Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей icon

Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей


Скачать 366.01 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
страница1/14
Размер366.01 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Жовтоводський промисловий коледж

Дніпропетровського національного університету ім.. О.Гончара


Циклова комісія економічних дисциплін


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з планування та організації самостійної роботи студентів

з дисципліни

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

для студентів спеціальностей

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;

5.05070104 «Монтаж і експлуатаціяелектроустаткування підприємств і цивільних споруд»;

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Складено у відповідності з освітньо-професійною програмою

та навчальним планом


Викладач: ^ Фецяк О.В.

Рецензент: Морозова Ж.О.


Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

економічних дисциплін

«___» ___________2011 року

Протокол №_______________

Голова ________ Фецяк О.В.


2011

м. Жовті Води

«Осмислення знань студента завжди

пов’язане з його самостійною працею»

(В. Сухомлинський)


ВСТУП

В освоєнні навчального матеріалу з предмету «Економічна теорія» надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на аудиторних лекційних, семінарських та практичних заняттях, а й їх самостійна робота, яка має за мету забезпечити розширення й поглиблення теоретичних знань та практичних навичок з предмету, повинна привчити студента застосовувати сучасну методику розрахунків та комп’ютерної техніки, самостійно працювати з різними джерелами інформації(підручниками, навчальними посібниками, монографіями,мережею Internet тощо).

У роботі над навчальним матеріалом дуже важливим є вміння студента самостійно підбирати необхідні джерела інформації, наполеглива робота у цьому аспекті виробить у студентів аналітичне мислення, сформує власний погляд на проблемні питання предмету, навчить робити правильні висновки та надавати обґрунтовані пропозиції під час вирішення актуальних питань. Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним економічним мисленням, чи здатний він з дотриманням вимог науково-теоретичних засад використовувати конкретну суму знань в умовах мінливих економічних відносин.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Економічна теорія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Будучи суспільною дисципліною системного типу вона посідає центральне місце в економічних дисциплінах.

Метою вивчення дисципліни «Економічна теорія» є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Завдання: вивчення загальних засад економічного життя суспільства, закономірностей розвитку економічної системи, механізму дії економічних законів і використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначення принципових рис основних соціально-економічних систем і напрямів їх еволюції.

Предмет вивчення дисципліни: економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами, політичними, ідеологічними, національними та іншими інститутами суспільства.

Після вивчення курсу цього предмету студенти повинні знати:

 • об’єкт, предмет вивчення і дослідження економічної науки, її функції та роль у формуванні економічного мислення;

 • сутність економічних законів, взаємозв’язок економічних потреб, інтересів і виробництва;

 • сутність та структурні складові економічної системи суспільства, її матеріальну основу, цілі функціонування та чинники еволюції;

 • внутрішню структуру відносин власності та економічний зміст історичних типів, видів і форм власності;

 • особливості різних економічних форм суспільного виробництва, закони і категорії виробництва;

 • сутність і структуру грошей і грошових реформ, закони грошового обігу;

 • сутність заробітної плати, її функції та системи, зміст мінімальної заробітної плати;

 • поняття основного та оборотного капіталу, зміст фізичного та морального зношування основного капіталу, сутність понять «амортизація», «амортизаційний фонд», «норма амортизації»;

 • структуру вартості товару, сутність витрат виробництва, зміст і структуру собівартості продукції, поняття прибутку, його види;

 • суб’єктну та об’єктну структуру ринку, види ринків, поняття інфраструктури ринку;

 • механізм функціонування ринку та його закони;

 • економічне зростання та його чинники;

 • поняття суспільного продукту і його форми;

 • сутність національного доходу, його розподіл;

 • основи макроекономічної теорії та закономірності розвитку світового господарства.

Після вивчення курсу цього предмету студенти повинні вміти:

 • давати тлумачення особливостей формування й розвитку товарно-грошових відносин в умовах сучасних ринкових перетворень економіки України в систему міжнародного поділу праці.

 • здійснювати прогноз максимізації загальної корисності та платоспроможності домашнього господарства за фактичних бюджетних обмежень

 • класифікувати та визначати потреби суспільства;

 • класифікувати та визначати типи економічних систем;

 • визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів;

 • приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці;

 • використовуючи професійні знання, прийоми і комунікативні методи спілкування вносити пропозиції щодо вдосконалення процесу виконання професійних завдань з метою забезпечення оптимальної якості виробів.

 • використовуючи професійно-орієнтовані джерела при підвищенні власної кваліфікації вміти володіти методами пізнання при вирішенні професійних завдань.

 • самостійно здобувати знання, розв’язувати проблемні ситуації, вести полеміку, доказово аргументувати власну точку зору, розв’язувати задачі, орієнтуватися в літературних джерелах;

Дисципліна «Економічна теорія» є базовою для вивчення таких предметів: «Економіка промисловості», «Економіка, планування та організація електротехнічних служб», «Економіка, організація та планування в машинобудуванні», «Економіка будівництва».

^ Зміст дисципліни розкривається в наступних змістовних модулях:

ТОМВ

МЕЕП

БЕБС

Загальні основи економічної теорії

Економічна теорія


Основи економічних теорій


Товарне виробництво, ринок та підприємництво в ринковій економіці

Товарне виробництво, ринок і підприємництво в ринковій економіці

Товарне виробництво і ринок

Національна економіка і світове господарство

Національна економіка та сучасне світове господарство

Світове господарство і місце в ньому України^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

№ з\п

Назва розділу, назва та

короткий зміст теми


К-сть

годин

Вид

навчального

завдання

Література

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12ТЕМА 3.^ Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенн

Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Корисність продукції, гранична корисність. Економічний інтерес, його суть і функції.


ТЕМА 4. ^ Відносини власності в економічному житті суспільства

Власність як економічна категорія. Економічний зміст і юридична форма власності. Структура власності за її типами, видами і формами, еволюція відносин власності.


ТЕМА 7. Гроші

Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність і функції грошей, альтернативні теорії. Грошовий обіг та його закони. Еволюція грошової форми вартості та типи грошей.


ТЕМА 9^ . Класифікація ринків

Принципи класифікації ринків. Інфраструктура ринку. Ринок предметів споживання. Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін. Ринок капіталу. Ринок праці. Ринок нерухомості. Легальний і нелегальний ринок. Проблеми формування ринку праці, землі та капіталів в Україні.


ТЕМА 10^ . Підприємство і підприємництво

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Капітал підприємства. Суть підприємництва, умови його існування, види та функції.


ТЕМА 11^ . Витрати виробництва і прибуток

Витрати виробництва , їх суть і види. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи. Прибуток як економічна категорія. Норма прибутку і актори, що на неї впливають.


ТЕМА 11^ . Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин

Функції домашніх господарств. Доходи домогосподарств та їх джерела..


ТЕМА 15. Економічне зростання та його чинники.

Типи економічного зростання. Норма нагромадження. Моделі економічного зростання. Показники економічного зростання. Економічні цикли.


ТЕМА 16.^ Розподіл національного доходу. Споживання та заощадження.

Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення. Перерозподіл національного доходу. Споживання і заощадження.


ТЕМА 16.^ Держава та її економічні функці

Держава як суб’єкт економічних відносин. Економічні функції держави. Роль держави у кругообігу продукту, ресурсів і доходу.


ТЕМА 17. Зайнятість, відтворення робочої сили та її державне регулювання

Зайнятість: суть і форми. Теорії зайнятості. Неповна зайнятість. Безробіття. Відтворення робочої сили


ТЕМА 18. ^ Міжнародна економіка

Світове господарство: сутність та структура. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Інтернаціоналізація господарських відносин.


ВСЬОГО

2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


24

контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести


контрольні

питання,

завдання,

тести(1) с. 48 - 61


(1) с. 73 - 95


( 1) с. 134- 152, с. 153 - 184


(1) с. 184 – 255, с. 253 – 277


(1) с. 277 – 297


(1) с. 297 – 318, с. 320 – 348, с. 422 – 459


(1) с. 95 – 115, с. 348 – 370


(1) с. 95 – 115, с. 348 – 370


(1) с. 95 – 115, с. 348 – 370


(1) с. 320 – 348


( 1) с. 459 – 477, с. 396 - 419


(1) с. 497 - 555


^ САМОСТІЙНА РОБОТА


Тема. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.

Мета:

 • вивчити основні термінологічні поняття теми, ознайомитись з основними питаннями теми;

 • формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність;

 • виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії

 • застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи студентів поза заняттями;


План вивчення теми

 1. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація.

 2. Корисність продукції, його гранична корисність.

 3. Економічний інтерес, його суть і функції.


Основні поняття теми: потреба, економічна потреба, інтерес, корисність блага, гранична корисність, загальна корисність, закон граничної корисності, абсолютна потреба, ієрархія потреб, безмежність потреб.


Форма контролю

Конспект, відповіді на запитання, виконання завдань.


^ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:

Суспільне виробництво функціонує задля реалізації кінцевої мети – задоволення потреб людини.

Потреба – бажання людини у будь-чому, що забезпечує її життєдіяльність та поліпшує її. Потреби людини – це відчуття браку чогось, без чого важко, а іноді неможливо обійтися. Це протиріччя між необхідним і існуючим.

Потреба – категорія, що відбиває ставлення людей і їх поведінку до умов їх життєдіяльності. Існують різні види потреб.

^ Економічні потреби – це ставлення людей до економічних умов життєдіяльності, котрі доставляють їм вдоволення, насолоду, втіху, які спонукають людину до діяльності, щоб мати їх і володіти ними.

Класифікація (за Маслоу):

 • за суб’єктами: особисті, групові, колективні, загальнолюдські, суспільні;

 • за об’єктами: породжені розвитком цивілізації, базові, духовні, матеріальні, фізіологічні;

 • за ступенем реалізації – абсолютні, дійсні і платоспроможні.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей
Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconКафедра загальноправових дисциплін навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес»
Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний процес» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю)...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємств та фінанси» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання. Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» окр «Бакалавр»
Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О. В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки і завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи по дисципліні «Бухгалтерський облік» для студентів економічних спеціальностей усіх...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни " потенціал І розвиток підприємства" для студентів спеціальності „Економіка підприємства"
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальностей
За вихідними даними про діяльність підприємства промисловості Харківського регіону (додаток А)
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «економічна діагностика» для студентів спеціальності 050107, 050107
Дисципліна "Економічна діагностика" суттєво допомагає фахівцям в оволодінні методологією діагностування всіх складових господарської...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
...
Методичні вказівки з планування та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «економічна теорія» для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки
Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Фінанси» №
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы