«Методика викладання української мови» icon

«Методика викладання української мови»


Скачать 64.36 Kb.
Название«Методика викладання української мови»
Размер64.36 Kb.
ТипМетодичні вказівкиНавчально-методичні матеріали

до вивчення курсу

«Методика викладання української мови»


для студентів 3 курсу

Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв

денна форма навчання


Бердянськ, 2012


Тема: 1.1 (2 год)

Теоретичні засади методики навчання української мови в початковій школі як науки і навчальної дисципліни


Мета: закріпити теоретичні знання про методику викладання рідної мови як одну з наук педагогічного циклу і фахову дисципліну, сформувати вміння рецензувати наукову продукцію (статті, посібники, автореферати дисертацій тощо), визначати професійні знання і вміння, необхідні вчителеві для викладання рідної мови в початковій школі. засвоїти психолого-дидактичний процес навчання української мови в початковій школі, осмисливши всі його компоненти та вплив на формування національно-мовної особистості учня.


Питання для обговорення

1. Предмет і завдання методики навчання молодших школярів рідної мови, сучасний стан її розвитку.

2.3в’язок методики навчання мови з лінгвістикою і літературознавством.

3.Структура і зміст методичної підготовки майбутнього вчителя до викладання української мови в початковій школі.

4.Основні психічні процеси під час навчання молодших школярів мови.

5.Закономірності і принципи навчання рідної мови.


Методичні вказівки для студентів

Готуючись до заняття, зверніть особливу увагу на специфіку цієї дисципліни, предмет і завдання у фаховій підготовці вчителя початкової школи. Глибокого осмислення потребують поняття "методика мови", "лінгводидактика", "наукові засади методики" та ін. Важливо з першого заняття усвідомити мету і завдання курсу, його структуру і місце в системі інших наук, що забезпечують вашу фахову підготовку. Головне в опрацюванні матеріалу осмислити і зрозуміти, чому мовленнєву діяльність покладено в основу чинних програм з рідної мови для початкових класів, які психічні процеси відбуваються під час засвоєння мови і як діють механізми породження мовлення. Спробуйте уважно розібратися у схемі методичної підготовки майбутнього вчителя до викладання рідної мови в початкових класах загальноосвітньої школи і визначити роль курсу методики мови в цьому процесі.

Особливої уваги потребують такі питання, як мотиви навчальної діяльності й формування мовних і мовленнєвих умінь, що забезпечують відповідні компетенції молодших школярів -мовну, мовленнєву і комунікативну.

Осмислюючи дидактичні основи, слід розібратися, в чому сутність педагогічних технологій, як вони реалізуються в навчанні рідної мови, які інноваційні процеси характерні для української лінгводидактики. Опрацьовуючи дидактичні основи навчання української мови, спробуйте виявити діалектичний зв'язок між закономірностями, принципами, методами, прийомами і засобами навчання, довести їх системний характер, простежити єдність традиційного та інноваційного у технології навчання української мови.


Література

 1. Бабич Н.Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови // Українська мова і література в школі. –1990. – №8.

 2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1998.

 3. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных класах. – М.: Просвещение, 1987. – С.3-16.

 4. Методика викладання української мови в початковій школі: навч. посіб. / За ред. С.І. Дорошенка. – К.: Вища школа, 1992.

 5. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2005.

 6. Освітні технології / За ред О.М. Пєхоти. – К., 2001. – С.3-26.

 7. Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения / Под ред. М.С. Соловейчик. – М.: Академия. 1998. – С. 7- 22.

 8. Словник-довідник з української лінгводидактики.: навч. посіб. /кол. авторів за ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.


Проблемні питання

1. Поміркуйте, чому вивчення методики починається на III курсі навчання у ВНЗ?

2.Що важливіше для вчителя - теоретична чи практична підготовка до майбутньої професії?

3.Що спільного і що відмінного у змісті понять «методика мови» і «лінгводидактика», «мова і мовлення»?

4.Чому в основу чинної програми з рідної мови для 1-4 класів покладено мовленнєву діяльність?

5.Що, на вашу думку, складає основу методичної підготовки вчителя до викладання рідної мови на сучасному етапі розвитку освіти в Україні?

6.Якими професійними якостями має володіти сучасний учитель, щоб якісно викладати українську мову в початковій ланці школи?

7.Які праці з методики мови впливають на професійну підготовку вчителя початкової школи.

8.Чи впливають мотиви учіння на рівень засвоєння мови та формування умінь і навичок учнів?

9. З чого випливають закономірності навчання мови?

10.Яку роль у навчальному процесі відіграють принципи, методи і прийоми навчання?


Завдання для самостійної роботи

Завдання 1.

Проаналізуйте одну з праць:

1.Методика викладання української мови: навч. посіб. / За ред С.І. Дорошенка. – К.: Вища школа, 1992.

2.Львов М.Р., Горецкий В.Г. Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М.: Академия, 2000.

3.Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / За ред. М.І. Пентилюк. – К., 2005.

4.Русский язык в начальных класах. Теория и практика обучения. / Под ред М.С. Соловейчик. – М.: Академия. 1998.

Завдання 2.

Складіть глосарій до теми. Для цього заведіть окремий зошит, куди записуйте тему і основні наукові терміни та їх тлумачення.

Завдання 3.

Проаналізуйте зміст концепції мовної освіти в Україні за пропонованим планом. Зробіть необхідні записи.

План аналізу змісту Концепції мовної освіти в Україні.

 • Напрямки реформування мовної освіти.

 • Основні позиції, з урахуванням яких розроблялась Концепція.

 • Мета навчання української (рідної) мови.

 • Зміст мовної освіти та його основні характеристики:

а)змістові лінії та основні компоненти змісту навчання рідної мови;

б)мовні курси трьох рівнів (І-ІІІ). їх зміст і основні характеристики.

 • Науково-методичне забезпечення процесу навчання.

 • Вимоги до професійної підготовки вчителя початкової школи.


Питання для самоперевірки

1 .Що вивчає методика української мови?

2.Яка структура курсу методики викладання рідної мови в початковій школі?

3.Які методи наукового дослідження використовуються в лінгводидактиці?

4 .Яку роль у перебудові методики навчання рідної мови відіграють учені-лінгводидакти та вчителі-практики?

5.Що спільного і що відмінного у змісті понять "методика мови" і "лінгводидактика"?

6.Якими професійними якостями має володіти сучасний учитель початкової школи, щоб викладати рідну мову?

8. Які методи наукового дослідження використовуються в лінгводидактиці?

9.Чому в основу початкового курсу рідної мови покладено мовленнєву діяльність?

10. Яке співвідношення між мовною, мовленнєвою і комунікативною компетенціями?

11. Визначте найголовніші лінгвістичні засади навчання української мови в початковій школі.

12.У чому полягає комунікативний підхід до навчання молодших школярів рідної мови?

13.Розкрийте основні закономірності навчання української мови.

14.Чому мовленнєву діяльність поставлено в центр навчального процесу?


Індивідуальна робота

Напишіть реферат на одну з тем:

1 .Методична спадщина К.Д. Ушинського.

2.Методична спадщина В.О. Сухомлинського.

3.Методичний доробок М.С. Вашуленка.

4.Провідні сучасні методисти в галузі викладання рідної мови в початковій школі. їх науковий доробок.

5.Професійні якості, необхідні для викладання рідної мови в початковій школі.

6.Основні тенденції розвитку методики рідної мови в початковій школі на сучасному етапі.

7.Методичні погляди на шляхи підвищення науковості у змісті початкового курсу рідної мови.


Завдання 2.

Напишіть рецензію на реферат свого товариша, враховуючи такі вимоги:

 • тема реферату має висвітлюватись з позицій сучасних досягнень лінгвістики й лінгводидактики;

 • реферат має свідчити про глибоке знання методологічних документів (стандарту, концепції мовної освіти) і програми, про вміння послідовно й обґрунтовано розкрити кожне питання теми, давати об'єктивну оцінку програмі, показати значення розробки теми для її застосування в шкільній практиці:

- зміст реферату має відповідати його назві, а виклад матеріалу характеризуватися логічною послідовністю, ясністю, чіткістю.


Тема 2.1 (2 год)

Аналіз чинних шкільних програм та підручників з української рідної мови


Мета: ознайомити зі змістом і структурою чинних програм з рідної мови для початкової школи, шляхами реалізації основних змістових ліній, сучасними підручниками з рідної мови для 1-4 класів, їх змістом, структурою, методичним апаратом. апаратом орієнтування тощо. З'ясувати специфіку підручників з навчання першокласників грамоти, з читання і рідної мови, основні вимоги до них.


Питання для обговорення

 1. Зміст і структура шкільних програм з української мови.

 2. Принципи побудови програм з навчання грамоти, читання і рідної мови.

3.Зміст і структура підручників з навчання грамоти (Буквар), читання (Читанка),рідної мови.

4. Характер ілюстративного матеріалу в підручниках для початкової школи.

Методичні вказівки для студентів

Під час опрацювання теми насамперед слід уважно ознайомитися з положеннями "Пояснювальної записки" до програми, усвідомити мету й завдання, що стоять перед учителем, при вивченні програми особливу увагу слід звернути на те. який обсяг знань, умінь і навичок (компетенцій) мають набути учні початкової школи, зрозуміти необхідність забезпечення наступності і перспективності в навчанні, одержати відомості про принципи побудови чинних програм з української мови. Дуже важливо зрозуміти, у чому полягають особливості програми з навчання першокласників грамоти, з читання у 2-4 класах і рідної мови (2-4 класи).

Готуючись до практичного заняття, детально проаналізуйте зміст кількох підручників, звертаючи особливу увагу на структуру, послідовність викладення матеріалу, урахування внутрі- і міжпредметних зв'язків, доступність змісту підручника, розподіл матеріалу за розділами й параграфами, навчально-методичний апарат підручників, якість художнього оформлення й поліграфічне виконання.


Література

 1. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі. – К.: Освіта.-2006. – С.7-18.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К., 1997.

 3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. – Січень, 2006. – №2

 4. Кодлюк Я. Що потрібно знати вчителю про шкільний підручник // Початкова школа. –2004. –№9. – С.56-60.

 5. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. –М.: Просвещение,1988.

 6. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова. –К.,2006

 7. Програми для середньої загальноосвітньої школи. Рідна мова.-К., 2006.

 8. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи // Початкова школа. – 2008 . – №10. – С.11 -68.

 9. Скуратівський Л. Шелехова Г. Концепція підручника рідної мови // Укр. мова і літер. в школі. – 2001 . – №3.

 10. Чинні підручники "Буквар", "Читанка". "Рідна мова".

 11. Чинні підручники з рідної мови для початкової школи ("Буквар", "Читанка", "Рідна мова").Завдання для самостійної роботи

Завдання 1.

Проаналізуйте зміст розділу "Рідна мова" Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь "Мови і літератури") і зміст програми з рідної мови для І-4 класів і зробіть висновки щодо співвідношення цих двох державних документів.

Завдання 2.

На основі аналізу змісту пояснювальної записки і програм для кожного класу початкової ланки школи визначте основні напрямки роботи з розвитку мовлення молодших школярів і виявіть особливості оволодіння ними різними видами мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо). Визначте динаміку розвитку мовленнєвих умінь учнів за класами.

Завдання 3.

Зробіть аналіз чинних підручників з рідної мови. У чому полягає специфіка кожного з них?

На основі аналізу підручників зробіть висновок про зв'язок між теоретичною і практичною частинами, особливості комплексних завдань, характер ілюстративного матеріалу, апарат орієнтації.

Завдання 4.

Ознайомтесь із методичним посібником М.С. Вашуленка "Українська мова і мовлення в початковій школі" (К.2006). Законспектуйте основні положення розділу І (С.7-27).


Матеріал до вивчення теми

Програма – це документ, затверджений Міністерством освіти і науки, в якому визначено мету й завдання курсу, обсяг і систему знань, коло умінь і навичок з української мови, що їх мають обов'язково отримати учні в процесі навчання.

Сучасні програми істотно відрізняються від попередніх: зміст програми диференційовано на взаємопов'язані змістові лінії, що співвідносяться зі стандартом мовної освіти. Це зумовлено змінами стратегії й тактики в навчанні мови під впливам нинішнього соціального замовлення.

На основі програм розробляються підручники, методичні посібники, робочі зошити, комп'ютерні програми тощо.

Шкільна програма містить такі основні складові, як пояснювальна записка і власне програми.

Пояснювальна записка - це складова програми, що визначає засади організації навчального процесу з української мови: мета, завдання курсу, напрями роботи та ін. Пояснювальна записка змінюється частіше, ніж інші складові, що зумовлюється суспільними змінами.

Власне програма - складова шкільної програми, що визначає зміст курсу й послідовність вивчення його частин. При визначенні послідовності вивчення української мови від класу до класу враховуються такі чинники: склад і структура самої мови та психологічні особливості оволодіння учнями навчальним матеріалом.

Підручник – спеціальна книга для школярів, що містить систематичний виклад навчального матеріалу на рівні сучасних досягнень науки й культури відповідно до освітніх стандартів і програм та є джерелом здобуття знань та формування практичних умінь і навичок учнів.

Крім того, підручник має виконувати функцію ефективного засобу культурно-мовленнєвого розвитку й морального виховання учнів.

Останнім часом підручник стає центром навчально-методичного комплекту., до якого належать робочий зошит, довідники для учнів, навчальні словники, комп'ютерні програми, методична література для вчителя, збірники диктантів: переказів, діагностичних завдань тошо. Усі складники навчально-ітодичного комплект}' перебувають в органічному взаємозв'язку, : вони використовуються паралельно з. підручником.

Зміст і структура підручника базуються на особистісному. діяльнісному. комунікативному. функціонально-стилістичному, культурологічному, емоційно-смисловому підходах, принципах розвивального і виховуючого навчання.

Підручник з рідної мови реалізує низку загальнодидактичних (єдності навчання, виховання й розвитку особистості, науковості, систематичності, послідовності, наступності і перспективності, зв'язку теорії з практикою, усвідомленості й доступності, наочності, оптимального вибору й поєднання різних методів і прийомів навчання, різних форм навчальної діяльності) і специфічних методичних принципів (комплексності у навчанні 4 видів мовленнєвої діяльнсті, мовленнєво-мислительної активності, функціональності, модельованого оволодіння мовою, ситуативності, новизни).

У сучасних підручниках з рідної мови представлена ієрархічна система вправ з метою формування умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності - від рецептивно-продуктивних до продуктивних (творчих).

Індивідуальна робота

Завдання 1.

Підготуйте реферат на одну з тем:

1.Особливості формування лінгвістичної компетенції молодших школярів.

2.Особливості формування комунікативної компетенції учнів початкової школи.

3.Специфіка формування соціокультурної компетенції в початковій школі.

4.Реалізація комунікативно діяльнісного підходу до навчання рідної мови (на основі зіставного аналізу програми і підручника "Рідна мова").

Завдання 2.

Здійсніть порівняльний аналіз альтернативних букварів для 1 класу. Зробіть висновок щодо специфіки кожного з них. Як Ви ставитесь до поліваріантності програм і підручників з рідної мови для початкової школи?

Завдання 3.

Розкрийте сутність рефлексивно-корекційнної функції підручника з рідної мови для 2-4 класів. Розробіть вправи і завдання, тести для самоперевірки учнів (тему оберіть самостійно).

Завдання 4.

Як Ви розумієте діалогізм підручника з рідної мови? Доберіть приклади елементів діалогізму в чинних підручниках з читання для 2-4 класів.


Питання для самоперевірки

1. 3а якими принципами будується зміст початкового курсу рідної мови?

2.Схарактеризуйте Державний стандарт початкової загальної освіти (освітня галузь "Мови і літератури").

3.Чому принципи наступності і перспективності є провідними у побудові програми з української мови для 1-4 класів?

4.Схарактеризуйте основні змістові лінії шкільної програми з української мови для початкової школи. їх суть і принципи реалізації

5.Яким вимогам має відповідати сучасний підручник з рідної мови для початкової школи?


Тема № 3.1(2 год)

Зміст мовленнєвої роботи

на уроках рідної мови в початковій школі

Мета: Сформувати у студентів уміння визначати завдання мовленнєвої роботи на уроках рідної мови (навчання грамоти, читання, мови і мовлення), проводити окремі види роботи з розвитку мовлення, добирати дидактичний матеріал для мовленнєвих вправ, діагностувати рівень сформованості в учнів мовленнєвих умінь., оцінювати їх за чинними нормами.


Питання для обговорення

1.Завдання і місце роботи з розвитку зв'язного мовлення в початковому курсі рідної мови.

2.Основні види роботи з розвитку зв'язного мовлення молодших
школярів за чинними програмами.

3.Особливості формування й удосконалення навичок усного та писемного мовлення.

4.Критерії та норми оцінювання мовленнєвих умінь молодших школярів.


Методичні вказівки для студентів

Готуючись до практичного заняття, зверніть особливу увагу на своєрідність методики розвитку зв'язного мовлення, глибоко усвідомте такі поняття, як мова, мовлення, мовленнєве спілкування, мовленнєва особистість та ін. У процесі підготовки до заняття вам необхідно зосередитись на осмисленні взаємозв'язку основних напрямів роботи з розвитку мовлення, усвідомити її значення, важливість дотримання пріоритетних підходів до навчання молодших школярів зв'язного мовлення. Слід уважно ознайомитись з науковими основами методики роботи над текстом, звернути увагу на різні визначення тексту в лінгводидактиці, психолінгвістиці та методиці зв'язного мовлення. 3’ясуйте особливості роботи з текстом на різних уроках рідної мови в початковій школі. Підготуйтесь використати набуті знання під час виконання практичних завдань з методики мовленнєвої роботи.


Література

1.Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1998.

2.Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах.- М.: Просвещение, 1987. – С. 3-16.

3.Методика викладання української мови в початковій школі: навч. посіб. /За ред. С.І. Дорошенка. – К.: Вища школа. – 1992.

4. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах /За ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2005.

5.Словник-довідник з української лінгводидактики.: навч. посіб. /кол. авторів за ред. М. Пентилюк. – К.:Ленвіт, 2003. – 149 с.

6.Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения / Под ред. М.С. Соловейчик. – М.: Академия, 1998. – С.7-22.


Проблемні питання

1. Чому в методиці розрізняють поняття "мова" і "мовлення"?

2.Які з завдань розвитку зв'язного мовлення молодших школярів є найбільш актуальними? Спробуйте сформулювати узагальнену мету роботи з розвитку зв'язного мовлення у початковій школі.

З.У чому полягає значення психолінгвістики для методики розвитку зв'язного мовлення молодших школярів?

4.Якої ви думки щодо того, щоб кожен урок рідної мови був уроком розвитку зв'язного мовлення учнів?

5.Чому в сучасній шкільній практиці велика увага приділяється рецептивним і продуктивним видам мовленнєвої діяльності?

6.Яка роль відводиться аналізу тексту в процесі розвитку зв'язного мовлення учнів?

7.Чи сприяють норми оцінювання зв'язного мовлення учнів удосконаленню основних видів роботи?


Завдання для самостійної роботи

Завдання 1.

Прорецензуйте посібник Л.О. Варзацької Навчання мови та мовлення на основі тексту.-К., 1986. Дайте відповідь на запитання: "У чому полягає значення психолінгвістики для методики розвитку зв'язного мовлення молодших школярів?"

Завдання 2.

Проаналізуйте вправи, вміщені в підручниках рідної мови для 2-4 класів. Доберіть по 2-3 вправи, спрямовані на формування в учнів мовленнєвих умінь:

-орієнтуватися в умовах спілкування, в мовленнєвій ситуації;

-планувати висловлювання;

-реалізовувати задум, оформлювати думки за допомогою мовних засобів;

-контролювати висловлювання, удосконалювати (редагувати) його.

Питання для самоперевірки

 1. Визначте наукові засади методики роботи з розвитку зв'язного
  мовлення молодших школярів.

 2. Які основні принципи методики розвитку зв'язного мовлення
  учнів?

 3. Які основні форми роботи над усним мовленням?

 4. Назвіть види письмових робіт з розвитку зв'язного мовлення.

 5. Обґрунтуйте наукові основи роботи з текстом.

 6. З'ясуйте методику аналізу тексту на уроках рідної мови.

 7. Які існують норми оцінювання умінь і навичок усного й писемного мовлення учнів початкової школи?


Індивідуальна робота

Завдання 1.

Визначте динаміку розвитку мовленнєвих умінь учнів за класами.

Завдання 2.

Укладіть термінологічний словник (15-20 статей) на допомогу собі в засвоєнні теми "Робота з розвитку мовлення молодших школярів"

Завдання 3.

Підготуйте наукове повідомлення на одну з тем:

1 Удосконалення звуковимови молодших школярів;

2.Робота над словником мовлення молодших школярів;

3.Граматичний лад дитячого мовлення: шляхи його вдосконалення;

4.Формування в молодших школярів аудіативних умінь;

5. Розвиток в учнів умінь продуктивної мовленнєвої діяльності.


Тема 4.1. (2 год.)

Методика формування в першокласників початкових мовних уявлень


Мета: оволодіти вміннями грамотно трактувати лінгвістичні поняття, що лежать в основі навчання грамоти; здійснювати аналіз букваря, даючи оцінку обсягу, змісту, лінгвістичній коректності і послідовності подання відомостей, структуру вмінь учнів і характер роботи над ними; організовувати частково-пошукову діяльність першокласників; складати план-конспект уроку читання в добукварний період навчання грамоти; здійснювати аналіз уроку або фрагмента, пропонуючи конкретні уточнення і зміни.

Питання для обговорення

1.Основні навчально-виховні завдання добукварного періоду навчання грамоти.

2.Методика формування в учнів 1 класу початкових уявлень про висловлювання, речення, слово.

3.Робота над фонетичними уявленнями на уроках у добукварний період.

4.Методика паралельного застосування прийомів звукового аналізу й синтезу.

5.Зміст, структура і методика уроків читання в добукварний період.


Методичні вказівки для студентів

Готуючись до заняття, зверніть особливу увагу на обсяг знань, умінь і навичок, які передбачені чинною програмою в добукварний період навчання грамоти. Не менш важливо з'ясувати форми виявлення ступеня готовності дітей до шкільного навчання, зокрема до оволодіння писемною формою мовлення. Глибокого осмислення потребує провідний принцип роботи в добукварний період навчання грамоти - розвиток усного мовлення дітей-першокласників. Важливо пригадати лінгвістичну сутність кожного з мовних явищ, які засвоюються учнями (висловлювання, речення, слово, склад, наголос, звуки мовлення, голосні, приголосні, приголосні тверді і м'які), оскільки методика опрацювання цих уявлень спирається на мовознавчу теорію. Специфічною є робота над подоланням у дітей неправильної вимови звуків у словах (усунення вад мовлення). Важливо оволодіти прийомами організації спостережень учнів за артикуляцією звуків, виконання звукових аналітико-синтетичних вправ. Спробуйте уважно розібратися у методиці уроку читання в добукварний період навчання грамоти, а саме в характеристиці дидактичного матеріалу і засобів унаочнення.


Література

1.Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 класі.-К.:Освіта.-2001.-176с.

2.Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі.-К.Освіта.-2006.-С. 52-57.

3.Деркач Н.І. Звукова робота в період навчання грамоти шестилітніх // Початкова школа.-1990.-№11.

4.Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.: Просвешение, 1998

5.Капацина В.І., Ільченко Л.Ф. Вивчення наголосу // Початкова школа.-1994.-№5.

6.Кобилянська Н. Навчання грамоти з елементами гри // Початкова школа.-2005.-№8.

7.Соломійчеико О.Ф. Марієвська О.В. Формування навичок складо-звукового аналізу слів.//Початкова школа.-1993.-№7

8.Колупаєва А.А. Подолання у першокласників вимовних вад фонетичного рівня // Початкова школа.-1995.-№7

9.Методика викладання української мови в початковій школі: навч. посіб. /За ред. С.І. Дорошенка.- К.: Вища школа, 1992.-С. 41 -51.

10. Проскура О. Як перевірити готовність вашої дитини до навчання в школі // Початкова школа.-1998.-.№2, №4.

11.Проць М.М. Особливості використання наочності і ТЗН у період навчання грамоти .//Початкова школа.-1987.-№9.

12.Словннк-довідник з української лінгводидактики.: Навч. посіб. /кол. авторів за ред. М. Пентилюк. -К.: Ленвіт, 2003.- 149 с.

1З.Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения / Под ред. М.С. Соловейчик.- М.: Академия, 1998.

Проблемні питання

 1. Українське письмо звуко-буквене. Поясніть, що це означає і який методичний висновок випливає з цього?

 2. Чи правильно навчання дітей грамоти звести до вивчення букв, як це роблять більшість батьків?

3.Мінімальною природною одиницею мовленнєвого потоку є склад. Поясніть, чому в добукварний період навчання грамоти така увага приділяється саме йому?

4.Які звуки становлять основу складу? Поміркуйте, з вивчення яких букв має розпочинатись навчання грамоти? Чому?

5.У чому полягає принципова відмінність букварного періоду навчання грамоти?

6.Чим зумовлена послідовність ознайомлення першокласників з початковими лінгвістичними уявленнями?

7.Окремі букварі пропонують у добукварннй період ознайомлювати першокласників з морфологічними одиницями. Які відомості вводяться і як це слід робити? Як ви ставитесь до цього?

8.Які складові звукової роботи мають місце в добукварний період навчання грамоти?

9.Спираючись на цитату, узагальніть методичні рекомендації щодо роботи над формуванням фонетичних умінь першокласників у період навчання грамоти.

"Причиною фонетичних помилок можуть бути не тільки об'єктивні труднощі оперування мовленим словом. Нерідко ці помилки – результат недосконалої організації навчання фонетики. Вони виникають, якщо в навчанні чітко не виділяється власний предмет фонетики - мовлене слово, якщо учні не усвідомлюють способів звукового аналіз)' і не мають засобів контролю за правильністю своїх дій, якщо для роботи на уроці береться будь-яке слово без урахування його звукового складу."(П.С.Жедек).

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1.

Опрацюйте за навчальним посібником "Методика викладання української мови" (К.. 1942.-С.25-33) тему "Історико-критичний огляд методів навчання грамоти". Підготуйтесь відповісти на запитання:

-За якими критеріями класифікують методи навчання грамоти?

-Які недоліки буквоскладального і складового методів навчання грамоти?

-Чим звукові методи відрізнялись від буквоскладального і складового?

-У чому переваги звукового аналітнко-синтетичного методу навчання грамоти, запропонованого К.Д. Ушинським?-

У чому полягає заслуга українських діячів культури і науки XIX - початку XX століття у розвитку методики навчання грамоти (Й.Кобринський. Т.Шевченко, Ю.Федькович, Б.Грінченко. Т.Лубенець)?

Питання для самоперевірки

1.У чому полягає психологічна основа методики навчання грамоти?

2.Назвіть основні особливості звукової системи української Мови у взаємозв'язку з графічною.

3.Дайте визначення поняттям "грамота", "навчання грамоти", "методика навчання грамоти", "читання", "письмо", "аналіз", "синтез", "уявлення" та ін.

4.3а якими критеріями здійснюється класифікація методів навчання грамоти?

5.3 яких періодів складається процес навчання грамоти?

6.Схарактеризуйте основні завдання добукварного періоду навчання грамоти.

7 .Яких мовних умінь набувають учні 1 класу в добукварний період навчання грамоти?

8.Розкрийте можливості добукварного періоду для розвитку мовлення першокласників.

9.Які особливості змісту, структури і методики уроку читання в добукварний період навчання грамоти?

10.Якими професійними вміннями має володіти вчитель, щоб методично правильно організувати роботу першокласників на уроках у добукварний період навчання грамоти?

Індивідуальна робота

Завдання 1.

Укладіть бібліографію статей про методи та прийоми навчання першокласників грамоти, опублікованих у фахових журналах ("Початкова школа". "Начальная школа") за останні п'ять років. Опрацюйте ці статті і підготуйте виступ "Активні методи навчання першокласників читати й писати".

Завдання 2.

Розробіть систему тренувальних вправ з фонетики для уроків навчання грамоти. Підготуйтесь до моделювання фрагментів уроків на практичному занятті.


Тема 5.1. (2 год.)

Типи, структура і методика занять з письма в 1 класі


Мета: Оволодіти прийомами навчання першокласників початкових графічних умінь, вміннями методично правильно складати план-конспект уроку письма в добукварний і букварний періоди навчання грамоти; здійснювати аналіз уроку або його фрагмента, пропонуючи конкретні уточнення і зміни.


Питання для обговорення

1.Основні навчально-виховні завдання уроку письма в 1 класі.

2.Типологія уроків письма, їх структура.

3.Основні вимоги до організації занять з письма в 1 класі.

4.Специфіка методики проведення уроків письма в добукварний і букварний періоди навчання грамоти.


Методичні вказівки для студентів

Готуючись до заняття, проаналізуйте вимоги чинної програми з навчання першокласників письма. З'ясуйте структуру навички письма, сутність її графічної сторони. Зверніть особливу увагу на те, що урок письма є повноцінним уроком навчання першокласників грамоти, який включає, крім оволодіння каліграфічним письмом, ще й роботу з розвитку мовлення учнів, удосконалення аналітико-синтетичних звукових умінь. Підготовку до засвоєння норм орфографії. Урок письма маг бути тісно пов'язаним ч уроком читання (вивчення нової букви). Знання основних вимог до проведення уроків письма дозволить брати активну участь в обговоренні складених студентами планів-конспектів, оцінювати ефективність фрагментів занять, продемонстрованих у формі рольової гри. Глибокого осмислення потребують провідні прийоми вироблення в учнів 1 класу графічних умінь, усунення типових недоліків при написанні рядкових і великих букв., неправильної вимови звуків у словах (усунення вад мовлення). Спробуйте уважно розібратися у методиці уроків письма в добукварний і букварний періоди навчання грамоти, а саме в специфіці дидактичного матеріалу і засобів унаочнення.


Література

1.Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі.-К.: Освіта.-2006.-С.82-89.

2.Гаврилюк А.О. Вчимося писати // Початкова школа. - 1996.-№3

З.Гурьянов Е.В. Психология обучения письму.-М.,-1959.

4.Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа.-2001 .-№2.

5.Кучинський М. Формування навичок письма - одна з основних проблем початкової школи // Початкова школа. -2006.-№5

6.Львов М.Р. Словарь-справочник по методике руского языка.-М.:Просвешение. 1988.

7.Маркова Л.Гігієна зору під час читання і письма.//Початкова школа.-1998.-№8.

8.Методика викладання української мови. //За ред. С.І. Дорошенка.-К.: Вища школа.-1992. -С. 60-70.

9.Прищепа О.Ю. Запобігання неправильному розвитку почерку.// Початкова школа.-1993.-№2.

10.Прищепа О.Ю. Навчання письма в 1 класі: посіб. для вчителя. -К.:Освіта.-2004.

11.Прищепа О., Присяжнюк Н. Труднощі у засвоєнні графічних навичок письма шестилітніми першокласниками та шляхи їх подолання.// Початкова школа.-2000.-№7

12.Програми для середньої загальноосвітньої школи. - К., 2006.

13.Проколієнко Л.М., Коробко С.Л. Психологічні проблеми навчання шестиліток. //Початкова школа.-1984.-№3

14.Салієнко В.С. Як навчити першокласника швидко і правильно писати // Початкова школа.-1994.-№9- 10.

15.Сарапулова Є. Розвиток писемності і навчання письма як одна з важливих проблем усіх епох // Початкова школа.-2000.-№6.

16. Шильцова Л.М. Формування каліграфічного письма в 1 класі // Початкова школа.-1993.-№8.


Проблемні питання

 1. Українське письмо звуко-буквене. Поясніть, що не означає і який методичний висновок випливає з цього?

 2. 3 якими труднощами стикаються шестилітки при оволодінні письмом?

 3. З.Чим відрізняються завдання уроків письма в добукварний. букварний і післябукварний періоди?

 4. 4.У чому виявляється зв'язок читання і письма як видів мовленнєвої діяльності у навчанні грамоти шестирічних дітей?

 5. 5.Чому в навчанні письма реалізується складовий принцип української графіки?

 6. 6.Що спільного в уроків читання й письма в 1 класі?

 7. 7.Як оцінюються письмові роботи першокласників?


Завдання для самостійної роботи

Завдання 1.

Прорецензуйте 1 методичну статтю.

Завдання 2.

Зробіть аналіз зошитів для письма №1 і №2 авторів М.С. Вашуленка Прищепи з точки зору можливості забезпечити формування в першокласників початкових графічних умінь. Постарайтесь повно й аргументовано обґрунтувати свої висновки.

Завдання 3.

Розробіть план-конспект уроку письма в букварний період навчання грамоти (тему оберіть самостійно).

Завдання 4.

Підготуйтесь проводити фрагмент уроку (робота над новим матеріалом) в студентській аудиторії.

Питання для самоперевірки

1 .На основі якою методу відбувається навчання першокласників письма?

2.Якою є послідовність первинного ознайомлення з писаною буквою?

3.Якими прийомами можна полегшити процес відтворення нової букви?

4.Якими є основні методичні прийоми роботи над засвоєнням форми писаної букви?

5.Назвіть типові графічні помилки учнів 1 класу.

6.Які основні завдання ставляться на уроці письма в букварний період?

7.Якою є послідовність елементів уроку письма на вивчення нової букви"

8.Які основні причини труднощів першокласників при письмі називають науковці?

9.Які види роботи застосовуються на уроці письма в букварний період?

10.Якими професійними вміннями має володіти вчитель 1 класу, щоб успішно

Похожие:

«Методика викладання української мови» icon«Методика викладання української мови»
Теоретичні засади методики навчання української мови в початковій школі як науки і навчальної дисципліни
«Методика викладання української мови» iconСемінарські заняття з української мови Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету Семінарські заняття з української мови Сарни 2012 Семінарські заняття з української мови.
Семінарські заняття з української мови. Матеріали по підготовці та проведенню семінарських занять. Сарни, 2012. 77 с
«Методика викладання української мови» iconЗагального мовознавства» Напрям підготовки «Філологія»
Ефективна методика викладання як рідної, так і іноземної мови може створюватися та впроваджуватися тільки за умови постійного і всебічного...
«Методика викладання української мови» iconЗакон про мови в Українській рср нормативно-правова основа утвердження української мови як державної в Україні. Конституція України про функціонування та розвиток мов в Україні. Державна мова та її функції
Закон про мови в Українській рср нормативно-правова основа утвердження української мови як державної в Україні
«Методика викладання української мови» iconМетодика І практика
Це знайшло своє відображення в нових програмах з української мови, в яких поставлені відповідні вимоги до мовленнєвого розвитку школярів....
«Методика викладання української мови» iconТема «Дієслово як частина мови»
Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія: Підручник / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К.:...
«Методика викладання української мови» iconТема «Дієслово як частина мови»
Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія: Підручник / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К.:...
«Методика викладання української мови» iconМетодика викладання курсу «Фізична географія України» План лекції Мета і завдання курсу „Фізична географія України”
Курс фгу є завершальним в системі фізико-географічної підготовки школярів. Тому під час його викладання, крім вивчення нових понять...
«Методика викладання української мови» iconНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКИЙПРАВОПИС
...
«Методика викладання української мови» iconПитання 7 Мова і думка
У зверненні до носіїв укр мови М. Рильський писав: «Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо...
«Методика викладання української мови» iconЯ народився і жив для добра і любові
Володимир Гриневич, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури і методики її викладання Глухівського національного...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы