,7


71400


3 розряд

2,8


117600


5 розряд

3,2134400

2Налагоджувальні і регулювальні роботи - всього:0,8
336006 розряд


0,8

33600

3

Разом по усіх видах робіт

8,5

42000

357000


^ 2. РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Кількість робочих місць розраховують за формулою:

Кі=Ті х N / Фд. х Кв.н. , де

Кі - розрахункова кількість робочих місць і -го виду робіт;

Ті - трудомісткість одиниці продукції і -го виду робіт, нормо-год.,

N - річний обсяг випуску приладів, тис. шт.;

Фд. - дійсний річний фонд використання обладнання, год.;

Кв.н.- коефіцієнт виконання норм.

Дійсний річний фонд часу використання обладнання розраховують за формулою:

Фд= ( Фк- В- С) х Nзм х Тзм х Квтрат , де

Фк - число календарних днів у періоді;

В, Св. - число вихідних і святкових днів у періоді; (Додаток В)

Nзм - кількість змін роботи одиниці устаткування; (Додаток В)

Т зм - тривалість зміни, год.; (Додаток В)

К втрат - коефіцієнт втрат робочого часу через простої, непродуктивні витрати робочого часу, ремонти, скорочення тривалості зміни в передсвяткові дні та ін.

Коефіцієнт втрат робочого часу через простої, ремонти приймають в межах 5% від номінального річного фонду робочого часу.

Обчислюємо номінальний річний фонд часу роботи обладнання :

Ф н. =(365 – В – Св.) х Т зм. х Nзм. ;

Ф н. = (365- 103) х 8 х 1 = 2096 год. / рік

Дійсний річний фонд часу роботи обладнання , якщо коефіцієнт втрат робочого часу через простої у ремонті 5 % становитиме:

2096 х ( 1- 0,05) = 1991 год. /рік

Кількість робочих місць визначають за видами робіт і відображають в табл.2.

^ Таблиця 2

Розрахунок необхідної кількості робочих місць№ п/пПоказникиПозначенняВиди робіт за розрядамиВсього

Складальні

Налагодження і регулювання

1

3

5

6

1

Нормативна трудомісткість, нормо - години

Тн

1,7

2,8

3,2

0,8

8,5

2

Дійсний річний фонд робочого часу,

години

Фд

1991

3

Прийнята кількість робочих місць

Спр

32

52

60

15

159^ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО - ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ

3.1. Визначення чисельності основних робітників

Чисельність основних робітників розраховують за трудомісткістю виробничої програми. Кількість основних робітників-відрядників розраховують, виходячи із трудомісткості річної програми за видами і розрядами робіт:

де:

- чисельність робітників-відрядників і-того розряду, чол.

- трудомісткість робіт і-того розряду, нормо-год.

- річна виробнича програма, шт.

- дійсний фонд робочого часу одного робітника, год.

- коефіцієнт виконання норм.


^ Таблиця 3.1.

Бюджет робочого часу одного працівника на 2010 рік
п/пПоказник


^ Нормальні умови праці

1

Календарний фонд часу, днів.

365

2

Вихідні і святкові, днів.

103

3

Номінальний фонд часу, днів.

262

4

Цілоденні невиходи на роботу - всього, днів, втому числі:

27,7
- чергові і додаткові відпустки

22
- невиходи в зв'язку з хворобою

3
- невиходи по виконанню державних обов'язків

2,7

5

Явочний фонд робочого часу, днів.

234,3

6

Номінальна тривалість робочої зміни, год.

8,0

7

Дійсний фонд робочого часу робітника, год./рік

1874,4


Розрахуємо чисельність відрядників (основних робітників) за професіями та розрядами користуючись даними табл. 3.1 і вихідними даними:

Чскл.І = 71400/1874,4*1,14 = 34 чол.

Чскл.ІІІ = 117600/1874,4*1,14 = 55 чол.

Чскл.V = 134400/1874,4*1,14 = 63 чол.


Ч монт. VІ = 33600/1874,4*1,14 = 16 чол.

3.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Чисельність допоміжних робітників обчислимо за нормами обслуговування.

При розрахунку необхідно брати такі норми обслуговування для одного допоміжного робітника складального цеху приладобудівного підприємства: контролер якості - 20 робочих місць усіх видів робіт, слюсар з ремонту обладнання - 50 робочих місць, електрик з ремонту електроустаткування - 50 робочих місць, транспортний робітник - 70 робочих місць.

Кваліфікацію допоміжних робітників визначають за тарифно-кваліфікаційними довідниками. Розряд робітників-контролерів повинен перевищувати на один розряд робітників, яких вони обслуговують. Вказані нормативи можна коригувати за даними підприємств, на яких працюють слухачі заочної або проходять практику студенти (слухачі) денної форми навчання.

Розрахуємо чисельність допоміжних робітників:

Чк.я. = 159/20 = 8 чол. (2р. – 2чол.; 4р. – 3чол.; 6р. – 3чол.)

Чс.р. = 159/50 = 3 чол. (3р. – 1 чол.; 5р. – 2 чол.)

Чел. = 159/50 = 3 чол. (1р. – 1 чол.; 3 р. – 2 чол.)

Чвод.. = 159/70 = 2 чол. (2 р. – 2 чол.)


Результати розрахунків з визначення необхідної кількості робітників заносимо у табл. 3.2.


^ Таблиця 3.2.

Зведена відомість складу робітників цехуп/п

Професія

^ Чисельність робітників, чол.

Всього

В тому числі по розрядах

І


II


ІІІ


IV


V


VI


1

Складальник

152

34
55
63
2

Монтажник

16
16

^ Разом основних робітників відрядників

168

34
55
63

16

3

Контролер якості

8
2
3
3

4

Електрик

3

1
2


5

Водій

2
2

6

Слюсар-ремонтник

31
2
^ Разом допоміжних робітників (погодинників)

16

1

4

3

3

2

3

^ Всього робітників цеху

184

35

4

58

3

65

19


3.3. Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів і службовців

Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів і службовців базується на типових схемах керування цехами, на основі яких розробляють штатний розпис, який і встановлює їх чисельність на розрахунковий період.

Орієнтовна чисельність керівників для цехів приладобудівних підприємств становить 3-6 % від загальної кількості робітників, спеціалістів – 1-2%, службовців – 1-3%. Чисельність працівників зайнятих технічним обслуговуванням управління виробництвом (МОП) – (прибиральниці, гардеробники) визначають на основі укрупнених норм обслуговування. Наприклад, чисельність прибиральників визначають за кількістю квадратних метрів виробничої площі, яку вони прибирають, гардеробників – за кількістю обслуговуваних працівників.

Для визначення чисельності МОП можна користуватися такими нормами обслуговування: на одного прибиральника – 200-300 м2 площі (залежно від типу підлоги), а на одного гардеробника – 300-400 працівників цеху.

Загальну чисельність керівників беремо на рівні 4%, спеціалістів – 1%, службовців – 2% від загальної кількості робітників:

Чкер. = 184*0,04 = 8 чол.

Чспец. = 184*0,01 = 2 чол.

^ Чслужб. = 184*0,02 = 4 чол.

Визначимо чисельність прибиральниць, якщо норма обслуговування
– 300 м2:

Чприб.. = 159*5,2/300 = 3 чол.

Для розрахунку числа гардеробників беремо норму обслуговування 300 чол.:

Чгард. = (184+8+2+4+3)/300 = 1 чол.

Розрахунки чисельності працівників зазначених вище категорій заносимо у табл. 3.3.

^ Таблиця 3.3.

Штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу

Посада

Чисельність, чол.

^ Посадова ставка*, грн. /місяць

Сума,

грн./рік

Інженерно-технічні працівники,

в т.ч.:


Керівники, в т. ч.:

8
254400

1 . Начальник цеху

1

3600

43200

2. Заст. нач. цеху

1

3200

38400

3. Старший майстер

2

2800

67200

4. Майстер дільниці

4

2300

105600

Спеціалісти, в т. ч.:

2

-

63600

1 . Інженер конструктор

1

2700

32400

2. Інженер технолог

1

2600

31200

Службовці, в т. ч.:

4

-

70800

1. Комірник

3

1500

54000

2. Обліковець

1

1400

16800

МОП, в т. ч.:

4

-

45480

1. Прибиральники

3

960

34560

2. Гардеробники

1

910

10920

РАЗОМ

18

-

434280
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы