Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни


Скачать 56.73 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Размер56.73 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТУХВАЛЕНО

Вченою радою

Гуманітарно-правового факультету ЗНТУ


2011р.

протокол №________ ______

Голова______________________________

Т.О. ГайворонськаЗАТВЕРДЖЕНО Науково-технічною радою

Запорізького національного технічного університету ___________________________ _ _2011 р. протокол № ______ ______ ____

Голова _____________________________

С.Б. БєліковПРОГРАМАкомплексного Державного іспиту спеціалістів

зі спеціальності 7.03010201 – Психологія


Перелік дисциплін:

 1. Психологічна служба

 2. Сучасні напрямки практичної психології

 3. Психологія травмуючих ситуацій

 4. Психологія масової поведінки

 5. Геронтопсихологія

 6. Соціальна робота

 7. Охорона праці в галузі


Програму затверджено на засіданні кафедри психології,

протокол № 6 від 21.12.11

Зав. каф. психології_____________________С.В.Походенко


Запоріжжя – 2011

Перелік питань до комплексного державного іспиту


Психологічна служба

 1. Психологічна допомога: мета, зміст, суб’єкти, інституції.

 2. Практична психологія, як галузь суспільної практики в Україні.

 3. Етичний кодекс психолога. Професійно-етичні принципи діяльності працівників психологічних служб.

 4. Практична психологія, як взаємодія клієнта з психологом , спрямована на вирішення певних завдань.

 5. Основні принципи роботи співробітників психологічних служб із представниками різних соціальних сфер.

 6. Основні психологічні якості практичного психолога. Профорієнтаційна формула професії "психолог".

 7. Закордонний досвід організації і функціонування служб психологічної допомоги.

 8. Національна система соціально-психологічної служби (НСПС) України: мета, основні завдання і напрямки діяльності.

 9. Організаційні принципи і структура Національної системи соціально-психологічної служби (НСПС) України.

 10. Особливості організації діяльності психологічної служби.

 11. Соціальні сфери діяльності психологічних служб.

 12. Кваліфікаційні вимоги до психологів - працівників психологічних служб. Спеціальні психологічні здібності.

 13. Зміст підготовки практикуючих психологів: теоретичні і практичні компоненти. Порядок підвищення кваліфікації, перепідготовки, ліцензування й атестації фахівців психологічних служб України.

 14. Професійне вигорання психолога, засоби профілактики та рабілітації.

 15. Сутність "Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року".

 16. Пріоритетні напрямки і зміст діяльності шкільної психологічної служби.

 17. Особливості становлення психологічної служби у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

 18. Особливості психодіагностичної роботи в різних соціальних сферах діяльності психологічних служб.

 19. Просвітницька й профілактична робота як вид діяльності психологічних служб України.

 20. Психологічне консультування як вид діяльності психологічних служб України.

 21. Індивідуальні та групові форми психокорекції в діяльності психологічних служб.

 22. Психологічна реабілітація потерпілих від катастроф як вид діяльності психологічних служб України.

 23. Психолог-консультант у службі екстреної психологічної допомоги "Телефон довіри".

 24. Організація служб психологічної допомоги в соціальних центрах.

 25. Специфіка діяльності психологічної служби на підприємстві.

Література:

 1. Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України. Наказ МОН України №592/33 від 15.08.2001 // Практична психологія та соціальна робота. - № 7 (34). - 2001.

 2. Наказ МОН № 127 від 03.05.99 «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» з доповненнями (відповідно до Наказу МОН від 07.06.2001 р. № 439)

 3. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОН та АПН України: проект «КОНЦЕПЦІЯ розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року»

 4. Основи практичної психології / В. Панюк, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

 5. Немов Р.С. Практическая психология: Учеб. пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.- 320 с

 6. Детская практическая психология: Учебник / Под ред. проф. Т.Д. Марцинковской. - М.: Гардарики, 2000. - 255 с.

 7. Практическая психология образования/Под ред. И. В. Дубровиной: Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Издательство ТЦ «Сфера», 1997. 525 с.

 8. Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала. – М., 2000. Идентичность: Хрестоматия / Сост. Л.Б.Шнейдер. – М.: Издательство НПО «МОДЕК», 2003. – 272 с.

 9. Крайніков Є.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К.: Арістей, 2004. – 260 с.

 10. Панок В.Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога // Практична психологія і соціальна робота. – 1998. – № 4-5.

 11. Пов’якель Н.І. Професійна рефлексія психолога-практика /Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 6-7.

 12. Пов’якель Н.І. Професіогенез саморегуляції мислення практичного психолога: Монографія. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – 295 с.

 13. Черный Е.В. Профессиональная идентичность практического психолога / Практична психологія і соціальна робота. – 2000. – № 8. – С.36.

 14. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.: Либідь, 1996.

 15. Романова Н.Ф. Інноваційні форми підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери у вищій школі // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 2, 2007. - С. 42-48.

 16. Романова Н.Ф. Психологічні служби системи освіти в Україні: перспектива та особливості розвитку // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 3, 2008. - С. 94-102

 17. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: Совершенство, 1998.

 18. Бовин Б.Г., Калашников М.О., Беспалова Е.В. Методические рекомендации по психологическому изучению и отбору кандидатов в оперативные службы ОВД. – М., 1995.

 19. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - М.: Изд-во "Института психотерапии", 2000. - 368 с.

 20. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с.

 21. Романова Е.С. Работа психолога на телефоне доверия. Методическое пособие. – М.: МГПУ, 2001. – 69 с.

 22. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2001

 23. Волкова В.П. Психологическая помощь в центре социального обслуживания пенсионеров и инвалидов.// Работник социальной службы. – 2002. - №3.

 24. Мартынова Т.Н. Психологическая служба вуза. Информационно-аналитический сборник психологической службы КемГУ. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2001. - 31 с.

 25. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 1999.

 26. Соловьев И.В. Особенности групповой психореабилитационной работы с участниками боевых действий и членами их семей. // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2000. - №3.

 27. А.В. Потапова, Нартова-Бочавер С.К.. Детская психологическая служба. Курс лекций.Часть II – М.;МОСУ.2001.,122 стр.

 28. Потапова А.В. Курс лекций «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА». часть 1: Организация деятельности психологической службы.Сучасні напрямки практичної психології

 1. Основні теоретико-методологічні підходи до надання психологічної допомоги в сучасній практичній психології.

 2. Зміст та мета психологічної допомоги в психодинамічнму підході.

 3. Зміст та мета психологічної допомоги в гуманістичному (екзістенціально-емпіричному) підході.

 4. Зміст та мета психологічної допомоги в біхевіорістичному підході.

 5. Зміст та мета психологічної допомоги в трансперсональному підході.

 6. Проблема визначення норми та патології в психодинамічному підході.

 7. Проблема визначення норми та патології в біхевіорістичному підході.

 8. Проблема визначення норми та патології в гуманістичному (екзістенціально- емпіричному) підході.

 9. Проблема визначення норми та патології в трансперсональному підході.

 10. Основні ознаки самоактуалізації особистості.

 11. Основні напрямки надання психологічної допомоги в психодинамічному підході.

 12. Основні напрямки надання психологічної допомоги в біхевіорістичному підході.

 13. Основні напрямки надання психологічної допомоги в гуманістичному (екзістенціально-емпіричного) підході.

 14. Основні напрямки надання психологічної допомоги в трансперсональному підході.

 15. Особливості групової та індивідуальної форми надання психологічної допомоги.

 16. Основні теоретичні та методологічні особливості класичного психоаналізу З.Фрейда.

 17. Основні теоретичні та методологічні особливості тілесно-орієнтованих напрямків психотерапії (В.Райх, А.Лоуен, М.Фельденкрайз, І.Рольф)

 18. Основні теоретичні та методологічні особливості класичної аналітичної психотерапії К.Г.Юнга.

 19. Основні теоретичні та методологічні особливості когнітивної психотерапії А.Бєка.

 20. Основні теоретичні та методологічні особливості раціонально-емотивної терапії А. Еліса.

 21. Основні теоретичні та методологічні особливості нейрон-лінгвістичного програмування (НЛП).

 22. Основні теоретичні та методологічні особливості гештальт-підходу Ф.Перлза.

 23. Основні теоретичні та методологічні особливості клієнт-центрованої терапії К.Роджерса.

 24. Основні теоретичні та методологічні особливості трансперсональних напрямків (психосинтез А.Ассаджиолі, холотропне дихання С. Грофа).

 25. Характеристика еклектичного підходу до надання психологічної допомоги в сучасній практичній психології.


Література:

 1. А.Ф. Бондаренко «Психологическая помощь: теория и практика»

 2. Р. Фрейджер, Дж.Фэйдимен «Теории личности и личностный рост»

 3. Б.Д. Карвасарский «Психотерапевтическая энциклопедия».

 4. Психотерапевтическая энциклопедия. / Под ред. Б. Д. Карвасарского - 3-е изд., перераб.идоп.Спб: 2000г. – 994с.

 5. Рудестам Кьелл. Групповая психотерапия.М.: Прогресс, 1990 – СПб.: Питер Ком, 1998. – 456с.

 6. Бондаренко В.Ф. Психологическая помощь: теория и практика— Изд. 33е, испр. и доп. — М.: Незавиисимая фирма “Класс”, 2001. — 336с.

 7. .Хьелл, Зиглер Теории личности.СПб.: Питер, 2003. - 608 с.

 8. Эволюция психотерапии Т.1. Семейный портрет в интерьере. Семейная терапия.М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 304 с.

 9. Эволюцияпсихотерапии Т. 2. Осеньпатриархов: психоаналитическиориентированная и когнитивно-бихевиоральнаятерапия.М.: Независимаяфирма "Класс", 1998. - 416 с.

 10. .Эволюцияпсихотерапии: Сборник статей. Т. 3.Letitbe…Экзистенциально-гуманистическая психотерапия. - М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 304 с.

 11. Эволюцияпсихотерапии: Сборник статей. Т. 4. Иные голоса.. - М.: Независимая фирма «Класс», 1998. – 320 с.

 12. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. Т. 1-2, М., 1922.

 13. Федотов А.Ю. Поведенческая психотерапия. М., 2000. – 89с.

 14. Федотов А.Ю. Основы индивидуальной и групповой психотерапии. М., 2000. – 75с.

 15. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики.-СПб.: Евразия,

1999.-432с.


Психологія травмуючих ситуацій

 1. Поняття «тяжка життєва ситуація». Класифікація тяжких життєвих ситуацій.

 2. Співвідношення понять стрес, стресор, стресовий процес. Форми, види та стадії стресу. Засоби розвитку стрессостійкості.

 3. Критична подія і кризова ситуація розвитку особистості. Особливості кризового консультування, проведення групової та індивідуальної роботи.

 4. Травматична подія. Класифікація травмуючих ситуацій. Цілі роботи психолога-консультанта з клієнтом, що перебуває в травмуючій ситуації.

 5. Адаптаційні (ситуаційні, невротичні) розлади, що пов’язані з травмуючою подією. Співвідношення особистісних та ситуаційних змінних в реакції на травматичну подію.

 6. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Механізми і стадії посттравматичного стресу. Специфіка психологічної допомоги особистості в залежності від стадії розвитку ПТСР.

 7. Особливості проявів посттравматичного стресового розладу у дітей, що пережили травматичну подію. Специфіка психологічної роботи з дітьми з ПТСР.

 8. Основні типи копінг – стратегій. Основні відмінності копінг – поведінки від механізмів психологічного захисту.

 9. Поняття «психосоматичний розлад». Психологічні передумови психосоматичних розладів. Особливості консультування клієнтів з психосоматичними розладами.

 10. Зґвалтування та насильство як фактори гострої травматизації. Специфіка психологічної допомоги постраждалим.

 11. Ситуація соматичної хвороби як кризова ситуація розвитку особистості. Хірургічна операція як стресова життєва ситуація. Специфіка психологічного супроводження хворого до і після операції.

 12. Особливості психологічного супроводу особистості, що пережила втрату (у випадку смерті близької людини).

 13. Особливості психологічного консультування при переживання втрати у випадку розлучення.

 14. Цілі та форми психологічного супроводження вмираючих хворих. Особливості психологічного консультування хворих на смертельно небезпечну хворобу. Психологічний супровід сім’ї хворого, що вмирає.

 15. Особливості консультування клієнтів в депресивних станах та із суіцидальними намірами. Психологічна реабілітація сімей, що пережили суїцид близької людини


Література:


 1. Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова. Психология жизненных ситуаций. Учебное пособие. –М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 263 с.

 2. О.Т.Шевченко. Психологія кризових станів. – Київ: Издательство «Здоров’я», 2005.- 167с.

 3. А. Н. Моховиков, Е. А. Дыхне. Кризисы и травмы. Методические материалы Московского Гештальт Института. Выпуск первый. – М.: МГИ, 2007.

 4. В. М. Кровяков «Психотравматология».- М., 2005.

 5. Клиническая психология/Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.:Питер, 2007. – 1312 с.

 6. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуацій). – М.: Узд –во Моск. Ун-та, 1984. – 200 с.

 7. Солошенко Д.В. Экстренная психологическая помощь. Консультирование. – Харьков: Форсинг, 2001. – 192 с.

 8. Руководство по предупреждению насилия над детьми: Учебное издание для психологов, детских психиатров, психотерапевтов, студентов педагогических ВУЗОВ/ Под ред. Н.К. Асановой. – М.: Издательский гуманитарный центр ВЛАДОС, 1997. – 512 с.

 9. Лиз Бурбо. Пять травм, которые мешают быть самим собой. Пер. С англ. – К.: «София», 2008. – 352 с.

 10. Невярович Н.Е. Процессуальная психотерапия женщин-жертв сексуального насилия. – Спб., 2004.

 11. Кочунас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 5 изд. – М.: Академический проект: Гаудеамус, 2005. – 464 с.

 12. Групповая психотерапия/Под ред. Б.Д. Карвасарского, С.М. Ледера. – М.: Медицина, 1990.

 13. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. М., 2000.

 14. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии. – К., 1999. – 420 с.

 15. Осипова А.А. Основы общей психокоррекции. – М., 2006. – 189 с.

 16. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М., 1985. – 304 с.

 17. Психотерапевтическая энциклопедия/под ред. Карвасарского Б.Д. – СПб., 1998. – 752 с.

 18. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта – Спб.: Питер, 2001. – 304 с.

 19. Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб.: Питер, 2005.

 20. Сексология: Энциклопедический справочник. - Минск: "Беларуская энцыклапедыя", 1993. – 1053 с.

 21. Левин И. Сексология и сексопатология. - М.: Издательство "Медпрактика", 2000. – 367 с.

 22. Мартель Б. Сексуальность, любовь и Гештальт. - СПб.: Речь, 2006.

 23. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб, 1999.

 24. Тхостов А.Ш., Арина Г.А. Теоретические проблемы исследования внутренней картины болезни// Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-психической и соматической патологии. Сборник научных трудов/ Под ред. М.М.Кабанова. – Л., 1990. – С.35-49.

 25. Прангшвили А.С., Шерозия А.Е. Роль неосознаваемой психологической деятельности в развитии и течении соматических клинических синдромов // Бессознательное: природа, функции, методы, исследования/ Под ред. А.С.Прангшвили, А.Е.Шерозия, Ф.В.Бассина. – Тбилиси: - 1978. – С.195-214.

 26. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Узд-во Эксмо, 2005. – 992 с.

 27. Психосоматическая проблема: психологический аспект/ Под ред. Ю.Ф.Полякова, В.В. Николаевой. – М., 1992. – 189 с.

 28. Лоуэн А. Секс, любовь и сердце: психотерапия инфаркта/Пер. с англ. С.Коледа-М.:Институт Общегуманитарных Исследований, 2004-224 с.

 29. Лоуэн. А. Психология тела: биоэнергетический анализ тела/Пер. с англ. С. Коледа – М.:Институт Общегуманитарных Исследований, 2000 – 256 с.

 30. Лоуэн. А.Радость/пер. с англ. Е.Г.Гендель – Мн.: ООО «Попурри», 1999. – 464 с.

 31. Никитин В.Н. Энциклопедия тела: психология, психотерапия, педагогика, театр, танец, спорт, менеджмент.-М.: Алетейа, 2000.-624 с.

 32. Никитин В.Н. Психология телесного сознания. – М. Алетейа, 1998. – 488 с.

 33. Газарова Е. Э. Психология телесности – М.: Інститут Общегуманитарных исследований, 2002 – 192 с.

 34. Тимошенко Г.В., Леоненко Е.А. Работа с телом в психотерапии: Практическое руководство. – М.: Психотерапия, 2006. – 480 с.

 35. Вильгельм Райх. Характероанализ: Техника и основные положения для обучающихся и практикующих аналитиков/Пер. с нем. – М.: «Когито-Центр», 2006.-368 с.

 36. Российская телесно-ориентированная психотерапия в лицах., под ред. Баскакова В.Ю. – М.,2004.-208 с.

 37. Руководство по телесно-ориентированной терапии. – Спб.:Речь, 2000. – 256 с.

 38. Минделл А. Кома:ключ к пробуждению. Самостоятельная работа над собой. / Пер. С англ.. В.В. Самолова. – М.: АСТ и др.., 2005. – 284 с.

 39. Б. Хеллингер. И в середине тебе станет легко: книга для тех, кто хочет найти гармонию в отношениях, любви и стать счастливым / Пер. с нем. И.Д. Беляковой. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2003. – 204 с.

 40. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М..: Медицина, 1989.Психологія масової поведінки

 1. Поняття мас та масової свідомості.

 2. Натовп та його види. Феномени знеособлення та циркулярної реакції в натовпі.

 3. Громадська думка, її функції, механізми утворення та вираження, вимірювання громадської думки та керування нею.

 4. Мода, як суспільне явище: психологічні механізми, фактори та функції моди. Стадії розвитку моди.

 5. Феномен чуток: класифікація чуток, джерела і умови виникнення чуток, особливості циркуляції та протидія чуткам

 6. Індивідуальна і масова паніка: фактори виникнення та механізми розвитку. Особливості поведінки людей в умовах паніки

 7. Функції та психологічні механізми реклами. Рекламні кампанії, "брудні технології" і "чорний PR"

 8. Психологія масових рухів: соціально-психологічні функції руху, мотиви участі в русі, умови і етапи розвитку рухів.

 9. Виникнення і розвиток масових настроїв: динаміка, цикли та рівні розвитку настроїв.

 10. Механізми дії на масові настрої (зараження, навіювання, наслідування), прогнозування масових настроївЛітература:

 1. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Психологія масової поведінки. – К. 2000.

 2. Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. М.: Изд-во «Центр психологии и психотерапии», 1996.

 3. Назаретян А. П. Психология стихийного массового поведения. Лекции: ПЕР СЭ; М.; 2001

 4. Преступная толпа. М.: Изд-во «Институт психологии РАН»; Изд-во «КСП+», 1998

 5. Психология масс. Хрестоматия. Самара: Изд. дом «БАХРАХ», 1998.

 6. Психология толп. М.: Изд-во «Институт психологии РАН»; Изд-во «КСПУ», 1998

 7. Ольшанский Д.В Психология масс. – Спб.: Питер, 2001. -368с.

 8. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник.- К.: Академвидав, 2005. – 448с.

 9. Тощенко Ж.Т., Харченко С.В. Социальное настроение. М., 1996.

 10. Юрьев А.И. Психология массовидных явлений // Психология / Под ред. Крылова А.А. СПб., 1998.


Геронтопсихологія

 1. Старість як віковий етап: фізіологічні та психологічні особливості. Доречні та недоречні упередження стосовно старості.

 2. Загальна характеристика особистості людини похилого віку, типи розвитку особистості в старості.

 3. Вікові зміни інтелекту в старості; літні люди і науково-технічний прогрес, творчі здібності в старості.

 4. Соціальна ситуація розвитку особистості в старості. Особливості міжособистісних стосунків літніх людей, роль сім’ї та інших соціальних груп.Залежність людей похилого віку.

 5. Провідна діяльність в старості.

 6. Переоцінка "Я" з виходом на пенсію, соціально-психологічна адаптація та основні конфлікти.

 7. Основні новоутворення і втрати похилого віку.

 8. Психічні захворювання, зміни та розлади особистості в старості.

 9. Переважаючі емоційні стани в старості. Вплив старої людини на оточуючих.

 10. Старіння і спосіб життя, образи старості і задоволеність життям.


Література

 1. Головин С. Словарь психолога-практика. — М.: Харвест, 2007.

 2. Анцыферова Л. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. — М.: Институт психологии РАН, 2006.

 3. Геронтопсихология. Издательство: "Издательство Санкт-Петербургского университета" 2007

 4. Актуальні проблеми в геронтології: Повідомл. конф / Підгот. Г. Суворова / / Лікар. - 1996 - № 7 - с. 37-38.

 5. Альперович В.Д. Геронтологія. Старість. Соціокультурний портрет: Учеб. посібник - М.: Пріор: експерт. бюро, 1998 - 270с.

 6. Амосов Н.М. Експеримент з подолання старості. - М.: АСТ; Донецьк: Сталкер, 2003 - 130с.

 7. Журавльова Т.П. Основи геріатрії: Навчальний посібник для студентів установ середовищ. проф. освіти. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2003 - 271с.

 8. Кисельов С.Г. / / Медичні та соціальні питання в геронтології: Збірник статей та тез доповідей 2-го Міжнародного семінару з питань літніх "Самарські лекції". - Самара. 1997. - Ч1. - З 27-29.

 9. Коркушко О.В., Чеботарьов Д.Ф. Колінковський В.Г. / Гериатрія в терапевтичній практиці. - Київ: Здоров'я, 1993. - 840с.

 10. Котельников Г.П., Яковлєв О.Г., Захарова Н.О. Геронтологія та геріатрія:

 11. Максимова Т.М. Сучасний стан, тенденції та перспективи оцінки здоров'я населення. - М.: ПЕРСЕ, 2002 - 192с.

 12. Медведєва Г.П. Введення в соціальну геронтологию / Г.П. Медведєва. Академія педагогічних і соціальних наук; Московський психолого-соціальний інститут. - М., Воронеж, 2000 - 95С.

 13. Керівництво з геронтології та геріатрії: Клінічна геріатрія / За редакцією В.М. Яригіна, А.С. Мелентьєва - М.: ГЕОТАР-МЕД, 2003 - 523с.

 14. Керівництво по медико-соціальної роботи в геронтології. Авторський колектив: П.І. Сидоров, Р.В. Баннікова, А.Л. Санніков, А.М. Вязьмін та ін / За редакцією Р.В. Баннікової. Архангельськ: 2000 - 290с.^ Соціальна робота


 1. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи.

 2. Соціальна допомога і соціальна підтримка як форми соціальної роботи. Методи соціальної роботи.

 3. «Групи ризику» як об'єкт соціальної роботи. Методи і технології соціального захисту населення в сучасних умовах.

 4. Цінності принципи та функції соціальної роботи.

 5. Моделі соціальної роботи. Рівні системи соціальної роботи.

 6. Цілі і завдання соціальної роботи. соціальні зміни в процесі соціальної роботи.

 7. Ресурси соціальної роботи. Соціальне партнерство.

 8. Основні напрямки і технології соціального захисту та підтримки безробітних.

 9. Основні напрямки і технології соціальної роботи з сім’єю.

 10. Основні напрямки і технології соціальної роботи з жінками в умовах сучасної України.

 11. Соціальна робота з людьми похилого віку.

 12. Основні напрямки і технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками.

 13. Основні напрямки і технології соціальної роботи з молоддю.

 14. Основні напрямки і технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями та з сім’ями, які виховують дітей-інвалідів.

 15. Основні напрямки і технології роботи в пеніціарних закладах із засудженими. Особливості роботи з неповнолітніми засудженими.


Література:

 1. Капська А. Й. Соціальна робота: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 328 с.

 2. Карпенко О. Г. Професійне становлення соціального працівника: Навчально-методичний посібник. - К.: ДЦССМ, 2004. - 164 с.

 3. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О. О. Яременко, О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва та інш. - К. Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002. - 124 с.

 4. Социальная работа /Под общ. ред. В. И. Курбатова. Серия "Учебники, учебные пособие". - Ростов н/Д: "Феникс", 1999.- 576 с.

 5. Соціальна робота: технологічний аспект /За ред.. проф.. А. Й. Капської. - К.: ДЦССМ,2004. - 364 с.

 6. Социальная работа / Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2003.-480 с.

 7. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. /За заг. ред. А. Я. Ходорчук. - К.: ДЦССМ, 2002. - 177с.

 8. Соціальна робота: актуальні питання теорії та практики. Нвч.-метод. посіб. / А. Й. Капська (кер. авт. кол.), О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола та ін. - К.: Держ. Ін-т пробл. сім'ї та молоді, 2005

 9. Технологии социальной работы: Учебн. под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. - М.: ИНФРА, - М.: 2001. - 400с. - / Серия "Высшее образование"/.

 10. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф.Капської А.Й.-К.: 2000.-372 с.

 11. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді (методичний посібник) / С. В. Толстоухова, О. О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін. - К.: Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 88 с.


Охорона праці в галузі

 1. Структура сучасної системи ОП в Україні: державні інституції, адміністративні інституції, громадські інституції.

 2. Склад громадських інституцій як одного з центрів управління ОП.

 3. Роль робітників в управлінні ОП на виробництві.

 4. Сутність нормативно-методичного забезпечення безпеки.

 5. Ознаки організаційного забезпечення безпеки.

 6. Ознаки технічного забезпечення безпеки.

 7. Ознаки санітарно-гігієнічного забезпечення безпеки.

 8. Ознаки лікувально-профілактичного забезпечення безпеки.

 9. Ознаки соціально-економічного забезпечення безпеки.

 10. Види виробничих чинників.

 11. Сутність гігієнічної класифікації.

 12. Сутність другого класу умов праці за гігієнічною класифікацією.

 13. Сутність першого класу умов праці за гігієнічною класифікацією.

 14. Сутність третього класу умов праці за гігієнічною класифікацією.

 15. Сутність четвертого класу умов праці за гігієнічною класифікацією.

 16. Що таке ергономіка?

 17. Сутність економічних вимог ергономіки.

 18. Сутність психофізіологічних вимог ергономіки.

 19. Сутність психологічних вимог ергономіки.

 20. Сутність антропометричних вимог ергономіки.

 21. Сутність біомеханічних вимог ергономіки.

 22. Сутність гігієнічних вимог ергономіки.

 23. Сутність естетичних вимог ергономіки.

 24. Сутність соціальних вимог ергономіки.

 25. Періодичність атестації робочих місць.

Література
 1. ^

  Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

 2. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с.


 3. Охорона праці в Україні: Організація і управління. Нормативно-правове забезпечення. Дозвільна система. Небезпечні фактори і умови праці. Страхування. Відповідальність.-К: Юрінком Інтер,2000.-400 c.

 4. Методика визначення соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці. Ткачук К.Н., Лисюк М.О, Лучко, Водяник А.О. – К.: Основа, 1999 – 96 с.

 5. Пошукова система «Нормативно-довідкові матеріали з охорони праці» - диск.Критерії оцінювання рівня підготовки спеціалістів

за напрямом підготовки 7.03010201" Психологія"

Державною екзаменаційною комісією


 1. За оцінкою результатів державних іспитів визначається повнота і правильність відповідей на питання, які розроблені відповідно до вимог навчальних планів і програм та спрямовані на виявлення теоретичних знань та умінь їх застосовувати в практичній діяльності з спеціальності.

 2. Оцінка результатів відповідей на державних іспитах виставляється за чотирибальною (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) та відповідною їй 100 бальною шкалою виходячи з основних критеріїв та показників рівня знань, умінь та навичок, виявлених студентами.

 3. Основні показники оцінок знань студентів за результатами проведення державних іспитів:

Оцінка “відмінно” (91-100 балів)виставляється за:

 • Знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

 • Послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення матеріалу;

 • Здібність до аналізу матеріалу з відповідними особистими висновками;

 • Здібність до вирішення ситуаційних задач з використанням програмового матеріалу;

 • Самостійне, впевнене і правильне застосування знань при вирішенні практичних завдань;

 • Вміле й вивірене формулювання висновків та узагальнень.

Оцінка “добре” (89-70 балів) виставляється за:

 • Знання і розуміння всього програмного матеріалу в цілому;

 • Послідовне, логічне, обґрунтоване, викладення матеріалу

 • правильне і без особливих труднощів застосування знань при вирішенні практичних завдань;

 • формулювання висновків та узагальнень;

 • допущення окремих несуттєвих помилок під час відповіді;

 • допущення деяких семантичних помилок.

Оцінка “задовільно” (69-60 балів) виставляється за:

 • знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє застосувати програмний матеріал;

 • спрощене викладення матеріалу;

 • нечітке та непослідовне застосування окремих знань під час вирішення практичних завдань;

 • допущення окремих суттєвих помилок під час відповіді;

 • допущення неточностей при вирішенні практичних задач.

Оцінка “незадовільно” (59-0 балів) виставляється за:

 • поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу в обсязі, який не дозволяє вирішувати практичні завдання роботи за спеціальністю;

 • непослідовне викладення матеріалу з допущенням багатьох істотних помилок;

 • невміння робити висновки та узагальнення;

 • невміння застосувати знання під час вирішення практичних завдань

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді на спорту України Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Планування витрат на матеріали, що використовують на технологічні потреби
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Запорізького національного технічного університету 2011 р протокол №
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Запорізького національного технічного університету 2011 р протокол №
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы