Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни


Скачать 29.05 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Размер29.05 Kb.
ТипПрограма


Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

______________________________________________________________________________________________

(найменування центрального органу управління освітою, власник)

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ

_______________________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)


Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки ___магістр_____________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності________8.03010201 Психологія _ ________________

(шифр і назва спеціальності)


(Шифр за ОПП ПП-0004)


Полтава

2012 рік


^ РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедра психології

(повне найменування кафедри)


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Яланська Світлана Павлівна – доктор психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка


РЕЦЕНЗЕНТИ: А.В. Пасічніченко – кандидат психологічних наук, доцент кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

І.С. Тодорова – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, культурології та історії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі».


Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

“_______” __________________ 20___ року, протокол №_______


__________, 20__ рік

_________, 20__ рік


Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Психологія творчості” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 8.03010201 Психологія ”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби психологічного дослідження творчості особистості.

^ Міждисциплінарні зв’язки: філософія, педагогіка, соціологія та ін.

Програма навчальної дисципліни складається із змістових модулів:

1. Теоретичні аспекти дослідження творчості у психологічній науці.

2. Експериментальні особливості дослідження творчості особистості.
^

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Мета викладання навчальної дисципліни Психологія творчостіполягає у створенні умов для засвоєння студентами загальних уявлень щодо методологічних, науково-методичних та прикладних проблем галузі, у знайомстві з підходами до вівчення психологічних аспектів творчої діяльності та засобами психологічного дослідження та оцінки креативності.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія творчості є:

 • формування спеціальних знань, що визначають загальні теоретичні уявлення про творчість у психології на базі засвоєння понятійно-категоріального апарату дисципліни;

 • формування знань щодо ролі та місця творчої діяльності у структурі здібностей суб’єкту;

 • формування вмінь, необхідних для організації та стимуляції творчої діяльності суб’єкта чи групи.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні теорії творчості у психології та філософії, поняття та персоналії;

 • види та загальні принципи творчості;

 • форми співвідношення творчості та інтелекту, методи вивчення творчості як інтелектуального процесу;

 • методи вивчення творчості як цілісного феномену;

 • методи вимірювання креативності.

 • психологічні засади програм творчого розвитку та стимулювання творчої активності.

уміти:

 • організовувати та проводити науково-дослідницьку роботу в галузі психології творчості;

 • організовувати психологічну стимуляцію та підтримку творчої активності суб’єкта чи групи;

 • аналізувати фактори, умови та процес вирішення творчих завдань;

 • оцінювати та розвивати творчі здібності;

 • використовувати навички стимулювання власної творчої активності.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/_2,5_ кредит. ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Теоретичні аспекти дослідження творчості у психологічній науці


^ ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ


Тема 1. Поняття про творчу діяльність

План

1.Сутність поняття творчої діяльності. Творчі здібності.

2. Підходи до вивчення творчості: розвиток психологічних уявлень.

3. Критерії творчості.

4. Теорії творчості.

Тема 2. Стратегіальний підхід до розкриття творчої діяльності

План

       1. Поняття розвитку творчості.

       2. Компетентнісний підхід до творчої діяльності.

       3. Творча компетентність як найвищий рівень розвитку професійної компетентності особистості. Зміст та структура розвитку творчої компетентності.

       4. Обдарованність.


Змістовий модуль ІІ. Експериментальні особливості дослідження творчості особистості

Тема 1. Методики дослідження творчої діяльності

План

 1. Експериментальне вивчення продуктивного мислення гештальт-психологами.

 2. Методика «Креативне поле» Д. Б. Богоявленської.

 3. Лонгитюд Л. Термена та його висновки.

 4. Методики вимірювання креативності.


Тема 2. Психологічні умови формування творчого процесу

План

    1. Психологічні умови формування та розвитку творчості.

    2. Психолого-педагогічні програми розвитку творчих особистостей: мета, методи, результати.

    3. Методи стимулювання творчої активності: індивідуальні та групові.

    4. Механізми наукової творчості у процесі навчання.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

^

Практичне заняття № 1 Поняття про творчу діяльність


План

1.Сутність поняття творчої діяльності. Творчі здібності.

2. Підходи до вивчення творчості: розвиток психологічних уявлень.

3. Критерії творчості.

4. Теорії творчості.


Практичне заняття № 2. Стратегіальний підхід до розкриття творчої діяльності

План

       1. Поняття про розвиток творчості.

       2. Компетентнісний підхід до творчої діяльності.

       3. Творча компетентність як найвищий рівень розвитку професійної компетентності особистості.

       4. Зміст та структура розвитку творчої компетентності.


Практичне заняття № 3. Психологічні умови формування творчого процесу

План

    1. Психологічні умови формування та розвитку творчості.

    2. Методи стимулювання творчої активності: індивідуальні та групові.

    3. Механізми наукової творчості у процесі навчання.


Лабораторна робота № 1. Створення психологічних умов для розвитку творчої діяльності особистості

План

       1. Психолого-педагогічні програми розвитку творчих особистостей: мета, методи, результати.

       2. Розвиток творчих здібностей.


Лабораторна робота № 2. Розвиток творчої компетентності особистості.

План

       1. Програми розвитку творчої компетентності особистості.

       2. Методи стимулювання творчої компетентності особистості..


Змістовий модуль ІІ. Експериментальні особливості дослідження творчості особистості

Практичне заняття № 1. Методи дослідження творчості

План

 1. Методи традиційної психології творчості: самоспостереження творців за процесом власної творчості; вивчення бібліографічних даних творців; анкетування; інтерв’ю; експериментальні методи традиційної психології.

 2. Нетрадиційні методи психології творчості: аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в ній прямого і побічного продукту. Методи реєстрації та попередньої обробки даних. Методи раціонального підходу до розв’язання винахідливих завдань.

Практичне заняття № 2. Методи навчання творчості

План

 1. Методи розвитку креативності особистості..

 2. Творчі тренінги.


Лабораторна робота № 1. Методики дослідження творчої діяльності

План

    1. Дослідження творчого мислення. Методика «Значення слів» О.І. Беседіна, І.І. Ліпатова, О.В. Тимченка, В.Б. Шапаря.

    2. Методика «Креативне поле» Д. Б. Богоявленської.

    3. Методики вимірювання креативності.

Лабораторна робота № 2. Мотивація особистості до творчої діяльності

План

1. Методика «Мотивація досягнення успіху і уникнення невдач».

2. Методика «Карта особистості» (за К.К. Платоновим).
^

3. Рекомендована література (рекомендовані джерела)Основна:

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука / Г. С. Альтшуллер. – М. : Сов. радио, 1979. – 175 с.

Асмолов А. Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа : учеб. для вузов по спец. «Психология» / А. Г. Асмолов. – М. : МГУ, 1990. – 367 с.

Баррет С. Тайны мозга. Как развить свои умственные способности : пер. с англ. / С. Баррет. – СПб. : Питер Публицист, 1997. – 160 с.

Бех І. Д. Від волі до особистості / І. Д. Бех. – К. : Україна-Віта, 1995. – 202 с.

Винославська О. В. Психологія. Навчальний посібник [Электронний ресурс]. – Режим доступа:http://rusmo.at.ua/news/seminar_praktikum_rozvitok_tvorchoji_kompetentnosti_ta_literaturnoji_obdarovanosti_uchniv_zasobami_zarubizhnoji_literaturi/2010-08-08-1. – Заголовок з екрану.

Вертгеймер М. Продуктивное мышление : пер. с англ. / М. Вертгеймер ; под ред. С. В. Горбова, В. П. Зинченко. – М. : Прогресс, 1987. – 336 с.

Волобуєва О. Ф. Творча компетентність викладача вищої школи: психологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Ф. Волобуєва // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. І. О. Грязнов   Хмельцький, 2011.  Вип. 4. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_4/11vofspa.pdf

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления / ред. А. М. Матюшкин. – М., 1965. – С. 433–456.

Дружинин В. Деятельность, подражание, творчество / В. Дружинин // Школьный психолог. – 2001. – № 14. – С. 6–7.

Дружинин В. Н. Психология творчества / В. Н. Дружинин // Психологический журнал. – 2005. – № 5. – С. 101–109.

Дусавицкий О. К. Формула интереса / О. К. Дусавицкий. – М. : Педагогика, 1989. – 172 с.

Жукова О. А. Теория творчества и современное образование / О. А. Жукова // Искусство и образование. – 2006. – № 3. – С. 4–25.

Клименко В. В. Психологія творчості : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. В. Клименко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 480 с.

Клименко В. В. Етапи розвитку творчості / В. В. Клименко // Психологічна газета. – 2007. – № 2. – С. 24–29.

Лопатина И. А. Роль эмоций в творчестве / И. А. Лопатина // Одаренный ребенок. – 2008. – № 4. – С. 13–19.

Максименко С. Психологія особистості / С. Д. Максименко. – К. : Вид-во ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.

Моргун В. Ф. Использование многомерной концепции развития личности в дидактических целях / В. Ф. Моргун // Методические рекомендации по составлению познавательных заданий для формирования общеучебных умений школьников / авторы-сост. :Л. И. Гоженко,  В. Ф. Моргун. – Полтава, 1984. – С. 3–10.

Нечаев Н. Н. Очеловечивание творчества : проблемы и перспективы / Н. Н. Нечаев // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 3–26.

Психология творчества / под ред. Я. А. Пономарева. – М. : Наука, 1990. – 350 с.

Рибалка В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / В. В. Рибалка. – Одеса Букаєв Вадим Вікторович, 2009 – 575 с.

Роджерс Н. Творчество как усиление себя / Н. Роджерс // Вопросы психологии. – 1990. – № 1 – С. 164–168.

Рогов Е. И. Психология познания / Е. И. Рогов. – М. : Владос, 1998. – 176 с.

Туриніна О. Л. Психологія творчості : навч. посіб. / О. Л. Туриніна. – К. : МАУП, 2007. – 160 с.

Яланська С. П. Психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія і практика : [монографія] / С. П. Яланська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка – Полтава, 2010. – 374 с.


Додаткова:

Борисова Н. В. Компетентностный подход и современные образовательные технологии в реализации систем обеспечения качества высшего образования : эксперим. учеб. автор. программа / Н. В. Борисова, В. Б. Кузов ; под науч. ред. Н. А. Селезневой ; Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов Моск. гос. ин-та стали и сплавов (технол. ун-та). – М. : ИЦПКПС, 2006. – 18 с.

Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя / В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1987. – 159 с.

Изард К. Э. Психология эмоций : пер. с англ. / К. Э. Изард. – СПб. : Питер, 2000. – 464 с.

Каптель Н. Метод сопоставления как способ развития творчества учащихся / Н. Каптель // Відкритий урок. – 2003. – № 5–6. – С. 62–63.

Карпенко З. С. Аксіологічна психологія: онтологічне обгрунтування персонального життя / З. С. Карпенко // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. наук. праць / Київ. міжнар. ун-т. – К., 2010. – С. 95–111.

Книга практического психолога : Ч. 1 / А. Н. Беседин, И. И. Липатов, А. В. Тимченко, В. Б. Шапарь. – Х. : РИП «Оригинал», фирма «Фортуна–пресс», 1996. – 424 с.

Левицкая И. Б. Развитие креативности школьников / И. Б. Левицкая, С. Т. Турчак // Педагогика. – 2007. – № 4. – С. 112–114.

Леонова А. Б. Психология труда и организационная психология: Современное состояние и перспективы : учеб. пособ. / А. Б. Леонова, О. Н. Чернишева. – М. : Радикс, 1995. – 448 с.

Нікітін Б. П. Сходинки творчості, або Розвиваючі ігри / Б. П. Нікітін. – К. : Рад. шк., 1991. – 160 с.

Сисоєва С. О. Педагогічна творчість : монографія / С. О. Сисоєва. – К. : Каравела, 1998. – 150 с.

Пескун С. П. Формування творчості старшокласників у процесі вивчення курсу "Біологія 10-12". Система "Дидактосервіс" : навч.-метод. посіб. / С. П. Пескун. – Полтава : АСМІ, 2005. – 170 с.

Туник Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса / Е.Е.Туник - СПб.: Речь, 2003.

Туник Е. Опросник креативности Рензулли [Электронный ресурс] / Е.Е.Туник // Школьный психолог :[сайт]. – [2008]. – URL: http://psy.1september.ru/articlef.php?ID=200400406

J.Renzulli, S.Reis. What is schoolwide enrichment? And how do gifted programs relate to total school improvement?//www.gifted.uconn.edu

Ушакова Т. Н. О психологии словесного творчества / Т. Н. Ушакова // Психологический журнал. – 2007. – № 4. – С. 90–100.

Федотова Т. В. Основні підходи до проблеми розвитку креативності особистості / Т. В. Федотова // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 9. – С. 60–64.

Шрагина Л. И. Оригинальность и творчество / Л. И. Шрагина // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 3. – С. 38–40.

Яланська С. П. Логіко-психологічний аналіз проблеми розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін / С. П. Яланська // Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості : зб. наук. праць / ред. В. О. Моляко. – Житомир, 2009. – Т. 12, вип. 6. – С. 341–348.

 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен.


 2. Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальне опитування, робота у мікрогрупах, підготовка творчих звітів, глосарію та ін.

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді на спорту України Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Планування витрат на матеріали, що використовують на технологічні потреби
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Запорізького національного технічного університету 2011 р протокол №
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Запорізького національного технічного університету 2011 р протокол №
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы