Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» icon

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право»


НазваниеМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право»
страница1/16
Размер0.63 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Міністерство внутрішніх справ України

ХАРКІВСЬКИЙ Національний університет внутрішніх справ

СУМСЬКА ФІЛІЯ


Кафедра юридичних дисциплін


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТз дисципліни «Цивільне право»

(повне найменування дисципліни)

Галузь знань ________0304Право_______

(шифр і назва галузі)

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030402 Правознавство

(шифр і найменування)

Спеціалізація __господарсько-правова_______________

(назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______бакалавр___________

(назва ОКР)

Форма навчання денна, заочна

(денна, заочна)


м. Суми

2010

Передмова
^ Рекомендовано до використання в навчальному процесі

Методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № ______

(дата, місяць, рік )


Схвалено

вченою радою Сумської філії Харківського національного

університету внутрішніх справ

________________________ Протокол № ______

(дата, місяць, рік )Рецензенти:

Чалий Ю.І., доцент кафедри цивільного права та процесу ХНУВС, к.ю.н., доцент

Старинський М.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ НБУ “Українська академія банківської справи”


Розробники: кандидат юридичних наук, доцент СФ ХНУВС Завальна Ж.В., викладач СФ ХНУВС Вінніченко Н.В., викладач СФ ХНУВУС Василенко М.Є. – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010.


© Завальна Ж.В., Вінніченко Н.В., Василенко М.Є., 2010

©Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
^ 1. Загальні методичні вказівки

Науково-дослідна робота слухачів займає значне місце в підготовці фахівців. Вона дозволяє забезпечити більш глибоке вивчення не лише всього предмета, але й ознайомитися з монографічною літературою, статтями в науково-практичних журналах, з практичною діяльністю. Проведення наукових досліджень надає можливість студентам отримати вміння правильного використання чинного законодавства, аналізу цивільно-правових норм та навчитися оформляти результати наукової роботи відповідно до вимог щодо їх написання.

Курсова робота виконується студентами – двічі одну роботу з першої частину курсу, а другу — відповідно з другої частини курсу «Цивільне право України». Тема курсової роботи обирається за порядковим номером прізвища студента у списку академічної групи.

Підготовка і написання курсової роботи дає можливість поглибленого вивчення окремих питань курсу, виявлення їх особливостей, логічних і історичних коренів, взаємозв'язку з іншими темами. Методологічною основою підготовки курсової роботи є формальна (елементарна) і діалектична логіка, що виявляється при дослідженні зв'язку нормативного матеріалу, юридичної науки і практики та виявленні причинно-наслідкового зв'язку між системою економічних, історичних, політичних і правових елементів. Нормативною базою курсової роботи є чинне законодавство, підзаконні акти України і інших держав, опублікована судова практика.

Підготовка курсової роботи повинна розпочатися з вивчення методичних рекомендацій по темі, відповідних розділів у підручниках та інших публікацій з питань, що досліджуються. Основне завдання написання курсової роботи - формування власної думки студентів з теоретичних та практичних питань, які розглядаються. Потрібно повністю розкрити обрану тему, висвітлити кожне з питань плану. Матеріали слід викладати послідовно, логічно, дотримуючись розмежування питань. Питання теми необхідно розкривати, аналізуючи положення Цивільного кодексу України та чинного законодавства України. Написання роботи на основі застарілого нормативного матеріалу є неприпустимим. Робота пови­нна опиратися на глибокий аналіз цивільного законодавства, висловлені у науковій, науково-практичній, навчальній літературі точки зору по досліджуваній проблемі (питанню), власне їхнє розуміння, приклади з судової та господарської практики. Останнє бажано запозичати з практики роз­гляду відповідної категорії справ найближчого за місцем проживання або роботи суду (господарського суду) із вказівкою номеру справи й архіву, у якому воно зберігається. Припустиме і запозичення їх з опублікованих джерел.

Враховуючи «швидкоплинність» поточного законодавства, для ознайомлення з поточною редакцією того чи іншого нормативно-правового акту рекомендується звертатися до офіційного сайту Верховної Ради України www.rada.gov.ua, а також до офіційних друкованих видань («Голос України», «Урядовий кур'єр», «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України»). Допускається використання наукових та інформаційних матеріалів, розміщених у глобальній мережі Інтернет, однак у цьому разі слід вказувати електронну адресу використаного матеріалу.

^ Робота має бути виконана державною мовою. У випадку, коли автор спирається на значну кількість російськомовних першоджерел, допускається виконання роботи російською мовою. Курсова робота має відповідати вимозі авторства, тобто бути неповторною за своїм загальним змістом та оформленням. Визначення, класифікації чи інші наукові здобутки інших авторів, використані в курсовій роботі, мають бути позначені відповідними посиланнями на першоджерела. При цьому не варто зловживати цитатами. Назви першоджерел подаються мовою оригіналу, а самі цитати - основною мовою курсової роботи. Доцільно використовувати матеріали із засобів масової інформації, перш за все з друкованих. Студенти повинні висловлювати власне ставлення до відповідних подій, фактів, ідей і пропозицій, які є в рекомендованих першоджерелах та в періодичній пресі. Основні висновки, пропозиції та рекомендації необхідно оформляти в заключній частині роботи. Робота повинна бути виконана самостійно та належним чином оформлена.

Рекомендується така послідовність виконання курсової роботи: вивчення теми в межах навчального посібника; розширення пізнання теми через ознайомлення з науковою літературою; доскональне вивчення но­рмативних актів, що регулюють досліджувані питання теми; самопере­вірка придбаних знань шляхом усних відповідей на поставлені питання; привнесення у підготовлену відповідь прикладів з практики; письмове оформлення роботи; упорядкування списку використаних при її напи­санні нормативних актів і літератури. При цьому слід мати на увазі, що загальний обсяг роботи повинен знаходитися в межах 35-40 сторінок, виконаних розбірливим почерком. Особливо слід звернути увагу на правильне написання і трактування юридичних термінів.

Робота може бути виконана у рукописному варіанті або на комп'ютері (у текстовому редакторі. При комп'ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman, висота кегля -14, міжрядковий інтервал - полуторний, поля: верхнє і нижнє - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см. Сторінки роботи нумеруються у верхньому правому куті.

На титульній сторінці треба вказати: назву навчального закладу; назву кафедри; тему дослідження; прізвище, ім'я, групу і курс виконавця. Наступна, друга сторінка повинна містити назву теми і план роботи з вказівкою сторінок, на яких розпочинається висвітлення того чи іншого питання.

Починаючи з третьої сторінки розпочинається викладення змісту роботи.

^ Структурно зміст курсової роботи має складатися зі вступу, основної частини, висновків і списку використаної літератури.

Допускається наявність додатків у вигляді схем, таблиць та інших наочних чи ілюстративних матеріалів за обраною темою.

Остання сторінка курсової роботи повинна містити дату завершення роботи над темою і підпис автора.

Робота має бути виконана чітко й акуратно, оформлена охайно. Не слід зловживати кольоровим оформленням роботи (візерунки, малюнки тощо). Усі сторінки роботи мають бути добре скріплені. Для скріплення робіт, виконаних на комп'ютері або в рукописному вигляді на форматних листах А4, рекомендується використання скорозшивачів.

Курсова робота подається на рецензування до кафедри не пізніш як за місяць до початку чергової сесії й реєструється у спеціальному журналі. Перевірена робота повинна мати рецензію викладача кафедри. Негативна рецензія зобов'язує слухача переробити роботу згідно із зауваженнями, сформульованими у рецензії. Доопрацьована робота повинна знову надійти на перевірку.

^ Подана на рецензію курсова робота може бути не допущена до захисту з таких підстав: відсутність ознак самостійності її виконання (наприклад, матеріал дослівно переписано з навчальної, наукової й іншої літератури); виявлення ідентичних за змістом робіт у двох і більше сту­дентів, у випадку виявлення таких робіт вони повертаються і підлягають виконанню заново; наявність істотних помилок, у тому числі застосуван­ня застарілих (вже не діючих) нормативних актів, неправильне написан­ня і трактування юридичних понять; відсутність у роботі прикладів із практики, посилань на використану літературу; не розкриття або досить примітивне розкриття питань теми.

Крім того, робота може бути повернута на доробку при наявності помилок, які не впливають на загальну оцінку роботи, але потребуючих уточнення; наявності описок, що призводять до порушення логічної послідовності або взаємозв'язку; відсутності списку літератури. Викори­стані в роботі нормативні акти, опубліковані роботи повинні бути за­значені з точним приведенням їхнього найменування, джерела запо­зичення, статті, сторінки й ін.

Позитивна рецензія дає право на захист роботи. При захисті курсової роботи оцінюється її зміст, ступінь самостійності виконання, вміння обґрунтовувати основні положення роботи та зроблені в ній узагальнення. Оцінка за роботу вноситься у відомість та залікову книжку слухача.


^ 2. Теми курсових робіт

З/П

Назва теми

^ Загальна частина

Модуль № 1: Основні засади цивільного права

1.

Правова природа цивільного права

2.

Сфера дії цивільного законодавства

3.

Принципи цивільного права України

4.

Захист цивільних прав та обов’язків

5.

Цивільно-правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством України

Модуль № 2: Суб'єкти та об’єкти цивільного права. Правочини

6.

Юридична природа індивідуалізації фізичних осіб як учасників цивільних правовідносин

7.

Держава як суб'єкт цивільного права

8.

Опіка та піклування як інститут цивільного права

9.

Підприємницькі товариства як юридичні особи

10.

Правова природа акціонерних товариств

11.

Правове регулювання процедури створення юридичних осіб

12.

Банкрутство: законодавство і практика його застосування

13.

Об’єкти цивільних прав

14.

Цінні папери як об’єкт цивільного права України

15.

Речі як об’єкти цивільних прав.

16.

Інформація як об’єкт цивільного права

17.

Правочин як правомірна дія та юридичний факт

Модуль № 3: Представництво та строки в цивільному праві. Особисті немайнові права

18.

Представництво та його види за законодавством України

19.

Довіреність у цивільному праві

20.

Позовна давність у цивільному праві

21.

Честь, гідність та ділова репутація як об'єкти цивільного права України

22.

Право на свободу та особисту недоторканість: цивільно-правовий аспект.

23.

Право на інформацію в Україні: цивільно-правовий аспект

Модуль № 4: Право власності та право інтелектуальної власності

24.

Право приватної власності за законодавством України

25.

Захист права власності

26.

Речові права на чуже майно за законодавством України

27.

Поняття права інтелектуальної власності

28.

Авторське право

29.

Суміжні права

30.

Право промислової власності

Особлива частина

Модуль № 5: Основні засади цивільного права

1.

Правова природа зобов’язання

2.

Суб’єкти виконання зобов’язань.

3.

Забезпечення виконання зобов’язань

4.

Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань

5.

Заставне право як частина зобов’язального права.

6.

Іпотека як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: сучасний стан та перспективи.

7.

Іпотечний договір

8.

Цивільно-правова відповідальність

9.

Договір як інститут зобов’язального права

10.

Укладення договору

Модуль № 6: Окремі види договорів

11.

Договори купівлі-продажу

12.

Договір купівлі-продажу житла

13.

Договір дарування

14.

Договір ренти

15.

Договір лізингу

16.

Правова характеристика договору будівельного підряду

17.

Правова характеристика договору перевезення вантажу залізничним транспортом

18.

Правова характеристика договору соціального найму житла

19.

Кредитний договір

20.

Правова природа франчайзингу

21.

Правова характеристика договору факторингу

22.

Правова природа договору страхування

Модуль № 7: Недоговірні зобов’язання

23.

Публічна обіцянка винагороди

24.

Відшкодування моральної (немайнової) шкоди

25.

Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

26.

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

Модуль № 8: Спадкове право

27.

Спадкування за заповітом

28.

Заповіт подружжя за цивільним правом України

29.

Спадкування за законом

30.

Юридична природа спадкового договору^ 3. Рекомендації щодо змісту курсових робіт
за темамиВаріанти тем курсових робіт, що виконуються по Загальній частині курсу «Цивільне право»

Тема 1. Правова природа цивільного права

ПЛАН

Вступ.

 1. Цивільне право як галузь приватного права.

 2. Предмет та метод цивільного права та основні вчення про них.

 3. Основні напрями здійснення правового регулювання суспільних відносин.

 4. Розмежування сфер дії цивільного права та інших галузей права.

Висновки.

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:


У вступній частині варто викласти актуальність та ступень розробки проблематики правової природи цивільного права в юридичній літературі.

Викладаючи перше питання, рекомендується наголосити на тому, що право розглядається як система правових норм, що регулюють суспільні відносини. Воно поділяється на два блоки: публічне право та приватне право. Студентам варто обґрунтувати чому цивільне право складає основу приватного права. Наступним кроком є дослідження студентами різних підходів, що визначились у правовій науці на рахунок поняття «цивільне право». Доцільно розкрити чотири традиційні аспекти розуміння понятійної категорії «цивільне право»: як галузь права, як галузь законодавства, як наука та як навчальна дисципліна. На основі аналізу рекомендованої літератури, потрібно зробити висновки щодо місця цивільного права в системі права України, що зумовлене його функціями та впливом на інші галузі права.

При аналізі другого питання слід визначити суспільні відносини, що врегульовані нормами цивільного права. При цьому доречно проаналізувати легальне визначення предмету цивільного права, наведеного в Цивільному кодексі України. Потрібно зазначити, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові і майнові відносини, що означені загальним терміном цивільні відносини. При цьому слід акцентувати увагу на розмежуванні предмета правового регулювання між Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України. При розкритті даного пункту не можна оминути увагою, що у науці цивільного права дискусійним є питання про правову природу особистих немайнових відносин. Доречно дослідити це питання, використовуючи думки різних науковців, наприклад О.Пушкіна, М.Єгорова, В.Грибанова, Р.Шишки, Б. Черепахіна та інших. Потрібно вказати, що в предмет цивільного права також включаються інші відносини (відносини з реалізації прав вимог - припинити недобросовісну конкуренцію тощо). Наступним етапом роботи є перехід до дослідження системи специфічних способів, засобів, прийомів, через які цивільне право впливає на суб’єктів, тобто методу цивільного права. Ядром цього питання є положення про те, що цивільно-правовий метод заснований на принципі - дозволене все те, що не заборонене законом. Важливим є розгляд легального розкриття методу, що полягає в юридичній рівності, вільному волевиявленню та майновій самостійності. Актуальним є розгляд студентами різних бачень цивілістів стосовно методу цивільного права.

Викладаючи третє питання, доцільно зазначити, що значення права у суспільстві варто розкривати через його функції, які характеризують його місце у системі права взагалі. Студенти повинні використовуючи рекомендовану літературу, окреслити поняття та значення функцій, виокремити групи функцій: основні (регулятивна, символьна, охоронна, компенсаційна) та традиційні (превентивна, виховна, інформаційна та ін.).

При розкритті останнього питання студенти повинні наголосити, що цивільне права як базова галузь права України співвідноситься певним чином з публічно-правовими галузями права. Потрібно розкрити зв’язок цивільного права з адміністративним, фінансовим, податковим, митним правом. Цивільне право є висхідним для блоку приватноправових галузей. Тому обов’язково потрібно розкрити його зв’язок з господарським, підприємницьким, інвестиційним, сімейним. Варто не оминути правовий зв’язок та співвідношення з трудовим правом.

Студенти повинні зробити обґрунтований висновок.


Література.

 1. Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. – 1995.- № 1.–С. 32.

 2. Чеберяк П. Житлові правовідносини – в Житловому чи Цивільному кодексі? // Право України. – 1997.- № 12.–С.61.

 3. Лукашенко А. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво // Право України. – 1998.- № 8.–С.18.

 4. Селиванов В., Віденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000.- № 10.–С.10.

 5. Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво// Право України. – 2000.- № 11.–С.91.

 6. Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підґрунтя юридичної освіти // Право України. – 2000.- № 1.–С.117.

 7. Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України. – 2001.- № 1.–С.29.

 8. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001.- № 2.–С.34.

 9. Селиванов В., Діденко Н. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні // Право України. – 2001.- № 11.–С.15.

 10. Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України. – 2001.- № 8.–С.51.

 11. Аврамова О. Місце житлового права в системі права України // Право України. – 2001. - №7. – С.96.

 12. Бірюков І. Предмет і метод приватного права // Право України. – 2002. - №3. – С.34.

 13. Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002. - №3. – С.37.

 14. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 9. — С. 103-106.

 15. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) / В. Селіванов // Право України. — 2005. — N 5. — С. 7-11.

 16. Емфітевтичне право - традиція класичної цивілістики / О. Михайленко // Право України. — 2005. — N 6. — С. 44-47.

 17. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права / Г. Фединяк // Право України. — 2002. — N 7. — С. 107-110.

 18. Право. Наука. Закон / М. Коржанський // Право України. — 2004. — N 11. — С. 103-106.

 19. Цінність суспільних відносин / М. Коржанський, О. Коржанська // Право України. — 2006. — N 12. — С. 20-22.

 20. Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / О. Віхров // Право України. — 2003. — N 10. — С. 135-139.

 21. Історія вітчизняного загальнотеоретичного правознавства: до реконструкції джерел / П. Рабінович // Право України. — 2003. — N 11. — С. 176-177.

 22. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект / П. Рабінович, Н. Савчук // Право України. — 2001. — N 11. — С. 22-25.

 23. Природне право: діалектика приватного й публічного / П. Рабінович // Право України. — 2004. — N 9. — С. 61-63.

 24. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2000. — N 8. — С. 46-51.

 25. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2002. — N 3. — С. 37-42.

 26. Івершенко Л. Теорії власності // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

 27. Івершенко Л. Генезис права приватної власності на території Української держави // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

 28. Приходько В. Про систему джерел права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

 29. Темченко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

 30. Молодико К. Перспективи розвитку цивільно-правових гарантій, що забезпечують публічно-правові інтереси // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

 31. Передерієв Є. Трактування терміна «джерело» міжнародного приватного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

 32. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість - правові засади цивільного права України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12.

 33. Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право»
Старинський М. В., к ю н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права двнз нбу “Українська академія банківської...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування"
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Програмування" / В. Г. Коротка, Л. Я. Мартинович – Дніпропетровськ:...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з Господарського права для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) Правознавство на 46с

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Глобальні супутникові системи навігації І зв'язку на транспорті"...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни «Введення в спеціальність» для молодших спеціалістів напряму «Туристичне обслуговування»
Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни «Введення в спеціальність» для молодших спеціалістів напряму «Туристичне...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМіністерство освіти І науки україни
Б 20 Управління персоналом. Навчально-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни (для студентів спеціальності...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання. Контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці"
Завдання даної роботи – самостійне виконання студентами контрольних теоретичних питань і практичних завдань з метою засвоєння знань...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, конторольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад...
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «англійська мова»
Для студентів 2-го курсу напряму підготовки 040106 екологія, охорона навколишнього середовища та
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Цивільне право» iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки з дисципліни «Різальний інструмент та із гав» та з дисципліни «Різальний інструмент» / укладач С. В. Швець. Суми:...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы