Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського icon

Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


НазваниеМіністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Размер104 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство освіти і науки України


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Кафедра маркетингу та комерційної справи

РОБОЧА ПРОГРАМА

маркетингової переддипломної практики студентів 5 курсу

спеціальності 7.050108 “Маркетинг”


Донецьк 2009

Міністерство освіти і науки України


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Кафедра маркетингу та комерційної справи


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова навчально-методичної ради ДонНУЕТ

________Л.О. Омельянович

“_____”_______2009р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

маркетингової переддипломної практики студентів 5 курсу

спеціальності 7.050108 “Маркетинг”


Розроблена відповідно до навчального плану спеціальності

7.050108 “Маркетинг”

і освітньо-кваліфікаційної характеристики


«ПОГОДЖЕНО»

______________________________

(назва підприємства)

Директор

_____________________(П.І.Б.)

"____"________________200__р.

м.п.


Донецьк 2009


Робочу програму розробили:

д.е.н., проф. О.М. Азарян

к.е.н., проф. І.Х.Баширов

к.е.н., проф. Н.О.Криковцева

к.е.н., доцент О.Б.Казакова


Програму розглянуто і обговорено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної справи ( протокол від "___"______2009р. )

Зав.кафедри,

д.е.н., професор О.М.Азарян


"_____"_________200__р.


Програму схвалено та затверджено на засіданні експертної комісії факультету маркетингу, торгівлі та митної справи ( протокол від "___"______2009р. )


Голова експертної комісії факультету,

д.е.н., професор __________________

"___"_________2009р.


Програму затверджено на засіданні навчально-методичної ради університету


(протокол від "___"______2009р. ___________)


ББК 65.291.Зя73

М 54

УДК 339.138(076.5)


Рецензенти:

Канд. техн. наук, доц. Агбаш В.Л.

канд. техн. наук, доц. Бровко О.Г.


Робоча програма маркетингової переддипломної практики студентів спеціальності 7.050108 “Маркетинг” [Текст] : М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. справи ; О. М. Азарян, І. Х. Баширов, Н. О. Криковцева, О. Б. Казакова. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. - 27с.


Визначено цілі та завдання практики як складової частини навчального процесу, вимоги до баз практики; зміст практики; форми та методи контролю за проведенням практики. Розглянуто вимоги до звіту та його склад, особливості підбиття підсумків практики. Робоча програма маркетингової переддипломної практики призначена для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 7.050108 "Маркетинг".


ББК 65.291.Зя73


© Азарян О.М., Баширов І.Х. Криковцева Н.О., Казакова О.Б., 2009

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені МихайлаТуган-Барановського, 2009


ЗМІСТ стор. 1. Вступ

 2. Цілі і завдання маркетингової переддипломної практики

 3. Структурно-логічна схема практики

 4. Специфікація мінімальних вимог для всіх етапів практики

 5. Етапи проходження маркетингової переддипломної практики

 6. Календарний план практики

 7. Організація і керівництво маркетинговою переддипломною практикою

 8. Зміст маркетингової переддипломної практики

 9. Методичні рекомендації щодо проходження практики

 10. Індивідуальні завдання

 11. Заняття та екскурсії

 12. Форми і методи контролю

 13. Вимоги до звіту

 14. Критерії оцінки якості практичної підготовки та оцінка компетентності студентів

 15. Підведення підсумків практики
5

5

6

7

8

13


14

15

20

24

24

24

25


25

26

Додатки


28
1. ВСТУП

Навчальним планом спеціальності 7.050108 "Маркетинг" передбачено для студентів 5 курсу у 10 семестрі проходження маркетингової переддипломної практики тривалістю 5 тижнів.

Спеціаліст з маркетингу формує, організує та керує практичною, управлінською та консультаційно-дослідницькою діяльністю на підприємствах, в організаціях та установах. Базами маркетингової переддипломної практики студентів денної форми навчання є великі господарські організації різноманітних форм власності, громадські організації, інші установи, які гарантують відповідні умови набуття професійних вмінь та навичок.


^ 2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ маркетингової ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Ціль маркетингової переддипломної практики - сформувати навички реального досвіду маркетингової діяльності, а також закріпити знання за фахом «Маркетинг».

Задачі маркетингової переддипломної практики:

 • одержання інформації про стан попиту та тенденції розвитку кон’юнктури окремих ринків;

 • аналіз маркетингового середовища;

 • оцінка сильних та слабких сторон діяльності підприємства;

 • оцінка привабливості продукції, що випускається, конкурентоспроможності;

 • аналіз конкурентних позицій і конкурентоспроможності товарів;

 • пропозиція продукції з покращенними та новими споживчими характеристиками;

 • сервісне обслуговування клієнтів;

 • розробка планів маркетингу;

 • проведення роботи з розробки та реалізації цільових програм раціонального використання ресурсів, з екологічного маркетингу;

 • постанова задач по автоматизованій обробці маркетингового інформації, використання сучасних засобів управління маркетингом;

 • використання раціональних прийомів пошуку та використання науково-технічної інформації;

 • проведення наукових досліджень за фахом, участь в їх провадженні;

Склад навичок маркетингової переддипломної практики повинен, зокрема, включати вміння:

- аналіза і використання законодавчої і нормативної бази підприємницької діяльності;

- збору, опрацюванню й аналізу економічної (зокрема статистичної) інформації щодо маркетингової діяльності у конкретній організації (підприємстві) або відповідній адміністративній одиниці.

3
Заключення договору з підприємством

Підготовка наказу

- Заповнення щоденників;

- Ознайомлення з програмою практики, календарним графіком

Підготовка наказу по підприємству про влаштування студентів

Вивчення організаційної структури підприємства, ознайомлення з технікою безпеки та охороною праці

Характеристика інфраструктури ринку в районі діяльності підприємства

Комплексне дослідження ринку підприємства

Характеристика системи ФОПСТИЗ

Комплексне дослідження ринку

Позиціонування товарів підприємства

Сегментація кола споживачів

Стан питання у даному підприємстві, регіоні та ін.

Політика ціноутворення

Організація і управління товарорухом

Практика складання плану маркетингу

Аналіз фінансового становища і основних показників господарської діяльності

Проведення експере

менту

Аналіз результатів

Збір матеріалу до звіту

Систематизація матеріалу та аналіз відповідності фактичного стану вимогам

Отримання характеристики про праці в період практики

Затвердження звіту у керівника підприємства і оформлення щоденника

Направлення на практику

Оформлення паспорту підприємства
.
Структурно-логічна схема практикиХарактеристика товарної структури ринку в районі діяльності підприємства

Стратегія міри обхвату ринку і формування товарної політики

Виконання індивідуаль ного завдання

Здача звіту на кафедру

Рецензування звіту

Захист звіту у керівника від ВУЗа

^ 4. СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДЛЯ ВСІХ ЕТАПІВ

ПРАКТИКИ


Специфікація мінімальних вимог щодо компетентності випускника певного освітньо-кваліфікаційного рівня та її оцінки виявляє певний рівень компетентності випускника і допомагає визначити чи може кандидат на отримання відповідного диплому виконувати слушні професійні задачі, обов'язки та нести відповідальність і, як наслідок, чи має він право обіймати первинну посаду.

Формування вимог щодо компетентності здійснюється на основі освітньо-професійної програми за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями;


^ I етап адаптації, на якому студент пристосовується до вимог діяльності в конкретній галузі економіки держави


II етап ідентифікації, на якому студент:


* встановлює тотожність та усвідомлює суть ключових об'єктів (явищ), які формують зміст професійної роботи, їх якостей і взаємовідносин, з попереднім самопізнанням свого рівня кваліфікації і місця в кваліфікаційній спеціалізації;

* усвідомлює свої професійні потреби,

знайомиться з виробничими функціями за допомогою яких ці потреби мають бути задоволені.


^ III етап самореалізації, на якому студент має використовувати свої здатності до професійної діяльності в практичних діях на об'єктах економічної діяльності.^ 5. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКАФаза практики: МАРКЕТИНГОВА переддипломна практика^ СПЕЦІАЛІСТІВ 5 КУРСІ етап

адаптації

ІІ етап

індефікації

ІІІ етап

Самореалізації

Набір

задач

Набір

обов’язків

Набір

задач

Набір

обов’язків

Набір

задач

Набір

обов’язків

1. Вивчення організаційної структури підприємства, ознайомлення з технікою безпеки та охороною праці


Вивчити організаційну структуру підприємства


Провести організаційну структуру служби маркетингу

Створення положення та розробка посадових інструкцій співробітників служби маркетингу

Організації потоків(товарних, фінансових, інформаційних) у ринкових каналах

Організації взаємовідносин із зовнішніми організаціями ринкової інфраструктури (банки, страхові і юридичні компанії, консалтингові фірми тощо)


1.Характеристика товарної структури ринку в районі діяльності підприємстваОрганізація комерційних зв’язків із споживачами

Організація комерційних зв’язків із постачальниками1.Організація системи управління і контролю

Організація контролю виконання планів маркетингу і реалізації продукції та послуг, ефективності маркетинг

Провести контроль випуску та реалізації продукції, ефективності діяльності на ринку збуту

Провести контроль за витратами та збитками організаційного формування, контролювати фінансову конкурентоспроможність підприємства

Провести моніторинг виконання угод з постачальниками та споживачами, у тому числі із закордоннимиової діяльності

2.Характеристика інфраструктури ринку в районі діяльності підприємства

Провести на основі сучасних методів та моделей маркетингові дослідження на підприємствах з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів

Провести дослідження організації комерційних зв’язків із споживачами

2.Стратегія міри обхвату ринку і формування товарної політикиРозраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на


Організувати моніторинг споживчої якості продукції конкурентів, досліджувати реакцію споживачів на якість продукції продукцію


На основі маркетингового підходу внести рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості

2.Практика складання плану маркетингу

Провести оцінку стану політичної та економічної ситуації в країні


Здійснити доброякісних маркетингових досліджень


Розробка і обґрунтування методології, методик і моделей аналізу результатів маркетингових досліджень


Виділити стратифікацію, проаналізувати та спрогнозувати кон’юнктуру товарних ринків3.Комплесне дослідження ринку підприємства

Сформулювати місію підприємства на основі системного аналізу з урахуванням потенціалу підприємства та факторів зовнішнього середовища

Розробити стратегічні цілі функціонування організаційних систем в умовах конкуренції

3.Сегментація кола споживачів

Виробити модель поведінки споживачів

3.Аналіз ринкового становища і основних показників господарської діяльності

Здійснювати розробку нових методів ефективного використання всіх маркетингових ресурсів у часі та просторі, здійснювати маневрування всіма видами ресурсів, зокрема маркетинг-мікс


Здійснювати стабілізаційний вплив, усувати відхилення у маркетинговій діяльності організації (підрозділу)


Провести комплексний аналіз господарської діяльності підприємств з використанням сучасних економіко–математичних методів
На основі діагностики внутрішнього і зовнішнього середовища організації розробити стратегічні альтернативи розвитку маркетингової діяльності підприємства

4.Позиціонування товарів і підприємстваПровести системний аналіз макро- і мікросередовища підприємств, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі на світовому

За результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів визначити стратегію конкурентної переваги

5.Організація і управління товарорухом

Прогнозувати основні фактори, утворюють кон’юнктуру потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів

4. Аналіз маркетингових досліджень

Спланувати та проаналізувати економічний розвиток вищої школи з використанням сучасних методів

Розробити стратегічні плани розвитку освіти

Вибрати оптимальні види та форми навчання на підприємстві: консультування, навчання на досвіді, участь в управлінні, делегування повноважень и т. ін.
Спрогнозувати кон’юнктуру внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків

6.Характеристика системи ФОПСТИЗ

Організація комунікаційної діяльності

^

Визначити довгострокові заходи ринкового закріплення та зміцнення конкурентних позицій


7.Політика ціноутворення

Обґрунтовувати варіанти цінової політики на продукцію в умовах змін попитуОсвітньо-кваліфікацій-

ний рівень


СПЕЦІАЛІСТ


^ 6. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ№ п/п

Зміст практики

Строк виконання, днів

1

Інструктаж про організацію і проходження переддипломної практики на кафедрі. Індивідуальні консультації з керівником переддипломної практики і випускної роботи

0,5

2

Оформлення документів і інструктаж щодо правил внутрішнього розпорядку організації

0,5

3

Цілі ,задачі та правовий статус підприємства

1

4

Охорона праці та техніка безпеки.

1

5

Економічна характеристика підприємства.

1

6

Організаційна структура управління маркетингом на підприємстві.

1

7

Потенціал та сегментація ринку.

2

8

Товар та товарна політика .

2

9

Формування товарного асортименту.

3

10

Рух та збут товарів.

2

11

Встановлення цін на товари.

2

12

Реклама та стимулювання продажу.

3

13

Планування маркетингу.

3

14

Використання інтернет-технологій

3

15

Виконання індивідуального завдання

2

16

Оформлення звіту

2

17

Захист звіту

1
Всього

30^ 7.ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО маркетингової ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ


До керівництва маркетинговою переддипломною практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр, які брали безпосередню участь у навчальному процесі, за яким проводиться переддипломна практика.


^ Керівник практики від кафедри несе відповідальність за:

 • загальне керівництво програмою переддипломної практики;

 • контроль і спостереження за прогресом професійного становлення студента як суб'єкта діяльності в ході переддипломної практики;

 • видачу необхідних вказівок, якщо потрібно, і забезпечення того, щоби всі зацікавлені сторони виконували свої функції;

 • у цілому за програмою переддипломної практики і за координацію програми студентом;

 • до прибуття студентів контролює підготовленість баз практики та попередньо проводить відповідні заходи;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на переддипломної практики: інструктаж про порядок переддипломної практики та з техніки безпеки, надання студентам необхідних документів (направлення на переддипломної практики, програми, щоденники, календарний план, індивідуальне завдання, теми курсових і дипломних проектів (робіт), методичні рекомендації), перелік яких визначає кафедра;

 • повідомляє студентам про систему звітності з переддипломної практики, прийняту на кафедрі або предметною (цикловою) комісією, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, зразок оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

 • у тісному контакті з керівником переддипломної практики від організації забезпечують високу якість її проходження згідно з програмою;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці та проживання студентів, проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці й техніки безпеки;

 • контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля переддипломної практики;

 • у складі комісії приймає звіти студентів про проведення переддипломної практики;

 • подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення переддипломної практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення переддипломної практики студентів.

^ Керівник підприємства, що є базою переддипломної практики, відповідає за забезпечення того, щоб усі зацікавлені особи ефективно виконували програму переддипломної практики.

^ Керівник від бази переддипломної практики, відповідальний за проходження переддипломної практики несе відповідальність за:

 • організацію програми практики;

 • забезпечення контролю і спостереження за тим, щоб переддипломної практики студентом велось належним чином, з виконанням всіх вимог керівництва;

 • забезпечення того, щоб студент придбав необхідний досвід, а також, щоб час, відведений на кожний від діяльності відповідав цілям програми
  переддипломної практики, забезпечення професійного становлення студента як фахівця в галузі маркетингової діяльності й організаційно-управлінських можливостей підприємтсва.

Керівник від бази практики повинен організовувати і контролювати виконання програми студентом протягом всього терміну переддипломної практики.

Студент, що проходить маркетингову переддипломну практику в конкретному підприємства, відповідає за:

 • точне проходження програми практики;

 • максимальне використання наявних можливостей, незалежно від того, надаються вони в робочий чи неробочий час;

 • одержання до початку переддипломної практики від керівника переддипломної практики від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • завчасне проходження медичного огляду для оформлення своїх санітарних книжок (для студентів, спрямованих для переддипломної практики на підприємствах харчової промисловості, громадського харчування, продовольчі магазини);

 • своєчасне прибуття на базу переддипломної практики;

 • виконання у повному обсязі всіх завдань, передбачених програмою маркетингової переддипломної практики й вказівками її керівників;

 • вивчення й суворе дотримування правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії;

 • своєчасне складання диференційованого заліку з переддипломної практики.8.ЗМІСТ маркетингової^ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


Цілі, задачі та правовий статус підприємства.


Цілі, задачі, район діяльності, форма власності та правовий статус підприємства.

Охорона праці та техніка безпеки.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Нормативні та інструктивні матеріали, які регулюють охорону праці, техніку безпеки, протипожежну безпеку та виробничу санітарію. Студенти повинні провести аналіз нормативної бази організації та фактичного стану охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві та результати аналізу викласти в звіті.


Економічна характеристика підприємства.


Види господарської діяльності підприємства.

Основний вид діяльності та його характеристика.

Які потреби задовольняються при здійсненні маркетингової та комерційної діяльності? Аналіз та економічна оцінка основних показників діяльності підприємства (обсяги продажів, частки ринку, доходів, витрат, прибутку та рентабельності), їх динаміка, структура та вплив вирішальних факторів за останні 3 роки, прогноз основних показників діяльності підприємства на перспективу за допомогою використання комп’ютерних технологій (трендові моделі в Excel).

Відмінні особливості діяльності підприємства порівняно з конкурентами. Основні конкуренти підприємства? Їх задачі та стратегії, сильні та слабкі сторони, розміри та показники часток ринку, які вони займають? Стан справ у конкурентів. Яка увага приділяється рекламі? Який рівень цін та цінова політика конкурентів? Прорахунки в стратегії конкурентів та можливості підприємства в розширенні ринку?


Організаційна структура управління маркетингом на підприємстві.


Схема організаційної побудови підприємства. Структура та склад маркетингових та комерційних служб, їх правове регулювання, розподіл та зміст функцій, що виконується працівниками. Місце та роль СМ в межах загальної діяльності підприємства та в здійсненні впливу на ступінь задоволення споживачів.

Чи є оптимальною структура маркетингової діяльності підприємства з точки зору функцій, товару, кінцевого споживача і територіального розташування?

Чи добре налагоджений зв’язок та повсякденні робочі стосунки між службами маркетингу та збуту?

Чи взмозі робітники маркетингових та комерційних служб планувати не лише обсяг продажу, але й прибуток?

Чи є у службі маркетингу спеціалісти, які потребують додаткового навчання, додаткової мотивації та оцінки їх діяльності? Чи існують проблеми взаємодії маркетингу та виробництв (збуту) досліджуємих товарів, які потребують особливої уваги, аналітичної, закупівельної або фінансової діяльності.


Потенціал та сегментація ринку


Структура і класифікація ринку товарів, що досліджується за соціальними, економічними, географічними, політичними, психологічними та споживчими факторами (мотивами). Які ознаки визначають сегментацію товарів?

Які сегменти складають ринок товарів? Чи достатнє це охоплення?

Визначте і доведіть розрахунками найбільш привабливі сегменти ринку з урахуванням обсягу продажу, розміру прибутку і темпів їх зростання, інтенсивності конкуренції, вимог до каналів збуту. Який з досліджених сегментів найбільш відповідає діяльності підприємства? На який сегмент слід орієнтуватись, плануючи діяльність підприємства? Що необхідно зробити, щоб притягти якомога більше покупців за рахунок закріплення досягнутих позицій та залучення нових сегментів ринку? Тестування споживачів на підприємстві та які його результати? Чи здійснюється робота щодо прогнозування та замірам потенціалу ринка? Наведіть класифікацію потреб у досліджуємих товарах та послугах за факторами, які впливають на їх формування. Визначте прогноз потреб з урахуванням зміни цих факторів у перспективі. Проаналізуйте та оцініть рівень задоволення поточних та перспективних потреб досліджуємих товарів. Наведіть місткість ринку за останні декілька років і дайте йому оцінку та прогноз на перспективу.

Товар і товарна політика.


Характеристика товарів, що досліджуються та їх маркетингова класифікація.

Споживчі властивості, якість, зовнішнє оформлення, упаковка та маркування товарів. Новизна досліджуємих товарів та їх життєвий цикл. На якій стадії життєвого циклу знаходиться товар? Чи є товари-новинки і яку новізну вони містять? Які товари не користуються попитом і які слід вилучити з продажу? Чи змінюється товарна, торговельна, цінова політика в залежності від стадій життєвого циклу товарів? Які фактори є визначними при купівлі досліджуємих товарів? Чи відповідають досліджуємі товари потребам споживачів? Чи використовується тестування товарів на підприємстві і які його результати? Проведіть тестування досліджуємих товарів, дайте аналіз і оцінку отриманих результатів. Вивчите фактори ринкового успіху і ринкових невдач досліджуємих товарів. Дайте оцінку конкурентоспроможністі досліджуємих товарів. Рекламаційне дос’є товарів. Основні недоліки товарів та джерела їх походження, кількісна та якісна оцінка рекламацій, витрати на усування недоліків. Висновки і пропозиції по рекламаціям.

Формування товарного асортименту. Цілі і задачі формування товарного асортименту. Чи відповідає асортимент аналізуємого підприємства встановленим задачам? Фактори, які впливають на формування асортименту досліджуємих товарів та принципи його оптимізації.

Аналіз і об’єктивна оцінка широти, повноти, глибини, новізни, насиченості та стійкості товарного асортименту. Необхідність розширення товарного асортименту і заходи щодо його реалізації. Які товари і послуги необхідні або корисні для нормальної експлуатації досліджуємих товарів, їх збуту і сервісу?


Збутова політика фірми


Вивчення та аналіз каналів просування досліджуємих товарів. Які тенденції мають місце відносно схем поставки товарів? Дайте оцінку ефективності системи розподілу товарів з урахуванням вибору найкорочших шляхів, форм, термінів і зручності руху товарів, обсягу продажу, рівня товарних запасів і витрат обігу. Які рівні ефективності і потенційні можливості різних каналів надходження товарів? Вкажіть шляхи їх оптимізації.

Проаналізуйте маршрути і графіки завезення товарів в роздрібну торговельну мережу. Розрахуйте оптимальні розміри партій, що завозяться та інтервали завезення товарів.

Розрахуйте потреби у роздрібної торгівельної мережі для продажу досліджуємих товарів. Проаналізуйте та дайте оцінку забезпеченості торговими площами, ефективності їх використання, типів магазинів, їх спеціалізації, зручність розміщення та організації торгівельно-технологічних процесів. Запропонуйте заходи з розширення торгівельної мережі, збільшення торгівельних площ, спеціалізації, раціонального розміщення і поліпшення технічного оснащення.

Вивчить особливості та стан передпродажної підготовки досліджуємих товарів, виявіть недоліки і запропонуйте міри по забезпеченню необхідної підготовки товарів до продажу .

Як організован роздрібний продаж досліджуваємих товарів? Які форми та методи торгового обслуговування покупців для цього використовуються та наскількі ефективно. Вивчить поведінку покупців та продавців у процесі продажу товарів. Від чого залежить продаж товарів? Як приймається рішення про покупку. Які мотиви та етапи покупки? Як вони реалізуються в умовах підприємства що аналізується ?

Які послуги надають покупцям з ціллю забезпечення зручності придбання та ефективного використання придбанного товару? Визначіть комерційні цілі надаваємих послуг. Яка їх рентабельність? Чи входить об’єм послуг до предмету переговорів при укладанні угод? Вивчіть сегментацію послу. Розрахуйте потребу в послугах їх економічну доцільність. Запропонуйте можливі шляхи розширення послуг, підвищення їх якості та ефективності. Які можливості стимулювання послуг, співробітництва з іншими підприємствами в цілях покращення сервісу ?


Цінова політика підприємства


Цілі та задачі підприємства при встановленні цін на товари що досліджуються? Які обмежуючі фактори надають найбільший вплив на рівень цін? В якій мірі ціни виходять з розмірів собівартості (витрати обігу), попиту і конкурентної ситуації? Проведіть заміри попиту споживачів на товари що досліджуються при різному рівні цін та проаналізуйте його еластичність. Яка реакція споживачів і конкурентів на зміну цін? Вивчить методику розрахунку цін, зробіть розрахунок можливих цін закупки та реалізації товарів що досліджуються.


Чи відповідають запитам клієнтів ціни на товари що досліджуються цінностної значимості їх пропозиції? Чи ефективно підприємство користується прийомами цінових знижок? Які міри можна пропонувати по оптимізації цін на товари що досліджуються? Яка повинна бути цінова політика фірми.


Комунікаційна політика


Вивчення та аналіз маркетингових комунікацій на підприємстві. Які види комунікацій використовуються найбільш успішно? Як використовуються канали особистої та масової комунікаці? Невикористані можливості організації маркетингових комунікацій.

Які цілі та задачі виконує реклама на підприємстві? Як формується та реалізується стратегія реклами? Як використовуються можливості рекламування товарів що досліджуються? Які засоби реклами використовуються або можуть використовуватися найбільш ефективно? Які методи розрахунку витрат на рекламу та ефективності рекламних заходів використовуються на підприємстві? Проведіть аналіз та дайте оцінку витрат на рекламу. Розробить план рекламних заходів на наступний рік та бюджет витрат на рекламу .

Які заходи по стимулюванню продажу використовуються на підприємстві по товарам що досліджуються? Проведіть аналіз та дайте оцінку і внесіть пропозицію щодо ефективності використання засобів стимулювання на підприємстві .

Як організована на підприємстві робота з громадскістю? Чи є на підприємстві обміркована програма пропаганди та роботи з громадкістю? Які засоби пропаганди та роботи з суспільством використовуються (або можуть використовуватися) щодо досліджуємих товарів? Дайте оцінку їх ефективності. Як добитися гарної репутації в очах суспільства.
^ Планування маркетингу


Обгрунтування необхідністі планування маркетингу і аналіз його фактичного стану на підприємстві. Дайте оцінку ситуації на ринку що досліджується, можливостей та загроз, сильних та слабких сторін підприємства. Цілі, які бажає досягти підприємство. Чи відповідають маркетингові задачі реальному конкуруючому стану підприємства, його ресурсам та можливостям? Цільові ринки, на яких підприємство зосереджує або повинно зосереджувати свої зусилля. Розробить та запропонуйте товарну, цінову, рекламну та збутову стратегію підприємства по товарах що досліджуються .

Які можливості інтенсивного, інтеграційного та диверсифікаційного зросту підприємства?

Які події та тенденції відчиняють для підприємства нові можливості та небезпеки. Які дії розпочинає підприємство на ці події. Чи проводиться на підприємстві обгрунтування та аналіз рентабельності партій що купуються, товарних ринків, каналів товарообігу та збутових територій? Чи достатньо заходів передбачається для вирішення поставлених маркетингових задач? Чи вірно розподіляються маркетингові ресурси по сегментам ринку, збутовим територіям, товарам, основним складовим маркетингу (якість товару, система розподілу, сервіс , реклама, стимулювання збуту)?

Використання інтернет-технологій

^

Характеристика використовуємих на підприємстві інтернет технологій.


Які посадові особи використовують Інтернет? З якою метою? Яку інформацію одержують? Задопомогою яких технологій та програм? Як у подальшому використовується на підприєстві одержана інформація?


^ 9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ


Початковим етапом маркетингової переддипломної практики є ознайомлення з розпорядженням, яке краще всього провести у вигляді ознайомлювальної екскурсії. Під час екскурсії студенти можуть отримувати важливу інформацію, яка у подальшому може бути використана для написання звіту практиці та виконання дипломних робіт. Тому основна інформація, особливо цифрові та фактичні матеріали студенти повинні записувати у робочий зошит. Більш подробну інформацію о підприємстві студенти можуть знайти у положеннях о стуктурних підрозділах, фінансової, статистичної та оперативної звітності у рекламних проспектах та в іншої документації. При цьому в звітах по практиці повинні бути зібрани та проаналізовані цифрові та фактичні дані не менш ніж за два роки. Типовим недоліком звітів по практиці є аналіз даних за дуже короткий проміжок часу (місяць, квартал, півроку тощо). Необхідно мати на увазі ,що закінченим звітним періодом є календарний рік, а для того, щоб проаналізувати тий чи інший показник , виявити тенденції в їх зміні, одного року не достатньо. Необхідно співставити дані за декілько років.

Зібрану інформацію слід обробити за допомогою економіко-математичних методів та персональних комп’ютерів. Це дає можливість не лише поглибити та прискорити аналіз, але і зробити розрахунок на перспективу, що дозволяє придбати навички прогнозування і помітно підвищити якість проведених досліджувань.

Підприємницька діяльність в умовах ринкових відносин найбільш залежить від конкурентного середовища. Тому по ходу переддипломної практики рекомендується вивчити стан діл у конкурентів .З цією ціллю слід виявити сильні та слабки сторони конкурентів, частку ринка що вони займають, рівень цін , рекламну політику, недоліки у стратегії та на цьому фоні виявити нові можливості підприємства що аналізується. Особливо важливо проаналізувати ці питання стосовно цієї групи товарів .

Уважно слід віднестись до вивчення і аналізу маркетингових та комерційних служб. Уважно проаналізувати роль цих служб в організації господарської діяльності, закупівлі, збуту, формуванні прибутку та що потрібно зробити для посилення впливу маркетингу на підприємстві ?

Успіх на ринку визначаються вірним вибіром сегменту В зв’язку з цим рекомендуться студентам проаналізувати сегменти ринку товарів що досліджуються , ступінь охоплення ,розміри обороту, прибутки та на їх підставі цього аналізу виявити ,що необхідно здійснити для залучення нових сегментів ринку і який з них найбільш приваблевий? Свої думки слід обгрунтувати розрахунками, фактами, прикладами в використовувати їх не лише у звіті, але й у дипломної роботі .

Особливу увагу заслуговують анліз і класифікація потреб в товарах що досліджуються та послугах. З цією ціллю рекомендуємо користуватися книгою Баркан Д.І. “Маркетинг для всіх “.-Л.:РИЦ”Культинформ –пресс”, де є розширена класифікація потреб та вказуються можливості їх розвитку. Використовуя ознаки класифікації споживачів, що наведені в цієї книжці, виявіть нові можливості, які пов’язані з використанням цих товарів або їх замінників.

З урахувнням цього необхідно розрахувати і обгрунтувати потребу в товарах що досліджуються на поточний період та на перспективу, проаналізувати ступінь задоволення потреб в обох періодах та запропонувати можливі шляхі їх максимального задоволення .

Глибокому маркетилогічному аналізу слід піддавати товарну політику підприємства ті її реалізацію, споживчі властивості, якість, маркування, упаковку і асортимент товарів що досліджуються, його довжину, глибину, новізну, стійкість і конкурентоспроможність, виявити реальні шляхи змінення, товарног асортименту, визначити та еконмічно обгрунтувати стадії циклічності, на яких знаходяться товари що досліджуються, розрахувти найбільш прибуткові варіанти змінення їх асортименту.

Велике значення в практиці підприємницької діяльності має збут товарів та послуг.

За час проходження практики студенти повинні глибоко вивчити і проаналізувати можливі канали і канали що використовуються розподілу товарів що досліджуються , маршрути і графіки їх завозу до торгівельної мережі ,виявити тенденції викликані перехідом до ринкових відносин, їх вплив на процеси розподілу та збуту товарів. Необхідно розрахувати ефективність альтернативних систем розподілу та систем розподілу що використовуються товарів що аналізуються з врахуванням вибіру найкоротких шляхів та форм руху, строків доставки ,розміру поставляємих партій, рівня товарних запасів, цін, видатків обігу, прибутку і рентабельності поставок.

Розподіл і збут безпосередньо пов’язані з наявністю та використанням матеріально-технічної бази, у тому числі складське господарство, роздрібної торгівельної мережі, їх технічної озброєності, а також організацією та технологію зберігання і продажу товарів, передпродажного та післяпродажного сервісу. В зв’язку з цим необхідно розрахувати потребу в торгівельних та складських приміщеннях, торгівельно-технологічному обладнанні, провести аналіз ефективності їх використання, знайти оптимальні варіанти розвитку матеріально-технічної бази підприємства.

Стосовно досліджуваної групи товарів проаналізувати застосовані на підприємстві та альтернативні форми продажу і стимулювання збуту, використовуючи при цьому економічні, техніко-технологічні і соціальні показники визначення ефективності форм продажу товарів.

У деяких студентів може виникнути необхідність дослідження мотивів придбання товарів і послуг. В цьому випадку доцільно провести спеціальний анкетний опит, а результати цього аналізу викласти у звіті по практиці та дипломній роботі.

Спеціальні дослідження можуть бути проведені по маркетингу послуг, вказаних споживачем. Такі дослідження доцільно спрямувати на визначення сегментів та їх ринкового потенціалу, розрахунок потреб в послугах, пошук можливих шляхів їх максимального задоволення, підвищення якості та ефективності .

В сучасних умовах переходу до ринкових відносин багато економічних та соціальних проблем які пов ‘язані з формуванням цін на товари та послуги. Тому студенти повинні глибоко вивчати і засвоїти практику ціноутворення, зібрати необхідну інформацію про порядок формування цін на підприємстві, факторах що найбільш впливають на рівень цін , їх взаємозв’ язки з собівартістю , попитом і пропозицією, конкуренцією. Можна наприклад провести аналіз еластичності попиту і пропозиції товарів які досліджуються за рівнем цін і, таким чином, визначити реакцію споживачів на їх змінення. Дуже важливо вивчити і відпрацювати методику формування цін, провести розрахунок граничних цін закупівлі та реалізації товарів що досліджуються. Слід також продумати та запропонувати заходи щодо оптимізації цін та стимулювання продаж.

Активне просування товарів на ринку в значній мірі забеспечуються маркетинговими комунікаціями і перш за все рекламою. В ході практиці необхідно з ясувати наступні питання. Які види комунікацій використовуються на підприємстві? Як вони використовуються?

Чи є невикористані можливості? Як їх привести у дію? Хто займається рекламою на підприємстві? Чи є на підприємстві план реклами і як він виконується? Які цілі та задачі ставляться в використання рекламної продукції і як вони досягаються? Як використовуються місцеві , центральні та комерційні газети, радіо і телебачення, афіші, проспекти, вивіски, об яви та інші носії реклами ? Яка якість рекламної продукції ? Чим викликані вдалі та невдалі випадки реклами ? Ці та інші питання рекламної діяльності доцільно розглянути з точки зору фахівця і споживача на якого вона розрахована .

Реклама дуже коштовна справа ,тому слід провести аналіз її бюджету і ефективності його використання . Рекомендуемо провести розрахунок ефективності найбільш розповсюдженої на цьому підприємстві рекламних і стимулюючих засобів, внести конструктивні пропозиції по їх подальшому використанню.

Не менш важливе питання – зв‘язок з громадкістю. Це ефективний напрямок, в основному безкоштовної реклами, в практиці відчізняної підприємницької діяльності використовується погано. Форми зв‘язку з громадкістю надто різномонітні . Ми рекомендуємо звернути особливу увагу і проаналізувати основні засоби зв‘язку з громадскістю. Як, наприклад, використовується місцева, центральна і комерційна преса , радіо, телебачення і зв’зок з громадскістю без участі засобів інформації? Яка їх роль в створенні і укріпленні іміджу аналізуемого підприємства? Які якості надають популярність підприємству ? Як використовуються останні новини, події, спонсорство, пожертвування та інші позитивні фактори, які підвищують інтерес до даного підприємства ? Слід мати на увазі, що інформації по цім питанням дуже мало. Тому потрібно розраховувати на самостійне дослідження, що може відкрити майбутньому маркетологу багато нових цікавих направлень цієї роботи і дати добрі фактичні результати.

Виключно важлива вимога в формуванні маркетолога є знання та вміння практичного планування маркетингу. Основною ціллю цієї частини практики є розробка плану маркетингу підприємства яке досліджується . Цій план повинен інтегрувати у собі маркетингові зусилля підприємства, які спрямовані на закріплення його ринкових позицій і грунтується на результатах аналізу, який проведений за всіма напрямками маркетингу (товару, його розподілення, збуту, цін, просування, реклами, стимулювання, продажу, сервісу). План маркетингу можна оформити в вигляді заходів, що містять їх найменування, потребу у ресурсах відповідальні виконавці, строки здійснення та супроводити його коротким поясненням (коментарем).

Багато тут залежить від вірно обробленої основної ідеї маркетингової стратегії підприємства, стратегії і тактики основних напрямків її складових, націленості на перспективу, обгрунтованності економічними розрахунками, забезпеченості ресурсами, конкретності і реальності виконання.

У процесі розробки плану маркетингу слід користуватися порадами і допомогою спеціалістів підприємства, цифровими і фактичними матеріалами, якіми вони володіють, і по мірі готовності обговорити з ними основні ідеї і напрямки плану, реальність їх втілення в життя і практичну значимість.


^ 10. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


З ціллю придбання практичних вмінь та навичок самостійного рішення маркетингових задач, активізації діяльності студентів та підвищення їх ініціативи, крім питань, які знаходяться у програмі практиці, кожен студент отримує і виконує індивідуальне завдання. Найменування та зміст індивідуального завдання визначається темою дипломної роботи, яка закріплена за студентом, є складовою частиною дипломного завдання, розробляється науковим керівником та консультантом дипломної роботи і видається студенту перед виїздом на практику .


^ 11. ЗАНЯТТЯ ТА ЄКСКУРСІЇ

У період переддипломної практики можливо проведення різноманітних занять: участь у семінарі, практичній роботі, участь студентів у проведених на базі переддипломної практики сесіях рад і їхніх виконкомів, нарадах, конференціях і різноманітних привселюдних заходах.

Тематика занять може включати:

освітлення питань організації роботи структурних підрозділів; порядок підготування і проведення сесій, нарад, конференцій; аналіз ходу виконання директивних рішень, регіональних і місцевих програм різноманітного рівня і напрямків;

організаційні і методичні питання щодо підготування і прийняття рішень з питань маркетингу; оглядова інформація про діяльність відділу маркетингу і т.п.

Рекомендується брати участь у проведених на базі переддипломної практики планових семінарах, нарадах і т.п., збираючи при цьому матеріали і дані з питань, що надано в загальному та індивідуальному завданнях, для використання їх при підготуванні звіту і випускної роботи.

Під час переддипломної практики для студентів можуть проводитися екскурсії та огляди з метою більш повного уявлення про базу переддипломної практики, її структуру, знайомства з керівниками, оснащеністю їх робочих місць оргтехнікою і документацією та індивідуальним досвідом роботи керівника організації або структурного підрозділу.


^ 12. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль виконання програми маркетингової переддипломної практики проводиться щотижня керівниками від кафедри й організації бази переддипломної практики шляхом перевірки щоденних записів у щоденник переддипломної практики і ступеня освоєння обсягів і термінів, передбачених календарним графіком.

Підсумковий контроль проводиться наприкінці переддипломної практики шляхом співбесіди зі студентом по всіх розділах програми і має на меті підготування якісного звіту по практиці.

Заключний контроль являє собою диференційований залік (захист) по практиці на кафедрі, що приймається керівником від університету.

При упорядкуванні звіту варто уникати буквального переписування матеріалів бази переддипломної практики (її історії, статутів, положень, законів і інших нормативних матеріалів, схем, таблиць і т.п.), що входять у додатки (архів) звіту, і цитування літературних джерел.

Звіт повинний бути написаний своїми словами, бути змістовним і продемонструвати виконання студентом завдань практики і придбання їм встановлених знань, навичок і досвіду.

Наприкінці звіту приводиться список використаної літератури і перелік додатків.


^ 13. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ


Після закінчення маркетингової переддипломної практики студент подає на кафедру звіт, щоденник переддипломної практики, оформлені підписами і печаткою організації - бази переддипломної практики, а також відгук керівника від організації про проходження переддипломної практики, також завірений підписом і печаткою.

Звіт оформлюється на листах білого паперу формату А4 , повинен мати наскрізну нумерацію і бути прошитим. Його обсяг повинен складати не менше ЗО сторінок.

За структурою звіт повинен містити всі розділи загального завдання з коригуванням складу в залежності від специфіки бази переддипломної практики. Крім основних розділів, у звіт треба включити вступ (характеристику бази, умови і задачі переддипломної практики) і висновок, список літератури. Структура звіту погоджується до його упорядкування з керівником від кафедри. У звіті варто більш докладно освітити виконання індивідуального завдання (якщо це одне з питань загального завдання) або винести це питання в окремий розділ звіту, якщо це спеціальне завдання.

У звіті варто дати конкретну інформацію про виконану роботу, критичний аналіз стану адміністративного управління в організації з погляду сучасних вимог і знань, отриманих у ході вивчення курсу, а також конструктивні пропозиції по поліпшенню управління і роботи, що намічаються студентом роботи для підготування наукових статей і випускної надалі.


^ 14. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ


Студент має підтвердити відповідну підготовку й оцінку здібностей і навичок виконання виробничих функцій.

 1. Оцінка здібностей і навичок повинна:

• проводитися на основі критеріїв оцінки компетентності для виробничих функцій, визначених для первинної посади в конкретній галузі економічної діяльності;

• забезпечувати, щоб стажист виконував обов'язки первинної посади відповідно до Кваліфікаційної характеристики конкретної посади.

Оцінка компетентності повинна охоплювати не тільки першочергові технічні вимоги до роботи, конкретних навичок і задач, які повинні виконуватися, але і відбивати більш широкі аспекти, щоб відповідати повною мірою тому, що очікується від компетентної роботи кандидата на одержання диплома. Ці аспекти включають відповідні знання, теорію, принципи і пізнавальні навички, що, у різному ступені, підводять фундамент під усі рівні кваліфікації. Вони також охоплюють професійні навички в тім, що робити, як і коли робити, і чому це потрібно робити. При адекватному їх застосуванні, це забезпечить кандидату можливість:

 • працювати компетентно на різних посадах і в широкому спектрі обставин;

 • передбачати, бути готовим і працювати в умовах надзвичайних ситуацій;

 • адаптуватися до нових технологій і вимог ринку праці, що змінюються.

Оцінка компетентності - це процес:

 • збору достатніх, дійсних і надійних доказів знань стажиста, його розуміння і професіоналізму для виконання задач, обов'язків і відповідальності, перерахованих у Книзі реєстрації проходження переддипломної практики;

 • винесення висновку про те, що доказ співвідноситься з критеріями компетентності.

Організація оцінки компетентності повинна бути такою, щоб була можливість брати до уваги різні методи оцінки, що можуть надати різні типи доказу компетентності стажиста, наприклад:

 • безпосереднє спостереження за діяльністю (включаючи роботу на реальному устаткуванні);

 • перевірки навичок (професіоналізму) компетентності;

 • проекти і доручення;

 • доказу з попереднього досвіду;

 • техніка письмових, усних і комп'ютерних опитувань.

Один з перших чотирьох методів, перерахованих вище, повинен бути обов'язково використаний для забезпечення доказу придатності, здатності і готовності студента-стажиста забезпечити доказ знань і розуміння,
на додаток до відповідної техніки опитування.

^ 15. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Після закінчення терміну маркетингової переддипломної практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента з переддипломної практики - це подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від бази переддипломної практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, характеристика тощо), подається керівнику переддипломної практики від кафедри.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми переддипломної практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури, тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені стандартом для оформлення текстових документів.

Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) студентом у комісії, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять викладач - керівник практики від кафедри і, за можливості, від бази практики.

Комісія приймає захист звітів студентів на базах практики в останні дні її проходження або у навчальному закладі. Оцінка (за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ЕСТS) за результати практики вноситься в відомість захисту звіту з практики, індивідуальний навчальний план та залікову книжку студента за підписами членів комісії і враховується стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

Студент, який не виконав програму практики, або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку відраховується з навчального закладу, як не виконавчий навчальний план.


^

ДОДАТОК А


Міністерство освіти і науки України


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


Кафедра маркетингу та комерційної справи


ЗВІТ

про проходження маркетингової переддипломної практики

студента _______________________

_________курсу, групи___________

_______________________________

(прізвище, ім’я студента)


_______________________________

(місце проходження практики)Керівник практики

від підприємства


(прізвище, підпис)


Керівник практики

від університету


(прізвище, підпис)

Донецьк 200__


д.е.н., проф.О.М.Азарян

к.е.н., проф. І.Х.Баширов

к.е.н., проф. Н.О.Криковцева

к.е.н., доц. О.Б.Казакова


^ РОБОЧА ПРОГРАМА


маркетингової переддипломної практики студентів спеціальності 7.050108 “Маркетинг”

(українською мовою)


Технічний редактор О. І. Шелудько


Зведенений план-2009 р., позиція № 298

Підписано до друку ___________ 2008р. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Друк – ризографія. Ум. друк. арк. ___. Обл. вид. арк. ____

Тираж 71 прим.Зам. № ____


Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені МихайлаТуган-Барановського


Редакційно-видавничій відділ

83023, м. Донецьк-23, вул. Харитонова, 10, тел. (062) 337-93-61


Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002р.


Похожие:

Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Програму розглянуто і обговорено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної справи ( протокол від " " 2009р. )
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО КАФЕДРА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Починаючи вивчення першого питання “Роль і значення управління персоналом як науки і навчального модуля” студент повинен зрозуміти,...
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки україни
К 60 Фінанси. Опорний конспект лекцій для студ екон спец. / М-во освіти І науки України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім....
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі

Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти і науки України Міністерство охорони здоров ׳ я України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Догляд за хірургічними хворими (навчальний посібник)
Колектив авторів: В. В.Іващенко, Є. Р. Балацький, В. С. Ковальчук, О.І. Ніколаєв, Ю.І. Журавльова, А. В.Іващенко, М. А. Койко
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого»

Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМетодичні рекомендації з виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 050108 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання
Кмсон / м-во освіти І науки України, Донец нац ун-т економіки І торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф маркетингу І комерц справи;...
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Затверджено радою факультету природничої і фізико-математичної освіти протокол № від 2012 р
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Тези доповідей будуть розміщені на сайті університету не пізніше 24 вересня 2013 року
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки україни Одеський національний економічний університет факультет економіки та управління виробництвом
Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи для захисту в Державній екзаменаційній комісії
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Організаційно-правові засади управління у сферах підприємництва та захисту економічної конкуренції
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы