Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя


Скачать 266.46 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
страница1/4
Размер266.46 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРАВОСУДДЯ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

з навчально-методичної та наукової роботи,

професор

_________________ Е.В.Віленська

«___»____________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИКримінальний процес

(шифр і назва навчальної дисципліни)


галузь знань 0304 «Право»

(шифр і назва напряму підготовки)


напрям підготовки/спеціальність 6.030401 «Правознавство»/

6.030402 «Правоохоронна діяльність»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація слідча (адміністративно-правова, кримінальна міліція, економічна безпека, громадська безпека)

(назва спеціалізації)


інститут, Навчально-науковий інститут права,

факультет(и) підготовки слідчих, (кримінальної міліції,

економічної та громадської безпеки)

(назва інституту, факультету, відділення)


Луганськ

2012 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю 6.030401«Правознавство» (6.030401 «Правоохоронна діяльність»). «1» червня, 2012 року – с.


Розробник: Гришин Ю.О., доцент кафедри кримінального процесу та правосуддя ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінального процесу та правосуддя. Протокол від 1 червня 2012 року № 17.


Завідувач (начальник) кафедри кримінального процесу


_____________ (Курочка Н.Й)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____»___________________ 2012 року


Схвалено методичною радою ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка за напрямом підготовки /спеціальністю 6.030401 «Правознавство»

6.030402 «Правоохоронна діяльність»

(шифр, назва)

Протокол від «____» ___________ 2012 року № ___


«_____»____________2012 року Голова _____________(Е.В. Віленська)

(підпис) (прізвище та ініціали)  1. ^ Опис навчальної дисципліни: «Кримінальний процес»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

НормативнаНапрям підготовки

6.030401 Правознавство

6.030402 Правоохоронна діяльність

(шифр і назва)

Модулів – 7

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030401 Правознавство

6.030402 Правоохоронна діяльність


Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

2012 – 2013 н.р.

Індивідуальне(і) науково (навчально)-дослідне(і) завдання


1. «Основні положення».

2. «Основні положення».

3. «Досудове провадження».

4. «Досудове провадження».

5. «Судове провадження у першій інстанції».

6. «Перегляд і виконання судових рішень».

7.«Особливі провадження. Кримінальний процес зарубіжних держав».денна форма навчаннязаочна форма навчання

(4,5 р. навчання/

3 р. навчання на базі молодш.

спец./

3 р. навчання на базі вищ. освіти)


Загальна кількість годин: денна/ заочна форма навчання – 225/270

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ______

самостійної роботи студента (курсанта, слухача) – _______

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

42 год.

20/10/10 год.

Практичні

40 год.

-

Семінарські

30 год.

10/8/8 год.

^ Самостійна робота та індивідуальні завдання:

113 год.

240/252/252 год.

Вид контролю: модуль-контроль, поточний контроль, самостійна робота, екзамен2. Мета та завдання навчальної дисципліни

^ МЕТА ДИСЦИПЛІНИ. При викладанні курсу «Кримінальний процес» ставляться чотири групи цілей наступного характеру.

1.Мета пізнавального характеру.

У результаті навчання студенти, курсанти,слухачи повинні одержати знання й сформувати уявлення щодо основних положень науки кримінального процесу, кримінальне процесуального законодавства й практиці його застосування.

^ 2.Мета розвиваючого характеру.

Під час вивчення кримінального процесу учні задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному й моральному розвитку, удосконалюють свої здатності до аналізу й тлумачення положень науки й законодавства, до обліку й використання в правозастосовній діяльності матеріалів слідчо-судової практики.

^ 3.Мета виховного характеру.

У ході навчального процесу необхідно формування поваги до процесуальної форми, прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, переконаності у необхідності суворого й неухильного виконання Конституції України, законів і заснованих на них підзаконних актів. Бакалавр права повинен мати цивільну зрілість, володіти професійною етикою й правовою культурою, глибокою повагою до закону й дбайливим відношенням до соціальних цінностей правової держави, честі й достоїнству громадянина, високою моральною свідомістю, гуманністю, твердістю моральних переконань, почуттям боргу, відповідальністю за долю людей та доручену справу, принциповістю й незалежністю у забезпеченні прав, волі і законних інтересів особистості, її охорони й соціального захисту, необхідною волею й наполегливістю у виконанні прийнятих правових рішень, почуттям нестерпності до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності.

^ 4.Мета професійної підготовки.

У викладанні дисципліни важливе місце приділяється засвоєнню курсантами, студентами та слухачами усіх вимог кримінальне процесуального законодавства, змісту регульованої ним діяльності та положень науки кримінального процесу; вироблення умінь ефективного застосування кримінальне процесуальних норм, особливо у стадії досудового розслідування з тим, щоб забезпечити розкриття злочинів і гарантувати захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження; прищеплення навичок прийняття процесуальних рішень, а також складання процесуальних документів і ділових паперів.

^ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ – підготовка висококваліфікованих фахівців, які знають кримінальне судочинство і вміють застосовувати його норми у боротьбі зі злочинністю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент,слухач та курсант повинні

ЗНАТИ:

- роль та місце кримінального провадження в системі правоохоронної діяльності держави;

- процедурні особливості кримінальне процесуальної діяльності, її роль і місце у зміцненні законності й правопорядку;

- правові й організаційні основи кримінального процесу відповідно до профілю підготовки;

- розуміти сутність, характер і взаємодію кримінальне процесуальних явищ і пов'язаних з ними приписів закону, уяснити фундаментальні теоретичні й нормативні положення дисципліни, що визначають конкретну область його діяльності у сфері кримінального провадження, розуміти їх взаємозв'язок у цілісній системі знань і значення для реалізації повноважень у професійній діяльності посадових суб'єктів кримінального процесу;

- мати професійно значимі вольові й моральні якості та психологічну стабільність;

ВМІТИ:

- тлумачити й застосовувати кримінальне процесуальний закон і пов'язані з ним нормативні правові акти;

- юридично правильно кваліфікувати факти й обставини кримінальне процесуальної значимості;

- приймати процесуальні рішення й робити юридичні дії під час кримінального провадження у точній відповідності із законом;

- використовувати у професійній діяльності особливості процесуального алгоритму попередження, припинення, виявлення, розкриття й розслідування кримінальних правопорушень відповідно до профілю підготовки;

- застосовувати кримінальне процесуальні заходи забезпечення безпеки учасників кримінального процесу;

- здійснювати кримінальне процесуальну діяльність у взаємодії з органами, службами й співробітниками інших правоохоронних органів, представниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суспільних об'єднань, із трудовими колективам, громадянами.


^ 3. Програма навчальної дисципліни
  1   2   3   4

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка затверджую
Розробник: Є. О. Несвіт, старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності лдувс ім. Е. О. Дідоренка,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра кримінального процесу
Л. Д. Удалова, начальник кафедри кримінального процесу, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ факультет з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Кафедра адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Програма навчальної практики та методичні рекомендації для курсантів 3 курсів Харківського національного університету внутрішніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кафедра конституційного та міжнародного права навчально-методичний комплекс з дисципліни “Міжнародне право”
Овс харківського національного університету внутрішніх справ, професор, д ю н., О. П. Рябченко
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального,
Харченко В. Б. доцент кафедри кримінально правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін
Розробники: Юшкевич О. Г., Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції
Рекомендовано Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ (протокол № від )
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра загальноправових дисциплін затверджую
Україні для студентів та слухачів факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка кафедра кримінального процесу та правосуддя iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет внутрішніх справ Факультет права та масових комунікацій Кафедра кримінально-правових дисциплін затверджую
Тема: Кримінально-правова характеристика злочинів в у сфері банкрутства та обслуговування споживачів
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы