Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" icon

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"


Скачать 192.56 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
страница1/8
Размер192.56 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра економіки, організації та управління підприємствами


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання та оформлення дипломної роботи

для студентів спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства"

денної та заочної форм навчання


Кривий Ріг - 2010


Укладачі: Максимов С.В., канд. екон. наук, професор;

Іванова І.С., канд. екон. наук, доцент;

Буханець В.В., канд. екон. наук, доцент;

Темченко О.А., канд. техн. наук, професор;

Пасічник Н.В., канд. екон. наук, доцент.


Рецензенти: Турило А.М., докт. екон. наук, професор.


^ Відповідальний за випуск: Ковальчук В.А., докт. техн. наук, професор


У методичних вказівках висвітлюють питання написання дипломної роботи студентами кваліфікаційного рівня „спеціаліст” спеціальності „Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування, зміст основних підрозділів, порядок захисту та критерії оцінювання дипломної роботи.


Розглянуто на засіданні Схвалено вченою радою

кафедри економіки, економічного факультету.

організації та управління Протокол № 4 від 30.12.2009р.

підприємствами.

Протокол № 5 від 29.12.2009р.

ЗМІСТЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 5

2. ТЕМАТИКА, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 5

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СКЛАДАННЯ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 7

4. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 13

6. УМОВИ ДОПУСКУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ 21

7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 22

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 23

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 25

ДОДАТОК А1 29

Показники 35

ЗАВДАННЯ 38

Заява 40^

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯДипломна робота є завершальним етапом теоретичної підготовки економістів, які спеціалізуються в галузі економіки, організації та управління підприємствами як невиробничого, так і промислового характеру. Вона є логічним відображенням знань з фахових дисциплін, які були отримані студентами спеціальності "Економіка підприємства" під час навчання.

Дипломна робота - основна підсумкова форма перевірки якості професійної підготовки фахівців у сфері економіки, що завершує процес навчання у Криворізькому технічному університеті. Це самостійна робота, виконана студентом у рамках обраного теоретико-практичного напряму. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого визначається рівень кваліфікації і здатність до самостійної роботи у галузі знань „Економіка і підприємництво” випускника КТУ.

Дипломна робота є теоретико-прикладним дослідженням, що має містити глибоке осмислення актуального організаційно-управлінського або соціально-економічного питання, а також обґрунтований проект його практичного розв'язання, який виконаний на базі ретельного аналізу діяльності конкретного об'єкта дослідження.

Під час підготовки дипломної роботи та її захисту студент-дипломник демонструє своє вміння використовувати набуті знання для розв’язання практичних завдань.

Ці методичні вказівки визначають порядок виконання дипломної роботи спеціаліста спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”. Їх метою є надання допомоги студентам у написанні дипломної роботи згідно з державними стандартами України.

Основою рекомендацій цих методичних вказівок є ДСТУ 3008-95 (документація, звіти у сфері науки й техніки) та внутрішні вимоги університету.

У методичних вказівках пояснюється структура написання дипломної роботи, наводяться її основні розділи. Розкривається послідовність збирання, обробки та узагальнення матеріалу дослідження за обраною темою роботи. У вказівках визначено всі етапи, які необхідно виконати студенту для успішного написання та захисту дипломної роботи.

У вказівках дається відповідь на запитання, які найбільш часто виникають у студентів під час дипломування:

Які строки виконання роботи?

З яких частин складається дипломна робота?

Які основні вимоги до роботи?

Хто і де повинен підписувати дипломну роботу?

Коли необхідно подавати дипломну роботу на нормоконтроль та рецензування?

Які документи треба заповнювати для захисту дипломної роботи і як це робити?

Отже дані методичні вказівки мають на меті надати студенту практичні рекомендацій щодо ходу написання, підготовки до захисту і захисту дипломної роботи.


^

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИПідготовка і написання дипломної роботи - це заключний етап навчання студента, метою якого є упорядкування, поглиблення і закріплення отриманих спеціальних знань, вмінь і практичних навичок; виявлення ступеня підготовленості студентів до самостійної практичної діяльності в сучасних умовах господарювання.

Головним завданням дипломної роботи є розвиток навичок самостійної роботи студентів при вирішенні конкретних проблемних питань з економіки підприємства. Це завдання вирішується в процесі розкриття економічної сутності досліджуваного питання з сучасних позицій і напрямків підвищення ефективності інвестиційної, операційної та фінансової діяльності підприємства; обґрунтування конкретних пропозицій і заходів щодо ефективного використання матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів підприємства; виконання практичних розрахунків з економічного обґрунтування обсягів випуску продукції (надання послуг).

В роботі повинні знайти відображення рівень теоретичного мислення випускника; його вміння застосовувати отримані знання на практиці; ступінь володіння спеціальною літературою; спроможність аналізувати економічний стан підприємства; вміння вирішувати конкретні питання, що виникають в практиці роботи за спеціальністю; вносити пропозиції з удосконалення економічного механізму діяльності підприємства та його оптимальному використанню; вміння використовувати сучасні методи обробки економічної інформації та інформаційні системи управління.

Основні вимоги до змісту дипломної роботи: 1) високий теоретичний рівень; 2) конкретність і наповненість фактичними даними; 3) викладення методів і результатів власних досліджень; 4) обґрунтованість результатів і пропозицій; 5) формулювання особистого ставлення до дискусійних питань; 6) конкретність пропозицій.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 "Економіка підприємства"
Економіка підприємства”; в них наведено мету і завдання дипломної роботи, вибір теми, поетапні процедури організації дипломування,...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107, 050107
Дисципліна "Економічна діагностика" суттєво допомагає фахівцям в оволодінні методологією діагностування всіх складових господарської...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до виконання аналітично розрахункового розділу курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства»
«Економіка підприємства» напрям підготовки: 030508 Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до підготовки І проведення комплексного державного іспиту за фахом „Економіка підприємства
Економіка підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямом 050100 „Економіка І підприємництво”,...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconПротокол №1 Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Економіка підприємства" всіх форм навчання
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 050107 \"Економіка підприємства\" iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дісципліни " Економіка І організація інноваційної діяльності" для студентів напрямку
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Економіка, організація і управління підприємством»...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы