Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи


Скачать 15.19 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Размер15.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Пояснювальна записка

Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство".

Мета написання студентами курсових робіт — закріпити, поглибити й узагальнити теоретичні знання, здобуті під час навчання, та навчитися застосовувати їх у практичній діяльності для комплексного вирішення конкретного фахового завдання; навчитися самостійно опрацьовувати юридичну літературу, наукові праці, набути досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, систематизації наукового матеріалу, формулювання висновків.


Успішне написання курсової роботи передбачає глибоке оволодіння методологією наукової дослідницької діяльності, засвоєння навчального матеріалу із загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін навчального плану.


Перед написанням курсової роботи студент вивчає:

• чинне законодавство України про працю;

• наукову і навчальну літературу з теми курсової роботи;

• матеріали судової практики та практику застосування чинного законодавства з теми курсової роботи.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Затвердження теми курсової роботи

Студенту надається право вибрати тему курсової роботи з тематики, що пропонується викладачем або запропонувати свою тему з обгрунтуванням доцільності її розробки. Назва (тема) курсової роботи повинна відповідати її змісту і розкривати мету дослідження. Вибираючи тему, слід враховувати наявність наукової та навчальної літератури, а також відповідних джерел з трудового права.


Студент повинен дослідити наукову літературу за темою курсової роботи, скласти бібліографію, тобто список використаних нормативно-правових джерел, наукової та навчальної літератури, які він планує використати при написанні курсової роботи, і подати його викладачу.

Після опрацювання загальної та спеціальної літератури студент подає викладачу перший варіант плану курсової роботи. Остаточний варіант плану ухвалюється викладачем, з яким студент погоджує будь-які зміни у плані курсової роботи.


Обсяг і вимоги до оформлення курсової роботи

Загальний обсяг курсової роботи — 20-25 сторінок машинописного тексту, надрукованого через 1,5 міжрядковий інтервал, розмір шрифту -14. Роботу друкують на аркушах формату А4, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній і нижній — 20 мм, правий — 15 мм. Абзацний відступ дорівнює 5-7 друкарських знаків. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Заголовки підрозділів друкують з великої літери з абзацного відступу. Кожну структурну частину курсової роботи потрібно починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, таблиць виконують арабськими цифрами без знака "№". Першою сторінкою курсової роботи є


титульна (зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи наведено у додатку), яку включають до загальної нумерації сторінок, але номер сторінки на ній не ставлять.


Структурні частини роботи — зміст, вступ, висновки, список використаних джерел нумеруються. Номер розділу друкують після слова "Розділ" (крапку не ставлять), назву розділу друкують з нового рядка. Кожний розділ починають з нової сторінки.


Рекомендований обсяг структурних частин курсової роботи: вступ і висновки — щонайбільше 20 відсотків; науково-теоретична частина — 80 відсотків загального обсягу роботи.

У курсовій роботі необхідно робити посилання на джерела, з яких взято матеріали або окремі результати досліджень.


Посилання в тексті на джерела слід зазначати відповідним порядковим номером у списку використаної літератури і виокремлювати цей номер двома квадратними дужками, наприклад [6; 27] або у зносках внизу сторінки, на якій зроблено цитування.


У разі цитування в роботі використаних джерел потрібно зазначити прізвище автора, назву праці або нормативного акту, рік та місце видання і номер сторінки. Список використаних джерел повинен мати наскрізну нумерацію (приклад оформлення списку використаних джерел наведено у додатку).


Курсову роботу студент виконує українською мовою. Курсові роботи, виконані з порушенням встановлених вимог, не допускаються до захисту.


Структура курсової роботи та зміст структурних частин

Курсова робота повинна мати чітку структуру, що визначається її планом і змістом. Вона складається з титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, коротких висновків з пропозиціями, списку використаної

літератури (щонайменше 20 джерел) і додатків.


Курсова робота починається з титульної сторінки, за нею наводиться зміст роботи. У змісті вказують назви структурних частин, розділів (у разі необхідності — підрозділів, пунктів і підпунктів) і сторінки, на яких вони розміщені. Назви розділів не повинні повторювати назву роботи, а назви підрозділів — збігатися з назвами розділів.


У вступі до курсової роботи необхідно обгрунтувати актуальність вибраної теми дослідження, її наукову та практичну значущість, мету та завдання наукового пошуку, методологію дослідження; охарактеризувати основні джерела. Вступ повинен містити короткий аналіз стану розробки вибраної проблеми, вказівку на авторів, які займалися проблематикою теми курсової роботи, характеристику нормативно-правової бази, на основі якої проводиться дослідження.


Текст курсової роботи студент викладає самостійно згідно з планом, не дозволяється дослівне переписування юридичної літератури та нормативно-правових актів.


В основній частині курсовоігроботи необхідно описати дослідження з виокремленням того нового, що студент вносить до розробки вибраної теми. Висновки, судження студента повинні бути обгрунтовані. При викладі різних точок зору зі спірних питань необхідно висловити й обгрунтувати свою точку зору.


Розкриваючи тему, необхідно аналізувати відповідні статті Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів. Для ілюстрації теоретичних положень у курсовій роботі необхідно використовувати приклади з судової практики, що наводяться в юридичній літературі.


Курсова робота має реферативний характер. Кожний розділ курсової роботи передбачає висвітлення питання, зазначеного у назві розділу і формулювання коротких висновків.


У першому розділі курсової роботи дається історіографічний огляд теми роботи і теоретичне обгрунтування досліджуваного питання. У наступних розділах необхідно викласти результати самостійного вивчення


теми з використанням літературних джерел, з аналізом текстів нормативно-правових актів. За результатами дослідження бажано запропонувати рекомендації щодо використання здобутих знань у правничій практиці або внесення змін до чинного законодавства про працю.


У висновках необхідно наголосити на якісних показниках здобутих результатів, обгрунтувати їх достовірність,.викласти рекомендації щодо їх використання. Висновки є узагальненими рекомендаціями і пропозиціями законодавчого, наукового, практичного характеру. На них має базуватися доповідь під час захисту курсової роботи.


У списку використаних джерел наводяться нормативні акти, наукова та навчальна юридична література, що була використана в курсовій роботі і на яку є посилання у тексті роботи.


Захист курсової роботи

Захист курсових робіт проводиться згідно з планом навчального процесу та розкладом захисту студентами курсових робіт. Захист починається із викладення студентом, протягом 10-15 хвилин, суті роботи, приділяючи особливу увагу теоретичному обгрунтуванню теми курсової роботи і практичним висновкам. Після виступу керівник та інші присутні студенти, ставлять доповідачу запитання з теми дослідження.


При оцінюванні курсової роботи враховують теоретичну і практичну цінність роботи, послідовність викладу матеріалу, оформлення, змістовність доповіді і відповідей на запитання під час захисту курсової роботи.


Студент — автор курсової роботи не допускається до захисту, якщо робота не носить самостійного характеру, а списана з літературних джерел, нормативних актів; основні питання теми роботи не розкриті, викладені схематично, фрагментарне; у роботі є хибні положення, науковий апарат оформлений неграмотно; робота має неохайний вигляд.

Похожие:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconНазва курсової роботи
Вступ є важливою складовою курсової роботи, він розміщується на третій сторінці. У вступі висвітлюється особливість використаного...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconЗміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка
Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconОформлення курсової роботи
Робота починається з титульного листка (дод. А), який має єдину форму. Наступним аркушем курсової роботи є завдання на курсову роботу(дод....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «екологічна безпека» для курсантів І студентів напряму підготовки
Екологічна безпека. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи для курсантів і студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы