Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників icon

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників


НазваниеМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників
страница1/2
Размер92.3 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Українська державна академія залізничного транспортуКафедра: «Економіка, організація і управління підприємством»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання курсового проекту

з дисципліни «Економіка підприємств»

на тему: ”Визначення основних показників

господарської діяльності підприємства”

для студентів спеціальності «Економіка підприємства»

та „Менеджмент організацій”

усіх форм навчання


Харків – 2005
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація та управління підприємством”, протокол № 12 від 3 липня 2003 р.
Укладачі:

асистенти О. В. Шраменко,

О. М. Полякова


Рецензент:

доц. Ю. Є. Калабухін


Загальні положення


Економіка підприємств в теперішній час – це 85% всієї світової економіки. Щоб розвивати ринкові відносини, забезпечувати національну безпеку країни, необхідно підвищити економічну ефективність діяльності первинної ланки економіки – окремих підприємств.

Даний курсовий проект присвячено підвищенню економічної ефективності функціонування промислового підприємства.

Мета курсового проекту – закріплення набутих теоретичних і практичних знань з основних тем дисципліни “Економіка підприємств” для входження в ринкову економіку.

Курсовий проект складається з 7 розділів і повинен містити розрахунки собівартості виробів, оптової ціни, прибутку, рентабельності, фондовіддачі, нормування оборотних засобів, точки беззбитковості та інших показників господарчої діяльності промислового підприємства до та після впровадження комплексу організаційно-технічних заходів.

Студент повинен виконати необхідні розрахунки і зробити відповідні висновки по кожному розділу курсового проекту та в цілому (загальний висновок), пояснивши вплив впроваджених заходів на показники діяльності підприємства, взаємозв’язок показників, та вказати шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства в даній ситуації.

Студент має користуватися літературою, рекомендований перелік якої наведено у методичних вказівках.

Номер варіанта курсового проекту відповідає останній цифрі шифру залікової книжки студента.

Курсовий проект повинен бути оформлений згідно з чинними вимогами (на аркушах формату А4 з рамками, чорним або синім кольором, з однаковою щільністю упродовж всього тексту) і містити :

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • розрахунково-пояснювальну записку;

 • загальний висновок;

 • перелік використаної літератури.

Обсяг курсового проекту   у межах 25 –30 сторінок.


ЗавданняНа промисловому підприємстві планується впровадження комплексу організаційно-технічних заходів з метою підвищення ефективності його діяльності. У семи розділах курсового проекту треба виконати такі розрахунки:

1) визначити виробничу і повну собівартість виробів А і Б до та після впровадження заходів;

2) скласти калькуляцію на вироби А і Б до та після впровадження заходів;

3) визначити оптову ціну виробів (залишається незмінною після впровадження заходів), прибуток з одиниці виробу і з річного обсягу виробництва товарної продукції до та після впровадження заходів;

4) розрахувати вартість річного обсягу випуску товарної продукції, витрати на 1 гривню товарної продукції, фондовіддачу, фондоозброєність, чисельність основних робітників, річний фонд заробітної плати, середньомісячну заробітну плату основних робітників до та після впровадження заходів;

5) визначити маржинальний доход, точку беззбитковості окремо для виробів А і Б до та після впровадження заходів, показати графічно;

6) визначити необхідну суму нормативних оборотних засобів до та після впровадження заходів і можливості її зниження;

7) розрахувати рентабельність виробів А і Б, рентабельність продукції та підприємства до та після впровадження заходів.

Вихідні дані наведені в таблиці 1.


^ Методичні вказівки до курсового проекту


1 Виробнича і повна собівартість виробів А і Б до та після впровадження заходів


Собівартість – це виражені у грошовій формі всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Це один з найважливіших показників діяльності підприємства, який характеризує використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Від рівня собівартості залежить сума прибутку, отриманого від реалізації виробленої продукції, рівень рентабельності продукції та підприємства в цілому.

Собівартість включає такі елементи витрат:

 1. матеріальні витрати (витрати на основні і допоміжні матеріали, паливо, електроенергію, покупні напівфабрикати і комплектуючі та ін.);

 2. витрати на оплату праці;

 3. відрахування на соціальні заходи (на обов’язкове державне пенсійне страхування, обов’язкове соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, на індивідуальне страхування персоналу підприємства, на інші соціальні заходи);

 4. амортизацію;

 5. інші операційні витрати.

Це групування є спільним для усіх галузей промисловості.

За способами перенесення вартості на продукцію витрати поділяються на прямі та непрямі. Прямі – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до визначеного об’єкту витрат економічно можливим шляхом. До прямих витрат належать витрати, пов’язані з виробництвом окремого виду продукції (прямі матеріальні витрати та інше), які можуть бути безпосередньо включені до її собівартості.

^ Непрямі витрати – це витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до визначеного об’єкту витрат. До непрямих витрат відносяться витрати, пов’язані з виробництвом декількох видів продукції (загальновиробничі), які включаються до виробничої собівартості за допомогою спеціальних методів (пропорційно визначеним вимірникам).

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат вони поділяються на змінні та постійні.

До змінних витрат відносяться витрати, абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції та зменшується з його зменшенням (майже прямо пропорційно). До змінних витрат належать витрати на сировину і матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, технологічні паливо та енергію, на оплату праці робітникам, зайнятим у виробництві продукції (робіт, послуг) з відрахуваннями на соціальні заходи та інші витрати.

Постійні – це витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням (зменшенням) обсягу випуску продукції суттєво не змінюється. До постійних відносяться витрати, пов’язані з обслуговуванням і управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення господарчих потреб підприємства.

Повна собівартість () складається з:

 • собівартості реалізованої продукції ();

 • адміністративних витрат ();

 • витрат на збут ();

 • інших операційних витрат ().


. (1.1)


Виробнича собівартість, згідно з діючими нормативними документами, складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та загальновиробничих витрат (див. рисунок 1.1).
Прямі матеріальні витрати містять:

 • витрати на основні матеріали ();

 • витрати на допоміжні матеріали ();

 • витрати на покупні напівфабрикати та комплектуючі ();

 • витрати на паливо, енергію на технологічні цілі ();

 • витрати на зворотні відходи (), які вираховуються з величини витрат на основі матеріали, бо можуть бути використані для виробництва іншої продукції;

 • витрати на транспортно - заготівельні операції (ТЗВ).


Прямі витрати на оплату праці включають:

 • основну заробітну плату робітників, безпосередньо пов’язаних із виготовленням продукції ();

 • додаткову заробітну плату цих робітників (), яка містить різні доплати (за шкідливі умови праці, роботу у вихідні, святкові дні тощо).

Інші прямі витрати – це відрахування до різних соціальних фондів ().


Загальновиробничі витрати включають:

 • витрати на управління виробництва ();

 • витрати на утримання та експлуатацію обладнання ();

 • витрати на спеціальні інструменти та пристрої цільового призначення ();

 • витрати на амортизацію основних виробничих засобів ();

 • витрати, пов’язані з удосконаленням технологій і організації виробництва ();

 • витрати на утримання виробничих приміщень ();

 • інші загальновиробничі витрати ().

У реальності склад загальновиробничих витрат ширший, ніж наведений у курсовому проекті. Крім витрат, які є в наявності в курсовому проекті, загальновиробничі витрати включають амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення; витрати на охорону праці; витрати на пожежну та сторожову охорону; платню за використання послуг телефонного зв’язку, обслуговування засобів сигналізації; податки, збори та інші платежі, безпосередньо пов’язані з виробничим процесом та кількістю продукції, яка виробляється, та багато інших статей. Для спрощення розрахунків у даному курсовому проекті наведено вихідні дані лише за основними статтями загальновиробничих витрат.

Розглянемо порядок розрахунку витрат, які входять до складу виробничої собівартості продукції.

1.1 Витрати основного матеріалу на 1 виріб (Вом):


Вом = (1.2)


де Ном   норма витрат основного матеріалу на 1 виріб, кг;

Цом   ціна основного матеріалу, грн/кг.


1.2 Витрати на зворотні відходи (ВЗВ) на 1 виріб:


ВЗВ = ЦЗВ (1.3)


де ЗВ   зворотні відходи на 1 виріб, кг;

ЦЗВ   ціна зворотних відходів за 1 кг, грн.


1.3 Витрати на оплату праці, які припадають на 1 виріб (Воп):


(1.4)


де   основна заробітна плата, грн;

  додаткова заробітна плата, грн.


(1.5)


де Тшт   норма штучного часу на виготовлення 1 виробу, люд.год.;

ТС1   тарифна ставка 1 розряду, грн;

Ктар   тарифний коефіцієнт.


(1.6)


де   відсоток додаткової заробітної плати до основної, %.


1.4 Витрати на відрахування на соціальне страхування (на обов’язкове державне пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття та інші види страхування) – Ввідр:

, (1.7)

де   сумарний процент всіх відрахувань на соціальне страхування від витрат на оплату праці, %.


1.5 Транспортно-заготівельні витрати на 1 виріб (ТЗВ) визначаються за формулою


, (1.8)


де Вом   витрати на основні матеріали на 1 виріб, грн;

Вдоп.м   витрати на допоміжні матеріали на 1 виріб, грн;

Впок.н/ф   витрати на покупні напівфабрикати та комплектуючі на 1 виріб, грн;

  величина транспортно-заготівельних витрат на доставку вищеперерахованих матеріалів, у відсотках від їхньої вартості.

1.6 Витрати на утримання та експлуатацію обладнання ()

, (1.9)

де - витрати на утримання та експлуатацію обладнання на 1 годину роботи;

- норма машинного часу на один виріб.


1.7 Витрати на амортизацію основних виробничих засобів (в даному курсовому проекті   технічного устаткування), які припадають на 1 виріб, при багатономенклатурному виробництві прямо розрахувати неможливо. Тому це треба зробити опосередковано – пропорційно основному фонду оплати праці, який витрачено на виробництво виробів різних типів.

Витрати на амортизацію на 1 виріб і-го виду (В):


, (1.10)


де   витрати на оплату праці (основні), які припадають на одиницю і-го виробу, грн;

  частка витрат на амортизацію у відношенні до основного фонду оплати праці.


, (1.11)


де   річні витрати на амортизацію, грн;

  основний фонд оплати праці, грн.


, (1.12)

де   середньорічна вартість основних виробничих фондів (по залишковій вартості) грн;

На   середньорічна норма амортизаційних відрахувань, %.


, (1.13)


де   річний обсяг виробництва виробів і-го виду, од.

Адміністративні витрати та інші загальновиробничі витрати на 1 виріб також розраховуються аналогічно витратам на амортизацію.

Адміністративні витрати на 1 виріб і-го виду (В):


, (1.14)


де   витрати на оплату праці (основні), які припадають на одиницю і-го виробу, грн;

  частка адміністративних витрат у відношенні до основного фонду оплати праці.


, (1.15)


де   річні адміністративні витрати , грн;

  основний фонд оплати праці, грн.


Витрати на збут визначаються як процент від собівартості реалізованої продукції.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, понаднормові виробничі витрати та інші операційні витрати у даному курсовому проекті не передбачені. Після виконання розрахунків собівартості виробів А і Б до впровадження заходів, необхідно розрахувати собівартість цих виробів після впровадження організаційно – технічних заходів.

Витрати, пов’язані з удосконаленням технологій і організацій виробництва на 1 виріб, розраховуються аналогічно витратам на амортизацію після впровадження заходів.


^ 2 Калькуляція собівартості виробів А і Б до та після впровадження заходів


В цьому розділі результати, отримані у першому розділі, заносяться в таблиці калькуляції собівартості окремо по виробу А та Б. Форма калькуляції наведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Калькуляція по виробу – до та після впровадження заходів, грн

^

Найменування статей калькуляції


Сума

до впровадження заходів

після впровадження заходів

1 Виробнича собівартість:- сировина і матеріали- покупні напівфабрикати та комплектуючі- паливо і енергія на технологічні цілі- зворотні відходи (вираховуються)- основна заробітна плата робітників- додаткова заробітна плата- відрахування на соціальне страхування- витрати на управління виробництвом- витрати на утримання та експлуатацію обладнання- витрати на спеціальні інструменти та пристрої цільового призначення- транспортно – заготівельні витрати- амортизація основних виробничих засобів- витрати, пов’язані з удосконаленням технологій і організації виробництва- витрати на утримання виробничих приміщень- інші загальновиробничі витратиВсього по 1 розділу2 Адміністративні витрати3 Витрати на збут4 Інші операційні витратиВсього повна собівартість
У висновку відповісти на такі питання:

- як змінилася виробнича і повна собівартість виробів ( у абсолютному та відносному вираженні);

- внаслідок яких факторів відбулася така зміна, є вона позитивною або негативною для підприємства, обґрунтувати.


^ 3 Визначення оптової ціни виробів, прибутку з одиниці виробу і з річного обсягу виробництва товарної продукції до та після впровадження заходів


3.1 Оптова ціна підприємства   це ціна, яка включає собівартість та прибуток. За цією ціною підприємство відпускає свою продукцію згідно з укладеною угодою. Оптова ціна одиниці виробу визначається як


, (3.1)

де   повна собівартість одиниці і-го виробу, грн;

Нр   норматив рентабельності, %;

Пі   прибуток з одиниці виробу, грн.


Оптова ціна після впровадження заходів залишається незмінною.


3.2 Прибуток є найважливішим якісним показником роботи підприємства та ефективного використання його виробничих фондів. Прибуток від одиниці виробу визначається як різниця між ціною виробу і його повною собівартістю, прибуток від реалізації продукції дорівнює різниці між виторгом і собівартістю всього обсягу реалізованої продукції.

Зростання прибутку залежить від зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, підвищення її якості, ефективності роботи підприємства та інших факторів. Прибуток з одиниці виробу:

 • до впровадження заходів

, (3.2)

 • після впровадження заходів
3.3 Прибуток від річного обсягу виробництва

, (3.3)

де Пі   прибуток від одиниці виробу, грн;

Vі   річний обсяг виробництва і-го виробу, грн;

n   кількість найменувань виробів.

За такою формулою визначається прибуток, який підприємство могло б отримати за умов реалізації усього обсягу виробничої продукції. Але у реальному житті ця ідеальна ситуація – досить рідке явище.

В даному ж курсовому проекті для спрощення розрахунків прийнято, що обсяг реалізації дорівнює обсягу товарної продукції.

Розрахунки виконати у таблиці 3.1.


Таблиця 3.1 – Собівартість, ціна і прибуток

Показник


До впровадження заходів

Після впровадження заходів

А

Б

А
Б

1 Повна собівартість, грн

2 Оптова ціна, грн

3 Прибуток, грн

4 Річний обсяг виробництва, од.

5 Прибуток від річного обсягу виробництва, тис. грн


У висновку до розділу відповісти на такі питання:

 • як змінився прибуток з одиниці виробу після впровадження заходів;

 • внаслідок яких факторів відбулася ця зміна, чи є вона позитивною для підприємства;

 • як змінилася величина прибутку від річного обсягу виробництва, під впливом яких факторів;

 • за допомогою яких заходів можливо збільшити прибуток від річного обсягу виробництва.


4 Розрахунки вартості річного обсягу випуску товарної продукції, витрат на 1 гривню товарної продукції, фондовіддачі та фондоозброєності, чисельності основних робітників та річного фонду заробітної плати, середньомісячної заробітної плати основних робітників до та після впровадження заходів


4.1 Вартість річного обсягу випуску товарної продукції:


, (4.1)


де – ціна одиниці і-го виробу, грн;

– річний обсяг випуску і-го виробу у натуральному вираженні, од;

n – кількість найменувань виробів, що випускаються.


4.2 Витрати на 1 грн товарної продукції (В1грн) – це універсальний показник, який показує, скільки витрат зазнає і скільки прибутку має підприємство на (з) 1 грн, вкладену у виробництво товарної продукції. Позитивним є зниження величини цього показника. Це відбувається, коли обсяг товарної продукції зростає швидше за собівартість випуску, або навпаки – собівартість знижується швидше, ніж ціни на продукцію. Якщо показник більше одиниці – підприємство отримує збитки.


, (4.2)


де   річна повна собівартість усіх виробів, що випускаються, грн;

  вартість річного обсягу випуску товарної продукції, грн;

, (4.3)

де   повна собівартість одиниці і-го виробу, грн;

  річний обсяг випуску і-го виробу, од.


4.3 Фондовіддача показує, скільки гривень товарної продукції знято з 1 грн основних виробничих фондів, і розраховується як


, (4.4)


де   вартість річного обсягу випуску товарної продукції, грн;

  середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства, грн.

Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.


4.4 Чисельність основних робітників розраховується за формулою

, (4.5)

де   норма штучного часу на виготовлення і-го виробу, люд.год;

  річний обсяг випуску продукції і-го виду, од.;

  річний ефективний фонд часу одного працівника, год.

Підприємству вигідно скорочення чисельності робітників при освоєнні усього запланованого обсягу випуску продукції.


4.5 Річний фонд заробітної плати робітників

, (4.6)

де   витрати на оплату праці по і-му виробу (основна та допоміжна заробітна плата), грн;

  річний обсяг випуску продукції і-го виду, од.;

n   кількість найменувань виробів, що випускаються.


Річний фонд заробітної плати основних робітників:

, (4.7)

де   основна заробітна плата по і-му виробу, грн;

  річний обсяг випуску і-го виробу, од.;

  кількість найменувань виробів, що випускається.


4.6 Середньомісячна заробітна плата основних робітників

(4.8)

де   річний фонд заробітної плати основних робітників, грн;

  чисельність основних робітників, люд.


4.7 Фондоозброєність основних робітників:

(4.9)

де   середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн;

  чисельність основних робітників, люд.


У висновку відповісти на такі питання:

 • внаслідок дій яких факторів змінилася вартість річного обсягу товарної продукції;

 • чи є ця зміна реальною, а також позитивною для підприємства;

 • як змінився показник витрат на 1 грн. товарної продукції, під впливом яких факторів, позитивною або негативною є ця зміна;

 • внаслідок яких факторів змінилася фондовіддача та фондоозброєність, впровадженням яких заходів можливо покращити ці показники;

 • чим викликані зміни річного фонду оплати праці робітників, чи є ці зміни позитивними, обґрунтувати;

 • порівняти величини фондів оплати праці робітників та основних робітників;

 • внаслідок яких факторів змінилася середньомісячна заробітна плата основних робітників, який вплив це може справити на діяльність підприємства.  1   2

Похожие:

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників
Економіка підприємств в теперішній час – це 85% всієї світової економіки. Щоб розвивати ринкові відносини, забезпечувати національну...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом
Методичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом «Теплові електричні станції» (для студентів спеціальності 090510- теплоенергетика...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної І заочної форм навчання з спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування» для студентів денної і заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Збалансоване природокористування» на тему
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Частина І, II)
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті”
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Економіка підприємств» на тему: Визначення основних показників iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування" / В. Г. Коротка, Л. Я. Мартинович – Дніпропетровськ:...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы