Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет


Скачать 375.11 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет
страница1/10
Размер375.11 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______ доц. Кузнецова Г. П

підпис прізвище, ініціали

"____" ___________ 20___ р.


Робоча навчальна програма

дисципліни Конституційне та сімейне право для студентів

(назва)

галузі знань 6.020302 «Історія»

( шифр) (назва)

Шифр дисципліни_Г С Е01. Б49.115*Конституційне та сімейне право (4 кр. 1; 0; 1) V – VІ семестри

Статус дисципліни: цикл гуманітарної освіти (нормативна)

Інститут: Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти

Кафедра історії

(назва)

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальне навантаження

Кількість годин

Вид семестрового контролю

Аудиторні заняття

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота студента

Європейські кредити

Години

Всього

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняттяЗалік

Іспит

Денна

1

5-6

4

144

54

2826

28

26Е

Заочна/

Дистанційна

(ННІГО)

1

5-6

4

144

8

62
92Е


Робоча програма складена на основі ОПП підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів) галузевого стандарту вищої освіти МОНмолодьспорту України (навчального плану).


Програму склали: _________ Грибенко О. М.,

(підпис) (прізвище та ініціали викладача)

_________ Крижанівський В. М

(підпис) (прізвище та ініціали викладача)


Схвалено на засіданні кафедри _____історії____________________________________
(назва кафедри)

Протокол № 1 від " 31" серпня 2013 р.


Завідувач кафедри__історії ___________ ___Гирич Я. М.___

(назва кафедри) (підпис) (прізвище та ініціали)


Керівник інституту _________________ _ Лучкіна Л. В.

(назва інституту) (підпис) (прізвище та ініціали)


Робоча програма розглянута та схвалена вченою радою Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти

Голова вченої (методичної) ради ______________ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


^ Пояснювальна записка


Метою курсу «Конституційне та сімейне право України» є сприяти самостійному юридичному мисленню студентів у галузі конституційного й сімейного права України, формувати конституційну свідомість громадян України; оволодіння знаннями і уміннями з питань формування правовідносин між подружжям, дітьми та родичами; забезпечити підготовку висококваліфікованих вчителів історії та правознавства та тощо.

Предметом навчальної дисципліни: є правове регулювання, пов’язаний з регламентацією політико-правових відносин по реалізації державно-владних функцій, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина. Особисті немайнові та майнові відносини, що виникають між особами на підставі шлюбу, кровного споріднення, прийняття дітей на виховання у сім'ю.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Конституційне, сімейне право України» є

теоретичні:

• засвоєння основних категорій та термінів курсу «Конституційне право України» як базової юридичної дисципліни;

• формування системи знань про механізм та апарат держави;

• засвоєння нормативно-правової бази для вивчення галузевих юридичних дисциплін.

практичні:

• формування навиків аналізу норм Основного закону держави;

• формування вмінь класифікації норм та інститутів конституційного права;

• застосовування здобутих теоретичних знань у процесі захисту основних прав та свобод людини та громадянина, та участі громадян в формуванні органів державної влади;

• формування вмінь визначити проблеми імплементації міжнародно-правових норм до національного законодавства України;

• аналіз актів сімейного законодавства України, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури;

• вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

• предмет, джерела і систему конституційного права;

• основи конституційного ладу та його гарантії;

• форми безпосередньої демократії;

• систему органів державної влади;

• проблеми конституційно-правової реформи в Україні;

• положення актів сімейного законодавства України та міжнародних договорів щодо правового регулювання правовідносин між подружжям, батьками, дітьми, іншими членами сім’ї й родичами;

• основні положення сімейно-правової доктрини з питань укладення та припинення шлюбу;

• виникнення та припинення правовідносин між батьками та дітьми;

• особистих немайнових, майнових правовідносин між членами сім’ї і родичами;

• влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

• підходи судової практики щодо тлумачення і застосування законодавства України, що регулює сімейні правовідносини.

вміти :

• аналізувати теоретичні положення курсу конституційного права України в органічному зв’язку з практики державного будівництва;

• охарактеризувати актуальні проблеми розвитку сучасного державотворчого процесу в Україні;

• розкрити основні закономірності та особливості розвитку і функціонування інститутів конституційного права;

• аналізувати основні нормативно-правові акти в галузі конституційного права.

• спираючись на вже одержанні теоретичні знання з сімейного права проконтролювати рівень опанування матеріалом та ефективність напрацьованих навичок із застосування положень законодавства на практиці;

• окреслювати актуальні проблеми сімейного права;

• аналізувати зміст текстів положень сімейного законодавства.

Основні поняття та терміни: конституціоналізм, політична партія, демократія, органи місцевого самоврядування, громадянин, виборче право, виборча система, референдум, державна влада, парламент, парламентаризм, судова система, конституційна влада, сімейне право, шлюб, майнові права, немайнові права, батьківство.

Перелік основних тем:

Конституційне право України – провідна галузь у системі права України. Конституція України – основний Закон України. Загальні засади конституційного ладу України. Основи правового статусу особи в Україні. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Конституційна система органів державної влади в Україні. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Конституційно-правовий статус Президента України. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України. Конституційно-правові основи судової системи та органів прокуратури. Поняття сім’ї та сімейного права. Шлюб. Особисті немайнові права подружжя. Майнові права та обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. Визначення походження дитини. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків батьків і дітей. Права та обов’язки батьків і дітей. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

Міждисциплінарні зв’язки:

З політологією, соціологією, історією правових вчень, правознавство, теорією держави і права тощо.

Місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівців: «Конституційне та сімейне право» викладається на третьому курсі історичного напрямку підготовки та включена до навчальних планів як нормативна дисципліна циклу гуманітарної освіти. Поряд з конституційним та сімейним правом вивчається навчальні дисципліни «Адміністративне право», «Кримінальне право», «Цивільне право».


2.2.3.1. Титульна сторінка опису

Назва дисципліни:

Характеристика

дисципліни

Напрям підготовки,

Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Академічний календар, види занять

Кількість:

Кредитів ECTS

__4___________

Модулів

___4_________

Змістових модулів

____4_________

Загальний обсяг дисципліни

_____144_ год.

Аудиторних годин на тиждень

____4_____


Напрям підготовки: 6.020302 «Історія»


ОКР Б


Спеціальність:Статус дисципліни

цикл гуманітарної освіти (нормативна)

Курс III

Семестр__V - VI

Всього годин:

Лекцій ___38

Практичних занять 34

СРС 72

ІРС 72

Вид підсумкового контролю (за V - залік)

VІ - Іспит
^ Робочий план

дисципліни Конституційне та сімейне право України

(назва)

напрям підготовки 6.020302 «Історія»

(шифр, назва)

( __V - VI___ семестр, __ІII____ курс)


Вид

навчальної

роботи

Годин у семестрі / кредитів ЕСТS

Розподіл годин по тижнях

Вид підсумкового контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Лекційні

заняття

38

2

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Залік

Іспит

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття

34

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
Індивідуальна робота

72/4Самостійна

робота

72/4Проміжні форми контролю
ТК

ТК*

ТК

ПК

ТК

ТК

ПК

ТК

ТК

ТК

ТК

ПК

ТК

ТК

ТК

ТК

ПК
Всього годин/кредитів

162/5,0**

6

4

6

6

4

6

4

8

8

8

8

6

8

6

8

8

8  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Затверджено радою факультету природничої і фізико-математичної освіти протокол № від 2012 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет
Шифр дисципліни г с е01. Б49. 115*Конституційне та сімейне право (4 кр. 1; 0; 1) V – VІ семестри
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді на спорту України Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconЗбірник тестових завдань з філософії Глухів - 2008
Міністерство освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconПрограма для студентів спеціальності 07010103 Українська мова та література
Міністерство освіти і науки України Глухівський державний педагогічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет
Дифузія – пропозиції по використанню вже раніше обґрунтованої та впровадженої ідеї інновацій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет
Кафедра теорії І методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний унівеpситет»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы