Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»


Скачать 47.33 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»
Размер47.33 Kb.
ТипДокументы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»


Харьков 2012


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Завдання складені згідно з програмою навчального курсу "Основи права Європейського Союзу". їх мета - надання студентам заочної форми необхідної допомоги під час підготовки до написання контрольних робіт та до заліку з Основ права Європейського Союзу. Студенти повинні оволодіти навичками роботи з нормативно-правовими актами ЄС та аналізу найважливіших подій, що відбуваються у Європейському Союзі, в тому числі із з точки зору їх впливу на відносини інтеграційного утворення з Україною.

Враховуючи, що під час вивчення дисципліни значну кількість питань студент опрацьовує самостійно, надається добірка літератури аналітичного і нормативного характеру. При цьому пропонується література як до всього курсу, так і до кожної контрольної роботи.

Рекомендуються також періодичні видання, що досліджують проблеми міжнародного права і права ЄС: "Політика і час", "Право України", "Політологічні читання", "Український часопис міжнародного права", "Людина і політика", "Євробюлетень", "Новини співпраці з ЄС" "Международная жизнь", "Государство и право", "Московский журнал международного права".

За всіма питаннями щодо підготовки до семінарів та іспиту студентам слід звертатися на кафедру.


Тема 1. Міжнародна правосуб'єктність Європейського Союзу та способи її реалізації

План

 1. Лісабонський договір 2007 року та набуття Європейським Союзом правосуб'єктності.

 2. Зміст міжнародної правосуб' єктності ЄС.

 3. Договірна правоздатність.

 4. Участь ЄС у міжнародних організаціях.

 5. Реалізація Європейським союзом права посольства.

Нормативні акти та література

Договір про Європейський Союз 1992 р. та Договір про функціонування Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору) // Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. М. В. Буроменського. - X.: ФІНН, 2011. - 392 с.

Гладенко О. М. Лісабонський договір ЄС 2007 року як новий етап еволюційного розвитку права Європейського Союзу. О. М. Гладенко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 1 (11). - Є. 73- 77.

Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. -304 с.

Право Європейського Союзу: Підручник / За ред. В.І. Муравйова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 704 с.

Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 3-тє видання, змінене і доповнене. — К.: Істина, 2010. — 376 с

Право ЕвропейскогоСоюза: Учебник / Под ред. С.Ю. Кашкина. - М.: Юриста, 2012. - 1054 с.

Свобода П. Вступ до європейського права / П. Свобода; [пер. с чес. О. Андрійчука]. - К.: К.І.С., 2006. - 280 с.-С. 24-32

Толстухин А. 3. Право ЕвропейскогоСоюза: новая модель регулированиямежгосударственньїхотношений / А. 3. Толстухин // Государство и право. - 1997. - № 10. - С. 83-89.

Якименко X. Основні підходи щодо розуміння правового статусу Європейського Союзу / X. Якименко // Вісник Академії правових наук України [Текст]. - Харків: Право, 2008. - № 2. - С .262-272.


Т е м а 2. Набуття членства держав у Європейському Союзі

План

  1. Правові основи членства держав у Європейському Союзі. Вимоги до держав, які бажають вступити до ЄС. Копенгагенські критерії.

  2. Процедура набуття членства в ЄС, її стадії.

  3. Правова природа та зміст договорів про приєднання (вступ) нових держав-членів.

  4. Правовий статус держав-членів ЄС. Вплив європейської інтеграції на обсяг суверенних прав держав-членів ЄС.

Нормативні акти та література

Договір про Європейський Союз 1992 р. та Договір про функціонування Європейського Союзу 2007 р. (в редакції Лісабонського договору) /і Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. М. В. Буроменського. - X.: ФІНИ, 2011. - 392 с.

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб. / Пер. з англ.- К.: Знання, 2002,- 381 с.

Посельский В. П'ятий елемент // Дзеркало тижня, 2005. - № 8 (536) 5-11 березня.

Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова. - 2-ге вид. - К.: Істина, 2009. - 376 с.

Трагнюк О.Я. Деякі питання конституційно- правового регулювання членства держав у Європейському Союзі // Політичні і правові проблеми становлення і розвитку держави на пострадянському просторі : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 26 черв. 2009 р..- X.: НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування АПрН України, 2009.- С.3-10.

Татам А. Право Європейського Союзу: Підручник / Пер. з англ - К.: Абрис, 1998 - 424 с.

Хоббі Ю.С. Вплив наднаціональності на суверенітет держав-членів Європейського Союзу / Ю.С. Хоббі // Держава і право. — 2009. — Вип. 46. — С. 555-559.

Яковюк І. Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення /1. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 3 (38). - С. 114-126.


Тема 3. Громадянство Європейського Союзу

План

   1. Правове регулювання основ правового статусу людини та громадянина в ЄС.

   2. Інститут громадянства ЄС: історія становлення, природа, порядок набуття та втрати.

   3. Основні права та обов'язки громадян ЄС. Допустимі обмеження здійснення прав і свобод, їх межі.

   4. Хартія про основоположні права Європейського Союзу 2000 р.: юридична сила, структура та зміст. Особливості класифікації прав у Хартії.

Нормативні акти та література

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 13. - Ст. 270.

Хартія про основоположні права Європейського Союзу 2000 р. // Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. М. В. Буроменського. -X.: ФІНИ, 2011.-С. 254-269.

Анакіна Т. Співвідношення прецедентної практики судів Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини / Т. Анакіна // Підприємництво, госп-во і право. - 2008.-№ 8.-С. 145-148.

Арнольд Р. О ХартияЕвропейскогоСоюза об основньїх правах / Р. Арнольд // Конституционное Право: Восточноевропейскоеобозрение. - 2002. - № 3 (40). - С. 12-20.

Буроменский М. В., Хорольский Р. Б. Защита прав человека в ЕвропейскомСоюзе / М. В. Буроменский, Р. Б. Хорольский // Проблеми законності. - X.: Нац. юрид. акад. України, 1998. - Вип. 36. - С. 84-90.

Венецька, О. Хартія фундаментальних прав Європейського Союзу та Європейська конвенція про

захист прав людини і основоположних свобод: проблема взаємодії / О. Венецька // Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст] : зб. наук, праць/ Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - 2007. - № 38 - С.161-167.

Европейское право. Право ЕвропейскогоСоюза и правовоеобеспечениезащитьі прав человека: учебник для вузов / [М. В. Каргалова, Е. Ю. Козлов, С. О. Корогород и др.]; под ред. Л. М. Знтина. - [2-е изд.]. - М.: Норма, 2005. -С. 28-43.

Сергієнко М. Інститут захисту прав і свобод людини в законодавчій базі ЄС // Вісник ЄС. - 2004. - №1. -С. 8-10.

Стрєльцова О. Становлення та розвиток принципу основних прав людини як джерела права Європейського Союзу [Текст] / О. Стрєльцова // Право України. - 2003. - № 11. -С. 158-16.

Ткаченко Є. В. Правовий статус громадян Європейського Союзу [Текст] / Є. В. Ткаченко // Юрист України. - 2011. -№ 1(14). - Є. 17-23.

Толкачова Н.Б. Принцип захисту основних прав людини у практиці суду європейських співтовариств / Н.Б. Толкачова // Держава і право. — 2009. — Вип. 46. — С. 532-537.

ХартияЕвропейскогоСоюза об основньїх правах: комментарий / [С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, Е. А. Чегринец, П. А. Калиниченко]; под ред. С. Ю. Кашкина. - М.: Юриспруденция, 2001. - 208 с.

Ханик-Посполітак Р. Громадянство Європейського Союзу: реальні права чи імпульс інтеграційним процесам в Європі? // Підприємництво, господарство і право. - 2001.-№ 10. - С.78-79.

Яковюк І. Права людини в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз /1. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 1 (56). - С. 55-64.

Яковюк І. Громадянство Європейського Союзу: поняття і співвідношеня з національним громадянством / І. Яковюк // Проблеми законності. - 2010. - Вип. 107. - С. 13-22.


Т е м а 4 . Правовий статус Європейського парламенту

План

    1. Загальна характеристика інституційної системи ЄС: принципи її будови та функціонування,

    2. Європейський парламент в системі інституцій ЄС.

    3. Склад, порядок формування та правовий статус депутата Європейського парламенту.

    4. Повноваження Європейського парламенту.

Нормативні акти і література

Договір про Європейський Союз 1992 р. та Договір про функціонування Європейського Союзу 2007 р. (в редакції Лісабонського договору) // Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. М. В. Буроменського. - X.: ФІНН, 2011. - 392 с.

Вдовиченко О. Основні зміни інституційної системи Європейського Союзу після Лісабонського договору // Юридична Україна. - 2010. - № 9. - С.118- 123.

Гердеґен М. Європейське право / М. Гердеґен. [пер. з нім.]. - Київ, К.І.С., 2008,- С. 123-174.

Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу /1. Грицяк. - К.: «К.І.С.», 2006. - 300 с.

Дайнен Д. Дедалі міцніший Союз. Курс європейської інтеграції / Д. Дайнен. [пер. з англ. М. Марченко]. - К.: К.І.С., 2006. - 699 с.

Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: історія і засади функціонування:, посіб. / за ред. Л.В. Губерського - К.: Знання, 2009. - 751 с.

Комарова Т.В. Судові органи Європейського Союзу та їх юрисдикція / Т.В. Комарова // Юридична Україна. - 2004. - № 5. - С. 76-80.

Микієвич М. М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки: Монографія / М. М. Микієвич. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. -416 с.

Муравйов В. І. Наднаціональні інститути в системі органів Європейського Союзу / В. І. Муравйов // Часопис Київського університету права. - 2004. - № 3. - С. 105- 113.

Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова. - 2-ге вид. - К.: Істина, 2009. - С.53-64.

Трагнюк О.Я. Деякі концептуальні засади побудови інституційної системи Європейського Союзу / О.Я. Трагнюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. Вип. 10. - X.: Право, 2005.-С. 67-76.

Яковюк І. В. Про особливості прояву принципу поділу влади в інституційній системі Європейського Союзу: постановка питання / І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук, праць. - Харків: Право, 2003. - № 5. - С. 17-27.


Т е м а 5. Вторинні джерела права Європейського Союзу

План

     1. Поняття джерел права Європейського Союзу: їх класифікація та ієрархія.

     2. Акти, ухвалені інституціями ЄС: види та юридична сила.

     3. Регламенти ЄС.

     4. Директиви та рішення.

Нормативні акти та література

Договір про Європейський Союз 1992 р. та Договір про функціонування Європейського Союзу 2007 р. (в редакції Лісабонського договору) // Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. М. В. Буроменського. - X.: ФІНН, 2011. - 392 с.

Анакіна Т. Прецедентні рішення Суду Європейських співтовариств у становленні правопорядку ЄС / Т. Анакіна // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 2. - С. 49-52.

Гердеген М. Європейське право / [пер. з нім.]. - Київ, К.І.С., 2008. - 528 с. - С. 175-205.

Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу / І. Грицяк. - К.: «К.І.С.», 2006. - 300 с.

Ксантакі X. Проблема якості законодавства Європейського Союзу: що фактично робиться неправильно? / X. Ксантакі // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 12 (38). - С. 63.

Москаленко О.М. До класифікації джерел права Європейського Союзу / О.М. Москаленко // Вісник Харківського

національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. - 2009. - Вип. 1 (5). - С. 55-60

Хорольський Р. Б. Судовий прецедент як джерело права Європейського Співтовариства / Р. Б. Хорольський // Проблеми законності. - 1999. - Вип. 39. - С. 204-210.

Тема б. Судова система Європейського Союзу План

      1. Становлення судової системи ЄС.

      2. Місце Суду ЄС в системі інституцій Європейського Союзу.

      3. Загальний суд та спеціалізовані судові палати.

      4. Склад, структура та порядок формування Суду ЄС.

      5. Юрисдикція Суду ЄС.

Нормативні акти та література

Договір про Європейський Союз 1992 р. та Договір про функціонування Європейського Союзу 2007 р. (в редакції Лісабонського договору) // Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. М. В. Буроменського. - X.: ФІНН, 2011. - 392 с.

Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу / І. Грицяк. - К.: «К.І.С.», 2006. - 300 с.

Комарова Т.В. Припинення невиконання зобов'язання державами - членами ЄС / Т.В.Комарова // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2007. - Вип. 91.-С. 173-179.

Комарова Т.В. Право приватних осіб на пряме оскарження актів інститутів Європейських співтовариств у судах ЄС / Т.В.Комарова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. -2007.-Вип. 7.-С. 123-127.

Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейських співтовариств щодо ухвалення преюдиціальних рішень / Т.В.Комарова // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2007.-Вип. 86.-С. 81-87.

Комарова Т.В. Система юрисдикції Суду Європейських співтовариств / Т.В.Комарова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Право. - 2008. -Вип. 11.-С. 48-51.

Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія. - Харків: Право, 2010. - 360 с.

Право Європейського Союзу: Підручник / За ред. В.І. Муравйова. -К.: Юрінком Інтер, 2011. - 704 с.

Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 3-тє видання, змінене і доповнене. — К.: Істина, 2010. — 376 с.

Ткаченко К. ФЕТАльньїй конфлікт / К. Ткаченко / Юридическая практика. - 2005. -№ 49 (415). - С. 1,19.

Т е м а 7. Судовий захист права Європейського Союзу

План

1. Особливості судового захисту права в рамках ЄС: існування двох рівнів захисту - національного та наднаціонального.

       1. Захист права ЄС в Суді ЄС: прямі та непрямі провадження.

       2. Провадження проти держав-членів, що порушують свої зобов'язання за правом ЄС.

       3. Провадження проти інститутів, що ухвалюють незаконні правові акти ЄС та провадження проти незаконної бездіяльності інститутів ЄС.

       4. Преюдиціальні провадження.

       5. Відповідальність держав-членів перед фізичними та юридичними особами за порушення права ЄС.

Нормативні акти та література

Договір про Європейський Союз 1992 р. та Договір про функціонування Європейського Союзу 2007 р. (в редакції Лісабонського договору) // Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. М. В. Буроменського. - X.: ФІШ, 2011. - 392 с.

Комарова Т.В. Припинення невиконання зобов'язання державами - членами ЄС / Т.В.Комарова // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2007. - Вип. 91.- С. 173-179.

Комарова Т.В. Право приватних осіб на пряме оскарження актів інститутів Європейських співтовариств у судах ЄС / Т.В.Комарова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. -2007.-Вип. 7.-С. 123-127.

Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейських співтовариств щодо ухвалення преюдиціальних рішень / Т.В.Комарова // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2007. - Вип. 86. - С. 81-87.

Комарова Т.В. Система юрисдикції Суду Європейських співтовариств / Т.В.Комарова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Право. - 2008. -Вип. 11.-С. 48-51.

Комарова Т.В. Захист прав українських приватних осіб у Суді Європейських співтовариств / Т.В.Комарова // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам'яті професора О.А. Пушкіна (23 травня 2009 р.) - X.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. -С. 369-371.

Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія. - Харків: Право, 2010. - 360 с.

Марусин И. С. О мерах

обеспеченияисполнениягосударствами - членами ЕС своихобязательств в рамках ЕвропейскогоСоюза / И. С. Марусин // ИзвестияВУЗов. Правоведение. - 2000. - № 4 (231).-С. 149-158.

Ткаченко К. ФЕТАльньїй конфлікт / К. Ткаченко / Юридическая практика. - 2005. - № 49 (415). - С. 1,19.

Т е м а 8. Юридичні аспекти співробітництва між Україною та Європейським Союзом

План

        1. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини між Україною та Європейським Союзом, їх загальна характеристика.

        2. Ступінь виконання Україною вимог, які висуваються до держав-кандидатів на вступ до ЄС. Щорічні самміти «Україна-ЄС», їх юридичні наслідки.

        3. Пріоритетні сфери співробітництва України та

ЄС.

        1. Участь України у програмі ЄС «Європейська політика сусідства» та ініціативі ЄС «Східне партнерство».

        2. Перспективи посиленої співпраці. Укладення Договору про асоціацію між Україною та ЄС.

Нормативні акти і література

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 24. - Ст. 1794.

Договір про заснування Енергетичного співтовариства від 25.10.2005 р. // Офіційний вісник України. - 2011. - № 1. - Ст. 1.

Угода між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз від 13.06.2005 р. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 24. - Ст. 726.

Угода між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом, від 13.06.2005 р. // Офіційний вісник України. - 2007. - № 15. - Ст. 582.

Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво від 04.12.2009 р. // Офіційний вісник України. - 2010. -№ 96. - Ст. 3432.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз від 18.06.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2008. -№ 10.-Ст. 97.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб від 18.06.2007 р. //

Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 9. - Ст. 86.

Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. - С. 27-28. / Міжнародний документ № 994-990 від 20.11.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ЬПр://2акоп.гасіа.§оу.иа/с§і- Ьіл/1а\¥8/таіп.с§і?ра8е= 1 &пге§=994_990

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 1629-ІУ від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - № 29. - Ст. 367.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України: Закон України №2411-УІ від 01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 40. - Ст. 527.

Про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України № 615/98 від 11.06.1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998.-№24.-Ст. 870.

Гуцал С. А. Вплив процесу реформування ЄС на перспективи європейської інтеграції України // Стратегічні пріоритети. - 2009. - № 2 (11). - С. 239-245.

Комарова Т. В. Захист прав українських приватних осіб у Суді Європейських співтовариств // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам'яті професора О.А. Пушкіна (23 травня 2009 р.) - X.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. - С. 369-371.

Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. - К.: Юридична думка, 2005. - 448 с.

Рабінович С. П. Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики / С. П. Рабінович // Приватне право і підприємництво. - 2009. - Вип. 8.-С. 152-155.

ХорольськийР. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами 1994 року як джерело права Європейського співтовариства// Вісник Академії правових наук України. - 2006. - № 4. - С. 198- 207.

Яковюк І. Європейський Союз і Україна: еволюція взаємовідносин // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 3 (58). - С. 14-28.


Тема 9. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

План

         1. Поняття, обсяг та особливості адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

         2. Інституційний механізм забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

         3. Юридична експертиза нормативно-правових актів України на відповідність ас^иіз ЄС, правові наслідки.

         4. Загальна характеристика адаптованого законодавства України у сферах, визначених ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво 1994 р.

Нормативні акти та література

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 24. - Ст. 1794.

Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. - С. 27-28. / Міжнародний документ № 994-990 від 20.11.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Ьйр ://2акоп.га<1а.80У.иа/ с§і- Ьіп/1а\У5/таіп.с§і?ра§е= 1 &пге§=994_990

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 1629-ІУ від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - № 29. - Ст. 367.

Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України № 1365 від 15.10.2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 42. - Ст. 2763.

Євглевська О. Л. Адаптація законодавства як умова майбутнього членства України в Європейському Союзі // Державне будівництво та місцеве самоврядування. - 2009. -№ 17.-С. 118-129.

Железняк Н. Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Право України. -2004. -№ 11. -С. 140-143.

Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, пріоритети // Право України. - 2004. - № 10. - С. 132-135.

Куровська І. Проблеми процесу гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 9. - С. 110-112.

Мінка П. Я., Торохтій Ю. 3. Проблема адаптації законодавства України до принципів права Євросоюзу / П. Я. Мінка, Ю. 3. Торохтій // Право і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 17-21. Муравйов В.І. Асоціація як перший крок до інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2009. - Вип. 86, ч. 1. - С.85-96. Пономаренко Є. В. Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні / Є. В. Пономаренко // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Вип. З (46). - С. 146-155. Рабінович С. П. Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики / С. П. Рабінович // Приватне право і підприємництво. - 2009. - Вип. 8. - С. 152-155.


Література до всіх тем

Договір про Європейський Союз 1992 р. та Договір про функціонування Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору) // Основи права Європейського Союзу: Нормативні матеріали / За заг. ред. М. В. Буроменського. -X.: ФІНИ, 2011. - 392 с.

Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. -304 с.

Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. - С. 27-28. / Міжнародний документ № 994-990 від 20.11.2009 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: КПр://гак0п.га(1а.80У.иаУс§і- Ьіп/1а\¥з/таіп.с§і?ра§е= 1 &пге§=994_990

Право Європейського Союзу: Підручник / За ред. В.І. Муравйова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 704 с.

Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 3-тє видання, змінене і доповнене. — К.: Істина, 2010. — 376 с.

Право ЕвропейскогоСоюза: Учебник / Под ред. С.Ю. Кашкина. - М.: Юриста, 2012. - 1054 с.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України № 1629-ІУ від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - № 29. - Ст. 367.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р. // Офіційний вісник України. - 2006. - № 24. - Ст. 1794.


ЗМІСТ

Тема 1. Міжнародна правосуб'єктність Європейського Союзу та способи її реалізації

Тема 2. Набуття членства держав у Європейському Союзі

Тема 3. Громадянство Європейського Союзу

Тема 4. Правовий статус Європейського парламенту

Тема 5. Вторинні джерела права Європейського Союзу

Тема б.Судова система Європейського Союзу

Тема 7. Судовий захист права Європейського Союзу

Тема 8. Юридичні аспекти співробітництва між Україною

та Європейським Союзом

Тема 9. Адаптація законодавства України до

законодавства Європейського Союзу

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconДля самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "соціологія" (відповідно до вимог естs)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconПрограма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО" (відповідно до вимог ЕСТБ)
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconХарківський національний університет внутрішніх справ
Степанюк А. Х. – декан факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України Національного університету «Юридична...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Затверджено радою факультету природничої і фізико-математичної освіти протокол № від 2012 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconМіністерство освіти і науки, молоді на спорту України Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconДовідк а видана студентці 4 курсу 16 групи Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
України імені Ярослава Мудрого, Петровій Анні Сергіївні, про те, що всі проекти процесуальних документів, зібрані під час проходження...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни глухівський національний педагогічний університет
Шифр дисципліни г с е01. Б49. 115*Конституційне та сімейне право (4 кр. 1; 0; 1) V – VІ семестри
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы