Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства


НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства
страница1/20
Размер0.95 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Б.В. Коржик, О.В. Третьяков, В.В. Зацарний


ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ І ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ВИРОБНИЦТВІ


Практикум


Харків 2012


УДК 331.45(075)

ББК

Т

Друкується за рішенням

Вченої ради Харківської національної академії міського господаства,

протокол № __ від “ __ ” ______ 2012 року


^ Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(лист ________ від ________ р.)


Рецензенти:


Коржик Б.В., Третьяков О.В., Зацарний В.В. Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві: Практикум. – Харків, 2012. –  192 с.


Практикум є складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу з нормативної дисципліни професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці», відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України (наказ МОН України від 10.04.2009 р.№ 320) при реалізації кредитно-модульної системи навчання у вищому навчальному закладі. Разом з навчальним посібником з цієї дисципліни він сприятиме забезпеченню продуктивної роботи студентів із засвоєння матеріалів відповідних модулів, які базуються на основних нормативно-правових актах, прийнятих в Україні та набуттю необхідних практичних навичок. Практикум містить у стислому вигляді основні теоретичні питання за кожною темою дисципліни та практичні завдання з прикладами їх вирішення для формування необхідних вмінь і досягнення необхідного рівня засвоєння матеріалу та відповідного рівня кваліфікації.

Практикум орієнтовано на студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці».


ISBN


© Коржик Б.В., Третьяков О.В., Зацарний В.В., 2012

© Харківська національна академія міського господарства, 2012


Зміст

ПЕРЕДМОВА

5

Розділ 1. ПРАКТИЧНІ заняття......................................................

9

Практичне заняття № 1 Розрахунок компенсації потерпілим, якщо нещасний випадок закінчився стійкою втратою працездатності...........


9

Практичне заняття № 2. Встановлення видів та розміру компенсацій при смертельних нещасних випадках на виробництві……..…..............


18

Практичне заняття № 3. Інтегральна оцінка ризику галузі виробництва та підприємств………………………………………..........


26

Практичне заняття № 4. Встановлення класу ризику підприємств…...

32

Практичне заняття № 5. Розрахунок розміру страхових внесків підприємств з урахуванням знижок або надбавок...................................


38

РОЗДІЛ 2. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ.................................................

43

Семінарське заняття № 1. Визначення видів та розміру компенсацій потерпілим на виробництві при нещасних випадках із повним поновленням працездатності…………………………………………….43

Семінарське заняття № 2. Методика планування та фінансування охорони праці на підприємстві………………………………………….


53

Семінарське заняття № 3. Принципи розробки розділу з охорони праці в колективних договорах…………………………………………..


63

Додаток 1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»…………………………………………………………...69

Додаток 2. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 N 24 «Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат»………………………………………..100

Додаток 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 826 «Порядок проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання» …………………………………………………………..114

Додаток 4. Постанова Кабінету Міністрів України від від 13.08.2000 р. № 1423 «Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»……………………………………………………………117

Додаток 5. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 р. № 30 «Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)»……………………………………139

Додаток 6. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19.04.2011 № 23 «Порядок ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальнику»………………………………………………………….149

Додаток 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2001 р. № 1266 «Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням»……..155

Додаток 8. Постанова Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. № 994 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат»…………………………………………………………………….167

Додаток 9. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»…………………………………….169

Додаток 10. Закон України «Про колективні договори і угоди»……..

174

Додаток 11. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом товариства з обмеженою відповідальністю……………….


181ПЕРЕДМОВА


Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві – нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти України, затверджений і введений в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2009 р. № 320. Ця дисципліна вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових, організаційно-технічних, соціально-економічних та психологічних питань соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, визначених відповідними державними нормативно-правовими актами, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • законодавчу основу державного страхування в Україні;

 • законодавство про державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві;

 • державну політику України з питань соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві;

 • завдання державного страхування, структуру фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві;

 • суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку;

 • порядок роботи страхових експертів фонду;

 • про добровільне страхування від нещасного випадку;

 • обов'язки фонду соціального страхування від нещасних випадків;

 • про нагляд у сфері страхування від нещасного випадку;

 • порядок відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому у разі ушкодження його здоров'я, розміри страхових тарифів;

 • порядок розгляду справ про страхові виплати та строки проведення страхових виплат;

 • права та обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника;

 • про фінансування страхування від нещасного випадку та відповідальність фонду соціального страхування від нещасних випадків, страхувальників, застрахованих, а також осіб, які надають соціальні послуги, за невиконання своїх обов'язків, вирішення спорів.

Вміти:

 • організовувати заходи щодо усунення причин виробничого травматизму і профзахворюваності;

 • забезпечувати ведення обліку нещасних випадків та профзахворювань на підприємстві;

 • забезпечувати контроль за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці;

 • забезпечувати здійснення страхування працівників від нещасних випадків на виробництві.


Від глибини засвоєння студентами цього курсу у значній мірі залежить рівень фахової підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці».

Навчання за даною програмою проводиться після вивчення слухачами дисциплін «Правознавство», «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці», «Соціально-економічні основи охорони праці», «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань». У свою чергу, теоретичні положення дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві», є складовою щодо кращого засвоєння слухачами таких дисциплін, як «Експертиза з охорони праці», «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій».

Мета вивчення курсу державного соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві при підготовці бакалаврів з охорони праці полягає в тому, щоб сформувати у майбутнього фахівця чіткі знання і вміння з питань державного страхування, порядку роботи страхових експертів фонду соціального страхування від нещасних випадків, нагляду у сфері страхування від нещасного випадку, порядку розгляду справ про страхові виплати, прав та обов'язків застрахованого та роботодавця.

Приєднання системи вищої освіти України у 2005 році до Болонської декларації підвищує вимоги до рівня професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Перехід до кредитно-модульної системи навчання зумовлює перерозподіл навчального навантаження на користь самостійної роботи студентів. Навчальний план дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві» передбачає 54 години (1,5 кредита) навчального навантаження, з яких 32 години – аудиторні заняття (лекції, практичні заняття, семінарські заняття) і 22 години – самостійна робота студентів. Відповідно до навчальної програми дисципліну розбито на чотири модулі; у структурі кожного з модулів передбачено практичні або семінарські заняття та теми для самостійного засвоєння.

Беручи до уваги, що на цей момент в Україні невидано жодного підручника чи навчального посібника з дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві», запропонований Практикум є необхідним доповненням до навчального посібника виданням, що покликане забезпечити ефективне засвоєння основного матеріалу при мінімізації витрат часу у чіткій послідовності тем, що складають модулі дисципліни. Наявність у додатках необхідних правових та нормативно-технічних документів, на які спираються основні теми практичних та семінарських занять, забезпечить також скорочення часу на засвоєння тем. При своєчасному виконанні та складанні всіх видів звітності як з аудиторних занять, так і з самостійної роботи, гарантується глибоке та всебічне засвоєння матеріалу з дисципліни «Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві» із відповідним оцінюванням як на модульному контролі, так і на підсумковому. Для реалізації цих рекомендацій нижче наведено структурно-логічну схему вивчення дисципліни.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства
Державне соціальне страхування від нещасних випадків І професійних захворювань на виробництві
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему
Статут експерта екологічної експертизи, права та обов’язки замовників екологічної експертизи
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти науки, молоді та спорту україни управління освіти херсонської міської ради мала академія наук херсонська спеціалізована I-III ступенів школа
Херсонська спеціалізована I-III ступенів школа №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы