Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”


НазваниеМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Размер86.7 Kb.
ТипДокументы


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПВ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ”Укладач

Гурська Л.Л., викладач ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж"Рецензенти:

Киверига О.Ю., викладач ВП НУБіП України "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого";

Гудзенко М.К., викладач ВП НУБіП України "Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової";

Рось Н.І., викладач Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського ДАУ;

Макарець М.М., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку;

Костіна Н.С., викладач ВСП "Новокаховський коледж Таврійського ДАТУ";

Веремій Т.Б., викладач Житомирського агротехнічного коледжу
Муц М.Р., викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА

Самчук Л.І., викладач Технікуму землевпорядкування Житомирського НАЕУ;

Мехед М.А., викладач ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж"Редактор

Світельська С.Ф., Салмай Н.М.Відповідальна

за випуск


Кураченко Г.М.
  1. Доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і особистих потреб людей, – це:

1. навчання

2. + праця

3. виховання

4. відпочинок


2. Сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі праці:

1. продуктивність праці

2. трудомісткість праці

3. + умови праці

4. наявність праці


3. Організація виробничого процесу, матеріальні умови праці, форми оцінки праці та її стимулювання становлять:

1. + об’єктивні умови праці

2. суб’єктивні умови праці

3. первинні умови праці

4. вторинні умови праці


4. Стан здоров’я працівника, фізичне і розумове напруження, втома чи монотонність становлять:

1. об’єктивні умови праці

2. + суб’єктивні умови праці

3. первинні умови праці

4. вторинні умови праці


5. Визначення трудових витрат певної кількості і якості, необхідних для виробництва або перетворення матеріального продукту, або послуги –це:

1. + нормування праці

2. організація праці

3. планування праці

4. мотивація праці


6. Спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів – це:

1. нормування праці

2. + організація праці

3. планування праці

4. мотивація праці

7. Вимога до норми праці, яка визначається ступенем обліку в ній досягнень науки і техніки, передового виробничого досвіду:

1. + прогресивність

2. об’єктивність

3. фізіологічна обґрунтованість

4. економічна обґрунтованість


8. Вимога до норми праці, яка встановлюється за факторами, що не залежать від особистих якостей окремого виконавця:

1. прогресивність

2. + об’єктивність

3. фізіологічна обґрунтованість

4. економічна обґрунтованість


9. Вимога до норми праці, яка враховує психофізичні особливості людського організму, що притаманні виконавцю, а також вплив виробничого середовища:

1. прогресивність

2. об’єктивність

3. + фізіологічна обґрунтованість

4. економічна обґрунтованість


10. Вимога до норми праці, яка мінімізує витрати праці робітника і устаткування:

1. прогресивність

2. об’єктивність

3. + економічна обґрунтованість

4. фізіологічна обґрунтованість


11. Фактори впливу на норми праці, що представлені технічними вимогами до якості продукції, режимом використання техніки називаються:

1. + технічні

2. економічні

3. психофізіологічні

4. соціальні


12. Фактори впливу на норми праці, що представлені витратами живої та уречевленої праці, плановим обсягом випуску продукції і наявними ресурсами називаються:

1. технічні

2. + економічні

3. психофізіологічні

4. соціальні

13. Фактори впливу на норми праці, що представлені мірою зайнятості працівників протягом зміни, витратами енергії працівників і ступенем монотонності праці, називаються:

1. технічні

2. економічні

3. + психофізіологічні

4. соціальні


14. Фактори впливу на норми праці, що представлені стосунками в трудовому колективі, змістовністю роботи і різноманітністю праці, називаються:

1. технічні

2. економічні

3. + соціальні

4. психофізіологічні


15. Співвідношення попиту і пропозиції праці на даний період, яке визначає ставки заробітної плати на конкретні види праці та рівень зайнятості населення – це:

1. ринок праці

2. міра праці

3. організація праці

4. + кон’юнктура ринку праці


16. Система відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією праці, тобто її купівлею і продажем – це:

1. попит на працю

2. пропозиція праці

3. + ринок праці

4. кон’юнктура ринку праці


17. Різноманітність і якість трудових послуг, що підлягають реалізації на ринку праці – це:

1. попит робочої сили

2. + пропозиція робочої сили

3. асортимент трудових послуг

4. кон’юнктура ринку праці


18. Пропозицію на ринку праці формують:

1. роботодавці

2. + особи, які шукають роботу

3. особи, які працюють

4. держава


19. Платоспроможна потреба роботодавців у трудових послугах працівників певних професій – це:

1. + попит робочої сили

2. пропозиція робочої сили

3. асортимент трудових послуг

4. кон'юнктура ринку праці


20. Попит на ринку праці формують:

1. + роботодавці

2. особи, які шукають роботу

3. особи, які працюють

4. держава


21. Тип кон’юнктури ринку праці, при якому попит на працю перевищує пропозицію називається:

1. + трудодефіцитна

2. трудонадлишкова;

3. рівноважна

4. врівноважена


22. Тип кон’юнктури ринку праці, при якому пропозиція праці перевищує попит на неї називається:

1. трудодефіцитна

2. + трудонадлишкова

3. рівноважна

4. врівноважена


23. Тип кон’юнктури ринку праці, при якому пропозиція праці дорівнює попиту на неї називається:

1. трудодефіцитна

2. трудонадлишкова

3. + рівноважна

4. врівноважена


24. Економічно активне населення, яке шукає роботу і потребує підготовки, перепідготовки, а також формує усі вакантні місця в усіх секторах економіки, – це:

1. прихований ринок праці

2. + відкритий ринок праці

3. первинний ринок праці

4. вторинний ринок праці

25. Особи, які формально зайняті в економіці, але в той же час через скорочення виробництва або за зміною його структури можуть бути вивільнені, формують:

1. + прихований ринок праці

2. відкритий ринок праці

3. первинний ринок праці

4. вторинний ринок праці


26. Відносини між продавцями і покупцями робочої сили в масштабах країни, регіону, галузі формують:

1. внутрішній ринок

2. + зовнішній ринок

3. відкритий ринок праці

4. закритий ринок праці


27. Рух кадрів всередині підприємства, переміщення з однієї посади на іншу як по вертикалі, так і по горизонталі формує:

1. + внутрішній ринок

2. зовнішній ринок

3. відкритий ринок праці

4. закритий ринок праці


28. Суб’єктами ринку праці є:

1. продавець і покупець

2. + роботодавець і найманий працівник

3. виробник і споживач

4. виробник, посередник, споживач


29. Кількісне, якісне, часове і просторове визначення потреби в персоналі, що є необхідним для досягнення цілей організації – це:

1. організація персоналу

2. + планування персоналу

3. управління персоналом

4. оцінювання персоналу


30. Запланована формалізована характеристика трудової діяльності зайнятих, ефективності роботи персоналу – це:

1. організація персоналу

2. планування персоналу

3. + оцінювання персоналу

4. управління персоналом


31. Відношення кількості усіх вибулих або всіх прийнятих за певний період до середньооблікової чисельності працюючих протягом того самого періоду – це:

1. коефіцієнт плинності

2. коефіцієнт прийому

3. + оборот персоналу

4. коефіцієнт вибуття


32. Вид кар’єри робітника, яка охоплює послідовну зміну стадій розвитку працівника в одній організації:

1. + внутрішньоорганізаційна

2. професійна

3. внутрішня

4. зовнішня


33. Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, – це:

1. трудовий колектив

2. + персонал підприємства

3. кадри підприємства

4. трудовий потенціал


34. Комплекс теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання певної роботи в одній із галузей виробництва, – це:

1. спеціальність

2. + професія

3. кваліфікація

4. професійні навички


35. Розподіл праці в межах професії – це:

1. + спеціальність

2. професія

3. кваліфікація

4. професійні навички


36. Сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності – це:

1. спеціальність

2. професія

3. + кваліфікація

4. професійні навички


37. Співвідношення кількості працівників, прийнятих на роботу за даний період до середньооблікової чисельності працівників за той же період, характеризує коефіцієнт …. персоналу

1. плинності

2. + прийому

3. вибуття

4. сталості


38. Співвідношення кількості працівників, звільнених за даний період до середньооблікової чисельності працівників за той же період, характеризує коефіцієнт … персоналу

1. плинності

2. прийому

3. + вибуття

4. сталості


39. Співвідношення чисельності працівників підприємства, що були звільнені за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни за даний період до середньооблікової чисельності за той же період, характеризує коефіцієнт …. персоналу

1. + плинності

2. прийому

3. вибуття

4. сталості


40. Частина населення країни, що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві – це:

1. людські ресурси

2. + трудові ресурси

3. економічно активне населення

4. економічно неактивне населення


41. Рух населення, який є результатом процесів народження та смерті людей, – це:

1. + природний

2. соціальний

3. механічний

4. економічний


42. Рух населення, що виявляється в зміні освітньо-професійної, національної, статевовікової структур – це:

1. природний

2. + соціальний

3. механічний

4. економічний


43. Рух населення, який є результатом міграційних процесів (механічного просторового переміщення людей) – це:

1. природний

2. соціальний;

3. + механічний

4. економічний


44. Рух населення, який пов’язаний із зміною його трудової актив- ності, – це:

1. природний

2. соціальний

3. + економічний

4. механічний


45. Тип відтворення ресурсів для праці, що полягає в зміні їх чисельності без зміни якісних характеристик економічно активного населення, називається:

1. + екстенсивний

2. кількісний

3. інтенсивний

4. якісний


46. Тип відтворення ресурсів для праці, що полягає в зміні якостей людських ресурсів (освіта, кваліфікація, здоров’я) економічно активного населення, називається:

1. екстенсивний

2. кількісний

3. + інтенсивний

4. якісний


47. Режим відтворення населення, при якому народжуваність пере­важає над смертністю та відповідно природним приростом населення:

1. просте

2. + розширене

3. звужене

4. звичайне


48. Режим відтворення населення, при якому кількість населення є постійною в результаті приблизно однакової народжуваності і смертності:

1. + просте

2. розширене

3. звужене

4. звичайне


49. Режим відтворення населення, при якому показники смертності перевищують показники народжуваності, в результаті чого відбувається абсолютне зменшення кількості населення:

1. просте

2. розширене

3. + звужене

4. звичайне


50. Частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію власної робочої сили для виробництва товарів і надання послуг – це:

1. економічно неактивне населення

2. + економічно активне населення

3. безробітні громадяни у визначені МОП

4. зайняті економічною діяльністю


51. Особи віком 15–70 років, які не мають роботи, шукають роботу (намагаються організувати власну справу) і готові приступити до неї протягом наступних двох тижнів:

1. економічно неактивне населення

2. економічно активне населення

3. + безробітні громадяни у визначені МОП

4. зайняті економічною діяльністю


52. Показник кількісної зміни чисельності трудових ресурсів, що виявляється в різниці між чисельністю трудових ресурсів на кінець і початок певного періоду – це:

1. темп зростання

2. + абсолютний приріст

3. темп спадання

4. темп приросту


53. Показник кількісної зміни чисельності трудових ресурсів, що виявляється у відношенні абсолютної величини чисельності трудових ресурсів у кінці періоду до їх величини на початку періоду, – це:

1. + темп зростання

2. абсолютний приріст

3. темп спадання

4. темп приросту


54. Відокремлення діяльності окремих працівників та їх груп у процесі праці, завдяки чому підвищується продуктивність праці – це:

1. + поділ праці

2. кооперація праці

3. нормування праці

4. організація праці


55. Об’єднання, встановлення взаємозв’язку між розрізненими, спеціалізованими виконавцями в процесі трудової діяльності – це:

1. розподіл праці

2. + кооперація праці

3. нормування праці

4. організація праці


56. Час, який витрачається виконавцем на підготовку і безпосереднє виконання отриманого завдання:

1. + час роботи

2. час перерв у роботі

3. час підготовки до роботи

4. час прибирання після роботи


57. Час, який витрачається виконавцем на підготовку до виконання заданої роботи і дії, пов’язані з її закінченням:

1. + підготовчо-заключний час

2. оперативний час

3. час планування роботи

4. час обслуговування робочого місця


58. Час, який витрачається виконавцем безпосередньо на виконання заданої роботи, що повторюються з кожною одиницею або певним обсягом роботи:

1. підготовчо-заключний час

2. + оперативний час

3. час планування роботи

4. час обслуговування робочого місця


59. Час, який витрачається виконавцем на догляд за робочим місцем і підтримання його в стані, що забезпечує продуктивну роботу:

1. підготовчо-заключний час

2. оперативний час

3. час планування роботи

4. + час обслуговування робочого місця


60. Поділ праці, що передбачає розподіл виробничого процесу за видами, фазами, циклами:

1. + технологічний

2. поопераційний

3. функціональний

4. професійний


61. Поділ праці, що передбачає закріплення за працівниками окремих операцій для скорочення виробничого циклу:

1. технологічний

2. + поопераційний

3. функціональний

4. професійний


62. Поділ праці, що відбувається між різними категоріями працівників, які входять до складу персоналу, а також між основними і допоміжними є:

1. технологічний

2. поопераційний

3. + функціональний

4. професійний

63. Поділ праці, який відбувається між групами робітників за ознакою технологічної однорідності виконуваних ними робіт і залежить від технології виробництва є:

1. технологічний

2. поопераційний

3. + професійний

4. функціональний


64. Поділ праці, який зумовлений різним ступенем складності виконуваних робіт і полягає у відокремленні складних робіт від простих є:

1. технологічний

2. поопераційний

3. функціональний

4. + кваліфікаційний


65. Раціональне розміщення у просторі матеріальних елементів виробництва (устаткування і оснащення), а також працівника – це:

1. організація робочого місця

2. атестація робочого місця

3. + планування робочого місця

4. паспортизація робочого місця


66. Робочі місця за характером розміщення в просторі класифікують на:

1. універсальні і спеціалізовані

2. + стаціонарні і рухомі

3. ручної роботи і механізовані

4. індивідуальні та колективні


67. Робочі місця залежно від кількості виконавців класифікують на:

1. універсальні і спеціалізовані

2. стаціонарні і рухомі

3. + індивідуальні і колективні

4. ручної роботи і механізовані


68. Робочі місця за рівнем механізації класифікують на:

1. універсальні і спеціалізовані

2. стаціонарні і рухомі

3. + ручної роботи і механізовані

4. індивідуальні і колективні


69. Матеріально і технічно обумовлений, організований процес прикла­дання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату:

1. технологічна операція

2. + трудовий процес

3. трудовий рух

4. трудова дія


70. Частина трудового процесу, що виконується одним або групою працівників на одному робочому місці й над одним предметом праці:

1. трудовий рух

2. + технологічна операція

3. трудовий прийом

4. трудова дія


71. Логічно завершена сукупність трудових рухів, що виконуються без перерви одним або кількома робочими органами людини при незмінних предметах і засобах праці:

1. трудовий рух

2. + трудова дія

3. трудовий прийом

4. технологічна операція


72. Діяльність протягом повного робочого дня (тижня, сезону, року), яка забезпечує дохід – це:

1. + повна зайнятість

2. неповна зайнятість

3. первинна зайнятість

4. вторинна зайнятість


73. Зайнятість конкретної особи протягом певного робочого часу або з неповною оплатою чи недостатньою ефективністю – це:

1. повна зайнятість

2. + неповна зайнятість

3. первинна зайнятість

4. вторинна зайнятість


74. Зайнятість працівника за основним місцем роботи називається:

1. повною

2. неповною

3. + первинною

4. вторинною


75. Додаткова зайнятість крім основної роботи чи навчання називається:

1. + вторинна

2. повна

3. неповна

4. первинна


76. Вид зайнятості населення, при якій достатньо робочих місць для всіх, хто хоче працювати:

1. продуктивна

2. + повна

3. раціональна

4. ефективна


77. Вид зайнятості населення, при якій економічні вигоди, отримані в результаті зайнятості, перевищують витрати на організацію цієї роботи:

1. повна

2. + продуктивна

3. раціональна

4. ефективна


78. Вид зайнятості населення, яка є одночасно і економічно, і соціально доцільною:

1. повна

2. продуктивна

3. + ефективна

4. раціональна


79. Повна зайнятість населення, що водночас відповідає вимогам раціональності:

1. + раціональна

2. продуктивна;

3. ефективна

4. повна


80. Якщо частина людей добровільно змінює місце роботи, а частина шукає нову роботу після звільнення, яке виникає безробіття?

1. + фрикційне

2. структурне

3. циклічне

4. приховане


81. Якщо в результаті НТП відбуваються важливі зміни в техніці, технології та організації виробництва, і, як наслідок, в структурі попиту на робочу силу, яке виникає безробіття?

1. фрикційне

2. + структурне

3. циклічне

4. приховане


82. Вид безробіття, яке виникає внаслідок спаду виробництва:

1. фрикційне

2. + циклічне

3. структурне

4. приховане


83. Яке безробіття зумовлене існуванням прошарку людей, які не бажають працювати?

1. фрикційне

2. + добровільне

3. структурне

4. приховане


84. Відношення кількості безробітних до кількості економічно активного населення – це:

1. + рівень безробіття

2. тривалість безробіття

3. наявність безробіття

4. відсутність безробіття

85. Яка величина характеризує тривалість пошуку роботи особами, які мають статус безробітного, а також тими безробітними, які були в цьому періоді працевлаштовані?

1. рівень безробіття

2. + тривалість безробіття

3. наявність безробіття

4. відсутність безробіття


86. Міжгалузеві, галузеві, місцеві нормативи праці призначені для нормування специфічних робіт, що виконуються у визначеній галузі і класифікуються за:

1. призначенням

2. + сферою застосування

3. видами затрат часу

4. ступенем диференціації


87. Нормативи режимів роботи устаткування, обслуговування, співвідношення чисельності різних категорій працівників призначені для визначеності чисельності працівників, необхідних для виконання виробничого завдання, класифікуються за:

1. + призначенням

2. сферою застосування

3. видами затрат часу

4. ступенем диференціації

88. Нормативи часу, що містять усі види нормованих витрат і призначені для визначення часу для виконання окремих елементів на основну і допоміжну роботи класифікуються за:

1. призначенням

2. сферою застосування

3. + видами затрат часу

4. ступенем диференціації


89. Об’єкт нормування праці, який визначається кількістю засобів виробництва, ефективну роботу яких може забезпечити працівник або бригада, – це:

1. + зона обслуговування

2. робочий час

3. чисельність персоналу

4. обсяг роботи

90. Об’єкт нормування праці, який визначається кількістю часу для здійснення конкретних виробничих операцій – це:

1. зона обслуговування

2. + робочий час

3. чисельність персоналу

4. обсяг роботи


91. Об’єкт нормування праці, який визначається у вигляді нормованого завдання у натуральних показниках на зміну, місяць – це:

1. зона обслуговування

2. робочий час

3. + обсяг роботи

4. чисельність персоналу


92. Комплексна оцінка технічного і організаційного стану робочих місць, умов праці і техніки безпеки з метою виявлення відхилень від нормативних вимог і удосконалення організації робочих місць – це:

1. + атестація робочих місць

2. паспортизація робочих місць

3. організація робочих місць

4. планування робочих місць


93. Атестація робочих місць проводиться:

1. дирекцією підприємства

2. + атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству

3. працівником, що працює на цьому робочому місці

4. представниками контролюючих органів


94. Кількість робочого часу, яка об’єктивно необхідна для виконання конкретної роботи за певних організаційно-технічних умов – це:

1. + норма часу

2. норма виробітку

3. норма обслуговування

4. норма чисельності


95. Кількість одиниць продукції у натуральних показниках, яку повинен виробити працівник за одиницю робочого часу за певних організаційно-технічних умов – це:

1. норма часу

2. + норма виробітку

3. норма обслуговування

4. норма чисельності


96. Кількість виробничих об’єктів, які повинен якісно обслужити працівник за одиницю робочого часу за певних організаційно-технічних умов – це:

1. норма часу

2. норма виробітку

3. + норма обслуговування

4. норма чисельності


97. Кількість працівників, необхідних для якісного обслуговування виробничих об’єктів різноманітного призначення за певних організаційно-технічних умов, – це:

1. + норма чисельності

2. норма виробітку

3. норма обслуговування

4. норма часу


98. Розраховані для конкретних організаційно-технічних умов вели­чини, що визначають оптимальну кількість безпосередньо підпорядкованих одному керівникові працівників:

1. + норма підлеглості

2. норма часу

3. норма виробітку

4. норма обслуговування


99. Асортимент і обсяг роботи, який повинен виконати працівник за певний робочий період – це:

1. норма часу

2. + нормовані завдання

3. норма виробітку

4. норма обслуговування


100. Який метод нормування праці базується на вимірюванні затрат часу на операцію шляхом спостереження безпосередньо на робочих місця?

1. аналітичний;

2. + аналітично-дослідний;

3. дослідно-статистичний;

4. математико-статистичний.


101. Який метод нормування праці базується на розрахунку за нормативами режимів роботи обладнання і часу, а також за формулами залежності часу від факторів тривалості?

1. аналітичний

2. аналітично-дослідний

3. + аналітично-розрахунковий

4. математико-статистичний


102. Який метод нормування праці полягає у визначенні норм на основі звітно-статистичних даних про затрати праці або витрати матеріалів на одиницю продукції в минулих періодах?

1. аналітичний

2. аналітично-дослідний

3. + дослідно-статистичний

4. математико-статистичний.


103. Який метод нормування праці полягає у непрямому вимірюванні затрат праці на основі математико-статистичного дослідження, аналізу і визначення непрямих багатофакторних залежностей?

1. + математико-статистичний

2. аналітично-дослідний

3. дослідно-статистичний

4. аналітичний


104. Який метод вивчення затрат робочого часу, що використовується для аналізу прийомів праці і визначення тривалості повторюваних елементів операцій?

1. фотографія робочого часу

2. + хронометраж

3. фотохронометраж

4. спостереження


105. Спосіб проведення хронометражу, за якого всі елементи певної операції досліджуються відповідно до послідовності їх виконання – це:

1. відбірковий

2. + безперервний

3. цикловий

4. послідовний


106. Спосіб проведення хронометражу, що застосовується для вивчення окремих елементів операції незалежно від послідовності її виконання – це:

1. + відбірковий

2. безперервний

3. цикловий

4. послідовний


107. Спосіб проведення хронометражу, що застосовується для дослідження тих елементів операцій, що мають незначну тривалість – це:

1. відбірковий

2. безперервний


3. + цикловий

4. послідовний


108. Методом вивчення затрат робочого часу, що застосовується для встановлення структури його затрат протягом робочої змін є:

1. + фотографія робочого часу

2. хронометраж

3. фотохронометраж

4. спостереження


109. Одночасне вивчення затрат робочого часу виконавців, часу використання устаткування і режимів його роботи – це:

1. + фотографія виробничого процесу

2. фотографія використання часу працівників

3. фотографія часу роботи устаткування

4. загальна фотографія


110. Вивчення затрат робочого часу одним працівником (індивідуально) або бригадою робітників (групою) протягом робочої зміни – це:

1. фотографія виробничого процесу

2. + фотографія використання часу працівників

3. фотографія часу роботи устаткування

4. загальна фотографія


111. Спостереження за роботою устаткування та перервами в ній з метою одержання даних для обґрунтування затрат часу на обслугову-вання – це:

1. фотографія виробничого процесу

2. фотографія використання часу працівників

3. + фотографія часу роботи устаткування

4. загальна фотографія


112. Який метод вивчення затрат робочого часу застосовується, коли спостереження за складом та структурою виробничого процесу необхідно доповнити високоточними замірами тривалості важливих трудових операцій та рухів робітників?

1. фотографія робочого часу

2. хронометраж

3. + фотохронометраж

4. спостереження


113. Які форми вираження міри праці в сільському господарстві?

1. кількість тварин, які повинен обслуговувати один працівник

2. норми праці і нормативи

3. + норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності

4. кількість гектарів, які повинен обробити працівник


114. З якою метою проводиться паспортизація полів?

1. для визначення норми на окремий агрегат

2. + для виявлення впливу нормоутворювальних факторів на виробіток тракторних агрегатів

3. для визначення середнього показника по довжині гону

4. для визначення норми на окрему людину


115. Ширину захвату тракторного агрегату визначають за формулою:

1. ВРр = Вам/n;

2. + ВРр = Bk × n × B;

3. BPp = Sзм × n × To.

4. ВРр = Вам + n;


116. З якого виду роботи коефіцієнт використання ширини захвату дорівнює одиниці?

1. культивація

2. боронування

3. + сівба

4. оранка


117. Які нормоутворювальні фактори уточнюють через поправкові коефіцієнти?

1. довжину і ширину гонів

2. + наявність перешкод, висоту над рівнем моря, кут схилу, конфігурацію поля, довжина гонів, кам’янистість

3. спосіб руху агрегата, тип і механічний склад ґрунту

4. глибину обробітку


118. За якою формулою розраховують середню швидкість агрегата при правильній конфігурації поля?

1. Vc = (10 × Sзм)/(ВР × То)

2. Vc = W × To × B

3. + Vc = (Lc × n)/(1000 × To)

4. Vc = W + To + B


119. Облік і оформлення первинних документів, які містять нормативні значення показників, що визначають організаційно-технічні характеристики робочого місця та їх фактичне значення на момент проведення атестації – це:

1. планування робочих місць

2. організація робочих місць


3. + паспортизація робочих місць

4. атестація робочих місць


120. Які нормоутворювальні фактори впливають на норму виробітку, але при розрахунку норм їх не враховують?

1. склад агрегату, тип і вологість ґрунту, довжина і ширина гонів

2. + спосіб руху агрегату, кліматичні умови, система оплати і організація праці, тривалість робочого дня

3. кут схилу, конфігурація поля, наявність перешкод, висота над рівнем моря

4. тривалість робочого дня, тривалість робочого тижня


121. Скільки проводять спостережень для розрахунку типових норм праці?

1. 2–3 у 3–4 господарствах

2. 3–4 у 5–6 господарствах

3. + 12–15 у 3–4 господарствах

4. 1 у 1 господарстві


122. За якою формулою розраховується середній виробіток на працівника за одну годину оперативного часу на ручних роботах при груповій роботі?

1. Wгод. = Фв/То

2. Wгод = (Тв + Топ) /Тзм

3. + Wгод = (W1 + W2 + W3) /n

4. Wгод. = Фв – То


123. Які способи спостереження застосовуються у тваринництві?

1. + індивідуальна і групова фотографія робочого дня, самофотографія, спосіб моментних спостережень

2. фотографія робочого місця, хронометраж

3. самофотографія, фотохронометраж

4. хронометраж, фотохронометраж


124. За якою формулою розраховують норматив часу для обслугову­вання дійних корів?

1. + Тобс = tд × К × 0,83+t1+t2…+tn

2. Тобс.= (Тв+Топ) : Тзм

3. Тобс = Тзм – (Тпз – Тв)

4. Тобс.= Тв : (Топ+Тзм)


125. Коефіцієнт 0,83, пов’язаний з коригуванням періоду доїння показує

1. середньорічне поголів’я корів

2. затрати часу на доїння корів

3. + період лактації упродовж року

4. збалансованість раціону по білку та енергії


126. За якою формулою розраховується норма обслуговування у свинарстві?

1. + Нобс = ((Тзм – (Тпз + Тв + Тосп) : Тобс) × 10

2. Нобс = (Тзм – (Тпз + Тосп + Тв)) : Тобс

3. Нобс = (Тзм – (Тпз + Тосп + Тв) : Тобс × 100

4. Нобс=Тзм–(Тпз+Тосп+Тв) / 100


127. За якою формулою визначається норма обслуговування у вівчарстві?

1. Нобс = (Тзм – (Тпз + Тосп + Тв)) : Тобс

2. + Нобс = ((Тзм – (Тпз + Тосп + Тв) : Тобс) × 100

3. Нобс = ((Тзм – (Тпз + Тосп + Тв))Тобс) × 10

4. Нобс=Тзм–(Тпз+Тосп+Тв) / 100

128. Допоміжне виробництво – це виробництво, призначене для:

1. виконання робіт із обслуговування обладнання основного виробництва

2. задоволення соціально-культурних потреб персоналу

3. + забезпечення безперервної роботи основного виробництва

4. задоволення соціально-культурних потреб керівництва


129. Які основні нормоутворювальні фактори впливають на роботу стаціонарних машин?

1. марка стаціонарної машини

2. + пропускна здатність за годину основного часу і структура цього часу у структурі робочої зміни, вологість, засміченість

3. продуктивність стаціонарної машини

4. вологість і засміченість сировини


130. Як розрахувати годинну продуктивність стаціонарної машин?

1. Wг = Bp × n

2. + Wr = Bзм/То

3. Wr = Qзм/Wзм

4. Wг = Bp + n


131. За якою формулою розраховують кількість виконавців для обслуговування стаціонарної машини?

1. К вик. = Взм/То;

2. Квик = (Квик+100) : То

3. + Квик = (Топ + Тв) : Тм

4. Квик = (Топ + Тв) ×Взм


132. Годинами нічної роботи вважається час з:

1. 21 до 6 год

2. + 22 до 6 год

3. 22 до 5 год

4. 21 до 5 год


133. Всі працівники підприємства, прийняті на постійну, сезонну і тимчасову роботу на термін один день і більше, з дня зарахування на роботу – це:

1. середньооблікова чисельність

2. + обліковий склад

3. явочний склад

4. структура кадрів підприємства


134. Чисельність працівників, яка визначається шляхом підрахунку чисельності облікового складу за кожний календарний день звітного місяця і діленням отриманої суми на кількість календарних днів звітного місяця – це:

1. + середньооблікова чисельність

2. обліковий склад

3. явочний склад

4. структура кадрів підприємства

135. Склад персоналу показує, скільки працівників, що є в списку з’явились на роботу – це:

1. середньооблікова чисельність

2. обліковий склад

3. + явочний склад

4. структура кадрів підприємства


136. Винагорода, обчислена у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за виконану роботу – це:

1. доплати

2. + заробітна плата

3. соціальна допомога

4. бонус


137. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування) – це:

1. додаткова заробітна плата

2. + основна заробітна плата

3. заохочувальні виплати;

4. компенсаційні виплати


138. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та особливі умови праці – це:

1. + додаткова заробітна плата

2. основна заробітна плата

3. заохочувальні виплати

4. компенсаційні виплати


139. Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, компенсаційні та інші матеріальні виплати – це:

1. додаткова заробітна плата

2. основна заробітна плата

3. + заохочувальні і компенсаційні виплати

4. мінімальна зарплата


140. Співвідношення окремих складових заробітної плати в загальному її обсязі – це:

1. організація заробітної плати

2. + структура заробітної плати

3. планування заробітної плати

4. наявність зарплати


141. При якій формі заробітної плати мірою праці виступає відпрацьований час, а заробіток працівнику нараховується згідно з тарифною ставкою за відпрацьований час?

1. відрядній

2. + почасовій

3. тарифній

4. преміальній

142. При якій формі заробітної плати мірою праці є вироблена працівником продукція, а розмір заробітку прямо пропорційно залежить від її кількості та якості?

1. + відрядній

2. почасовій

3. преміальній

4. тарифній

143. Який метод вимірювання продуктивності праці ґрунтується на використанні вартісних показників обсягу продукції (валова, товарна, чиста продукція)?

1. натуральний

2. трудовий

3. + вартісний

4. товарний


144. Фактори підвищення продуктивності праці – це причини, під впливом яких рівень продуктивності праці:

1. змінюється

2. + зростає

3. знижується

4. залишається сталим


145. Результатом заходів, які проводяться в сільськогосподарському виробництві і характеризуються підвищенням урожайності культур та продуктивності тварин є:

1. інновація

2. + ефект

3. інтенсифікація

4. спеціалізація


146. Узагальнювальна економічна категорія, якісна характеристика якої відображається у високій результативності живої та уречевленої праці – це:

1. інновація

2. інтенсифікація

3. + ефективність виробництва

4. спеціалізація


147. Ефективність, яку відображають через різні вартісні показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати:

1. + економічна

2. соціальна

3. екологічна

4. демографічна


148. Сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких вста­новлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їх кваліфікації, умов праці – це:

1. тарифна сітка

2. + тарифна система

3. тарифна ставка

4. штатний розпис


149. Шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється залежність розміру заробітної плати працівників від їх кваліфікації – це:

1. + тарифна сітка

2. тарифна система

3. тарифна ставка

4. штатний розпис

150. Виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю робочого часу:

1. тарифна сітка

2. тарифна система

3. + тарифна ставка

4. штатний розпис


151. Законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці, – це:

1. тарифна модель заробітної плати

2. + мінімальна заробітна плата

3. безтарифна модель заробітної плати

4. максимальна заробітна плата


152. Показник ефективності праці, що характеризується співвідношен­ням обсягу продукції, з одного боку, та кількістю часу, витраченого на її виробництво, з іншого:

1. трудомісткість праці

2. + продуктивність праці

3. рентабельність

4. прибутковість


153. Найважливішим узагальнювальним показником економічної ефективності праці є:

1. трудомісткість праці

2. рентабельність

3. + продуктивність праці

4. прибутковість

154. Прямий показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю продукції, виробленої одним працівником за одиницю робочого часу:

1. + виробіток

2. трудомісткість

3. рентабельність

4. прибутковість


155. За якою формулою розраховується продуктивність праці?

1. + Пр =

2. Пр =

3. Пр = Q + T

4. Пр = Q – T


156. Обернений показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції, – це:

1. виробіток

2. + трудомісткість

3. рентабельність

4. прибутковість


157. За якою формулою розраховується трудомісткість праці?

1. Тр =

2. + Тр =

3. Тр = Q + T

4. Тр = Q – T


158. Який виробіток характеризує продуктивність праці за фактично відпрацьований час?

1. + годинний

2. хвилинний

3. денний

4. річний


159. Який виробіток залежить від тривалості робочого дня і використання робочого часу всередині зміни?

1. хвилинний

2. + денний

3. годинний

4. річний


160. Який виробіток враховує не тільки внутрішньозмінні, а і цілодобові простої?

1. хвилинний

2. годинний

3. + річний

4. денний

161. Які методи визначення виробітку розрізняють?

1. штучний, продуктивний

2. + натуральний, грошовий, трудовий

3. штучний, вартісний

4. вартісний, продуктивний


162. При якому методі вимірювання продуктивності праці обсяг виробленої продукції і продуктивність праці розраховуються в натуральних одиницях (штуках, тонах, метрах)?

1. + натуральний

2. трудовий

3. вартісний

4. продуктивний


163. При якому методі вимірювання продуктивності праці обсяг виробленої продукції або виконаних робіт визначається в нормо-годинах?

1. натуральний

2. + трудовий

3. вартісний

4. продуктивний


164. Який метод вимірювання продуктивності праці ґрунтується на використанні вартісних показників обсягу продукції (валова, товарна, чиста продукція)?

1. натуральний

2. трудовий

3. + вартісний

4. продуктивний


165. Громадянин, що уклав індивідуальну трудову угоду з роботодавцем, і відповідно до неї набув прав і обов’язків у трудовій сфері – це:

1. виробник

2. роботодавець

3. + найманий працівник

4. посередник


166. Громадянин, який працює самостійно, і постійно наймає для роботи одну або кілька осіб – це:

1. + роботодавець

2. виробник

3. найманий працівник

4. посередник


167. Відношення кількості електричних потужностей до середньо­облікової чисельності працівників – це:

1. + електроозброєність праці

2. енергоозброєність праці

3. фондоозброєність праці

4. фондовіддача


168. Споживання всіх видів енергії на одного працівника за певний період – це:

1. електроозброєність праці

2. + енергоозброєність праці

3. фондоозброєність праці

4. фондовіддача


169. За якою формулою розраховується фондоозброєність праці?

1. + Фозб = ОФ/ К

2. Фозб = К / ОФ

3. Фозб = ВП/ ОФ

4. Фозб = ОФ/ ВП


170. За якою формулою розраховується фондовіддача?

1. Фв = ОФ/ К

2. Фв = ОФ/ ВП

3. + Фв = ВП/ ОФ

4. Фв = ОФ/ К


171. Основною умовою одержання підприємством прибутку є:

1. задоволення попиту споживачів

2. + перевищення доходів над витратами

3. здійснення господарської діяльності в певному обсязі

4. перевищення витрат над доходами


172. Показник ефективності праці, що визначається як співвідношення прибутку від даного виду трудової діяльності та відповідних витрат праці – це:

1. + рентабельність праці

2. рентабельність активів

3. рентабельність власного капіталу

4. рентабельність продажу


173. Процентне відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції – це:

1. + рентабельність продукції

2. норма прибутку

3. валовий дохід

4. чистий дохід


174. Система періодично здійснюваних заходів щодо збору інформації, її аналізу й оцінки на цій основі ефективності діяльності підприємства з організації праці і регулювання соціально-економічних відносин – це:

1. аналіз трудових ресурсів

2. планування діяльності

3. + аудит у трудовій сфері

4. організація діяльності


175. За якими класичними напрямами проводиться аудит трудової сфери:

1. економічними, виробничими, управлінськими

2. + економічними, організаційними, технічними

3. організаційними, управлінськими, технічними

4. економічними, правовими, технічними

176. Джерелом інформації для аудиторської перевірки служить:

1. опитування працівників підприємства

2. опитування керівництва підприємства

3. баланс трудових ресурсів підприємства

4. + документація та звіти, надані відділом кадрів, бухгалтерією


177. Об’єктом аудиту в трудовій сфері є:

1. виробничий процес

2. + персонал підприємства

3. продуктивність праці

4. трудомісткість праці


ЛІТЕРАТУРА

1. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці / Міжнародне бюро праці. – Женева, 1999. – Т. 1, 2. – 1560 с.

2. Конституція України від 28.06.1998 р.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436.

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322 (із зм.)

5. Багрова І.В. Нормування праці: навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 212 с.

6. Богиня Д.П., Грішнова О.А Основи економіки праці: навч. посіб. – 3-тє вид., стер – К.: Знання-прес, 2002. – 313 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

7. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григорьєва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

8. Грішнова А.О. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 559 с.

9. Економіка праці й соціально-трудові відносини: підручник / О.В. Шкі­льов, О.Д. Барабан, В.А. Ткачук, Є.О. Ланченко, М.І. Ібатулін, Н.В.Гапоненко, Л.В. Мельянкова / За ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Шкільова. – К.: Четверта хвиля, 2008. – 472 с.

10. Економіка праці й соціально-трудові відносини: навч. посібн. / За ред. В.М. Ковальова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 256 с.

11. Економічна енциклопедія: У 3-х т. – Т.1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

12. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.

13. Лібанова Л.М. Ринок праці: навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

14. Дарченко Н.Д., Рижиков В.С., Єськов О.Л., Мікрюков О.М. Економіка праці й соціально-трудові відносини. Збірник завдань і вправ: навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 252 с.

15. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998.

16. www bookz. com. ua (інтернет - сайт “Учебники он-лайн”).

17. www dt. com. ua (інтернет - сайт газети “Дзеркало тижня”).

18. www ilo. org (інтернет - сайт Міжнародної організації праці).

19. www minagro. gov. ua (інтернет - сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України).

20. www mlsp. gov. ua (інтернет - сайт Міністерства праці та соціальної політики України).


Похожие:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Зарівна Б. П., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “контроль І ревізія”
Мамаєва О. О., викладач Сосницького сільськогоспо­дарського технікуму бухгалтерського обліку
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Бойко Л. А., Семченко О. В., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “управління витратами”
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської даа
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “облік І звітність у бюджетних установах”
Мовчун Л. О., викладач вп нубіп україни “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці” iconДепартамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “податкова система”
Редько Н. С., викладач Сосницького сільськогосподар­ського технікуму бухгалтерського обліку
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы