Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності


Скачать 152.33 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
страница1/4
Размер152.33 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА


КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.050201 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”


ПОЛТАВА 2011
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій». - Полтава: ПолтНТУ, 2011.- 35с.


Укладачі: Щепак В.В.к.т.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Полтавського НТУ ім. Ю.Кондратюка

Краус Н.М.к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Полтавського НТУ ім. Ю.Кондратюка


Рецензенти: Добрянська В.В. к.т.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Полтавського НТУ ім. Ю.Кондратюка

Зернюк О.В. к.т.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Полтавського НТУ ім. Ю.Кондратюка


Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри менеджменту і

маркетингу В.В. Гришко,

доктор економічних наук, професор


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….…4

Загальні положення……………………………………………………………….5

Організація виконання дипломної роботи……………………………………....7

Зміст та обсяги дипломної роботи……………………………………………….7
Вимоги до оформлення дипломних робіт (таблиці, формули, посилання)…..12

Особливості оформлення додатків………………………………………………17

Рецензування і захист дипломної роботи……………………………………….19

Правила бібліографічного опису використаних джерел……………………….23

Додатки…………………………………………………………………………….25
ВСТУП

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» розроблені відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики фахівців спеціальності „Менеджмент організацій” для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно із чинними стандартами України і містять основні вимоги щодо змісту та оформлення, організації виконання, порядку захисту й оцінювання дипломної роботи.

Самостійна кваліфікаційна письмова робота є складовою державної атес-тації, підсумковою дослідницькою роботою, яка дає змогу виявити рівень зас-воєння студентами теоретичних знань та практичної підготовки, їх здатність до самостійної роботи у вибраній професійній сфері.

Дипломна робота є випуск­ною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання ком­плексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія ( ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації менеджер-економіст..

Метою виконання дипломного дослідження є глибоке осмислення профе-сійної проблеми; комплексне оволодіння матеріалом і методами са­мостійного дослідження та послідовного викладення; практичне застосування теоретичних знань для розв’язання конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю підприємств на ринку товарів та по­слуг.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформле­ння, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкрет-ного дослідження проблеми на реальному підприємстві, обґрунтованих пропо-зицій, а також не має відгуку з об’єкта дослідження і зовнішньої рецензії до захисту не допускається.

Основними вимогами до дипломної робіт є:

 • розкриття теоретичних засад предмета дослідження на основі вивчення та критичного осмислення законодавчо-нормативних та літературних джерел;

 • прикладний характер дослідження;

 • узагальнення в кінці роботи результатів у вигляді аналітичних висновків та пропозицій (рекомендацій щодо покращення або зміцнення економічного стану організацій, підприємств);

 • відповідність вимогам щодо оформлення.

Вимоги до структури й оформлення кваліфікаційних робіт (дипломних та магістерських робіт) розроблено на базі "Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій [Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9 – 17] і ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".


^ Загальні положення


Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, що виконується за тематикою наукових досліджень кафедри менеджменту і маркетингу, має бути ре­зультатом самостійно проведеного і закінченого дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про початкове володіння сучасними методами наукового пошуку.

Назва кваліфікаційної роботи має бути стислою, конкретною, відповідати спеціальності та суті дослідженої проблеми, вказувати на предмет і мету кваліфікаційного дослідження. Іноді для більшої конкретизації до назви можна додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

У назві не бажано використовувати ускладнену, узагальнюючу чи псевдонаукову термінологію. У назві треба уникати слів "Дослідження...", "Аналіз...", "Вивчення...".

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань підприємницької діяльності, спеціаль­ної віт-чизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з про­блеми, яка вивча-ється, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта.

Основні етапи виконання дипломної роботи:

1 Вибір теми та об’єкта дослідження, затвердження теми.

2 Розроблення завдання на дипломну роботу, складання календарного пла-ну її виконання.

3 Опрацювання літературних джерел і складання плану дипломної роботи.

4 Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної прак­тики на об’єкті дослідження.

5 Оброблення фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.

6 Апробація матеріалів дослідження.

7 Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлен­ня науковому керівникові.

8 Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.

9 Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта досліджен­ня, отримання відгуку.

10 Подання роботи на кафедру.

11 Зовнішнє рецензування роботи.

12 Державна атестація (захист дипломної роботи).

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, котрі успі­шно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу і переддипломну практики та захистили звіти з них.

Кожному студентові кафедра призначає наукового керівника, який надає йому науково-методичну допомогу в самостійній роботі над дипломною робо-тою. Науковий керівник індивідуально консультує студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, а також контролює дотримання графіка виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фахівців із менеджменту відповідно до затверджених програм вивчених дисциплін і відображає актуальну пробле-матику сучасного менеджменту. Орієнтовну тематику дипломних робіт наведено у додатку А.

Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, котре є юридичною особою і має самостійну звітність.

Бажаним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта досліджен-ня, що оформляється відповідним листом.


^ Організація виконання дипломної роботи


Дипломна робота має виконуватися студентом відповідно до затверджених завдання та календарного плану. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична робота над дипломною роботою студента і наукового керівника.


^ Зміст та обсяги дипломної роботи


Кваліфікаційну роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердому переплетенні обсягом 100–110 сторінок друкованого тексту (за ви­нятком додатків, списку літератури, таблиць і рисунків, що пов­ніс­тю займають площу сторінки) й ілюстративного роздавального матеріалу.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника.

План дипломної роботи має бути складним і містити: вступну частину; три глави, кожна з яких має містити не менше ніж три параграфи; висновки та пропозиції; список літератури й додатки.

Орієнтовні варіанти планів дипломних робіт наведено у додатку Б.

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуаль-ності та практичної значущості вибраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань щодо конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити її мету та завдання (спираючись на план), предмет і об’єкт дослідження.

Обсяг вступу не має перевищувати 1 – 3 сторінок.

^ У першому розділі дипломної роботи необхідно навести результати теоретичних досліджень автора за вибраною тематикою, де визначаються:

- суть, значення і місце проблеми в системі менеджменту;

- прийнятий понятійний апарат;

- основні теоретичні підходи щодо розв’язання проблеми та відношення до них автора;

- практичний досвід реалізації проблеми в Україні й за кордоном.

Результатом теоретичних досліджень повинна бути концептуальна модель розв’язання вибраної управлінської проблеми, котра б ґрунтувалась на передо-вому досвіді вітчизняної та світової управлінської науки і практики та відобра-жала власну точку зору автора.

Текстова частина розділу має доповнюватись двома – трьома аркушами графічного матеріалу, в складі якого: один аркуш – концептуальна модель розв’язання проблеми. Графічний матеріал можна оформляти у вигляді плака-тів на форматі А1 або як роздавальний матеріал на форматі А4.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% від загального обся-гу дипломної роботи.

Другий розділ присвячується характеристиці й аналізові результатів діяль-ності організації – об’єкта досліджень та впливу на них управлінської проблеми за темою дипломної роботи. У цьому розділі необхідно:

 • дати коротку характеристику організації – об’єкта досліджень;

 • зробити економічний аналіз результатів діяльності організації та виявити вплив на них стану функціональної області, що належить до теми дипломної роботи;

 • виявити основні недоліки управління проблемою за темою досліджень.

У цьому розділі проводиться опис і дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми на об’єкті дослідження, діагностування діяль-ності підприємства під кутом зору вибраного напряму дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. Кожен абзац починається з того, як повинно бути (теоретично ), але всі приклади наводяться лише з досліджуваного підприємства (як є зараз, сучасний стан). Результатом дослідження буде критичний аналіз.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжу-ватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність управ-лінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати дійсними документами (до додат-ків), котрі обов’язково супроводжувати стислим коментарем.

З метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ і умінь з алгоритмі-зації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен вико-ристати комп’ютер. Не можна обмежитись застосуванням стандартної програ-ми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників діяль-ності об’єкта дослідження чи використати тільки програму – редактор для друку й оформлення тексту та ілюстрацій.

Потрібно застосовувати адаптовані автором стандартні програми або роз-робку власної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітично-му чи рекомендаційному розділі.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:

 • поставлене завдання;

 • програму, за якою воно буде розв’язуватися;

 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, що є джерела-ми первинної інформації – баланс, інші форми звітності);

 • формули розрахунку;

 • блок-схему алгоритму розв’язання задачі;

 • результат (у вигляді підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо);

 • аналітичний опис результату.

Орієнтовний зразок титульного аркуша до ілюстративних матеріалів наве-дено у додатку Ж. Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві відповідного пункту: „ ... із застосуванням ЕОМ ”.

Завданням третього розділу є розроблення конкретних рекомендацій, про-позицій, моделей управління параметрами розвитку, діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, викладених у першій главі, а також висновків проведеного у другій главі дослідження. Назва розділу формулюється таким чином:

“Удосконалення ... (предмет дослідження) на ... (об’єкт дослідження)”.

“Шляхи вдосконалення ... (предмет дослідження) на ...(об’єкт дослідження)”. Детальні пропозиції щодо вдосконалення управління діяльністю організації відповідно до напряму дослідження мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування. Рекомендації студента щодо наукового розв’язання досліджуваної проблеми повинні відповідати критеріям новизни, ефективності та практичної втіленості. Наприклад:

„ Як свідчить аналіз, проведений у п. 2.1. , у ... існує такий істотний недолік, як ... Для успішного подальшого розвитку ... можна запропонувати ... ” „ З метою ... можна запровадити ...”

Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду відомих фірм світу (студент демонструє свою освіченість і менеджерський світогляд), але якщо така пропозиція зараз не здійсненна для об’єкта дослідження, треба обов’язково це пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, політична та економічна нестабільність то-що), тобто студент повинен демонструвати реалізм мислення і знання проблем реального об’єкта. У розрахунках для обґрунтування пропозиції дозволяється використовувати ПЕОМ.

Обсяг третього розділу може становити до 30% від загального обсягу дип-ломної роботи.

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі дипломної роботи, є стислим викладом підсумків проведеного дослідження, де коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми, оцінку результатів дослідження з точки зору відповід-ності меті дипломної роботи та поставленим у вступі завданням, а також про-позиції щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, котрі було детально обґрунтовано у розділі 3. У висновках не повинно бути пропозицій, яких не було розглянуто у розділі 3. Обсяг висновків і пропозицій не має перевищувати 3 – 5 сторінок.

Список літератури має включати всі використані джерела, що розміщуються в такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (за алфавітом );

д) статті із журналів (за алфавітом );

е) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (за алфавітом);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Список літератури може містити до 45 – 60 назв. Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком літератури, виділеним двома квад­ратними дужками, наприклад, «... у роботах [12, 25, 38]...». Якщо необхідно послатися на конкретний запозичений факт (цитата, число, таблиця, рисунок тощо), приведений у літературному джерелі на від­повідній сторінці, посилання виглядає так: [12, с. 75]

Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з вибраною темою, розміщу-ються на останніх сторінках. Кожен із них позначається буквою українського алфавіту та назвою, на кожен повинне бути посилання в тексті.

Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дипломної роботи:

 • реальні документи підприємства;

 • рекламні матеріали;

 • проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • ілюстрації допоміжного характеру.Вимоги до оформлення дипломних робіт


Основна частина

Матеріал дипломної роботи слід подавати у такій послідовності:

 • титульний аркуш;

 • бланк завдання;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Завершену й оформлену належним чином роботу підписує автор на титульній сторінці. Усі складові дипломної роботи потребують оформлення відповідним чином.

Мова дипломної роботи - державна, стиль – науковий, чіткий, без орфог-рафічних і синтаксичних помилок; послідовність – логічна. Пряме перепису-вання у роботі матеріалів із літературних джерел неприпустиме.

Робота має бути написана розбірливим почерком або надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210297 мм). Текст друкується шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1.5. Допускається розміщувати таблиці та ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (не більше 40 рядків на сторінці).

Текст дипломної роботи розташовується на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: із лівого боку – 25-30 мм; із правого – 15 мм; зверху і знизу - 20 мм.

Вписувати у друкований текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю чи пастою тільки чорно-го кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного.

У тексті дипломної роботи не повинно бути слів або абзаців виділених курсивом, підчеркнутим або жирним шрифтом.

Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати одному вільному рядку, між текстом попереднього підрозділу і заголовком наступного підроз-ділу – двом вільним рядкам.

^ Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище , ім’я, по батькові та інші відомості про автора, тему дипломної робо-ти, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання (посаду) консультанта(-ів), місто і рік (додаток Г).

^ Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів роботи.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти згідно із планом, викладеним у завданні.

Заголовки структурних частин дипломної роботи – ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ і назва розділу, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ - пишуться або друкуються великими літерами по центру сторінки не жирним шріфтом. Заголовки підрозділів пишуться чи друкуються малень-кими літерами (крім першої великої) з абзацу, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3 – 4 інтервалам в основному тексті. Кожен розділ дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

^ Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який уключаєть-ся до загальної нумерації сторінок і на котрому номер сторінки не ставиться. Нумерація (без крапки після неї) проставляється у правому верхньому куті сто-рінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТА-НОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумеруються як розділи. Номер розділу ставиться після слова „ РОЗДІЛ ”. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: „1.4” (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Зміст ілюстрації має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) та таблиці слід подавати в роботі безпо-середньо після тексту, де їх згадано вперше, чи на наступній сторінці. Якщо во-ни містяться на окремих сторінках роботи, їх уключають до загальної нумера-ції. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку й розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті чи у додатках. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом „ Рисунок” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між котрими ставиться крапка, наприклад: „Рисунок 1.2”(другий рисунок першого розділу). Номер ілюстра-ції, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

^ Таблиці, формули, посилання


Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додат-ках) у межах розділу. Напис „Таблиця” розміщується з нового рядка з абзацу із зазначенням її номера, що складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 2.3”(третя таблиця другого розділу). Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами ( крім першої великої ) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою, відбивати зміст таблиці і мати таку структуру (додаток Б):

Таблиця (номер)

Назва таблиці

або за 2 варіантом

Таблиця _____ ______________________________________________

номер назва таблиці
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами з абзацу пишеться, наприклад: „Продовження таблиці 2.3”.

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю вимірювання. Якщо всі одиниці вимірювання є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводять-ся у заголовку. Одиниці вимірювання мають подаватися відповідно до стандар-тів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери. Цифровий ма-теріал, як правило, подається у вигляді таблиці, приклад якої наводиться в додатку Б.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з малих (якщо складають одне речення із заголовком) і з великих (якщо вони є самос-тійними).

^ Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чи-ном, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за годин-никовою стрілкою.

Формули в дипломній роботі нумеруються в межах розділу. Номер форму-ли складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) - перша формула третього розділу.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба по-давати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в котрій вони наведе-ні у формулі, й кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „ де ” без двокрапки.

Приклад

«Відомо, щоде М, М2 – математичне очікування;

, середнє квадратичне відхилення [23]».

Основним знаком множення є крапка (·), а не « на середній лінії. Її ставлять:

 • перед числовим співмножником, щоб виділити будь-який множ­ник;

 • щоб записати скалярний добуток векторів;

 • між аргументом тригонометричної функції і буквеним позна­ченням.

Крапку як знак множення не ставлять перед:

 • буквеними символами;

 • дужками і після них;

 • дробовими виразами і після них;

 • знаком кореня, інтеграла, логарифма тощо.

Знак множення у вигляді косого хреста (×) ставлять, якщо необ­хідно:

 • вказати розміри (наприклад, 60 × 90 см);

 • записати векторний добуток (а × в);

 • перенести формулу з одного рядка на інший на знаку множення.

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. На знаку ділення переносити не рекомендується. Знак, на якому робиться перенесення, повторно пишуть на початку наступного рядка.

Наведення числового результату розрахунків без попереднього за­пи­су у формулі замість буквених символів числових значень величин, які входять до неї, не допускається.

Рівняння і формули треба виділяти в тексті вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше ніж один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності ( = ) чи після знаків плюс ( + ), мінус ( - ), множення ( ) і ділення ( : ).

Посилання в тексті роботи на джерела інформації треба зазначити поряд-ковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: „ ... у працях ”.

Посилання на ілюстрації до дипломної роботи оформляють порядковим номером ілюстрації, наприклад: (рис. 2.3 ); на формули – порядковим номером формули, наприклад: “у формулі (3.1 )”. Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено, наприклад: ( табл. 1.1).

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово „ дивись ”, наприклад: ( див. табл. 1.2 ).

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимо-гами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (додаток В).


^ Особливості оформлення додатків


Допоміжні або додаткові матеріали, які ускладнюють текст ос­новної частини магістерської роботи, вміщують у додатках. Їх слід оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках, роз­ташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований посередині рядка вгорі малими літерами з першої великої. Над заголовком (також посередині) малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і ве­лика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами україн­ського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.


Наприклад:

Додаток А

Методика розрахунку ефективності проекту


Один додаток позначається як додаток А.

Коли для нумерації додатків не вистачає літер алфавіту, пропо­нується використовувати загальноприйнятий спосіб: за додатком Я слідують додатки АА, АБ, АВ і т. д.

Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, фор­мула (В.1).

В посиланнях у тексті роботи на ілюстрації, таблиці, формули, рів­няння, розміщені у додатках, рекомендується писати: «...на рисунку А.2…», «… в таблиці Б.3...», або «...в табл. Б.3...»; «... за формулою (В.1)…».

Якщо додаток являє собою документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, то його копію вміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документа вкладають аркуш, на якому посередині друкують слово «Додаток __» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша простав­ляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нуме­рують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи (не­зва­жа­ючи на власну нумерацію сторінок документа).


^ Рецензування і захист дипломної роботи


Випускник повинен додати до роботи відгук керівника організації, що була об’єктом дослідження, завірений печаткою. Цей відгук має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. У ньому мають бути підтверджені актуальність теми для підприємства, самостій-ність автора дослідження, практична значущість аналітичного розділу та мож-ливості й перспективи впровадження запропонованих рекомендацій. Зразок оформлення відгуку керівника організації на дипломну роботу наведено у додатку Л.

На виконану дипломну роботу науковий керівник готує висновок, в якому дає оцінку якості виконання самої роботи і праці студента над нею та робить висновок щодо можливості допуску дипломної роботи до захисту в ДЕК (дода-ток Д).

Дипломна робота, підписана студентом і його науковим керівником, за наявності позитивного письмового відгуку наукового керівника, подається на попередній захист до комісії у складі викладачів кафедри (рецензування членом комісії, стисла доповідь, ретельний перегляд демонстраційних матеріалів). Чле-ни комісії роблять відповідний запис поряд із відгуком наукового керівника.

Рукопис у твердій палітурці подається студентом завідувачу кафедри, кот-рий приймає рішення щодо допущення до захисту й оформляє його через від-повідний запис у висновку кафедри про дипломну роботу (додаток Д). Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити дипломну роботу до захисту через її незадовільну якість, це питання виноситься на засідання кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформляється протоколом і подаєть-ся на затвердження послідовно деканові факультету і ректорові університету.

На момент подання до внутрішньої сторінки обкладинки студент приклеює конверт для розміщення супроводжувальних документів (лист-замовлення, від-гук керівника підприємства, відгук наукового керівника). Робота реєструється на кафедрі й направляється деканатом факультету на зовнішню рецензію.

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів, інших кафедр університету. Зовнішня рецензія надається у письмово-му вигляді, у довільній формі та має містити:

 • висновки щодо актуальності вибраної теми, практичної значущості вико-наної дипломної роботи;

 • характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної робо-ти, відповідність змісту роботи її завданням;

 • висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напря-мом теми дипломної роботи;

 • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управ-ління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

 • оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

 • зауваження про виявлені недоліки;

 • висновок рецензента про відповідність виконаної дипломної роботи існуючим вимогам, можливість допущення до захисту та її оцінку за чотири- бальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Рецензент має підписатися і зазначити своє прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посаду, котру обіймає, і завірити свій підпис. Для підготовки студента до пояснень у зв’язку з можливими зауваженнями рецензента йому надається можливість ознайомитися з рецензією до захисту роботи на засіданні ДЕК. Рецензія вкладається у конверт разом з іншими супроводжуючими робо-ту документами.

Розгляд супровідних матеріалів дипломної роботи здійснюється завідува-чем кафедри, після чого декан факультету направляє дипломну роботу в ДЕК для захисту.

За умов успішного складання державних іспитів із фаху, захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує ректор університету.

На засіданні ДЕК до початку захисту подаються такі документи:

- витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу цієї комі-сії;

- список студентів, допущених до захисту дипломних робіт (проектів) чи до складання державного іспиту за підписом декана факультету;

- довідка від деканату про виконання студентом навчального плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних і виробничих прак-тик (додаток Е);

- дипломна робота студента;

- письмовий відгук керівника дипломної роботи;

- зовнішня рецензія на дипломну роботу;

- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність викона-ної дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у прак-тичну діяльність підприємства, видані статті студента з теми дипломної роботи та ін.).

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим ке-рівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4 – 6 сторінок із найважливішими ілюстративними матеріалами: плакати або роздавальний матеріал, дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо). Зразок їх оформлення наведено у додатку Ж.

Обсяг тексту доповіді має відповідати 10-ти хвилинам виступу, містити основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства та творчих розро-бок щодо визначених моделей управління, пропозицій і рекомендацій, які вип-ливають із проведеного дослідження. Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і, якщо можна, дати на них аргументовану відповідь у доповіді.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента та за-безпечувати повноту висвітлення всіх положень, що підлягають захисту.

Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь наочними матеріалами.

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на дипломну робо-ту, а студент відповідає на всі зауваження рецензента.

Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викла-дачі, спеціалісти можуть ставити студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і корот-кими.

Після відповіді студента на запитання оголошується відгук наукового ке-рівника виконаної дипломної роботи.

За результатами захисту дипломної роботи ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту й роботи та про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації з видачею йому диплома державного зразка.

Диплом із відзнакою видається студентові, який має 75% відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки (за наявності оцінок „добре ” з інших дисциплін), оцінку „ відмінно ” на державному іспиті з фаху і захистив дипломну роботу також на "відмінно ”.

Студент, котрий отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцін-ку, має бути відрахованим з університету і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. Він має право бути повторно допуще-ним до складання державних екзаменів (якщо він одержав незадовільну оцінку на іспиті) чи до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про зат-вердження теми та об’єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено або у межах теми матеріали роботи можуть бути суттєво оновлені й доповнені.

Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин (про що студент має подати відповідні документи у ДЕК), ректор університету може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше ніж на один рік. Незалежно від причин повтор-ний захист дипломних робіт та складання державних іспитів у той самий рік категорично забороняється.

На всіх засіданнях ДЕК складається протокол, у який вносяться відповідні оцінки за складання іспитів і захист, записуються запитання членів ДЕК та при-сутніх на захисті, особисті думки членів ДЕК, оцінюється набутий освітній рі-вень, а також відомості про державний документ про освіту, що видається ви-пускникові університету.

Протоколи підписуються головою й членами ДЕК, котрі брали участь у засіданні, і зберігаються в університеті протягом 75-ти років.

Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому відображає основні кількісні показники стосовно рівня та якості успіш-ності по проведених іспитах і захистах, характеристиках виконаних дипломних робіт щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підпри-ємств, застосування сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій в аналітичних дослідженнях й ін. Звіт ДЕК обговорюється на вченій раді універ-ситету. Захищені дипломні роботи випускаюча кафедра здає в архів навчально-го закладу не пізніше ніж через 3 дні після завершення роботи ДЕК, де вони зберігаються протягом 5-ти років.


^ Правила бібліографічного опису використаних джерел


Усі опрацьовані джерела включаються до списку одним із таких способів:

1. У порядку появи посилань у тексті.

2. В алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

3. У хронологічному порядку.

Кафедра рекомендує перший або другий способи. За другого спо­собу література розміщується в такій послідовності:

1. Закони України.

2. Укази Президента України.

3. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

4. Документи і матеріали Національного банку, міністерств і ві­домств України.

5. Публікації українською та російською мовами.

6. Публікації іншими мовами.

У переліку джерел застосовується суцільна нумерація, назви ви­ще­наведених тематичних груп не вказуються. Джерела 1–4 груп наво­дяться в хронологічному порядку, в 5 і 6 групах – в алфавітному по­рядку.

Не рекомендується включати до бібліографічного списку ті публі­кації, на які немає посилань в тексті дипломної роботи і які фактично не були використані, а також науково-популярні книги, газети. Якщо є необхідність у використанні таких видань, то потрібно навести їх у підрядкових посиланнях в тексті магістерської роботи.

Дані про використані джерела повинні наводитися відповідно до правил бібліографічного опису згідно з ГОСТ 7.1-84. СИБИД. «Биб­ли­ографическое описание документа. Общие требования и правила сос­тавления». Хоча він і замінений національним ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та пра­ви­ла складання), введеним у дію 10.11.06 року, але останній не поши­рюється на бібліографічні посилання.

Назва джерела повинна наводитись мовою оригіналу.

Бібліографічний опис складається з уніфікованих за складом й пос­лідовністю відомостей про документ. Джерелом відомостей для біб­ліографічного опису є титульний аркуш документа або наявний гото­вий опис.

Опис книг обов'язково повинен містити в собі: прізвище та ініціали автора, назву книги, відомості, що відносяться до назви свідчення про повторність видання, місце видання, видавництво і рік видання, кіль­кість сторінок. Прізвище автора вказується у називному відмінку (див.додаток В).


ДОДАТКИ
  1   2   3   4

Похожие:

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності 040301 Прикладна математика
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» / Уклад....
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом
Методичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом «Теплові електричні станції» (для студентів спеціальності 090510- теплоенергетика...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації з виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050108 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання
Кмсон / м-во освіти І науки України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф маркетингу І комерц справи;...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы