Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено


Скачать 162.43 Kb.
НазваниеМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
страница1/3
Размер162.43 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ


До захисту __ допущено

__________________________

(підпис та ініціали керівника практики

від навчального закладу)


«____» ___________2012 р.


ЩОДЕННИК-ЗВІТ


ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


СТУДЕНТА ГРУПИ _______ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»


(прізвище, ім’я, по батькові)


^ БАЗА ПРАКТИКИ:

МІСЦЕВІ СУДИ


Місце проходження практики __________________________________________


______________________________________________________________________


Термін практики з ________________по ______________

Керівники практики:

від бази практики _________________________________


від навчального закладу ___________________________


2012 р.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців зі спеціальності “Правознавство” і проводиться на оснащених базах навчальних закладів, а також в органах юстиції, судах, органах РАЦСу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій всіх форм власності та видів господарювання, у тому числі аграрного сектору економіки.

Практична підготовка студентів повинна бути безперервною протягом усього періоду навчання і мати структурно-логічну послідовність її проведення для одержання студентами необхідного і достатнього обсягу практичних знань і умінь.

Мета виробничої переддипломної практики – оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування та поглиблення в них на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок, здатності прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах.

Дана програма практик розкриває зміст і орієнтовні вимоги кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста-юриста.

Програма практики розроблена цикловою комісією відповідно до Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. №93, Інструкції «Про практичне навчання студентів вищих навчальних закладів по підготовці молодших спеціалістів», затвердженої Міністерством сільського господарства та продовольства України від 17.12.1993 р.

Згідно навчального плану спеціальності “Правознавство” тривалість виробничої переддипломної практики 6 тижнів. Структура звіту про проходження виробничої переддипломної практики складається з:

- Вступу

- Загальної частини

- Відповідей на індивідуальні завдання

- Висновків

- Списку використаних джерел

- Додатків

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Навчально-методичне забезпечення практикою забезпечують викладачі циклової комісії юридичних дисциплін.

Безпосереднє керівництво виробничою переддипломною практикою здійснює керівник практики від навчального закладу, який надає студентам відповідні консультації щодо проходження практики та керівник практики від бази практики, який призначається наказом підприємства, установи, організації з числа працівників бази практики безпосередньо з прибуттям студента-практиканта, який надає допомогу в її організації та проходженні протягом відведеного програмою часу.

Керівники практики від навчального закладу свою роботу з методичного керівництва студентами-практикантами під час проходження практики здійснюють відповідно до затвердженої навчальним закладом “Інструкції керівника виробничої практики від коледжу ”.

Базами для проходження практики є, як правило, підприємства, установи і організації агропромислового комплексу (обласні та районні управління сільського господарства, колективні та державні сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції і «Агротехсервісу» будь-яких форм власності, що відповідають вимогам програм навчальних дисциплін чи програми практики.

Студенти, що навчаються на контрактній основі, можуть самостійно, але за погодженням директора коледжу та циклової комісії юридичних дисциплін підбирати для себе місце проходження практики і направлятись для проходження переддипломної практики на підприємства, в установи і організації інших відомств, для яких навчальний заклад готує спеціалістів, а також в органи юстиції, місцевого самоврядування, виконавчої служби тощо. При цьому ці підприємства, установи і організації повинні забезпечити практикантів умовами проходження практики передбаченими програмою практики.

Студенти, які мають академічну заборгованість до проходження переддипломної практики не допускаються.

Перед направленням на практику студенти ознайомлюються з робочою програмою практики, примірним планом її виконання, формою і порядком ведення щоденників-звітів. Подають на розгляд дирекції навчального закладу (як правило заступнику директора з навчально-виробничої роботи) відношення з підприємства, установи, організації про згоду прийняти студента-практиканта на практику та забезпечити його всіма необхідними умовами для належного проходження виробничої практики. На основі цих відношень складається проект наказу про направлення студентів коледжу на виробничу практику в базові господарства та видаються посвідчення про відрядження (путівки) кожному студента. Перед відправкою на практику студентам під розписку повідомляють про дотримання правил техніки безпеки під час проходження практики в базовому господарстві, про що робляться відповідні відмітки в спеціальному журналі з техніки безпеки.

Студенти отримують направлення на практику, яке після практики повертається в навчальний заклад.

При наявності вакантних місць студенти на період практики можуть призначатись на посаду юрисконсультів та інші посади, передбачені освітньо-професійною програмою і виконувати їх обов’язки.

На студентів-практикантів на період проходження переддипломної практики поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці, що діють на підприємстві, в установі і організації проходження цієї практики.

Керівник практики за місцем її проходження дає письмовий висновок (характеристику) про виконання та засвоєння студентами програми, здатність практиканта до самостійної роботи. У випадку подання керівником практики від бази практики незадовільної характеристики на студента-практиканта про проходження ним практики, студент до захисту звіту про практику не допускається.

Вимоги щодо оформлення звіту про проходження практики

Протягом всього терміну проходження переддипломної виробничої практики студенти складають звіт. В останні два дні оформляють, доповнюють його необхідними матеріалами. При необхідності студент отримує консультацію керівників бази практики і навчального закладу.

Після закінчення виробничої переддипломної практики студенти подають керівнику практики від коледжу завірені підписом та печаткою керівника бази практики наступні документи:

 • характеристику з місця проходження практики;

 • щоденник виробничої практики;

 • письмовий звіт з відповідями на індивідуальні завдання;

 • копії документів з місця проходження практики

Звіт про проходження практики повинен містити аналіз проведеної роботи, відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики; висновки, пропозиції, зауваження і побажання студента за підсумками практики, список використаних джерел (літератури та законодавства). Текст звіту може містити відповідні пояснення, таблиці, схеми, діаграми тощо. До звіту додаються зразки процесуальних та інших юридичних документів, які були розроблені студентом під час проходження практики, а також копії оригіналів документів з місця проходження практики згідно тематичного плану. Дані документи можуть бути додані до звіту або після кожного розділу, або в окремій папці із зазначенням до якого саме розділу вони додаються.

З метою закріплення знань отриманих студентами як під час навчання в навчальному закладі, так і при проходженні виробничої переддипломної практики, а також проведення реальної диференціації оцінки знань студентів при оцінюванні щоденника-звіту написаного згідно програми виробничої практики, кожен студент перед направлення на практику отримує індивідуальні завдання. Індивідуальні завдання розробляються і затверджуються цикловою комісією. Студенти повинні виконати 4 індивідуальні завдання згідно варіантів.

Важливою складовою частиною звіту є список використаних джерел (літератури та законодавства). До його списку включають не лише наукові праці, що цитуються або згадуються у тексті, але й ті, які студент опрацьовував при написанні звіту. Порядок розміщення літературних джерел у списку може бути алфавітним, систематичним, хронологічним.

У цей список слід включати тільки ту літературу, що студент опрацював у процесі написання звіту. Джерела слід розміщувати у кінці роботи, здійснюючи їх наскрізну нумерацію. Список використаних джерел рекомендується поділити на декілька розділів:

 • нормативні акти розміщують за юридичною силою;

 • література включає монографії, навчальні посібники, підручники, наукові статті тощо в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів;

 • матеріали практики (судів, господарських судів тощо) розміщують, починаючи від постанов Пленуму Верховного суду, керівних роз’яснень Президії Вищого господарського суду України та матеріалів окремих судових справ, з вказівкою їх архівного номера, назва книг, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг книги.

Прізвище автора слід писати в називному відмінку. Якщо книга написана двома і більше авторами, то їх прізвища та ініціали зазначають у тій же послідовності, в якій вони надруковані в книзі. Найменування місця видання потрібно подавати повністю в називному відмінку.

Зразок

ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними згідно з Законом N 2222-IV (2222-15) від 08.12.2004р. // ВВР України. – 2005. – № 2.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, 2003, №№ 40-44

 3. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 року // ВВР. – 1999. – № 20-21.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України, К:, Юрінком Інтер, 2005 р

 2. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. Господарське право України , К.: МАУП. 2005 р.

В кінці звіту на останній сторінці повинна бути вказана кількість сторінок звіту завірена печаткою та підписом керівника практики, за таким зразком: в звіті пронумеровано та прошнуровано ________(аркушів) сторінок.

Після належного оформлення звіту він подається викладачу-керівнику практики від коледжу для перевірки та допуску до захисту. Викладач до проведення захисту складає рецензію на звіт і ознайомлює з нею студента.

Звіт про виконання програми практики студент захищає перед комісією, яка складається з керівника практики та не менше двох членів комісії з числа викладачів навчального закладу. В процесі захисту комісія визначає якість опрацювання та засвоєння програми практики, виставляє оцінку. Студенти, які не виконали програму переддипломної практики, до здачі державного кваліфікаційного екзамену не допускаються. В період проходження практики студент опрацьовує програмний матеріал відповідно до розподілу часу та графіка переміщення по робочих місцях, тематичного плану, а також веде щоденник-звіт за встановленою формою.

^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ НА ВИРОБНИЧУ ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

З метою більш об’єктивної перевірки знань студентів під час перевірки звіту з виробничої переддипломної практики викладачі циклових комісій юридичних дисциплін розробляють і подають на затвердження дирекції робочу програму з виробничої переддипломної практики, в якій крім загальних питань, які повинні опрацювати студенти, вказуються індивідуальні завдання для кожного студента окремо.

Розподіл індивідуальних завдань здійснюється за варіантами, які визначаються за порядковим номером студента згідно списку журналу навчальних занять та номеру самого завдання.

^ ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ ПИТАНЬ НА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

№ п/п

^ Порядковий номер студента згідно списку в журналі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13завдань

1,26,

51,76

2,27,

52,77

3,28,

53,78

4,29,

54,79

5,30,

55,80

6,31,

56,81

7,32,

57,82

8,33,

58,83

9,34,

59,84

10,35,

60,85

11,36,

61,86

12,37,

62,87

13,38,

63,88

№ п/п

^ Порядковий номер студента згідно списку в журналі

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


завдань

14,39,

64,89

15,40,

65,90

16,41,

66,91

17,42,

67,92

18,43,

68,93

19,44,

69,94

20,45,

70,95

21,46,

71,96

22,47,

72,97

23,48,

73,98

24,49,

74,99

25,50,

75,100


ХАРАКТЕРИСТИКА

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА


(прізвище, ім’я по батькові студента)


Проходив (ла) переддипломну виробничу практику в _________________________________


(назва бази практики)


з «____»____________ 2012р. по «____»____________ 2012р.


1. Види завдань, робіт, в яких приймав участь практикант. Його відношення до проходження практики ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
^ 2. Рівень застосування на практиці теоретичної підготовки, умінь та навичок __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ 3. Зауваження щодо виконання програми практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. ^ Організаторські та професійні здібності практиканта, дисципліна

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Оцінка за підсумком практики «______»___________________”___________2012 р.


М.П.


______________________ _________ ___________________

посада керівника практики (підпис) (прізвище ініціали)


ЗВІТ-ЩОДЕННИК

^ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Дата

Робоче місце

та завдання на день

Зміст виконаної роботи

за день

К-сть

годин

Оцінка

Підпис керівника8

8


8

8

8
8

8

8

8
88

8


8

8

8
8

8

8

8
8

88


8

8


Оформлення звіту про проходження практики

Оформлення теоретичної частини звіту

8


Оформлення звіту про проходження практики

Написання відповідей на індивідуальні завдання

8


Оформлення звіту про проходження практики

Оформлення додатків до звіту та скріплення звіту

8

МП

______________________ _________ ___________________

Посада керівника практики (підпис) (прізвище ініціали)


^ БАЗА ПРАКТИКИ - МІСЦЕВІ СУДИ


Робота в місцевому суді


В канцелярії суду студент повинен ознайомитися:


- з порядком документування діяльності суду; методикою складання документів із цивільних і кримінальних справ та порядком роботи з ними від моменту надходження до суду до передачі їх в архів; з компетенцією працівників канцелярії та інших працівників суду; зі складанням повісток, листів, виконавчих листів та інших повідомлень суду; з інструкціями про порядок документування;


- з порядком прийняття, обліку і зберігання речових доказів; з організацією архіву, а також практику ведення судової статистики, вивчити інструкцію статистичної звітності.


Під час проходження практики у секретаря судового засідання суду студент повинен:


- ознайомитися з обов’язками секретаря судового засідання під час прийому суддею громадян, а також у період підготовки справ, призначених для розгляду в судовому засіданні;


- разом із секретарем судового засідання вести протокол розпорядчих і судових засідань;


- ознайомитися з порядком оформлення справ після їх розгляду та ведення журналу судових засідань із цивільних та кримінальних справ;


- виконувати за дорученням судді іншу роботу, яка в компетенції секретаря судового засідання.


Під час проходження практики у судді суду студент повинен:


- ознайомитися з організацією та змістом роботи районного (місцевого) суду, з розподілом обов’язків між суддею та іншими працівниками суду і їх обов’язками;


- ознайомитися з організацією і змістом роботи судді; з практикою та порядком прийняття позовних заяв, скарг до суду;


- бути присутнім при прийомі суддею громадян, представників організацій і виконувати його завдання;


- брати участь у підготовці справ до розгляду в судовому засіданні;


- ознайомитися з основними методами проведення профілактичної та суспільної роботи;


- ознайомитися з методами вивчення й узагальнення судової практики;


- ознайомитися з практикою застосування чинного законодавства України у справах з деяких категорій спорів, що виникають:


-з трудових правовідносин – позовні заяви про поновлення на роботі й оплату за вимушений прогул, про визнання незаконним наказу про накладення на працівника дисциплінарного стягнення; про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків; про відшкодування шкоди в порядку регресу; про стягнення заробітної плати, невиплаченої при звільненні працівника; про відшкодування шкоди працівникові у разі ушкодження його здоров’я; про відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю годувальника;


- зі шлюбних, сімейних відносин – позовні заяви про розірвання шлюбу; про визнання шлюбу недійсним; про визнання шлюбного договору повністю або частково недійсним; про розірвання шлюбу і поділ майна; про встановлення батьківства та стягнення аліментів; про стягнення аліментів;


- з житлових правовідносин – позовні заяви на вселення; про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням через відсутність у ньому понад шести місяців без поважних причин; про відшкодування шкоди заподіяної квартирі; про примусовий обмін житлового приміщення;


- з вирішенням земельних спорів і практикою розгляду інших позовних заяв цивільно-правового характеру – позовні заяви про визнання авторства (співавторства) чи про стягнення авторської винагороди; про захист честі, гідності та ділової репутації; про стягнення боргу за договором позики; відшкодування шкоди, заподіяної дорожньо-транспортною пригодою; про зміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості; про визнання права на описане майно та виключення майна з опису; інші, що розглядаються під час проходження практики;


- з адміністративно-правових відносин - скарги на постанову у справі про адміністративне правопорушення; скарги на неправомірні дії посадової особи (органу державної влади); заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.


Крім того студент повинен:


- ознайомитися з практикою розгляду судом справ у порядку окремого провадження – заяв про встановлення факту родинних відносин; про перебування на утриманні; про визнання батьківства; про прийняття спадщини; про визнання громадянина безвісно відсутнім, недієздатним, обмежено дієздатним; про скасування обмеження дієздатності громадянина, скарг на відмову вчинити нотаріальні дії; інші заяви та скарги окремого провадження;


- ознайомитися з практикою розгляду судом заяв про забезпечення доказів; про відвід; про затвердження мирової угоди; про відмову від позову та закриття провадження у справі; про зупинення провадження у справі й зауваження на протокол судового засідання; про видачу копії рішення, ухвали, вироку, постанови суду або заяв з інших процесуальних питань;


- ознайомитися з кримінальним судовим провадженням, оскарженням вироку та рішень суду;


- ознайомитися з практикою перегляду рішень у зв’язку з виявленням нових і винятковими обставинами; розглянути заяви про перегляд рішення у цивільній та кримінальній справі.


При проходженні практики в суді студент повинен скласти такі процесуальні документи, один екземпляр яких додається до звіту:


з цивільних справ проекти ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви, ухвал про забезпечення позову, ухвал про скасування забезпечення позову, ухвал про підготовку справи до судового розгляду, ухвал про відкладення розгляду справи, ухвал про зупинення провадження по справі; ухвал про припинення провадження по справі; ухвал про залишення позову без розгляду; рішення суду, протоколи судового засідання;


з кримінальних справ проекти постанов про передачу суду протоколу про попередній розгляд кримінальної справи, ухвали про направлення справи на дослідування, ухвали про закриття справи у суді, протоколи судового засідання, вироки, окремі ухвали.


Робоче місце та порядок переміщення практиканта під час практики в суді визначає керівник бази практики.


Під час практики практикант повинен виконувати доручення голови суду, судді, завідувача канцелярії та безпосереднього керівника практики.


Додатки: витяг з інструкцій по діловодству, зразки заяв, процесуальних документів, рішень та вироків суду.

^

СТУДЕНТАМ НЕОБХІДНО ДОДАТИ ДО ЗВІТУ КОПІЇ:


Позовних заяв

Ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви

Ухвал про забезпечення позову

Ухвал про скасування забезпечення позову

Ухвал про підготовку справи до судового розгляду

Ухвал про відкладення розгляду справи

Ухвал про зупинення провадження по справі

Ухвал про припинення провадження по справі

Ухвал про залишення позову без розгляду

Протоколів судового засідання

Постанов про передачу суду протоколу про попередній розгляд кримінальної справи

Ухвали про направлення справи на дослідування

Ухвали про закриття справи у суді

Рішень суду

Окремих ухвал

Витяг з інструкцій по діловодству


^ ОФОРМИТИ НА ОСНОВІ ДАНИХ З МІСЦЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

ПОДАНІ НИЖЧЕ ДОКУМЕНТИ:


Місцевий суд _____________________________________

Позивача __________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса)


  1   2   3

Похожие:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено
Рацсу, нотаріату, внутрішніх справ, апаратів органів державної влади І місцевого самоврядування, юридичної І кадрової служби підприємств,...
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “фінансовий облік”
Стрільчук Л. В., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економічний аналіз”
Зарівна Б. П., викладач вп нубіп україни “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого”
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр аграрної освіти тестові завдання з дисципліни “економіка І нормування праці”
Киверига О. Ю., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни департамент науково-освітнього забезпечення апв та розвитку сільських територій науково-методичний центр
Падус Я. М., викладач вп нубіп україни "Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого"
Міністерство аграрної політики та продовольства україни рівненський державний аграрний коледж до захисту допущено iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Кафедра, циклова комісія
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы