Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології


НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Размер87 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв


Кафедра психології


«Затверджую»

Директор Інституту

психолого-педагогічної освіти та мистецтв

__________________проф. Л. В. Коваль

«28» серпня 2012 р.


ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПСИХОЛОГІЇ


Галузь знань: 0301 – Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030103 – Практична психологія


Бердянськ-2012 р.

Програма державного екзамену складена на основі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу в університеті», «Про моніторинг та контроль якості навчання», «Положення про організацію навчального процесу»


Укладачі: кандидат психологічних наук, доцент Л.Р. Кашкарьова

кандидат психологічних наук, доцент Т.П. Малихіна

кандидат психологічних наук, доцент Н.В. Жук.


Рецензент: кандидат психологічних наук, доцент О.В. Горецька

кандидат педагогічних наук, доцент О.І. Попова


Програма державного екзамену обговорена та затверджена на засіданні кафедри психології протокол № 1 від «27» серпня 2012 р.


Завідувач кафедри __________________О. В. Горецька


Програма державного екзамену затверджена вченою радою Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв

протокол № 1 від «28» березня 2012 р.


Голова ради __________ проф. Л. В. Коваль

Зміст

1. Пояснювальна записка

2. Зміст державного екзамену

3. Питання до державного екзамену

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованої літератури

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Державний екзамен з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки у вузі молодого фахівця та становить особливу комплексну форму контролю, що у найбільш повному і чіткому вигляді характеризує досягнутий освітньо-кваліфікаційний рівень студента.

Метою державного екзамену є виявлення знань та вмінь випускника з базових психологічних дисциплін; визначення готовності майбутнього бакалавра реалізувати в практичній роботі здобуті у ВНЗ психолого-педагогічні знання.

Програма державного екзамену з психології покликана перевірити знання випускників з курсів „Загальна психологія”, „Вікова психологія”, „Педагогічна психологія”, „Соціальна психологія”.

Студент має продемонструвати:


знання:

 • предмету, структури, завдань і методів загальної та вікової психології;

 • основних психологічних понять;

 • основних механізмів становлення та розвитку психіки;

 • пізнавальних процесів, станів та властивостей людини;

 • специфіки спілкування та діяльності;

 • емоційно-вольових та індивідуальних особливостей особистості;

 • основних методик психодіагностики з метою вивчення психічних особливостей людини;

 • загальних закономірностей та механізмів розвитку психічної діяльності людини та умов формування її особистості на різних етапах вікового розвитку;

 • психологічних основ навчання та виховання;

 • психологічних особливостей педагогічної діяльності та особистостей вчителя;

 • історії вітчизняної та зарубіжної соціальної психології;

 • основних понять, законів та теорій сучасного соціально-психологічного знання;

 • новітніх наукових здобутків з соціальної психології;

 • основних правил та вимог проведення соціально-психологічного дослідження.


вміння:

 • користуватись основними методиками психодіагностики для визначення власних психологічних особливостей;

 • розуміти внутрішній світ учня, визначати рівень його інтелектуального розвитку, правильно прогнозувати його дії як суб’єкта пізнання, спілкування та праці;

 • визначати причини психологічних відхилень у поведінці учнів та їх діяльності, вміти застосовувати елементарні методи психодіагностики та психокорекції;

 • коректно організувати та проводити соціально-психологічне дослідження;

 • застосовувати основні правила, методи, принципи та закони при аналізі конкретних соціально-психологічних феноменів;

 • вибрати та застосувати адекватні соціально-психологічні технології при вирішенні конкретних проблемних ситуацій;

 • прогнозувати перспективи розвитку соціально-психологічних явищ.

Програма державного екзамену з психології містить три блоки теоретико-практичних питань з навчальних дисциплін: „Загальна психологія”, „Вікова психологія”, „Соціальна психологія”, „Педагогічна психологія”.

Перший блок питань охоплює теми з основ нормативного курсу загальної психології. Знання змісту цих тем надасть студентам змогу розкрити загальні питання психології, закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості, її індивідуальні особливості, питання психології особистості та спілкування.

Другий блок питань охоплює теми з вікової та педагогічної психології. Знання змісту цих тем мають допомогти студентам розглянути основні теоретичні погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, охарактеризувати закономірності її формування від народження до зрілості, розкрити психологічні особливості процесів навчання та виховання.

Третій блок питань охоплює теми з соціальної психології. Знання змісту соціальної психології сприяє формуванню та розвитку у студентів соціально-психологічного мислення, здатності робити психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії „особистість-суспільство”, „особистість-соціальна група”, „особистість-особистість” та застосовувати соціально-психологічні знання у практичних сферах своєї діяльності.

Оцінювання відповідей студентів проводиться за критеріями згідно Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету за ЕКТС.

Відповідь студента-випускника на питання екзаменаційного картки є підтвердження кінцевої оцінки успішності оволодіння ним фаховими дисциплінами.

^ 2. ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ


І. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Предмет психології

Предмет та завдання психології. Зв'язок психології з іншими науками. Значення психології. Галузі психологічних знань. Шляхи наукового пізнання психіки. Спостереження. Самоспостереження. Експеримент у психології. Інші методи психології.

^ 1.2. Поняття про психіку та свідомість

Категорія відображення в психології. Психічне як відображувальна функція мозку. Рефлекторна природа психічного. Вища нервова діяльність, умовні рефлекси, процес їх утворення. Динаміка збудження і гальмування в умовно-рефлекторній діяльності. Перша і друга сигнальна системи. Розвиток психіки. Виник­нення людської свідомості. Історичний розвиток людської свідомості.

^ РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСТЬ

2.1. Особистість

Поняття про особистість в психології. Особистість, індивід, індивідуальність. Теорії особистості – біхевіористична, гештальтизм, фрейдизм, неофрейдизм. Формування особистості. Структура особистості: спрямованість, можливості, індивідуально типологічні особливості, блок «Я». Спрямованість, як центральне утворення особистості.


^ РОЗДІЛ 3. ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Увага

Поняття про увагу. Природа уваги. Види уваги: зовнішня та внутрішня, мимовільна, довільна, післядовільна увага. Властивості уваги: обсяг, розподіл, переключення, концентрація, стійкість.

3.2. Відчуття

Поняття про відчуття. Процес виникнення відчуттів. Види відчуттів. Зорові відчуття. Слухові відчуття. Нюхові відчуття. Смакові відчуття. Тактильні відчуття. Температурні відчуття. Бо­льові відчуття. Органічні відчуття. Кінестетичні відчуття. Статичні відчуття. Загальні властивості відчуттів.

3.3. Сприймання

Поняття про сприймання. Рефлекторна природа сприймання. Взаємозв'язок аналізаторів у процесі сприймання. Виділення об'єкта в сприйманні. Роль по­переднього досвіду в сприйманні. Роль мови в процесі сприймання. Активний характер сприймання. Спостереження. Види сприймання. Сприймання простору. Сприймання часу. Сприймання руху. Сприй­мання тексту. Властивості сприймань.

3.4. Пам’ять

Визначення пам'яті. Теорії пам’яті. Асоціації та їх види. Види пам'яті. Мимо­вільна і довільна пам'ять. Мимовільне і довільне запам'ятовуван­ня. Смислове і механічне запам'ятовування. Умови продуктивнос­ті мимовільного запам'ятовування. Умови продуктивності до­вільного запам'ятовування. Збереження. Види відтворення. Впізнавання. Згадування. Спогади. Уявлення пам'яті, їх харак­терні особливості. Забування, його причини і боротьба з ним. Інди­відуальні відміни в пам'яті.

3.5. Мислення

Визначення мислення. Значення мислення в житті людини. Чуттєва та логічна ступені пізнання. Мислення та мовлення. Мисли­телі пі дії та операції. Аналіз і синтез. Абстрагування. Порівняння і узагальнення. Судження. Умовиводи. Поняття. Засвоєння понять. Процес розв'язування задач. Види мислення. Індивідуальні від­мінності в мисленні людей.


3.6. Уява

Поняття про уяву. Уява і об'єктивна дійсність. Процес ство­рення образів уяви. Мимовільна і довільна уява. Види уяви за­лежно від характеру діяльності людини. Види уяви за її змістом. Мрія. Індивідуальні особливості уяви людини.


^ РОЗДІЛ 4. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

4.1. Емоції та почуття

Поняття про емоції і почуття. Характерні особливості емоцій і почуттів. Природа емоцій і почуттів. Почуття і діяльність людини. Види емоцій і почуттів. Прості емоції. Складні емоції. Афекти. Настрої. Пристрасті. Моральні почуття. Інтелектуальні почуття. Естетичні почуття.

4.2. Воля

Загальне поняття про волю. Мимовільні і довільні дії. Специ­фічно людські довільні дії. Власне вольові дії людини. Основні фази складної вольової дії. Вольові якості особистості.


^ РОЗДІЛ 5. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОСОБИСТОСТІ

5.1. Темперамент

Поняття про темперамент. Теорії темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Темперамент і умови життя, діяльності, виховання. Характеристика основ­них типів темпераментів: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік.

5.2. Характер

Поняття про характер. Зв'язок характеру з темпераментом. Структура характеру: система ставлень. Типове і індивідуальне в характері людини. Умови формування характеру особистості.

5.3. Здібності

Поняття про здібності. Здібності та знання, вміння і навички. Здібності та інші психічні властивості. Види здібностей. Умови формування здібностей людей. Індивідуальні відмінності в здібностях людей.


^ РОЗДІЛ 6. ОСОБИСТІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІЛКУВАННІ

6.1. Діяльність

Поняття про діяльність, інтеріоризація та екстеріоризація. Структура діяльності: потреби, інтереси, мета, мотив, дія, рух, знання, вміння, навички, звички, операції, вчинки. Формування вмінь та навичок. Види діяльності: гра, навчання, пра­ця. Поняття про провідну діяльність. Педагогічна діяльність.

6.2. Спілкування

Поняття про спілкування, його функції та умови. Структура спілкування: ко­мунікативна, інтерактивна, перцептивна підсіруктури спілкування. Засоби спілкування. Види спілкуван­ня: міжособистісне, міжгрупове, особистісно-групове; безпосереднє та опосередко­ване; короткочасне та довготривале; інтимне, ділове, соціально-рольове. Педагогічне спілкування, такт.


^ РОЗДІЛ 7. МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ

7.1. Міжособистісні стосунки у групах

Групи, їх виникнення та розвиток, як процес становлення, формування та за­доволення спільних потреб. Види груп: офіційні, неофіційні; умовні та реальні; мік-рогрупи, малі та великі. Поняття про асоціації, корпорації та колектив. Поняття міжособистісних стосунків. Феномен лідерства. Основні ме­тоди дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометрія.


ІІ. ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Розділ 1. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

^ 1.1. Предмет, завдання та методи вікової і педагогічної психології

Предмет та завдання вікової і педагогічної психології.

Короткий історичний огляд розвитку вікової і педагогічної психології (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, О.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін).

К.Д. Ушинський про роль психологічних знань. Виникнення педології та її критика.

Теоретичні та практичні завдання сучасної вікової і педагогічної психології, основні напрямки її розвитку.

Розділи вікової психології: психологія немовляти, психологія раннього віку, психологія дитини дошкільного віку, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юності.

Основні розділи педагогічної психології: психологія виховання та самовиховання, психологія загального та професійного навчання, психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя.

Зв’язок вікової і педагогічної психології з віковою фізіологією, загальною психологією, педагогікою та методиками.

Методи вікової та педагогічної психології: спостереження, його види, експеримент та його види. Тести та умови їх наукового застосування. Соціометрична методика при вивченні дитячого колективу. Анкета для обстеження інтересів та спрямованості особистості.

^ 1.2. Закономірності і динаміка психічного розвитку та формування

особистоті в онтогенезі

Філософські концепції про психічний розвиток індивіда та формування його особистості. Роль навчання та виховання в психічному розвитку дитини та формуванні його особистості. Рушійні сили психічного розвитку дитини.

Взаємозв’язок психічного розвитку дитини та формування його особистості в умовах виховання і навчання. Педагогічний процес соціалізації особистості як умова психічного розвитку та формування особистості школяра. Перетворення зовнішнього у внутрішнє в процесі психічного розвитку. Інтеріоризація та інтелектуалізація предметних знань та навичок в процесі пізнання і суспільно-корисної діяльності.

Залежність оволодіння дитиною новим видом діяльності від рівня перцептивного розвитку його особистості. Віковий аспект сприйняття та розуміння особистістю соціальних явищ в світі людей, їх роль в формуванні ставлення особистості до дійсності.

Нерівномірність психічного розвитку дитини та її причини. Проблема акселерації психічного розвитку. Періодизація психічного розвитку людини. Вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку в процесі навчання і виховання.

^ 1.3. Психічний розвиток дитини до початку навчання в школі

Особливості психічного розвитку новонародженого. Криза новонародженності.

Загальна характеристика психічного розвитку немовлят. Роль рухової активності та мовленнєвого розвитку у психічному розвитку дитини. Значення спілкування дитини з дорослими для її психічного розвитку в немовлячому періоді та ранньому дитинстві. Основні новоутворення пізнавальної та особистісної сфери у період раннього дитинства. Криза трьох років.

Періодизація психічного розвитку дошкільника.

Розвиток рецепторної та рухливої діяльності. Особливості розвитку пізнавальної діяльності дошкільника. Розвиток почуттів у дошкільника. Воля та її роль у поведінці дитини.

Темперамент і характер дитини дошкільного віку. Розвиток здібностей у дошкільника.

Роль ігрової діяльності в психічному розвитку дітей дошкільного віку.

Елементи учіння та трудової діяльності дошкільника, їх місце і роль у формуванні особистості. Виникнення пізнавальної діяльності, її розвиток. Формування умінь, навичок та звичок у дошкільнят в умовах зростання їх розумової самостійності, моральної вихованості і соціальної активності.

Умови розвитку особистості дитини дошкільного віку. Самооцінка як результат самосвідомості. Домінуючі мотиви діяльності та поведінки дитини в старшому дошкільному віці. Психологічна готовність до навчання в школі.

^ 1.4. Психологічний розвиток та формування

особистості молодшого учня

Зміна об’єктивних умов психічного розвитку зі вступом дитини до школи. Характеристика основних показників готовності дитини до шкільного навчання та виховання.

Учбова діяльність як основний вид діяльності, що визначає психічний розвиток молодших учнів. Динаміка співвідношення ігрової та навчальної діяльності на різних етапах початкового навчання. Особливості трудової діяльності молодших школярів. Мотиви учіння. Особливості пізнавальних інтересів, довільності поведінки, міжособистісних стосунків дітей молодшого шкільного віку.

Розвиток пізнавальної діяльності молодшого учня. Розвиток уваги та спостережливості. Особливості сприйняття. Розвиток мислення та формування прийомів розумової діяльності. Розвиток уяви. Роль мовлення в психічному розвитку молодшого школяра.

Прийоми та способи учбової діяльності, її особливості. Ставлення до трудової діяльності та формування трудових навичок. Розумовий розвиток. Довільна регуляція діяльності та поведінки. Моральний розвиток.

^ 1.5. Психологічні особливості розвитку та формування особистості в підлітковому віці

Соціальні фактори як основні детермінанти психічного розвитку та формування особистості підлітка: перехід в середню школу та пов’язані з цим зміни в учбовій діяльності, в спілкування з однолітками та дорослими.

Біологічні фактори – початок статевого дозрівання, а також пов’язані з ним бурхливий розвиток та перебудова всіх органів, тканин та систем організму – як умови, що необхідні для повноцінного психічного розвитку. Діалектичний характер взаємовідношень між біологічними і соціальними факторами психічного розвитку. Основна суперечність між потребою в самостійності та можливостями її здійснити як рушійна сила психічного розвитку підлітка.

Початок розвитку самосвідомості в підлітковому віці. Потреба в самоствердженні. Особливості самооцінки. Потреба в дружбі, в спілкуванні. Зміст інтересів. Зміна мотиваційної сфери. Особливості волі. Потреба в самовихованні. Взаємостосунки хлопців та дівчат. Підліткова криза.

Якісні зміни в пізнавальній сфері підлітків. Довільність психічних процесів. Домінуючий характер мислительної діяльності. Індивідуально-психологічні особливості (темперамент, розвиток інтелекту, рівень загальної культури, здібності, риси характеру).

Причини поведінки „важких” підлітків. Роль помилок у сімейному вихованні. Ізольованість в класному колективі як фактор педагогічної занедбаності дітей.

Особливості навчально-виховної роботи педагога з дітьми підліткового віку.

^ 1.6. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці

Поняття юності. Соціальна ситуація розвитку старшокласників.

Учбово-професійна діяльність як ведучий вид діяльності юнаків. Єдність професійних та пізнавальних інтересів і мотивів поведінки і учбової діяльності старшокласників.

Розвиток самосвідомості. Формування світогляду. Особливості прояву здібностей. Співвідношення оцінки і самооцінки. Особливості почуттів і волі в юнацькому віці. Формування ціннісних орієнтацій та цілісного характеру.

Особливості розумової діяльності в ранній юності. Формування теоретичного мислення та стиля розумової діяльності. Романтика, мрії та ідеали. Дружба та любов. Естетичні почуття, інтереси та смаки, психологічні особливості їх формування.

Міжособистісні стосунки в класі. Взаємостосунки з дорослими.

Особливості розвитку пізнавальних психічних процесів. Психологічні особливості формування професійних інтересів, здібностей в юнацькому віці. Розумова самостійність як умова глибокого засвоєння основ науки, професійних умінь та навичок.


Розділ 2. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ


^ 2.1. Психологія учіння як специфічної форми пізнавальної діяльності людини

Процес учіння як теоретична і прикладна проблема педагогічної психології. Розумова самостійність в учінні як діяльність суб’єкта. Мотиви учіння. Структурні компоненти учіння: спонукальні, дійово-операційні, контрольно-регулятивні. Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно.

Взаємозв’язок мислительних процесів, дій та прийомів розумової діяльності особистості на різних етапах онтогенезу. Вплив пізнавального інтересу на розвиток уміння вчитися самостійно. Взаємозв’язок когнітивного та емоційного в процесі учіння. Учіння як фактор безперервної освіти. Роль педагога в формуванні уміння вчитися самостійно.

^ 2.2. Психологія навчання та психологічні умови його оптимізації

в загальноосвітній і професійній школі

Поняття навчання. Взаємозв’язок навчання та розвитку. Теорії навчання. Детермінація учбової діяльності учнів в процесі навчання. Основна роль учбової діяльності в розвитку психічних процесів, формуванні наукового світогляду.

Вікові особливості засвоєння різного за складністю та обсягом учбового матеріалу.

Оптимізація навчання як принцип наукової організації навчальної діяльності. Класифікація навчання по предмету, по психологічним завданням, по зверненості до учнів.

Диференційований підхід до вибору завдань, змісту, методів, форм навчання з врахуванням особливостей учнів та рівня розвитку їх умінь і навичок учіння.

Орієнтація навчання на „зону найближчого розвитку”. Психологічні особливості процесу засвоєння знань, формування умінь та навичок. Психологічні компоненти процесу засвоєння знань: формування позитивного ставлення до учіння; процеси безпосереднього чуттєвого засвоєння знань; мислення як вищий процес засвоєння знань; запам’ятання та збереження одержаної інформації.

^ 2.3. Психологічні основи управління розвитком учнів у процесі

навчання

Психологічні основи використання технічних засобів навчання. Особливості організації навчального процесу з використанням технічних засобів навчання. Вплив ТЗН на психічний розвиток учнів. Проблемне навчання, його види та рівні постановки і рішень проблем на уроці. Розвиток творчого мислення – як позитивна риса проблемного навчання. Програмоване навчання, його сутність та основні принципи. Безмашинний варіант програмованого навчання, його особливості. Машинний варіант організації програмованого навчання. Комп’ютеризація навчального процесу, його можливості.

^ 2.4. Психологія виховання та самовиховання

як цілеспрямованого процесу формування особистості

Сутність та завдання психології виховання. Специфіка процесу виховання. Загальні психологічні закономірності формування особистості учня. Провідні фактори формування особистості школяра у процесі виховання. Вплив колективу на формування особистості учня. Показники та критерії вихованості особистості. Формування якостей у процесі виховання.

Вікові аспекти виховання. Самовиховання особистості. Психологічні питання розумового виховання. Виховання моральної поведінки, моральних почуттів та потреб учнів. Трудове виховання та професійне самовизначення учнів. Психологічні особливості сімейного виховання.


^ 2.5. Психологічні основи індивідуального підходу

до виховної роботи з учнями

Поняття індивідуального підходу, його аспекти: психологічний і педагогічний.

Індивідуальні відміни у психофізіологічних особливостях людей. Індивідуальні відміни у перебігу психічних процесів.

Основні принципи вивчення індивідуальних особливостей учнів.

Основні принципи застосування індивідуального підходу в школі.

Вибір засобів і форм виховного впливу на учня.

Врахування самооцінки учнів як фактору здійснення індивідуального підходу. Поєднання впливів учителя на учня з впливами на нього колективу ровесників.

^ 2.6. Психологія педагогічної діяльності та особистості

вчителя

Вимоги до діяльності вчителя в умовах сьогодення. Психологічна структура педагогічної діяльності. Педагогічні функції та творчий характер діяльності вчителя.

Структура педагогічних здібностей.

Професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя.

Професійно-значимі якості його особистості.

Психолого-педагогічні проблеми взаємодії вчителя і учнів. Педагогічне спілкування, його стилі. Взаємини в педагогічному колективі.

Використання психолого-педагогічних знань в практичній діяльності вчителя.


ІІІ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Розділ 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ

^ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


1.1. Соціальна психологія як наука

Предмет соціальної психології, її завдання. Зв'язок соціальної психології з іншими науками. Різноманітні підходи до визначення предмету дослідження в соціальній психології. Співвідношення соціального та психологічного.

Методологічні основи соціально-психологічного дослідження. Метод спостереження в соціальній психології. Метод експерименту. Метод вивчення документів. Метод опитування. Тестування.

^ 1.2. Виникнення та розвиток соціальної психології

Соціально-психологічні знання в античній філософії. Розвиток соціально-психологічних концепцій в середньовічній психології та подальший їх розвиток. Експериментально-прикладний етап у розвитку соціальної психології. Експериментальний етап у розвитку соціальної психології. Розвиток соціальної психології в 60-70-ті роки ХХ ст. Біхевіористичний напрямок. Психоаналітичний напрямок. Когнітивізм. Інтеракціонізм. Гуманістична теорія.


^ РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ


2.1. Проблема спілкування в соціальній психології.

Поняття спілкування в соціальній психології. Розвиток спілкування в онтогенезі. Спілкування як форма вияву активності особистості. Основні характеристики спілкування. Види спілкування. Спілкування та діяльність.

^ 2.2. Спілкування як взаємодія, обмін інформацією

та сприймання людьми один одного

Поняття про комунікацію та її різновиди. Засоби комунікації. Бар'єри спілкування. Соціальне та міжособистісне пізнання. Особливості процесів міжособистісного пізнання. Поняття соціальної перцепції, перцептивні механізми та ефекти. Точність міжособистісної перцепції. Поняття про взаємодію. Різновиди взаємодії.

^ 2.3. Психологічні способи впливу в процесі спілкування

Особливості взаємодії в соціальній психології. Форми поведінки особистості у міжособистісної взаємодії. Взаємодія і міжособистісний вплив. Поняття про засоби впливу. Зараження. Паніка. Навіювання. Наслідування. Мода. Чутки.

^ 2.4. Психологія ділового спілкування

Ділова дискусія. Психологічні закономірності ведення ділової бесіди. Психологічні особливості ділових переговорів. Психологія ділових нарад та реагування на конфліктну поведінку.


Розділ 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУП


^ 3.1. Проблема групи в соціальній психології

Поняття групи. Основні параметри групи. Класифікація груп. Закономірності функціонування. Безпосередність взаємозв'язків в групі. Кількісний склад груп. Суспільний статус. Значущість групи для особистості. Рівень розвитку групи.

^ 3.2. Психологія малої соціальної групи

Історія досліджень малої соціальної групи. Головні підходи до вивчення малих соціальних груп. Сутнісні ознаки малої групи. Класифікація малих соціальних груп. Структура взаємин у малій соціальній групі.

^ 3.3. Розвиток малої групи. Поняття про групову динаміку, її процеси та механізми

Утворення малої групи. Розвиток малої групи. Групові норми і нормативна поведінка. Феномен групового тиску. Вплив меншості на групу. Концепція референтних груп особистості. Поняття групової динаміки. Механізми групової динаміки і розв'язання внутрішньо-групових суперечностей, «ідіосинкразичний кредит», психологічний обмін.

^ 3.4. Проблема згуртованості та прийняття групового рішення. Лідерство і керівництво в малих групах

Поняття згуртованості. Групові конфлікти. Індивідуальні та групові рішення. Групове завдання. Етапи прийняття рішення. Аналіз якості групових рішень. Групові деформації.

Поняття про лідерство і керівництво. Стилі лідерства і керівництва.

^ 3.4. Психологічна характеристика великих соціальних груп

Головні характеристики великих соціальних груп. Психологічні особливості етнічних груп. Класифікація великих соціальних груп. Психологічні особливості українського національного характеру.


Розділ 4. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ.


^ 4.1. Особистість з погляду соціальної психології

Поняття особистості в соціальній психології. Особливості взаємозв’язку особистості і суспільства. Соціально-психологічні теорії особистості. Соціально-психологічна структура особистості.

^ 4.2. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості

Сутність соціалізації, її сфер, стадій, інститутів і механізмів. Загальна характеристика процесу соціалізації. Ефекти соціалізації. Соціалізація та онтогенез. Соціальні атитюди та диспозиції.

^ 4.3. Особистість в структурі групових відносин

Статус особистості. Позиція як інтегральна система вибіркових відносин особистості. Установка як центральний елемент позиції. Роль як реалізація статусу і позиції особистості.


^ 4.4. Міжособистісне розуміння

Типи міжособистісних стосунків. Механізми взаєморозуміння. Механізми взаємовпливу. Привабливість і взаємовплив. Міжособистісна сумісність.


^ 3. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ


І. Загальна психологія


 1. Визначення психології як науки. Предмет і завдання психологічної науки.

 2. Основні напрями сучасної світової психології.

 3. Галузі психологічних знань. Місце психології в системі інших наук.

 4. Основні принципи психології та методи психологічних досліджень.

 5. Мозок і психіка. Будова головного мозку. Рефлекторна природа психічного.

 6. Виникнення і розвиток психіки у тварин.

 7. Свідомість. Структура свідомості. Свідоме і несвідоме.

 8. Поняття особистості в психології. Теорії особистості.

 9. Структура особистості. Спрямованість особистості.

 10. Самосвідомість та «Я-концепція» особистості.

 11. Увага, її види та властивості. Методи діагностики уваги.

 12. Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів.

 13. Види, властивості та закономірності відчуттів.

 14. Поняття про сприймання. Види та властивості сприймань.

 15. Загальне поняття про пам’ять. Основні теорії пам’яті. Процеси та закономірності пам’яті.

 16. Види пам’яті та методи їх діагностики в навчальному процесі.

 17. Поняття про мислення. Функції мислення. Класифікація видів мислення.

 18. Індивідуальні відмінності в мисленні людей та їх діагностика.

 19. Мисленеві дії та операції. Форми мислення.

 20. Уява та її види. Прийоми створення образів уяви.

 21. Поняття про діяльність. Основні види діяльності.

 22. Структура діяльності людини. Засвоєння діяльності.

 23. Поняття про спілкування. Функції та форми спілкування.

 24. Структура та види спілкування.

 25. Поняття про почуття та емоції. Теорії емоцій.

 26. Види, характерні особливості та властивості почуттів і емоцій.

 27. Поняття про волю. Види вольових актів. Структура вольового акту.

 28. Поняття про темперамент. Типи темпераменту, їхня психологічна характеристика.

 29. Характер, його структура та риси. Діагностики акцентуацій характеру.

 30. Поняття про здібності. Структура та види здібностей. Індивідуальні відмінності в здібностях людей.

ІІ. Вікова та педагогічна психологія


 1. Предмет, основні завдання та галузі вікової та педагогічної психології.

 2. Методи дослідження вікової і педагогічної психології.

 3. Загальне поняття про психічний розвиток. Основні теорії психічного розвитку дитини.

 4. Вікова періодизація та її критерії.

 5. Рушійні сили психічного розвитку особистості.

 6. Єдність природного і суспільного в онтогенезі людини. Роль навчання та виховання у психічному розвитку дитини.

 7. Поняття про соціальну ситуацію розвитку та її характеристика в різні вікові періоди.

 8. Поняття про провідну діяльність та її характеристика в різні вікові періоди.

 9. Поняття про новоутворення та їх характеристика в різні вікові періоди.

 10. Кризи та сенситивні періоди вікового розвитку: їх характеристика в онтогенезі людини.

 11. Психічний розвиток немовляти та методи його діагностики.

 12. Психічний розвиток у ранньому дитинстві та методи його діагностики.

 13. Психічний розвиток дошкільника та методи його діагностики.

 14. Психологічна готовність дітей до шкільного навчання: методи її визначення.

 15. Психічний розвиток молодшого школяра та методи його діагностики.

 16. Психічний розвиток підлітка та методи його діагностики.

 17. Психічний розвиток юнака та методи його діагностики.

 18. Психологічні особливості людини у період дорослості.

 19. Психологічні особливості людини похилого віку.

 20. Види учіння та структура учбової діяльності учнів.

 21. Особливості мотивації учіння в різні вікові періоди: методи її діагностики та корекції.

 22. Поняття про навчання та його психологічні механізми.

 23. Навчальна діяльність та розумовий розвиток учнів: методи його діагностики та корекції.

 24. Проблеми діагностики, корекції та запобігання дидактогенних неврозів у школярів.

 25. Виховання та самовиховання особистості. Методи діагностики та корекції вихованості.

 26. Стилі педагогічної діяльності.

 27. Педагогічні здібності та риси особистості сучасного вчителя: методи їх діагностики.

 28. Основні методи дослідження індивідуальних особливостей особистості та вимоги до написання психолого-педагогічної характеристики учня.

 29. Основні методи дослідження учнівського колективу та вимоги до написання психолого-педагогічної характеристики класу.

 30. Психологізація навчально-виховного процесу в сучасній школі.

ІІІ. Соціальна психологія


 1. Предмет і завдання соціальної психології.

 2. Становлення і розвиток експериментальної соціальної психології.

 3. Поняття особистості в соціальній психології.

 4. Соціально-психологічні теорії особистості.

 5. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.

 6. Соціальні установки як центральний елемент позиції.

 7. Соціальний статус особистості.

 8. Соціальні ролі та рольова поведінка.

 9. Поведінка особистості і соціальна напруженість.

10. Статево-рольові параметри особистості.

11. Позиція як інтегральна система вибіркових відносин особистості.

12. Особистість у контексті спілкування.

13. Соціокультурні аспекти спілкування.

14. Психологічні особливості вербальної комунікації.

15. Психологічні особливості невербальної комунікації.

16. Форми поведінки особистості у міжособистісної взаємодії.

17. Деформації спілкування.

18. Поняття групи в соціальній психології. Класифікація груп.

19. Сутнісні ознаки малої групи. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи.

20. Механізми групової динаміки.

21. Групові норми та нормативна поведінка.

22. Феномен групового тиску.

23. Вплив меншості на групу.

24. Поняття групової згуртованості і груповий конфлікт.

25. Поняття про лідерство та керівництво.

26. Поняття способів впливу в процесі спілкування.

27. Прийняття групових рішень.

28. Поняття великої соціальної групи в соціальній психології.

29. Класифікація великих соціальних груп.

30. Психологія масових явищ.

^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ


Варіант (білет) складається не менше з трьох питань, кожне з них оцінюється за національною (чотирьохбальною) системою оцінок «5», «4», «3» і «2».

Знання студентів оцінюється як з теоретичної, так і практичної підготовки за такими критеріями:


«Відмінно» (90-100 балів) – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.


«Добре» (65-89 балів) – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.


«Задовільно» (50-64 балів) – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю.


«Незадовільно» (1-49 балів) – студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення та сформованість практичних навичок.


При визначенні остаточної оцінки відповідей на питання екзаменаційних білетів (варіанту) підсумовується загальна кількість отриманих балів і ділиться на число завдань. При цьому відмінна оцінка виставляється, якщо середній бал більший або дорівнює 4,5. Оцінка «добре» виставляється, якщо середній бал знаходиться в межах 3,5 – 4,4. Оцінка «задовільно» виставляється при середньому балі в межах 2,5 – 3,4.


Крім оцінок, студенту-випускнику може бути висловлена від імені державної комісії подяка за яскраве, логічне і повне розкриття питань і за сумлінне ставлення до обраного фаху і навпаки, - попередження, якщо його відповідь за якістю межує з незадовільною оцінкою.


^ 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


5.1. Список рекомендованої літератури з курсу «Загальна психологія»

Основна література

 1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Борис Герасимович Ананьєв. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2001.

 2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование / ААнастази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 2001.

 3. Асмолов А. Г. Психология личности / Александр Гигорьевич Асмолов. – М. : Изд-во МГУ, 1990.

 4. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии / М.В Гамезо, И.А. Домашенко: Информ.- метод. пособие к курсу “Психология человека”. – М. : Пед. Общество России, 2001.

 5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию / Юлия Борисовна Гиппенрейтер. – М.: ЧеРо, “Юрайт”, 2001.

 6. Загальна психологія / [О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук]. – К. : А.П.Н., 1999.

 7. Максименко С. Д. Загальна психологія / Сергій Дмитрович Максименко. – К. : МАУП, 1999.

 8. Максименко С. Д. Общая психология / Сергей Дмитриевич Максименко. – М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2001.

 9. Немов Р. С. Психология / Роберт Семенович Немов. – М. : Просвещение, 1995.

10. Рогов Е. И. Общая психология / Евгений Иванович Рогов. – М. : ВЛАДОС, 1995.


Додаткова література

 1. Крысько В.Г. Психология и педагогика: Схемы и комментарии. / В.Г. Крысько. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 2. Маклаков А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков – СПб.: Питер, 2000.

 3. Степанов О.М., Фабула М.М. Основи психології і педагогіки / О.М. Степанов, М.М. Фабула. – К : Академвидав, 2006.

 4. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: ПР., 1996.

 5. Петровский А.В. Введение в психологию / А.В. Петровский. – М.: Просвещение, 1995.

 6. Психологія : Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001.

 7. Столяренко Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.


^ 5.2. Список рекомендованої літератури з курсу

«Вікова та педагогічна психологія»

Основна література

 1. Вітенко І.С. Основи психології. Основи педагогіки / І.С Вітенко. – Чернівці, 2009. – 200 с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія / О.І. Власова. – К. :Либідь,2005. – 400 с.

 3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо и др. – М. : Просвещение,1986. – 272 с.

 4. Габай Т.В. Педагогическая психология / Т.В. Габай. – М., 2003. – 272 с.

 5. Забродський М.М. Педагогічна психологія / М.М. Забродський. – К., 2000. – 280 с.

 6. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А Зимняя. – М.,1999. – 332 с.

 7. Казанская В.Г. Педагогическая психология / В.Г. Казанская. – Спб. : Питер, 2003. – 350 с.

 8. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія / В.П. Кутішенко. – К., 2005. – 128 с.

 9. Мухина В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина. – М., 2002. – 250 с

 10. Савчин М.В. Вікова психологія / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2005. – 360 с.

 11. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія / О.В. Скрипченко, Л.П. Василенко. – К. : Просвіта, 2001. - 320 с.

 12. Талызина Н.Г. Педагогическая психология / Н.Г. Талызина. – М., 2004. – 380 с.

Додаткова література

 1. Большая психологическая энциклопедия. – М. : Эксмо, 2007. – 544 с.

 2. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Akademia, 1997. – 496 с.

 3. Гамезо М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко. – М. : Просвещение,1986. – 272с.

 4. Гуревич П.С. Психология / П.С.  Гуревич. – М. : Мир,1999. – 270 с.

 5. Джеймс У. Психология / У. Джеймс / под ред. Л. Петровской. – М. : Педагогика,1991. – 368 с.

 6. Дубравська Д.М. Основи психології / Д.М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280 с.

 7. Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Канн-Калик. – М., 1987. – 250с.

 8. М’ясоїд П.А. Загальна психологія / П.А. М’ясоїд. – К. : Вищ.шк. – 2000. – 479 с.

 9. Новые педагогические и информативные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат. – М., 2001. – 420 с.

 10. Общая психология / Под ред. В.В. Богословского. – М. : Просвещение, 1986. – 383 с.

 11. Практикум по общей психологии / под ред. А.И. Щербакова. – М. : Просвещение. – 1990. – 230 с.

 12. Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат. – 1990. – 494 с.

 13. Психология / под ред. А.А. Крылова. – М., 2001. – 584 с.

 14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – Спб. : Издательство «Питер», 1999. – 720 с.

 15. Социальная психология : [учебное пособие для вузов] / сост. Р.И. Мокшанцев, А.В. Мокшанцева. – Новосибирск, 2001. – 408 с.

 16. Філоненко М.М. Психологія спілкування / М.М. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с

 17. Хрестоматия по психологии / сост. В.В. Мироненко / под ред. А.В. Петровського. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Просвещение,1987. – 380 с.


^ 5.3. Список рекомендованої літератури з курсу «Соціальна психологія»

Основна література

 1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов / Г.М. Андреева.– 5-е изд., испр. и доп.– М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с.

 2. Белинская Е.П. Социальная психология личности / Е.П. Белинская, О.А. Тихоман-дрицкая. – М.: Аспект пресс, 2005. – 301 с.

 3. Бэрон Р. Социальная психология группы: процессы, решения, действия / Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер. – СПб.: Питер, 2003. – 272 с.

 4. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: учебник для вузов / М.И. Еникеев.– М.: НОРМА, 2005. – 624 с.

 5. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологи / В.Г. Крысько. – СПб.: Питер, 2003. – 416с.

 6. Крысько В.Г. Социальная психология / В.Г. Крысько.– М.: Питер, 2005. – 221 с.

 7. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2008. – 752с.

 8. Немов Р.С. Социальная психология: Краткий курс / Р.С. Немов, И.Р. Алтунина. – СПб.: Питер, 2008. – 208с.

 9. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 446 с.

 10. Парыгин Б.Д. Социальная психология / Б.Д. Парыгин. – СПб.: СПбГУП, 2003. – 616 с.

 11. Социальная психология: Учебное пособие / Отв. ред. А.Л. Журавлев. – М., 2006. – 351 с.

 12. Сущенко, С.А. Социальная психология: учебник для среднего профессионального образования / С.А. Сущенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 345с.

 13. Шихирев П.Н. Современная социальная психология / П.Н. Шихрев. – М., 2004. – 448 с.

 14. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов н/Д., 2008. – 544 с.

Додаткова література

 1. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Э. Аронсон. – М.: Аспект Пресс, 2007. – 517 с.

 2. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учебник для вузов / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша. – СПб., 2006. – 544 с.

 3. Леонтьев А.А. Психология общения: учебное пособие для вузов / А.А. Леонтьев.– 3-е изд. – М.: Смысл: Академия, 2005. – 368 с.

 4. Милграм, С. Эксперимент в социальной психологии / С. Милграм. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.

 5. Немов Р.С. Психология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений: В 3 кн. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – Кн.1.: Общие основы психологии. – 688с.

 6. Социальная психология в современном мире / Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. – М., 2002. – 335 с.

 7. Социальная психология личности в вопросах и ответах / Под ред. В.А Лабунской. – М.: Гардарики, 2004. – 397 с.

 8. Столяренко Л.Д. Психология: учебное пособие для студентов среднего профессионально образования / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 444с.

 9. Хрестоматия по социальной психологии / Сост. Т.В. Кутасова. – М., 2004. – 222 с.

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології
Практична психологія» та положень «Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті», «Про європейську...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Затверджено радою факультету природничої і фізико-математичної освіти протокол № від 2012 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет
Кафедра теорії І методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний унівеpситет» Інститут інформатики І штучного інтелекту

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки україни міністерство освіти І науки автономної республіки крим республіканський вищий навчальний заклад „кримський гуманітарний університет” (М. Ялта) інститут філології, історії та мистецтв
Курсові та випускні кваліфікаційні роботи (квкр) необхідно оформлювати відповідно до державного стандарту України, яким є наступний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет
Шифр дисципліни г с е01. Б49. 115*Конституційне та сімейне право (4 кр. 1; 0; 1) V – VІ семестри
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донбаський державний технічний університет
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кафедра психології iconЗбірник тестових завдань з філософії Глухів - 2008
Міністерство освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы