Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей icon

Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей


Скачать 276.33 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
страница1/7
Размер276.33 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Донбаська державна машинобудівна академія


Методичні вказівки і завдання

до курсової роботи

по дисципліні

«Бухгалтерський облік»

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання


Затверджено

на засіданні

методичної ради

Протокол № від 2008


Краматорськ 2008


Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія


Укладачі: Елеонора Павлівна Милявська, ст. викл.,

Анна Юріївна Нікіта, асис.,

Олена Костянтинівна Коваленко, асис.


^
Методичні вказівки і завдання

до курсової роботи

по дисципліні

«Бухгалтерський облік»

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчанняДо друку прим.

Перший проректор

________А. М. Фесенко
^

Затверджено

на засіданні


методичної ради

Протокол № від 2008Краматорськ 2008


УДК 657

Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. / Укладачі Е.П.Милявська, А.Ю.Нікіта.,О.К. Коваленко. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – с.


Містить завдання й основні вимоги до написання курсової роботи, її структури та оформлення.


Укладачі: Елеонора Павлівна Милявська, ст. викл.,

Анна Юріївна Нікіта, асис.,

Олена Константинівна Коваленко, асис.


Відповідальний за випуск Олена Володимирівна Акімова, доц.


Зміст

1 Мета і задачі курсової роботи

2 Структура та загальні вимоги до оформлення курсової роботи

3 Завдання до виконання курсової роботи

3.1 Теоретична частина

3.2 Практична частина

4 Вихідні дані

Перелік літератури

Додатки


^ 1 Мета і задачі курсової роботи


Бухгалтерський облік є спеціальною дисципліною, що розкриває теоретичні основи і практичні питання організації, принципи і методи ведення облікової роботи.

Метою виконання даної курсової роботи є закріплення і поглиблення знань студентів, отриманих у процесі вивчення теоретичного матеріалу за курсом «Бухгалтерський облік».

Курсова робота побудована за принципом комплексної наскрізної задачі, що охоплює розділи: «Облік виробничих запасів», «Облік витрат на оплату праці», «Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції»», «Облік готової продукції і її реалізацій», «Облік фінансових результатів». У процесі виконання курсової роботи закріплюють практичні навички облікової роботи і складання фінансової звітності відповідно до національних стандартів обліку.

Дані методичні вказівки містять вихідну інформацію для виконання курсової роботи, завдання за варіантами, загальні рекомендації до виконання й оформлення курсової роботи.

Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей.

Завдання на курсову роботу складені відповідно до вимог типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України і навчальних планів.

Курсова робота виконується у відповідності з варіантом, який визначається за таблицею 1 на підставі двох останніх цифр залікової книжки студента. Робота, виконана не за своїм варіантом, до захисту не допускається і повертається студенту без перевірки.


Таблиця 1 – Визначення варіанту курсової роботи

Варіант

^ Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Передостання цифра залікової книжки


0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6

30

31

32

33

34

35

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

12

17

27

30

1

2

3

4

5

6^ 2 Структура та загальні вимоги до оформлення курсової роботи


Курсова робота виконується від руки або з застосуванням засобів обчислювальної техніки та папери формату А 4 з дотримуванням слідуючи правил:

 • наявність правильно оформленого титульного листа (Додаток А), змісту (Додаток Б);

 • інтервалу міх строк, виділення полів, вимоги до шрифту та інше (Додаток В).

Курсова робота починається із вступу, в якому необхідно визначити:

 • актуальність поглибленого вивчення питань організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності у відповідності до обраного напрямку підготовки студента (економіка підприємства, фінанси та ін.);

 • актуальність питань, які будуть дослідженні в теоретичної та практичної частинах роботи, у відповідності до сучасних умов функціонування економіки України.

Відповіді на питання теоретичної частини роботи повинні бути обґрунтовані посиланнями на діючі законодавчі та нормативні акти або висловлювання, які наведені відомими науковцями або спеціалістами в галузі бухгалтерського обліку.

Таким чином відповіді повинні бути стислими, але у достатньої мірі інформативними, обґрунтованими.

Розв’язання наскрізної задачі у практичній частині курсової роботи повинно бути обґрунтовано розрахунками, які необхідно провести у відповідності до діючого законодавства. Особливу увагу необхідно приділяти таким показникам соціально-економічного стану України, як:

 • нормативи нарахувань та утримань в Пенсійний фонд та фонди соціального страхування;

 • розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

У висновку необхідно узагальнити результати дослідувань таких, як теоретичної і практичної частин роботи, надати оцінку фінансових результатів діяльності підприємства згідно з розробленою фінансовою звітності (баланс і звіт про фінансові результати).

Додатки до курсової роботи – це первинні документи, розроблені до окремих господарських операцій, які наведені у практичній частині роботи.


3 Завдання до виконання курсової роботи

3.1 Теоретична частина


Варіант 1

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№996 від 16.07.1999 р.) визначає правові ос­нові регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Самостійно ознайомтеся з положеннями Закону і дайте відповіді на запитання:

1 На які суб'єкти поширюється дія цього Закону? Чи всі підприємства зобов'язані вести бухгалтерський облік? Чи за­лежить це від його організаційно-правій форми?

2 Які види звітності існують на підприємстві, крім фінансо­вої?

3 Що таке валюта бухгалтерського обліку?

4 Яку роль відіграє Методологічна рада при Міністерстві фінансів України у вирішенні проблем вітчизняного обліку? Хто входить до її складу?

5 Хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві?


Варіант 2

1 Якими історичними фактами зумовлені поява та розвиток обліку?

2 Яке місце посідає господарський облік у системі управління підприємством, галуззю, регіоном, державою? Наведіть приклади господарського обліку на всіх рівнях управління та визначте вид господарського обліку?

3 До якого виду господарського обліку, на Вашу думку, слід віднести податковий облік?

4 Чи може сучасне підприємство працювати без здійснення процесу стратегічного обліку? Що є обов’язковим в управлінні підприємством, щоб воно потребувало впровадження цієї стратегічної функції менеджменту?

5 Поясніть зв’язок кожної вимоги до ведення бухгалтерського обліку з його функціями.


Варіант 3

1 У чому полягає сутність поняття господарська операція?

2 Поясніть різницю між поняттями "ресурс", "господарський засіб", "актив" та "майно"?

3 Поясність поняття "власний капітал" та "джерела утворення власних господарських засобів", а також поняття "залучений капітал", "джерела залучених господарських засобів" та "залучений капітал".

4 Яким чином господарчі процеси та їх результати спостеріга­ються в умовах звичайної діяльності підприємства та внаслідок ви­никнення надзвичайних подій?

5 Доведіть зв'язок між елементами методу бухгалтерського обліку.


Варіант 4

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (№996 від 16.07.1999 р.) визначає правові основі регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Самостійно ознайомтеся з положеннями Закону та дайте відповіді на запитання:

1 Який мінімальний строк зберігання первинних документів, регістрів та звітності підприємства?

2 Перелічіть обов'язкові реквізити первинних та зведених документів.

3 Коли оформлюють первинні документи?

4 Хто несе відповідальність за несвоєчасність складання первинних документів та недостовірність відображеної інфор­мації?

5 Коли первинні документи бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у

підприємства?


Варіант 5

Самостійно ознайомтеся з П(С)БО 2«Баланс» і дайте відповіді на запитання:

1 У чому полягає сутність активів, власного капіталу та зо­бов'язань підприємств?

2 У чому полягає сутність економічної вигоди, яка міститься в кожному активі?

3 Які відмінності існують між довгостроковими та поточними зобов'язаннями підприємства?

4 Яка економічна сутність оборотних та необоротних активів?

5 Які складові оборотних активів не можуть бути віднесені до еквівалентів грошових коштів? Поясність відмінності між грошовими коштами та їх еквіва­лентами.


Варіант 6

1 Поясність переваги та недоліки вертикального й горизонтального форматів бухгалтерського балансу.

2 Охарактеризуйте можливі варіанти подання статей в актив ба­лансу щодо ліквідності активів.

3 Який вплив здійснюють господарські операції на структуру та підсумок балансу?

4 Поясніть значення та роль балансу як складової методу бух­галтерського обліку.

5 Обґрунтуйте взаємозв'язок, який існує між активами, вла­сним капіталом та зобов'язаннями підприємства.


Варіант 7

1 Чи існують відмінності між термінами «подвійний запис», «ко­респонденція рахунків» та «бухгалтерська проводка». Відповідь по­ясніть.

2 Обґрунтуйте необхідність застосування у бухгалтерському обліку активно-пасивних рахунків.

3 Які причини викликають окреме ведення синтетичного та аналітичного видів бухгалтерського обліку?

4 Чи існує, на Вашу думку, необхідність запису бухгалтерської проводки перед записом інформації в регістрах бухгалтерського обліку?

5 Які завдання вирішуються за допомогою оборотної, оборотно-сальдової, шахової оборотної відомостей та які особливості їх побу­дови?


Варіант 8

1 Обґрунтуйте необхідність застосування в Україні п'яти Планів рахунків бухгалтерського обліку.

2 Які існують відмінності між побудовою класів Плану рахунків та класифікацією рахунків за економічним змістом?

3 Чи правильне об'єднання в 4 класи Плану рахунків власного капіталу та рахунків забезпечення майбутніх витрат і платежів?

4 Який варіант організації бухгалтерського обліку вам більше подобається: 1) з використанням єдиного Плану рахунків; 2) без використання єдиного Плану рахунків?

5 У якому, на Вашу думку, класі Плану рахунків (2 чи 9) повинен бути розміщений рахунок 23 "Виробництво"?

Варіант 9

Самостійно ознайомтеся з нормативними актами:

- План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо­бов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

- Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Дайте відповіді на такі запитання:

1 Що зумовлює наявність у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських опе­рацій підприємств і організацій десяти класів рахунків?

2 Чи може підприємство самостійно вводити до Плину ра­хунків нові синтетичні рахунки? Відповідь обґрунтуйте.

3 Які рахунки і яких класів є обов'язковими для всіх підприємств?

4 Ким встановлюється порядок ведення аналітичного обліку?

5 Чи має право підприємство не використовувати субрахунки?

Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 10

Самостійно ознайомтеся із Законом України від 16 липня 1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і дайте відповідь на запитання:

1 Що являє собою первинний документ?

2 Які виділяють реквізити первинного документу? Наведіть приклади.

3 Яких вимог необхідно дотримуватися при складання первин­ного документа?

4 Хто відповідає за складання первинних документів?

5 Яким чином можливо внести зміни або виправити помилки у первинних документах?


Варіант 11

Самостійно ознайомтеся із Законом України від 16 липня 1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і дайте відповідь на запитання:

1 У чому полягає мета інвентаризації?

2 Хто відповідає за організацію та проведення інвентаризації на підприємстві?

3 Яким чином формується склад постійно діючої інвентаризаційної комісії? Які її повноваження?

4 Хто визначає об'єкти і періодичність проведення інвентаризації?

5 В яких випадках проведення інвентаризації є обов'язковим згідно з законодавством?


Варіант 12

1 Які існують суперечності в чинному законодавстві при визначенні обов'язкових реквізитів первинних документів?

2 Які проблеми можуть виникнути у підприємства при скла­данні та оформлені первинних документів в умовах комп'ютери­зації обліку?

3 Який стан застосування графіка документообігу на сучасному підприємстві? Які шляхи подальшого розвитку документообігу?

4 Які проблеми виникають перед малими підприємствами в ході інвентаризаційного процесу? Які шляхи їх подолання?

5 Які проблеми виникають на малому підприємстві при організації архіву та які шляхи їх подолання?


Варіант 13

Самостійно ознайомтеся із Положенням про документальне за­безпечення записів в бухгалтерському обліку, що затверджено нака­зом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, і дайте відповідь на запитання:

1 Що являє собою первинний документ?

2 Які виділяють реквізити первинного документа? Наведіть приклади.

3 Яких вимог необхідно дотримуватися при складання первинного документа?

4 Хто несе відповідальність за своєчасне і якісне складання документів?

5 Чи допускаються необумовлені виправлення в первинних документах?


Варіант 14

Самостійно ознайомтеся із Положенням про документальне за­безпечення записів в бухгалтерському обліку, що затверджено нака­зом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, і дайте відповідь на запитання:

1 Яким способом виправляються помилки в первинних доку­ментах?

2 У чому полягає сутність коректурного способу виправлення помилок?

3 Що розуміють під документообігом? Який порядок його організації?

4 На кого покладається контроль за дотриманням графіка документообігу на підприємстві?

5 Який порядок зберігання первинних документів на підприємстві?


Варіант 15

Самостійно ознайомтеся із Інструкцією з інвентаризації основ­них засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних ціннос­тей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69, і дайте відповідь на запитання:

1 Що таке інвентаризація? У яких випадках вона проводиться обов'язково?

2 Які основні завдання інвентаризації?

3 Хто несе відповідальність за своєчасність і додержання по­рядку проведення інвентаризацій на підприємстві?

4 Які об'єкти інвентаризації? Наведіть приклади.

5 Яким чином формується склад постійно діючої інвентари­заційної комісії? Які її повноваження?


Варіант 16

Самостійно ознайомтеся із Інструкцією з інвентаризації основ­них засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних ціннос­тей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69, і дайте відповідь на запитання:

1 Які повноваження робочої інвентаризаційної комісії? Хто з посадових осіб Може входити до її складу?

2 Який порядок відображення в обліку результатів інвентаризації?

3 Якими можуть бути результати проведення інвентаризації?

4 Якими документами оформлюються результати інвентаризації?

5 Який порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей?


Варіант 17

П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування інформації про основні засоби.

Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповіді на запитання:

1 Як визначається об'єкт основних засобів?

2 Які критерії визнання об'єкта основних засобів активом?

3 За якою вартістю придбані основні засоби визначаються ак­тивом?

4 Які витрати не включаються до первинної вартості основних засобів?

5 Як визначається поняття зносу необоротних активів?


Варіант 18

П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування інформації про основні засоби. Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповіді на запитання:

1 Яке визначення первинної вартості необоротних активів?

2 Хто встановлює вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів?

3 Які ознаки кваліфікованого активу? Коли основні засоби визнаються кваліфікованими?

4 Як визначається поняття амортизації основних засобів?

5 Які методи амортизації основних засобів застосовуються у бухгалтерському обліку?


Варіант 19

1 Яку собівартість краще формувати на рахунку 23 «Вироб­ництво » фактичну чи нормативну?

2 Чи потрібний розрахунок нерозподілених загально виробничих витрат?

3 У яких випадках можливе використання методів оцінки запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси» для оцінки готової продукції?

4 Чим викликане використання у фінансовому обліку виробни­чої а не повної собівартості готової продукції, робіт, послуг?

5 Чи завжди необхідно в обліку придбання основних засобів ви­користовувати рахунок 15 «Капітальні інвестиції»?


Варіант 20

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» визначає методологічні заса­ди формування в бухгалтерському обліку інформації про нема­теріальні активи.

Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповіді на запитання:

1 Нематеріальний актив відноситься до монетарних чи немонетарних активів?

2 За якою вартістю зараховуються на баланс підприємства придбані (створені) нематеріальні активи?

3 Протягом якого періоду нематеріальний актив утримується підприємством?

4 Чи може бути нематеріальний актив переданий в оренду іншим особам?

5 Чи може нематеріальний актив використовуватись у виробництві ?

Варіант 21

П(С)Б0 9 «Запаси» визначає методологічні засади формування інформації про виробничі запаси.

Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповідь на такі запитання:

1 З якою метою виробничі запаси утримуються підприємством?

2 З яких складових формуються виробничі запаси?

3 За якою вартістю придбані виробничі запаси зараховуються на баланс підприємства? У якому випадку до первісної вартості запасів включаються суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів?

4 Які витрати не включаються до первісної вартості запасів?

5 У якому випадку запаси визнаються активом?


Варіант 22

П(С)БО 16 «Витрати» визначає методологію обліку витрат на виробництво. Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповідь на такі запитання:

1 Які складові має собівартість реалізованої продукції?

2 Які складові має виробнича собівартість?

3 Які складові відносяться до прямих матеріальних витрат?

4 Які витрати відносяться до прямих витрат на оплату праці?

5 Які виробничі витрати відносяться до інших прямих витрат?


Варіант 23

П(С)БО 16 «Витрати» визначає методологію обліку витрат на виробництво. Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповідь на такі запитання:

1 Який склад мають загально виробничі витрати?

2 Які загально виробничі витрати можуть бути віднесені до змінних?

3 Які загально виробничі витрати можуть бути віднесені до постійних?

4 Ким встановлюється розподіл витрат на змінні та постійні?

5 Поясніть порядок розподілу загально виробничих витрат.


Варіант 24

П(С)БО 15 «Дохід» визначає методологічні засади формування інформації про доходи підприємства. Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповідь на такі запитання:

1 Чи визнаються доходом податок на додану вартість акцизний збір і обов'язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів?

2 Чи визнається доходом сума попередньої оплати продукції (робіт, послуг)?

3 Чи визнається доходом сума авансу в рахунок оплати продукції?

4 За наявності яких умов визначається дохід від реалізації продукції?

5 Як визначити фінансовий результат від реалізації продукції.


Варіант 25

Самостійно ознайомтеся із Законом України від 16 липня 1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і дайте відповідь на запитання:

1 На основі яких даних складається фінансова звітність підприємства?

2 Які форми включає фінансова звітність підприємства? Які особливості для суб'єктів малого підприємництва?

3 У яких випадках складається консолідована та зведена фінансова звітність?

4 Ким установлюються форми фінансової звітності та порядок їх заповнення?

5 Якої тривалості установлюється звітний період для складання фінансової звітності?

6 Ким установлюються термін та порядок подання й оприлюд­нення фінансової звітності?


Варіант 26

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і дайте відповідь на запитання:

1 Яка мета складання фінансової звітності?

2 Які інформаційні потреби користувачів забезпечуються фінансовою звітністю?

3 Який встановлено склад фінансової звітності? Які її елементи?

4 Яким якісним характеристикам повинна відповідати фінансова звітність?

5 З дотриманням яких принципів формується фінансова звітність?

6 Які дані повинна містити фінансова звітність, щоб бути зрозумілою користувачам?


Варіант 27

1 Аргументуйте доцільність використання стандартизованих форм фінансової звітності для підприємств України.

2 Охарактеризуйте перспективи вдосконалення процесу підготовки та подання фінансової звітності.

3 Окресліть коло можливих проблем, які виникають перед користувачами фінансової звітності.

4 Обґрунтуйте необхідність розробки системи управлінської звітності українськими підприємствами.

5 Проведіть порівняльний аналіз вимог до інформації, що міститься у фінансової звітності та інформації, що міститься в управлінській звітності підприємства.


Варіант 28

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» і дайте відповідь на запитання:

1 Яка мета складання Звіту про фінансові результати підприємства?

2 Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража­ються в Звіті про фінансові результати?

3 Чи допускається згортання статей у Звіті про фінансові результати?

4 Який порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період?

5 Які елементи операційних витрат наводяться в Звіті про фінансові результати підприємства?

6 Які підприємства заповнюють розділ «Розрахунок показників прибутковості акцій»?


Варіант 29

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про фінансові результати» і дайте відповідь на запитання:

1 Яка мета складання Звіту про рух грошових коштів підприємства?

2 Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража­ються в Звіті про рух грошових коштів?

3 Чи допускається згортання статей в Звіті про рух грошових коштів?

4 За якими видами діяльності формується інформація у Звіті про рух грошових коштів?

5. Який порядок визначення чистого руху грошових коштів у результаті окремого виду діяльності підприємства за звітний період? Яка особливість визначення чистого руху грошових коштів у результаті операційної діяльності підприємства?


Варіант 30

Самостійно ознайомтеся із. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» і дайте відповідь на запитання:

1 Яку дату розуміють під датою балансу?

2 Які події відносяться до подій після дати балансу? Яким чи­ном вони розкриваються у фінансовій звітності підприємства?

3 Яким шляхом здійснюється виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах?

4 У яких випадках може бути змінена облікова політика підприємства?

5 Які особливості при відображенні у фінансових знітах змін в облікових оцінках і змін в обліковій політиці?


Варіант 31

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» і дайте відповіді, на запитання:

1 Яка мета складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва?

2 У яких випадках і ким складається Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва?

3 Які елементи фінансової звітності і за яких умов відображаються в Фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва?

4 Чи допускається згортання статей в Фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва?

5 Які особливості складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва?


Варіант 32

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» і дайте відповідь на запитання:

1 Яка мета складання Звіту про власний капітал підприємства?

2 Які елементи фінансової звітності і за яких умов відображаються в Звіті про власний капітал?

3 Чи допускається згортання статей в Звіті про власний капітал?

4 Який порядок складання Звіту про власний капітал підприємства?


Варіант 33

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгал­терського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» і дайте відповідь на запитання:

1 Яка мста складання Додатку до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» ?

2 У яких випадках і ким складається Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»?

3 За якими критеріями підприємство виділяє господарський сегмент або географічний сегмент?

4 Яка є основа для виділення географічного виробничого сегмента та географічного збутового сегмента?

5 Які елементи фінансової звітності і за яких умов відображаються в Додатку до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»?


Варіант 34

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгал­терського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність» і дайте відповідь на запитання:

1 Яка мета складання Консолідованої фінансової звітності?

2 В яких випадках і ким складається Консолідована фінансова звітність?

3 Які елементи фінансової звітності і за яких умов відображаються у консолідованій фінансовій звітності?

4 Чи допускається згортання статей в Консолідованій фінансовій звітності?

5 Який порядок складання Консолідованій фінансовій звітності?


Варіант 35

Самостійно ознайомтеся з Постановою Кабінету Міністрів України під 28 лютого 2000 р, № Л 19 «Про затвердження порядку по­дання фінансової звітності» і Листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108 і дайте відповідь на запитання:

1 Яким користувачам подається фінансова звітність підприємства?

2 Яка дата вважається датою подання фінансових звітів? Чи визначена відмінність для подання консолідованої та зведеної звітності?

3 Які встановлені кінцеві терміни подання річної та квартальної звітності?

4 Що розуміють під суттєвістю інформації?

5 Коли і ким визначається межа суттєвості інформації?

Які критерії визначення межі суттєвості може використовувати підприємство?2 Практична частина


1 Скласти журнал реєстрації господарських операцій (таблиця 2)
^

Таблиця 2 – Журнал господарських операцій
Зміст операцій

Документ

Коресп. рахунки

Сума, грн.


Д

К

2 Відкрити синтетичні рахунки, відбити на них господарських операції (форма рахунка таблиця 3)

Таблиця 3 – Форма синтетичного рахунка

ДЕБЕТ


КРЕДИТ

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

№ операції

Кор. рахунок

Сума, грн.

Сальдо поч.Сальдо поч.

Оборот по дебетуОборот по кредитуСальдо кін.Сальдо кін.

 1. Визначити та розподілити транспортно-заготівельні витрати по субрахунку 203 «Паливо» (розрахунок виконати у формі таблиці 4)


№ п/п

Показники

Сума, грн

Коефіцієнт розподілу ТЗВ

Вартість палива за купівельними цінами

Транспортно-заготівельні витрати

Разом (фактична собівартість палива)

1

Залишок палива на початок місяця

2

Надійшло за місяць

3

Разом

4

Відпущено палива за місяць:

-на потреби виробництва;

-......

Разом

5

Залишок палива на кінець місяця
Таблиця 4 – Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) по рахунку 20 „Виробничі запаси”, субрахунок 203 „Паливо”


 1. Відкрити рахунки аналітичного обліку до субрахунків розрахунків (371, 631,685,372) (розрахунок виконати у формі таблиці 5)

Таблиця 5- Аналітичний рахунок до субрахунків розрахунків (371, 631,685,372)


№ п/п

Зміст операції

Залишок на початок періоду

Дебет

Кредит

Залишок на кінець

Сума, грн

Сума, грн

Сума, грн
Залишок на початок звітного періоду

...

.....

...

......
Оборот
Залишок на кінець звітного періоду 1. Скласти оборотну відомість за аналітичними рахунками розрахунків (таблиця 6).
^

Таблиця 6 –Оборотна відомість з аналітичних розрахунків до субрахунків 371 (372,631, 685)Назва аналітичного рахунка

Залишок на початок періоду

Обороти за звітний період

Залишок на кінець періоду

Д

К

Д

К

Д

К
6 Для розрахунку обов’язкових відрахувань у Пенсійний фонд та фонди соціального страхування скласти таблицю (таблиця7).
^
Таблиця 7 – Розрахунок відрахувань на соціальне страхування від фонду оплати праціНапрямки нарахування заробітної плати

Сума, грн

Відрахування у фонди

Разом

В пенсійний фонд

В фонд соціального страхування

В фонд соціального страхування від безробіття

В фонд соціального страхування від нещасного випадку

%

Сума

%

Сума

%

Сума

%

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

На основне виробництво2

На загально- виробничі витрати3

На адміністративні витрати


Разом


 1. Скласти оборотно-сальдову та шахову відомості.

 2. Скласти за даними курсової роботи первинні документи, посилаючись на номер операції, згідно якої складено кожен документ:

 • Прибутковий касовий ордер

 • Видатковий касовий ордер

 • Авансовий звіт

 • Вимога.

 1. Скласти «Баланс» станом на кінець місяця на бланку типової форми.

 2. Скласти «Звіт про фінансові результати» на бланку типової форми
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи затвердження теми курсової роботи
Написання курсової роботи з трудового права передбачено навчальним планом підготовки студентів із спеціальності "Правознавство"
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні матеріали з написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Курсова робота – одна із найважливіших форм самостійної роботи студентів по оволодінню нормативним курсом “Політична економія”, яку...
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " хімічний захист рослин" для студентів окр «Бакалавр»
Викладено методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами окр «Бакалавр» напряму підготовки 09010501 «Захист рослин»...
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А)
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconНазва курсової роботи
Вступ є важливою складовою курсової роботи, він розміщується на третій сторінці. У вступі висвітлюється особливість використаного...
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій». Полтава: Полтнту, 2011....
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей iconЗміст пояснювальна записка Вимоги до оформлення курсової роботи План курсової роботи Змістова характеристика курсової роботи Тематика курсових робіт Список використаної літератури пояснювальна записка
Навчальним планом для підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» та «Товарознавство...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы