Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему


НазваниеМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему
Размер63.7 Kb.
ТипДокументы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористуванняКафедра екології


Індивідуальна робота

на тему:

«Експертиза з питань охорони водних ресурсів»


Виконала:
студентка 4 курсу
ФЕП ЕКО-41
Приходько Ю.М.


Перевірив:
доц. Статник І.І.Рівне-2012


Зміст

Вступ……………………………………………………………………………..3
1.Екологічна експертиза контроль ……………………………………………4
2.Правове регулювання використання та охорони водних ресурсів ……….12
3. Завдання ………………………………………………………………………16
Список використаної літератури………………………………………………17


^ Вступ

Екологічна експертиза — вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров\'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
^ Мета екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.
^ Основні завдання екологічної експертизи

Основними завданнями екологічної експертизи є:
1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

2) організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;
3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельних норм і правил;
4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища і якість природних ресурсів;
5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
6) підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків .

^ 1. Екологічна експертиза контроль

Екологічна експертиза проводиться з метою встановлення відповідності планованої господарської та іншої діяльності вимогам в області охорони навколишнього середовища. У Республіці Білорусь проводяться державна екологічна експертиза і громадська екологічна експертиза.
Державна екологічна експертиза організується і проводиться Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь або його територіальними органами. Порядок проведення державної екологічної експертизи встановлюється законодавством Республіки Білорусь про державну екологічну експертизу [1].

Громадська екологічна експертиза організується і проводиться з ініціативи громадських об'єднань та громадян незалежними фахівцями, які в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь, має право отримувати від замовника (ініціатора запланованої господарської та іншої діяльності) документацію, що підлягає громадської екологічної експертизи, в тому числі матеріали з оцінки впливу на навколишнє середовище запланованої господарської та іншої діяльності, а також інші матеріали, необхідні для проведення громадської екологічної експертизи. Висновок громадської екологічної експертизи може направлятися до органів, які проводять державну екологічну експертизу, місцеві виконавчі і розпорядчі органи, а також іншим зацікавленим особам і носить рекомендаційний характер. Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється за рахунок коштів її ініціаторів - громадських об'єднань і (або) громадян.
З метою забезпечення взаємодії систем спостереження за станом навколишнього середовища, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом природних і антропогенних факторів, отримання та надання повної, достовірної та своєчасної інформації про стан навколишнього середовища і вплив на неї створюється Національна система моніторингу навколишнього середовища в Республіці Білорусь. Ведення Національної системи моніторингу навколишнього середовища в Республіці Білорусь здійснюється у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Координацію ведення Національної системи моніторингу навколишнього середовища в Республіці Білорусь здійснює Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь.
Контроль у галузі охорони навколишнього середовища проводиться з метою забезпечення республіканськими органами державного управління, місцевими виконавчими і розпорядчими органами, юридичними особами та громадянами виконання законодавства Республіки Білорусь в області охорони навколишнього середовища, дотримання вимог у галузі охорони навколишнього середовища, а також забезпечення екологічної безпеки. Контроль у галузі охорони навколишнього середовища може бути державним, відомчим, виробничим і громадським.
Державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища включає контроль за використанням та охороною земель (включаючи грунту), надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, озонового шару, лісів, об'єктів рослинного і тваринного світу, особливо охоронюваних природних територій, типових і рідкісних природних ландшафтів , клімату, а також за поводженням з відходами. Державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища здійснюється Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь, іншими спеціально уповноваженими органами державного управління, їх територіальними органами, місцевими Радами депутатів і виконавчими і розпорядчими органами в межах їх компетенції. Перелік посадових осіб Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів, які мають право здійснювати державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, встановлюється Радою Міністрів Республіки Білорусь. Права та обов'язки посадових осіб спеціально уповноважених республіканських органів державного управління та їх територіальних органів, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, що здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, встановлюються законодавством Республіки Білорусь. Порядок здійснення державного контролю в області охорони навколишнього середовища встановлюється Радою Міністрів Республіки Білорусь.
Посадові особи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, в межах своєї компетенції мають право: вносити у відповідні державні органи пропозиції з питань вдосконалення законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища, а також за проектами прогнозів соціально-економічного розвитку територій, комплексних програм раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища; складати за результатами перевірок акти, видавати в межах наданих їм прав обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених недоліків; відповідно до законодавства Республіки Білорусь складати протоколи про адміністративні правопорушення, отримувати пояснення від осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності з приводу порушення ними законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення за порушення законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища; вносити на розгляд державних органів, організацій пропозиції з питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і представляти по них висновки; вносити до порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь, пропозиції про припинення проектування або будівництва виробничих об'єктів, а також про обмеження або припинення господарської та іншої діяльності юридичних осіб і індивідуальних підприємців у разі невиконання ними вимог в області охорони навколишнього середовища і (або) приписів посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища; обмежувати або припиняти роботу окремих виробництв, цехів та інших об'єктів, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням вимог у галузі охорони навколишнього середовища, до усунення виявлених порушень; вносити до порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь, пропозиції про призупинення або анулювання спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів господарської та іншої діяльності до органів, що видали їх, якщо така діяльність здійснюється з порушенням вимог в області охорони навколишнього середовища; отримувати безоплатно від юридичних осіб і індивідуальних підприємців відомості та документи, необхідні для здійснення державного контролю в області охорони навколишнього середовища; безперешкодно відвідувати в будь-який час доби, без попереднього повідомлення (за наявності службового посвідчення) підприємства та інші об'єкти юридичних осіб та індивідуальних підприємців, а також військові та інші спеціальні об'єкти в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь, для здійснення державного контролю в області охорони навколишнього середовища; викликати громадян для розгляду матеріалів за фактами порушення законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища; виробляти у випадках і порядку, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь, огляд речей; вилучати незаконно добуті об'єкти рослинного і тваринного світу та отриману з них продукцію, а також використовуються при видобутку цих об'єктів знаряддя; передавати в установленому порядку матеріали про проведені перевірки та інші документи у відповідні державні органи для вирішення питання про притягнення до відповідальності осіб, які порушили законодавство Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища; вносити наймачам пропозиції про застосування заходів дисциплінарного стягнення до працівників, винних у порушенні законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища; в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь, доставляти до правоохоронних органів осіб, які вчинили правопорушення в галузі охорони навколишнього середовища. За запобігання, виявлення і припинення правопорушень у сфері охорони навколишнього середовища посадові особи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів мають право на матеріальне заохочення у порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь.
Законодавством Республіки Білорусь можуть бути визначені й інші права посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища.
Посадові особи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, зобов'язані: своєчасно і повною мірою використовувати надані їм повноваження щодо запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища; зберігати державну, комерційну та іншу охоронювану законом таємницю; сприяти підвищенню екологічної культури громадян; роз'яснювати громадянам вимоги законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища; виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством Республіки Білорусь.
Посадові особи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, за неналежне виконання своїх обов'язків несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.
Дії (бездіяльність) посадових осіб Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів можуть бути оскаржені до вищого органу (вищій посадовій особі цього органу) і (або) до суду. Посадові особи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, при виконанні службових обов'язків є представниками державної влади і знаходяться під захистом держави. Будь-який вплив в якій би то не було формі на посадових осіб Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, що перешкоджає виконанню ними службових обов'язків, яке втручання в їх діяльність забороняються. Державний захист посадових осіб Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів здійснюється відповідно до законодавства Республіки Білорусь про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів та іншими актами законодавства Республіки Білорусь.
Посадові особи Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальних органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього середовища, мають право на носіння форменого одягу із знаками відмінності, носіння та застосування службової зброї під час виконання ними службових обов'язків. Порядок видачі форменого одягу та службової зброї, а також порядок носіння, застосування та зберігання службової зброї встановлюються законодавством Республіки Білорусь.
Відомчий контроль у галузі охорони навколишнього середовища здійснюється органами державного управління або організаціями з метою перевірки дотримання підлеглими їм юридичними особами законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища, здійснення галузевих програм і заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища та виконання приписів Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та інших спеціально уповноважених республіканських органів державного управління. Порядок здійснення відомчого контролю в області охорони навколишнього середовища встановлюється органами державного управління або організаціями, які виконують такий контроль у підвідомчих їм організаціях, відповідно до вимог законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища. Юридичні особи та індивідуальні підприємці при здійсненні господарської та іншої діяльності, що надає шкідливий вплив на навколишнє середовище, зобов'язані забезпечувати проведення виробничого контролю в області охорони навколишнього середовища відповідно до вимог, встановлених законодавством Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища. Керівник юридичної особи, господарська та інша діяльність якого надає шкідливий вплив на навколишнє середовище, повинен призначити посадову особу, відповідальну за проведення виробничого контролю в області охорони навколишнього середовища, а при необхідності створити підрозділ, що здійснює виробничий контроль у галузі охорони навколишнього середовища. Порядок здійснення виробничого контролю в області охорони навколишнього середовища встановлюється інструкцією, розробленою, погодженою та затвердженою юридичною особою або індивідуальним підприємцем у порядку, встановленому Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь.
Громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища здійснюється з метою реалізації права кожного громадянина на сприятливе навколишнє середовище і запобігання порушення законодавства Республіки Білорусь про охорону навколишнього середовища. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища здійснюється громадськими інспекторами охорони природи, громадськими об'єднаннями, що здійснюють свою діяльність в області охорони навколишнього середовища, а також громадянами відповідно до законодавства Республіки Білорусь. Порядок здійснення контролю громадськими інспекторами охорони природи та їх повноваження визначаються Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь. Аналітичний (лабораторний) контроль у галузі охорони навколишнього середовища є складовою частиною державного, відомчого, виробничого та громадського контролю. Аналітичний контроль проводиться з метою оцінки кількісних і якісних характеристик викидів в атмосферне повітря та скидів у поверхневі і підземні води забруднюючих речовин, а також визначення забруднення земель (включаючи грунту) і складу відходів. Аналітичний контроль, який проводиться під час здійснення державного контролю в області охорони навколишнього середовища, є державним аналітичним контролем. Аналітичний контроль, який проводиться під час здійснення відомчого або виробничого контролю в області охорони навколишнього середовища, є відповідно відомчим або виробничим аналітичним контролем. Державний аналітичний контроль здійснюється Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь та його територіальними органами. Окремі функції державного аналітичного контролю можуть виконувати інші органи державного управління відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Відомчий аналітичний контроль здійснюється міністерствами, іншими органами державного управління, об'єднаннями (установами), підлеглими Раді Міністрів Республіки Білорусь, за рахунок власних коштів та інших джерел фінансування.

Виробничий аналітичний контроль здійснюється юридичними особами та індивідуальними підприємцями самостійно за рахунок власних коштів та інших джерел фінансування.

^ 2. Правове регулювання використання та охорони водних
ресурсів
Державне управління в галузі використання та охорони вод здійснюється з метою забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами вимог водного законодавства Республіки Білорусь. Державне управління в галузі використання та охорони вод здійснюють Президент Республіки Білорусь, Рада Міністрів Республіки Білорусь, місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи, республіканський орган державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, а також його територіальні органи та інші спеціально уповноважені на те органи державного управління відповідно до законодавства Республіки Білорусь [2].
Рада Міністрів Республіки Білорусь в галузі використання і охорони вод: забезпечує проведення єдиної державної політики в даній області; затверджує державні програми раціонального використання та охорони вод і вживає заходів щодо їх реалізації; затверджує ліміти водокористування по областях і місту Мінську; керує діяльністю органів державного управління в галузі використання та охорони вод; визначає порядок здійснення державного контролю за використанням і охороною вод, ведення державного водного кадастру, видачі дозволів на спеціальне водокористування, надання водних об'єктів (їх частин) у відособлене користування, встановлення розмірів і меж водоохоронних зон і прибережних смуг водних об'єктів та режиму ведення в них господарської діяльності; встановлює межі округів санітарної охорони, обмежувальний режим у їх межах для родовищ лікувальних мінеральних вод об'єктів республіканського значення; вживає заходів для припинення діяльності юридичних осіб, що не забезпечують виконання вимог водного законодавства Республіки Білорусь; здійснює міжурядове співробітництво в даній області відповідно до законодавства Республіки Білорусь, а також регулює інші питання.
Місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи в галузі використання і охорони вод: розробляють і затверджують у межах своїх повноважень програми та заходи в галузі використання та охорони вод і вживають заходів щодо їх реалізації; забезпечують потребу населення у питній воді; приймають рішення про надання водних об'єктів у відособлене користування; здійснюють державний контроль за використанням і охороною вод в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь; стверджують ліміти водокористування в межах своїх повноважень; встановлюють за погодженням з органами державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища в межах своїх повноважень пільги з оподаткування і кредитуванню для юридичних і фізичних осіб при впровадженні ними маловідходних, безвідходних, енерго-і ресурсозберігаючих технологій, проведенні інших заходів, що дають значний ефект в області раціонального використання та охорони вод; обмежують, припиняють або забороняють в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь, діяльність юридичних та фізичних осіб незалежно від форм власності, що не забезпечують виконання вимог водного законодавства Республіки Білорусь; організовують пропаганду екологічних знань; вивчають пропозиції громадських об'єднань, юридичних і фізичних осіб у цій галузі і приймають по них відповідні рішення [3].
Республіканський орган державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища в галузі використання і охорони вод у межах своєї компетенції: проводить єдину науково-технічну політику в даній області; організовує розробку та реалізацію державних програм раціонального використання та охорони вод; здійснює комплексне управління водоохоронної діяльністю в республіці; здійснює державний контроль за використанням і охороною вод та проводить державну екологічну експертизу; здійснює разом з іншими уповноваженими на те органами державного управління моніторинг вод і веде державний облік вод і їх використання і державний водний кадастр; затверджує спільно з органами державного санітарного нагляду нормативи якості води та ін
Усі води (водні об'єкти) підлягають охороні від забруднення, засмічення, виснаження та інших шкідливих впливів, які можуть погіршити умови водопостачання, привести до зменшення рибних та інших запасів водного промислу, погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості земель та іншим несприятливим явищам внаслідок зміни фізичних, хімічних та біологічних показників якості вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режимів.
Юридичні та фізичні особи, діяльність яких впливає на стан вод, зобов'язані проводити узгоджені з органами державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, органами державного санітарного нагляду та іншими заінтересованими органами державного управління заходи, що забезпечують охорону вод від забруднення, засмічення і виснаження, поліпшення стану і режиму вод, а також не допускати забруднення і засмічення вод нафтовими, хімічними та іншими продуктами та відходами виробництва і споживання.
Відведення у водні об'єкти відходів виробництва та споживання забороняється. Відведення у водні об'єкти стічних та інших вод допускається тільки з дотриманням вимог, передбачених законодавством. Забруднення і засмічення поверхні водозборів і льодового покриву водних об'єктів відходами виробництва та споживання, покидьками, а також нафтовими, хімічними та іншими продуктами, які можуть спричинити погіршення фізичних, хімічних та біологічних показників якості вод, забороняється. Юридичні та фізичні особи, діяльність яких призводить або може зробити шкідливий вплив на стан підземних вод, зобов'язані вживати заходів щодо попередження та запобігання забруднення та виснаження підземних вод, а також облаштування режимної локальної мережі спостережних свердловин для контролю за станом підземних вод. Режим експлуатації споруд для забору підземних вод повинен виключати передчасне виснаження запасів і забезпечувати збереження природних якостей цих вод.
У випадку відкриття підземних водоносних горизонтів з водою питної якості юридичні та фізичні особи, які проводять бурові, гірничі та інші роботи, пов'язані з пошуком, розвідкою та експлуатацією родовищ корисних копалин, повинні вжити заходів щодо охорони підземних вод від забруднення та повідомити про це у встановленому порядку органам державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, органам державного управління з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці та органам державного санітарного нагляду. У місцях знаходження родовищ підземних вод, які використовуються або можуть бути використані для водопостачання і лікувальних цілей, не допускається пристрій накопичувачів твердих і рідких відходів, полігонів твердих побутових і промислових відходів, а також розміщення кладовищ, скотомогильників та будівництво інших об'єктів, які можуть бути джерелом забруднення цих вод [4].
Всі свердловини на воду, не підлягають подальшому використанню, картіровочние, пошукові та розвідувальні свердловини на всі види корисних копалин, а також вертикальні й інші горнопоісковие та експлуатаційні гірничі виробки, занедбані колодязі повинні бути ліквідовані в установленому порядку. Самовиливнi свердловини на воду підлягають обладнанню регулюючими пристроями, консервації або ліквідації в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Ліквідацію гірських виробок та ліквідаційний тампонаж свердловин будь-якого призначення здійснюють організації, які виконують їх проходку, а непридатних і покинутих експлуатаційних та спостережних свердловин і виробок - організації, на балансі яких вони знаходяться. У разі неможливості встановлення власника покинутих свердловин і виробок їх ліквідація здійснюється за рішенням місцевих виконавчих і розпорядчих органів державними геологічними підприємствами за рахунок місцевих бюджетів. Заходи з охорони підземних вод, включаючи створення і експлуатацію режимної локальної спостережної мережі свердловин, здійснюються за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, діяльність яких надає шкідливий вплив на стан підземних вод.

Охорона джерел (виходів підземних вод на поверхню) здійснюється в порядку, встановленому для охорони малих річок. Джерела, що мають особливу природоохоронну, наукову і (або) культурну та іншу цінність, оголошуються пам'ятками природи республіканського чи місцевого значення з встановленням режиму охорони, передбаченого законодавством Республіки Білорусь. Джерела можуть використовуватися у рекреаційних, наукових, лікувальних, пізнавальних цілях і для забору невеликої кількості води. Будь-яка господарська або інша діяльність, здатна привести до знищення, нанесення шкоди, зміни збереглися в природному стані джерел, не дозволяється. Водне законодавство Республіки Білорусь грунтується на Конституції України і складається з Водного кодексу Республіки Білорусь та інших актів законодавства Республіки Білорусь.
Завданнями водного законодавства Республіки Білорусь є регулювання відносин у галузі використання і охорони вод з метою задоволення потреб у водних ресурсах юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, охорони вод від забруднення, засмічення і виснаження, попередження і ліквідації шкідливої ​​дії вод, відновлення і поліпшення стану водних об'єктів.
3. Завдання

Лісгосп звернувся з позовом до Васильєву, про відшкодування збитків за самовільну порубку самосіву на площах призначених під лісовідновлення. Розглянувши позов, суд відмовив у його задоволенні, пославшись на те, що зрубані дерева були самосівом. Позивач оскаржив рішення в обласний суд. Яке рішення повинен винести суд. Рішення обгрунтуйте.


^ Список використаної літератури
1) Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року. Мінськ «Білорусь» 1997р.
2) Закон Республіки Білорусь «Про охорону навколишнього середовища» від 26.11.1992 року. № 1982-ХII. Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь 1993р. № 1.
3) Жовна Е. Н. Екологічні правопорушення й. М.: ЕАО Бізнес-школа "Інтел-Синтез". 2000.
4) Єрофєєв Б. В. Екологічне право. Підручник. Видання друге, перероблене і доповнене. М.: Юрист. 2001.
5) С.А. Балашенко, Д. М. Демичев. Екологічне право. Видання друге. Мінськ «ураджай». 2000. - 398с.


Похожие:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему
Статут експерта екологічної експертизи, права та обов’язки замовників екологічної експертизи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему
Результати проведення аудиту оформляються у вигляді аудиторського висновку, який повинен містити в собі чітке уявлення аудитора про...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему
Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему
Залежно від об'єкта аудиту визначається його тип, зміст потрібної інформації, досвід і кількість фахівців, які залучаються. Об'єктом...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти і науки, молоді на спорту України Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти і науки молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Економічний факультет Спеціальність: Економіка підприємства Індивідуальна робота
Для прикладу: жителі Нью-Йорка щорічно відправляють у сміттєпровід стільки сміття, що воно могло б вкрити Центральний парк міста...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Затверджено радою факультету природничої і фізико-математичної освіти протокол № від 2012 р
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет
Шифр дисципліни г с е01. Б49. 115*Конституційне та сімейне право (4 кр. 1; 0; 1) V – VІ семестри
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Індивідуальна робота на тему iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет
Дифузія – пропозиції по використанню вже раніше обґрунтованої та впровадженої ідеї інновацій
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы