Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності icon

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності


Скачать 105.98 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
страница1/2
Размер105.98 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Первомайський політехнічний коледж

Первомайського політехнічного інституту

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова


А.В.Нерубащенко


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання курсового проекту

з дисципліни «Технологія машинобудування»

для студентів денної і заочної форм навчання з спеціальності

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»


^

Рекомендовано до друку методичною радою ППК ППІ НУК ім. адм. Макарова


Протокол № від « » 2011 р.


м. Первомайськ

2011 рік

УДК

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання з спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Автор:

Викладач Нерубащенко Алла Вікторівна

Циклова комісія «ТОМ» ППК ППІ НУК ім. адм. Макарова

Методичні вказівки розроблені на підставі робочої навчальної програми з даної дисципліни і призначені для студентів денної і заочної форм навчання з спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» для виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування».

В методичних вказівках представлені загальні питання організації виконання курсового проекту, а також його зміст і структура. Викладені загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки і графічної частини проекту. Детально описана послідовність виконання кожного розділу пояснювальної записки з вказівкою літературних джерел, де можна взяти необхідний для виконання роботи матеріал. Наведені зразки виконання та заповнення комплекту технологічної документації.


Рецензент: Доц. кафедри «ДВЗ та ТМ» ППІ НУК ім. адм. Макарова

І. О. Григурко


А.В.Нерубащенко

Видавництво, 2011 р.

ППК ППІ НУК ім. адм. Макарова


ЗМІСТ


1

^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

4

2

ТЕМА І ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ»

5

3

^ СТРУКТУРА І ОБ’ЄМ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

7

4

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

8

5

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

21

^ 1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


Курсовий проект з дисципліни «Технологія машинобудування» виконується студентами денного і заочного відділень, та має за мету підготувати студентів до самостійної розробки і вирішення технологічних завдань механічної обробки деталей машин різного функціонального призначення, використовуючи знання, отримані ними з спеціальних дисциплін.

Під час досягнення мети поставлені наступні завдання:

 • виявити і оцінити знання, уміння і навички студентів з спеціальних дисциплін навчального плану вивчених на попередніх курсах;

 • ознайомити студентів з методикою виконання розділів та підрозділів курсового проекту і принципами вирішення виробничих завдань на базі отриманих ними теоретичних та практичних знань;

 • розвинути у студентів навички і уміння самостійної інженерної діяльності, використовуючи технічну літературу, довідкові і керівні матеріали для вирішення виробничих проблем.

До захисту допускаються курсові проекти, підписані керівником і затверджені головою циклової комісії «Технології обробки матеріалів». Під час захисту курсового проекту студент здійснює коротку доповідь протягом 10-15 хвилин, яка будується за наступною схемою:

 • тема курсового проекту та її актуальність;

 • початкові дані до проекту і обгрунтування типу виробництва;

 • стислий зміст кожного розділу курсового проекту з виділенням тих технічних рішень, які запропоновані особисто студентом, наведенням ілюстративних матеріалів, що розміщуються в послідовності їх згадки в доповіді;

 • висновки і практичні рекомендації по особистому внеску студента з кожного розділу проекту.

За наслідками виконання проекту і його захисту виставляється загальна оцінка за проект.

^ 2 ТЕМА І ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ»


Відповідно до поставлених завдань темами курсового проектування можуть бути:

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо черв’ячне» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Зірочка» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Корпус» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Вал» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Втулка» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Маточина» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Корпус маслороздільника» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Колесо зубчасте» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Кришка» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Напівмуфта» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «Вал-шестірня» з розрахунком режимів різання та конструювання пристосування.

Деталь на яку розробляється технологічний процес повинна бути середньої складності (кількістю технологічних операцій до 10) і оброблятися різними методами механічної обробки.

Для однієї з операцій механічної обробки проектується спеціальне пристосування. вибір конструкції пристосування узгоджується з керівником.

Керівник видає завдання до курсового проекту, до якого додається креслення деталі, на яку проектуєтся технологічний процес та вказується річний обсяг випуску виробів, умови роботи і короткий зміст проекту.

Електронні версії створених студентом креслень в зменшеному вигляді наводяться в пояснювальній записці , паперові оригінали додаються до записки.

Раціональною формою виконання курсового проекту є самостійна підготовка студентом матеріалів до курсового проекту під час проходження технологічної практики. Студент самостійно обирає тему проекту, необхідні креслення деталей, технічні вимоги, інструкції і іншу необхідну документацію та узгоджує з керівником. Тема проекту має бути направленою на вирішення конкретних завдань виробництва з врахуванням перспективи розвитку.

При розробці проекту необхідно відображати питання комплексної механізації і автоматизації, використовувати типові технологічні процеси, можливості групового методу обробки для умов серійного виробництва, обробку на верстатах з числовим програмним управлінням (ЧПУ) і багатоопераційних верстатів, застосовувати переналагоджуване уніфіковане оснащення, вводити потокові методи виробництва.

У проекті повинні бути відбиті новітні досягнення вітчизняної і зарубіжної науки і техніки, розробка принципово нових технологічних процесів і вдосконалення існуючих, дослідження окремих етапів технологічного процесу в даних виробничих умовах. Прийнятий технологічний процес повинен бути економічно доцільним.


^ 3 СТРУКТУРА І ОБ’ЄМ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


Курсовий проект надається до захисту у вигляді:

 • Пояснювальної записки (розрахункова частина – 30-40 аркушів формата А4);

 • графічної частини (2-3 креслення формата А1);

 • комплекту технологічній документації (маршрутних і операційних карт механічної обробки);

 • специфікації на пристосування;

 • електронний носій інформації (диск з розрахунками та кресленнями) при наявності такого, додається до курсового проекту.

Пояснювальна записка має таку структуру з вказаною орієнтовною кількістю сторінок:

Титульний аркуш (ДОДАТОК А) ^ 1

Завдання до курсового проекту (ДОДАТОК Б) 1

Зміст 1

Вступ 1-2

 1. Загальний розділ

  1. Короткі відомості про деталь, технічні вимоги на її виготовлення 1

  2. Матеріал деталі та його властивості 1

  3. Аналіз технологічності конструкції деталі 1-2

 1. Технологічний розділ

  1. Визначення типу машинобудівного виробництва 1

  2. Вибір виду і методу отримання заготовки 1-2

  3. Техніко – економічне обґрунтування вибору заготовки 4-6

  4. Розрахунок загальних та операційних припусків табличним методом 1-2

  5. Розрахунок операційних розмірів з допустимими відхиленнями 1-2

  6. Розрахунок міжопераційних припусків на механічну

обробку розрахунково-аналітичним методом 1-2

  1. Розробка плану технологічного процесу обробки деталі 2-3

  2. Визначення режимів різання та норм часу на механічну

операцію технологічного процесу 4

  1. Визначення режимів різання та норм часу на механічну

операцію технологічного процесу 4

 1. Конструкторський розділ

3.1 Опис конструкції та принципу дії пристосування 1-2

3.2 Розрахунок зусилля затиску деталі в пристосуванні 2

Література 1

Додатки

Додаток 1 Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі

Додаток 2 Специфікація на пристосування

Додаток 3 Графічна частина курсового проекту

Аркуш 1 Креслення деталі, заготовки

Аркуш 2 Креслення технологічних наладок

Аркуш 3 Креслення пристосування


^ 4 ПОЯСНЕННЯ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ


Титульний аркуш - це перший аркуш пояснювальної записки (ДОДАТОК А), який видається керівником курсового проектування.

Завдання на курсове проектування містить тему завдання і назву, початкові дані для проектування і терміни виконання роботи, також видається керівником та затверджується головою циклової комісії.

Зміст вказує точну назву всіх розділів і підрозділів пояснювальної записки з їх нумерацією і номером аркуша, з якої вони починаються у відповідності до послідовності яка передбачена завданням курсового проекту. У змісті не допускаються переноси у назвах розділів та підрозділів, які-небудь скорочення назв і їх перефразування.

Вступ стисло характеризує роль машинобудування на сучасному етапі розвитку промисловості України і обгрунтовує актуальність та необхідність виконання курсового проекту з дисципліни.


1 Загальний розділ


  1. Короткі відомості про деталь, технічні вимоги на її виготовлення


Наводиться коротка характеристика службового призначення деталі і опис її роботи. Виходячи з службового призначення деталі, проводиться аналіз технічних вимог, які задані кресленням або іншим документом. Якщо технічні вимоги відсутні на кресленні, то виходячи з службового призначення складальної одиниці, вони розробляються за існуючими показниками. Технічні вимоги на кресленнях виконують відповідно до ГОСТ 2.316-68.


1.2 Матеріал деталі та його властивості


У цьому підрозділі потрібно зробити висновок щодо правильності вибору матеріалу для даних умов роботи деталі у вузлі, доцільності його заміни іншими марками матеріалу, а також навести дані про матеріал деталі: хімічний склад, механічні властивості, які розміщуються в окремих таблицях (таблиці 1.1, 1.2 ).

Наприклад:

Таблиця 1.1 Хімічний склад з вказівкою марки матеріалу

У відсотках


Вуглець,

(С)

Кремінь,

(Si)

Марганець,

(Мп)
Таблиця 1.2 Механічні властивості з вказівкою марки матеріалу

Твердість за Бринелем,

НВ

Межа

текучості,

δт , (МПа)

Тимчасовий опір

δто , (МПа)

Відносне подовження

δ, %

Відносне

звуження

φ, %

^ 1.3 Аналіз технологічності конструкції деталі


Метою аналізу є виявлення недоліків конструкції деталі по відомостях, що містяться в кресленні і технічних вимогах, а також можливе поліпшення технологічності даної конструкції.

При технологічному контролі креслення звертається увага на наявність всієї інформації, необхідної для виготовлення деталі: необхідні проекції, розрізи і перетини, наявність всіх розмірів з допустимими відхиленнями, необхідна шорсткість оброблюваних поверхонь, відхилення від правильних геометричних форм і взаємного розташування поверхонь, матеріал деталі, характер термічної обробки, маса деталі.

Аналіз технологічності конструкції зводиться до можливого зменшення трудомісткості і металоємності, обробки деталі високопродуктивними методами.

Заходи щодо поліпшення технологічності конструкції повинні забезпечити зниження собівартості виготовлення деталі при заданому службовому призначенні.

Якісна оцінка технологічності конструкції проводиться з врахуванням матеріалу деталі, його оброблюваності, вартості, раціональності геометричних форм деталі і вимог до якості її поверхні, правильності простановки розмірів, необхідних допусків, можливості раціонального способу отримання заготовки.

При кількісній оцінці показників технологічності можуть розглядатися: маса деталі, коефіцієнт використання матеріалу, коефіцієнт точності обробки, коефіцієнт шорсткості поверхонь, рівень технологічності конструкції за технологічною собівартістю.

Всі можливі пропозиції щодо поліпшення показників технологічності і поліпшення конструкції наводяться в пояснювальній записці.


2 Технологічний розділ


^ 2.1 Визначення типу машинобудівного виробництва


Оскільки в завданні до курсового проекту регламентується річний обсяг випуску виробів, то виходячи з цього, розробка технологічного процесу механічної обробки деталі в проекті передбачається в умовах одиничного, дрібносерійного і серійного виробництва.


^ 2.2 Вибір виду і методу отримання заготовки


На вибір методу отримання заготовки впливають: матеріал деталі, її призначення і технічні вимоги до виготовлення, конструктивні розміри і форми поверхонь деталі, обсяг випуску виробів.


^ 2.3 Техніко – економічне обґрунтування вибору заготовки


При виконанні курсового проекту наводяться розрахунки двох методів отримання заготовки, після чого виконується їх техніко-економічне порівняння. На підставі здійсненого порівняння варіантів заготовок за коефіцієнтом використання матеріалу робиться висновок про оптимальний для даних умов виробництва метод отримання заготовки.  1. ^ Розрахунок загальних та операційних припусків табличним методом


На цьому етапі проектування виконується розрахунок значень припусків, які необхідні для вибору розмірів заготовки, розрахунку технологічних розмірів механообробки і визначення глибини різання при розрахунку режимів обробки.

Розмір припуску визначають різницею між розміром заготовки і розміром деталі за робочим кресленням, припуск задається на сторону.

Поверхні деталі, які не підлягають обробці, припусків не мають.

Припуски підрозділяють на загальні, тобто ті що видаляються на протязі

всього процесу обробки даної поверхні, - від розміру заготовки до остаточного розміру готової деталі і міжопераційні, ті що видаляються при виконанні окремих операцій.

Величина міжопераційного припуску визначається різницею розмірів, отриманих на попередній і подальших операціях.

Припуск повинен мати розміри, що забезпечують виконання необхідної для даної деталі механічної обробки при задоволенні встановлених вимог до шорсткості і якості поверхні металу і точності розмірів деталей при найменшій витраті матеріалу і найменшої собівартості деталі. Такий припуск є оптимальним. Встановлення оптимальних припусків на обробку є вельми важливим техніко-економічним питанням.

Надмірні припуски викликають зайві витрати на виготовлення деталі і тим самим збільшують її собівартість, що складається з трьох основних елементів: витрат на матеріал, основної заробітної плати виробничих працівників і накладних витрат.

Розрахунки значень загальних та операційних припусків подають у табличній формі наведеній в таблиці 2.1.


Наприклад:

Таблиця 2.1 Загальні та операційні припуски

У міліметрах

Найменування

поверхні деталі

Загальний

припуск

Пзаг(2Пзаг)

Операційні припуски

чорнова

обробка,

П1 (2П1)

чистова

обробка,

П2 (2П2)

шліфува-

льна

обробка,

П3 (2П3)

Діаметри

Зовнішня циліндрична

поверхня Ø40js6()

(1,7 + 0,8) х 2 = 5

5 - (1,1 + 0,5 )= = 3,4

1,1

0,5
  1. ^ Розрахунок операційних розмірів з допустимими відхиленнями

Встановлюючи операційні розміри на обробку, необхідно вказувати допустимі відхилення на них, тобто допуски на розміри заготовки, так як отримати заготовку точно встановлених розмірів неможливо. Допустимі відхилення припусків повинні знаходитись в обмежених межах, оскільки при великій різниці в розмірах заготовок створюються великі труднощі у виготовленні - доводиться часто переналагоджувати верстати на розміри заготовок, знижується точність роботи в пристосуваннях.

Операційні розміри визначаються наступним чином. Спочатку визначається розмір заготовки (Дзаг = Дном + 2Пзаг). Потім поступово необхідно віднімати операційні припуски для зовнішніх та торцьових поверхонь, внаслідок чого одержимо останні операційні розміри (Д1; Д2; Д3)

де Дзаг – розмір діаметра заготовки, мм;

Дном – номінальний діаметр деталі, мм;

Д1 – розмір після чорнової обробки, мм;

Д2 – розмір після чистової обробки, мм;

Д3 – розмір після оздоблювальної обробки (шліфування), мм.

Розрахунки значень операційних розмірів та допуски на них подають у табличній формі наведеній в таблиці 2.2.

Наприклад:

Таблиця 2.2 Операційні розміри та допуски на них

У міліметрах

Найменування

поверхонь,

операційні переходи

Операційні припуски

Операційні розміри

Допуски на

операційні розміри

Зовнішня циліндрична поверхня Ø40js6 ()

Розмір заготовки

Точити начорно

Точити начисто

Шліфувати

заг = 5,0

3,4

1,1

0,5

40,0 + 5,0 = 45,0

45,0 - 3,4 = 41,6

41,6 – 1,1 = 40,5

40,5 – 0,5 = 40,0

()

js11 ()

js9 ()

js6 ()
  1   2

Похожие:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом
Методичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом «Теплові електричні станції» (для студентів спеціальності 090510- теплоенергетика...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку 051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання / Н. М. Пушанко, Л. С. Клименко, І. В. Карпович. К.: Нухт, 2012. 25 с
Пушанко Н. М. Основи сенсорного аналізу продуктів галузі. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні рекомендації з виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050108 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання
Кмсон / м-во освіти І науки України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф маркетингу І комерц справи;...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Глобальні супутникові системи навігації І зв'язку на транспорті"...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності iconМетодичні рекомендації по проходженню виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 030509 «облік І аудит»
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы