Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" icon

Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"


Скачать 48.96 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Размер48.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці". Для студентів усіх спеціальностей економічного факультету.

Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань з дисципліни. Обсяг контрольної роботи – до 12 листів за правилами виконання контрольних робіт.

Для успішного виконання роботи необхідно використовувати рекомендовану літературу.

Контрольна робота виконується по варіантах, які обираються за порядковим номером студента у списку групи.

Варіанти та номера теоретичних питань.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Номера питань

1;32

2;33

3;34

4;35

5;36

6;37

7;38

8;39

9;40

10;41

11;42


Варіанти

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
Номера питань

12;43

13;44

14;45

15;46

16;47

17;48

18;49

19;50

20;51

21;52


Варіанти

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Номера питань

22;53

23;54

24;55

25;56

26;57

27;58

28;59

29;60

30;61

31;62

Розглядаючи теоретичні питання необхідно викласти іхні основні положення.

Перелік питань контрольної роботи:

 1. Елементи ринку праці: попит, пропозиція, ціна робочої сили.

 2. Складові елементи механізму функціонування сучасного ринку праці: суб’єкти, об’єкти, засоби впливу.

 3. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів.

 4. Формування робочої сили: відтворення населення; організація профпідготовки; поновлення працездатності.

 5. Поняття, види та форми зайнятості населення.

 6. Підходи до визначення поняття та рівня безробіття. Види безробіття.

 7. Поняття продуктивності праці і трудомісткості, їх взаємозв’язок.

 8. Методи та показники вимірювання продуктивності праці.

 9. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.

 10. Вартість робочої сили та її формування.

 11. Вартість життя та її показники.

 12. Соціально-економічна сутність заробітної плати.

 13. Форми і системи оплати праці.

 14. Погодинна форма оплата праці та її системи.

 15. Відрядна форма оплати праці та її системи.

 16. Економічне обґрунтування необхідності та ефективності преміювання працівників.

 17. Законодавчі та нормативні документи на основі яких здійснюється державне регулювання заробітної плати.

 18. Структура заробітної плати, її складові частини.

 19. Система організації оплати праці.

 20. Визначення, мета та принципи соціального партнерства.

 21. Суб’єкти соціального партнерства.

 22. Роль держави як арбітра та роботодавця на ринку праці.

 23. Планування і формування персоналу підприємств.

 24. Способи визначення необхідної чисельності персоналу.

 25. Законодавче регулювання робочого часу.

 26. Робочий час, його склад і структура.

 27. Методи вивчення використання робочого часу.

 28. Сутність і зміст нормування праці.

 29. Методи нормування праці.

 30. Види доплат та надбавок.

 31. Поняття організації праці. Основні напрямки організації праці.

 32. Класифікація і характеристика робочих місць.

 33. Умови праці. Фактори, що визначають умови праці і працездатність людей.

 34. Визначення додаткової потреби в працівниках.

 35. Фонди соціального страхування їх формування, призначення та використання.

 36. Фотографія робочого часу. Призначення та види.

 37. Норми праці. Призначення і використання.

 38. Планування фонду оплати праці на підприємстві.

 39. Формування та структура доходів громадян в ринкової економіці.

 40. Мотивація праці.

 41. Персонал підприємства. Його класифікація.

 42. Кваліфікаційний розподіл робітників та службовців.

 43. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги і недоліки.

 44. Натуральний і умовно-натуральний методи вимірювання продуктивності праці, переваги та недоліки.

 45. Колективний та трудовий договори. Зміст та призначення.

 46. Аналіз та планування трудових показників.

 47. Регулювання робочого часу та міра праці.

 48. Фонди обов’язкового страхування робітників: формування, призначення та використання.

 49. Державне регулювання зайнятості населення.

 50. Види доплат визначених законодавством.

 51. Тарифна система оплати праці та її елементи.

 52. Заробітна плата номінальна та реальна. Податки на заробітну плату.

 53. Шляхи поліпшення мотивації праці.

 54. Форми розподілу труда, його вплив на ефективність використання трудових ресурсів.

 55. Бюджет робочого часу.

 56. Витрати підприємств на оплату праці: планування і структура.

 57. Основний зміст Закону України “Про оплату праці”.

 58. Основний зміст Кодексу законів про працю.

 59. Режим праці та відпочинку на підприємстві.

 60. Оплата по посадовим окладам: сфера використання,значення та проблеми.

 61. Робоче місце: сучасні вимоги, задачі організації, зв'язок з результатами праці.

 62. Місто та роль потреб людини в формуванні системи оплати праці.


Практичні завдання:

Задача 1.

Визначити потрібну чисельність робітників з ремонтів локомотивів. Вихідні дані задачі наведені в додатку 1.

Потрібний контингент робітників визначається в явочній (прибутній) і середньо списочній чисельності. Середньо списочна чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і виконуючих державні та суспільні обов’язки(Кдо)

Чсп = Чяв (1 + Кзам)

Кзамвід + Кхв + Кдо

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: Кхв = 0.03;

Кдо = 0.01; Квід = 0,09.

В загалі планування контингенту починається з явочної чисельності робітників, а потім списочної.

Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів виконується окремо за серіями локомотивів і видами ремонту за формулою:

Чяв = ,

Де - кількість відповідних видів ремонту , од;

Нрем і - норма трудомісткості на один ремонт, чол-год; (додаток 1).

Тн – номінальний годинний фонд робочого часу, рік

Тн = (Ткал - Тсв - Твих ) * 8 - Тск

Де Ткал св вих –відповідно кількість днів календарних , святкових, вихідних.

Тск – скорочення робочого часу на одну годину в передсвяткові дні.

Одержані результати занести в таблицю 1.

Розрахунок чисельності робітників з ремонту локомотивів Таблиця 1.

Вид ремонту

Кількість ремонтів

Загальна трудомісткість

Явочна чисельність

Списочна чисельність

ПР – 2

ТО - 2

Разом

Задача 2.

За результатами задачі 1 визначити:

 1. Як зміниться продуктивність праці.

 2. Як якісний і кількісний фактори вплинули на приріст обсягу робіт для ТО-2 якщо:

Обсяг ремонтів збільшився на (Х%), а чисельність робітників на (У%)

Значення коефіцієнтів Х і У Таблиця 2

Х(%)

20 16 18 12 14 32 25 28 30 10 13 15 18 17 9 7 6 10 5 7 4 9

У(%)

15 12 14 10 9 25 20 23 16 9 8 7 16 17 6 8 6 6 2 7 3 8

Вар-т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Вар-т

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Х(%)

17 12 11 13 24 23 25 14 15

У(%)

13 9 6 8 21 16 12 11 10


Задача 3.

Вихідні дані цієї задачі надаються викладачем.

За даними хронометражу розрахувати норму часу на виконання операції (Топ).

Норму оперативного часу визначають у такий спосіб:

 1. визначають тривалість виконання кожного елемента операції(ti), декілька раз (n); (у задачі ti задано у вихідних даних).

 2. вираховують коефіцієнт стійкості (Ку) по кожному елементу (ряду) операції

,

де ti max; timin– максимальна і мінімальна тривалість виконання елемента операції:

 1. порівнюють Ку з нормативним Кн (у задачі приймається Кн = 1,5).

Якщо Ку > Кн тобто є "браковані" виміри і необхідно замінити їх новими що дорівнюватимуть tmax/tmin ≤ Кн;

якщо , то проведене достатню кількість спостережень і всі ti – дійсні.

 1. визначають норму часу на виконання елемента операцій по кожному елементу (ряду). 1. визначають норму часу на операцію в цілому, як суму середнього часу по елементах операції:Результати занести в таблицю. 3.


Результати хронометражних спостережень. Таблиця 3

Елементи

Операцій

Тривалість елементів по спостереженням

Ку

сума

ti1

2

3

4

5Задача 4.

Вихідні дані видаються викладачем.

За даними спостережень за часом робочого дня скласти:

 • фактичний баланс робочого дня

 • раціональний (нормальний) баланс робочого дня.

Для складання фактичного балансу необхідно:

 1. за результатами фотографії робочого дня (исх.д.): визначити середньоарифметичні значення вимірів часу;

 2. розподілити витрати часу відповідно до класифікації часу по категоріях і скласти зведення однойменних витрат і фактичний баланс часу робочого дня в хв. Результати занести в таблицю 4.

3) після цього визначають процентне співвідношення кожної категорії часу до загального підсумку (усього робочого часу) і до оперативного часу (кол 3,4. аналітичного зведення).

4) раціональний (нормальний баланс) - це проектований раціональний розподіл витрат робочого часу. Складається на основі фактичного балансу, наступним чином: виключають непередбачені перерви і непродуктивну роботу з фактичного балансу;

 1. отримана за рахунок ліквідації цих втрат економія часу розподіляється між усіма категоріями продуктивного часу раціонального балансу(ПЗ, ОП, ОБ) і пропорційно питомій вазі їх у продуктивному часі фактичного балансу.

6) потім обчислюють процентне відношення кожної категорії часу раціонального балансу до тривалості робочого дня (кол.6) й оперативного часу (кол. 7).

Аналітичне зведення Таблиця 4

Найменування затрат робочого часу

Баланс часу робочого дня

Основна група

^ КАТЕГОРІЯ ЧАСУ

індекс

код

фактичний

нормальний

(раціональний)

тривалість, хв

в проц до тривалості

робочого дня

в проц. до оперативного часу.

тривалість, хв

в проц до тривалості

робочого дня

в проц. до оперативного часу.

Час роботи

Підготовчо-заключне

ПЗ

ОП

ОБ

РП

ВР

НР

РН


ПТ

ПОлт


ПНТ


ПНД


РП

1110

1120

1130

1100

1210

1220

1200


2110

2120


2210


2220


2200Разом оперативного

Обслуговування робочого місця

Разом продуктивного

Випадкова робота

Зайва невиробнича робота

Разом непродуктивногоТехнологічні

Відпочинок та особисті потреби

Викликані порушенням виробничого процесу

Викликані порушенням трудової

дисципліни

Разом перерв
Всього робочого часу
2000Коефіцієнт можливого підвищення продукт. праці в проц. К = 1 + Тизл / Тсм – Тизл


Задача 5.

За результатами задач 3 і 4 визначити:

 • норму часу на операцію (ТНВ); - норму виробітку за зміну (Нв).

; ;

де: Топ – витрати оперативного часу на виконання операції (задача 4)

а – % витрат на підготовчо заключний час відносно оперативного часу;

б   % витрат часу на обслуговування робочого місця стосовно оперативного часу;

в – те ж на частину технологічних перерв, що перекривається;

г- те ж на задоволення фізіологічних потреб.

Коефіцієнт а, б, в, г визначаються за даними раціонального балансу (задача 3).

Тзм – тривалість зміни у хв. (зад. 4)

Задача 6.

Визначити абсолютну зміну норми виробітку і нову норму виробітку, якщо отримана в задачі № 5 норма часу знижена на Х% (Х – див задачу 2)

Задача 7.

Розрахувати фонд заробітної плати робітників з ремонтів локомотивів (по даним задачі 1 та дод 2)

Фонд заробітної плати планується по кожній групі робітників локомотивного депо на явочну чисельність, згідно з тарифними ставками або окладами і відповідними доплатами.

До доплат відносять надбавки за роботу в святкові дні ,нічні голини ,клас кваліфікації, умови праці, поєднування професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими нормативними актами доплати праці. Тарифний фонд заробітної плати складається з основного та додаткового:

Фт=Фосн+Фдод

Додаткова заробітна плата містить виплати виробничим робітникам за не відроблений, але за законом сплачуваний час :сплата відпусток, вихідних допоміг при звільненні, за час виконання державних і суспільних обов’язків, проходження воєнних зборів та інше. Річна додаткова заробітна плата визначається по кожній групі робітників. Для цього річний фонд заробітної плати по кожній групі робітників множать на відповідний коефіцієнт заміщення. Основний фонд заробітної плати по ПР-2 планується по формулі:

Фосн = Тріч.*

де Тріч - загальна річна трудомісткість ПР-2 (зад 1);

-середня годинна ставка робіт по ПР-2

Врахувати, що ремонти виконуються робітниками з різними тарифними розрядами, використовуючи формулу інтерполяції.

= См + (Сб   См)(Рс   Рм)

де См – годинна ставка меншого розряду,

Сб - годинна ставка більшого розряду,

Рс – середній розряд праці,

Рм – менший розряд праці.

Приклад: якщо Рс = 3,6 то Рм = 3; Рб = 4

На ПР 2 запланувати доплату 50% робітників доплату за важкі умови праці (12% тариф з/пл)

Основний фонд заробітної плати по ТО-2 оплачується по ставках 4 разряду за формулою:

Фосн=Чя*ТН*Счі;

де Чя - явочна чисельність робітників на ТО-2;

ТН - річна норма робочого часу одного робочого.

Счі - годинна ставка, і-го розряду.

По ТО 2 запланувати доплати за роботу в святкові дні та в нічний час, виходячи з круглоточного режиму роботи. Результати розрахунків звести в таблицю 2.

Фонд зарплати по ремонтах локомотивів. Таблиця 5.

Вид робіт

Чисельність

Основний і додатковий фонд з/пл

Доплати

Загальний фонд з/пл

Святкові дні

Нічний час

Умови праці

Інші

ПР 2


ТО 2
Список літератури.

 1. Закон України "Про зайнятість населення"/ Закон України том 1. – К.: Ін-т законодавства , 1996. – С. 252-268

 2. Закон України "Про колективні договори і угоди" / Закон Украйни, том 6. – К.: Ін-т законодавства, 1997. – С.5-11

 3. Закон України " Про оплату праці "./ Закон України, том 8. – К.: Ін-т законодавства, 1997. – С. 210-218.

 4. .Жуков Л.И., Погосян Г.Р. Економіка труда. – М.: Економіка, 1991.

Завіновська Г.Т. Організація заробітній плати в промисловості. – К.: Вища шк.,1985.

5. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. – К.: МАУП, 1995.

 1. Організація, нормування і оплата труда на залізничному транспорті: Підручник для вузів (Ю.Д. Петров, М.В. Белкін – М. Транспорт, 2000. – 279с.

 2. Економіка труда: Уч-к для вузів / Под ред. Погорєлова Н.И., - Киев ИСМО 1997 - 206с.

Додаток 1

Трудомісткість та програма ремонтів локомотивів.Варіанту

Трудомісткість, 1 ремонту, л/год

Річна кількість ремонтів

Вид ремонту

ПР - 2

ТО - 2

ПР - 2

ТО - 2

1

650

8,7

22

10365

2

480

10,6

25

9860

3

2590

8,8

12

11220

4

540

9,7

10

11412

5

1900

7,8

11

12100

6

2132

7,1

13

10520

7

3230

11,7

12

10650

8

1955

8,2

16

10850

9

1610

5,9

21

12350

10

1265

6,8

20

12120

11

2740

8,9

18

11780

12

2125

9,5

11

12140

13

2900

11,2

12

11850

14

1860

12,3

14

10620

15

1360

11,4

17

10300

16

1650

14,0

19

12800

17

560

10,5

13

10220

18

1960

12,1

11

9900

19

2260

9,6

12

9760

20

2520

14,0

14

9600

21

2500

11,0

15

9250

22

2400

12,6

10

9170

23

2240

13,0

9

9820

24

2780

11,0

12

10600

25

2920

12,4

13

12120

26

1100

10,6

17

11600

27

1980

12,0

15

10320

28

2350

9,6

16

9800

29

2620

8,7

12

9350

30

2150

9,5

14

10120

31

1670

9,0

20

10450


Додаток 2

Тарифні коефіцієнти для робітників зайнятих на ремонтах

розряд

1

2

3

4

5

6

коефіцієнт

1

1,08

1,2

1,35

1,54

1,89

Ставка першого розряду приймається 1,2 грн., або діюча на теперішній час.


Середній розряд робітників зайнятих на ремонтах локомотивів.

Варіант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ср. разряд

3,5 3,7 4,2 4,3 4,4 3,8 3,7 4,1 4,5 5,2 5,6 5,8 3,9 4,9 5,1 5,7Варіант

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ср. разряд

5,4 4,8 5,9 5,5 3,3 3,8 4,6 5,2 5,3 4,9 4,7 4,4 5,2 2,8 4,7

Похожие:

Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Економіка І організація інноваційної діяльності. Х.: Укрдазт, 2004. 28 с
Навчально-методичного забезпечення дисципліни Економіка і організація інноваційної діяльності
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» для студентів спеціальності 040301 Прикладна математика
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з кредитного модуля «Математична логіка та теорія алгоритмів» / Уклад....
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Розрахунок чисельності працівників підприємства та аналіз руху персоналу підприємства
Методичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни \"Економіка праці\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы