Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» icon

Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»


Скачать 159.96 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
страница2/6
Размер159.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

* Приймається на основі даних по місцю праці, стажування чи практики.

^ 4. РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПВП

Розрахунок заробітної плати включає в себе обчислення фонду оплати праці і середньої зарплати окремо за категоріями працівників підприємства.

До складу фонду оплати праці входять фонди тарифної заробітної плати погодинників і відрядників та доплати за преміальними системами, які в сумі складають фонд основної заробітної плати, а також додаткова заробітна плата, яка включає доплати за: роботу в нічний час, керівництво бригадою, навчання учнів, скорочений робочий день (підлітків і матерів годувальниць), чергові та додаткові (на навчання та декретні) відпустки і виконання державних обов'язків. Крім того до фонду оплати праці включають доплати за роботу в понадурочний час, святкові та вихідні дні, за особливі умови роботи, оплату простоїв та випуск бракованої продукції не з вини робітника, виплати пов'язані з індексацією заробітної плати, надбавки і доплати, не передбачені законодавством і понад розміри, встановлені чинним законодавством, одноразові заохочення, винагороди за підсумками роботи року.

Річний тарифний фонд оплати праці робітників-відрядників – З тар. від. визначають за нормативною трудомісткістю річної виробничої програми:

де

Ті - трудомісткість і-того виду робіт, год.;

^ N - річна виробнича програма;

Тст. і - годинна тарифна ставка і-того розряду (табл.. 4.1).

Фонд тарифної оплати праці робітників-погодинників – Зтар.погод. розраховують на основі дійсного фонду робочого часу середньоспискового робітника і його годинної тарифної ставки:

, де

Фд. – дійсний фонд часу роботи одного робітника погодинника.


Таблиця 4.1

Годинні тарифні ставки робітників приладобудівних підприємств при п'ятиденному робочому тижні*^ Умови праціКатегорії робітниківГодинні тарифні ставки, грн./год.

І

II

III

IV

V

VI

VII

VII

Тарифний коефіцієнт

1,0

1,09

1,2

1,35

1,53

1,8

1,9

2,0

НормальніПогодинники

4,2

4,58

5,04

5,67

6,43

7,56

7,98

8,4

Відрядники

4,69

5,11

5,63

6,33

7,18

8,44

8,91

9,38

* Подана тарифна сітка призначена лише для навчальних цілей

Фонд тарифної заробітної плати робітників-відрядників становитиме:

З тар.від. = (71400*4,69)+(117600*5,63)+(134400*7,18)+(33600*8,44)
= 2245,530 тис.грн.


Фонд тарифної заробітної плати допоміжних робітників становитиме:

^ Зтар.погод. = 1874,4*(4,58*2+5,67*3+7,56*3+4,2+5,63*2+5,04+6,43*2+4,58*2)
= 171264 тис.грн.


Для спрощення розрахунків в роботі фонд додаткової оплати праці визначають укрупнено – в середньому 10% від фонду основної заробітної плати.

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців на розрахунковий період встановлюють за штатним розписом і посадовими ставками.

Доплати по преміальних системах основним робітникам планують в розмірі 15%, а допоміжним робітникам 12% від фонду тарифної заробітної плати. Премії для адміністративно-управлінського персоналу планують у розрахунку 25% для керівників. 20% - для спеціалістів, 15% - для обліковців і 10% - для МОП від їх ставок.

Нарахування на заробітну плату визначають у розмірі 37,29% від фонду оплати праці.

Розрахунок річного фонду оплати праці подати у вигляді табл. 4.2.


^ Таблиця 4.2.

Розрахунок річного фонду оплати праціп/п

Група

Кількість працю-ючих, чол.

^ Фонд тарифної зарплати, тис. грн.

Преміальні доплати,

тис. грн.

Фонд основної зарплати тис. грн.

^ Додаткова зарплата, тис. грн.

Фонд оплати праці тис. грн.

Середньо­місячна зарплата працю-ючого, грн. /чол.

1

Основні робітники

168

2245,53

336,83

2582,36

258,236

2840,596

1409

2

Допоміжні робітники

16

171,264

20,552

191,816

19,182

210,998

1099

3

Керівники

8

254,4

63,6

318

31,8

349,8

3644

4

Спеціалісти

2

63,6

12,72

76,32

7,632

83,952

3498

5

Службовці

4

70,8

10,62

81,42

8,142

89,562

1866

6

МОП

4

45,48

4,55

50,028

5,0028

55,0308

1146

7

Нарахування на заробітну плату

37,29%

1353,6Разом

202

3019,07

448,87

3299, 95

329,99

4983,52

2055,91

^ 5. РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ СУМИ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ 5.1. Розрахунок вартості основних фондів

Після розрахунків чисельності працюючих і їх оплати праці здійснюють розрахунок амортизаційних відрахувань за групами основних фондів (будівлі, споруди, обладнання, виробничий інвентар, апаратура, пристрої тощо) згідно податкового законодавства.

Вартість будівлі цеху визначають на основі розрахунку площі необхідних приміщень. У таблиці вихідних даних подано: площу одного робочого місця, вартість 1 м2 будівлі. Площу цеху розраховують по зовнішньому периметру з врахуванням площі допоміжних приміщень.

Вартість обладнання обчислюють на основі кількості робочих місць по складанню і монтажу та середньої вартості обладнання одного робочого місця. Аналогічно визначають вартість апаратури і приладів для оснащення робочих місць по налагодженню і регулюванню блоків апаратури, що випускають.

Вартість інструменту і пристроїв беруть укрупнено в розмірі – 10-15% від вартості обладнання і апаратури (60% цієї суми становить інструмент, який належить до основних фондів, а інші 40% умовно відносять до оборотних фондів, як малоцінні і швидкозношувані предмети, вартість яких включають у кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання за статтею "Зношення інструменту"),

Вартість виробничого інвентаря визначається сумарно у розмірі 1,0-1,5% вартості обладнання і апаратури, а господарський інвентар – 2500 грн. на одного допоміжного робітника і 5200 гри. на одного керівника, спеціаліста і службовця.

S буд. = 159*5,2*2800 = 2315,04 тис. грн.,

Вартість обладнання становитиме:

^ S обл. та апарат. = 159*43,7 = 6948,3 тис. грн.,

Вартість інструментів і пристроїв (10% від вартості обладнання і апаратури) становитиме:

S інст. = 6948,3*0,1 = 694,83 тис. грн.

Вартість виробничого інвентаря становить (1,5% від вартості апаратури і обладнання):

S інв.вир. = 6948,3*0,015 = 104,22 тис. грн.,

Визначимо вартість господарського інвентаря:

S інв. госп. = (2500*16)+(5200*14) = 112,8 тис. грн.,

5.2. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

Амортизаційний фонд призначений для реновації (повного заміщення) основних фондів після їх вибуття у зв'язку з фізичним зношенням.

Суму амортизаційних відрахувань можна визначити на основі норм амортизації відповідних груп основних фондів і їх балансової вартості на початок звітного періоду за формулою:

, де

Аі - річна сума амортизаційних відрахувань по і-тій групі основних фондів, грн./р.;

Ni - норма амортизаційних відрахувань і-тої групи основних фондів, %;

Вбал. - балансова вартість і-тої групи основних фондів, грн.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань завершують складанням зведеної таблиці вартості основних виробничих фондів і розрахунком їх амортизаційних відрахувань (табл. 5).

^ Таблиця 5

Вартість основних фондів і амортизаційних відрахуваньп/п

Найменування основних фондів

Балансова вартість, тис.грн.

^ Квартальна норма амортизації, %

Сума амортизаційних відрахувань.

тис. грн.

1

Будівлі і споруди

2315,04

2

Розрах.

2

Обладнання, апаратура і прилади

6948,3

6

Розрах.

4

Інструмент і пристрої

694,83

6

Розрах.

5

Виробничий і господарський інвентар

217,02

10

Розрах.

ВсьогоРозрах.

^ 6. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ НА ОСНОВНІ ТА ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ І КУПОВАНІ НАПІВФАБРИКАТИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ВИРОБИ

Вартість основних матеріалів визначають за їх цінами з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, які приймають у розмірі 5% від вартості матеріалів.

До купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів відносять вузли і деталі, які одержують від інших спеціалізованих підприємств.

У даній роботі вартість купованих напівфабрикатів задана сумарно в розрахунку на один виріб (Додаток С). При цьому транспортно-заготівельні витрати становитимуть - 5% від повної вартості купованих напівфабрикатів.

Обчислимо витрати на основні матеріали і куповані напівфабрикати, якщо в розрахунку на один виріб вони становлять 59 і 86 грн. відповідно.:

Sосн. = 59*42000=2478 тис.грн.

Sкуп.напівф. = 86*42000=3612 тис.грн.

Розрахунок витрат на матеріали і напівфабрикати заносимо у табл. 6.

^ Таблиця 6

Розрахунок витрат на основні та допоміжні матеріали і куповані напівфабрикати

та комплектуючі вироби

п/п

Матеріал

Витрати на

одиницю, грн.

Витрати на річну програму, тис.грн.

^ Транспортно-заготівельні витрати, тис.грн,

Загальна вартість, тис.грн.

1

Основні матеріали

59

2478

123,9

2601,9

2

Комплектуючі вироби і куповані напівфабрикати

86

3612

180,6

3792,6

Всього
6090

304,5

6394,5


^ 7. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ТА РОЗРАХУНОК

ГУРТОВОЇ ЦІНИ ВИРОБУ

Калькуляцію собівартості здійснюють на основі попередніх розрахунків.

Визначимо витрати на основні матеріали в розрахунку на один виріб:

Sом. = 2601900/42000=61,95 грн.

Визначимо витрати на куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби в розрахунку на один виріб:

^ Sкомпл. = 3792600/42000=90,3 грн.

Визначимо витрати на основну заробітну плату основних робітників в розрахунку на один виріб;

Sоз ор. = 2582,36/42=61,48 грн.

Результати розрахунків зводимо у табл. 7.

^ Таблиця 7

Калькуляція собівартості та визначення гуртової ціни виробуп/п

Стаття витрат

^ Сума втрат, грн./шт.

Примітка

1

Основні матеріали

61,95

табл. 5.2, розрах.

2

Куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби

90,3

табл. 5.2, розрах.

3

Основна заробітна плата основних робітників

61,48

табл. 4.2 розрах.

4

Додаткова заробітна плата основних робітників

6,15

10% від п.3

5

Нарахування на заробітну плату

25,22

37,29% від (п.3 + п.4)

6

Витрати по утриманню і експлуатації обладнання

59,64

97 % від п.3

7.

Загальновиробничі витрати

47,95

78 % від п. 3

8

Адміністративні витрати

64,55

105 % від п. 3

9.

Позавиробничі витрати

25,03

6 % від виробничої собівартості

10

Повна собівартість

442,27

сума пп. 1-9

11

Плановий прибуток підприємства

88,45

2 0 % від п. 10

12

Всього (гуртова ціна виробу)

530,72

сума пп. 10-11

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы